Managementul calit ii n educa ie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Managementul calităţii în educaţie PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Managementul calităţii în educaţie. Managementul calit ăţii în educaţie. Autoevaluarea Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar Instrumente de autoevaluare. Managementul calit ăţii în educaţie. Autoevaluarea. Ce este autoevaluarea ?

Download Presentation

Managementul calităţii în educaţie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Managementul calităţii în educaţie


Managementul calităţii în educaţie

 • Autoevaluarea

 • Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în

  unităţile de învăţământ preuniversitar

 • Instrumente de autoevaluare


Managementul calităţii în educaţie

Autoevaluarea


Ce este autoevaluarea ?

Modalitateaesenţială de asigurare a calităţii prin care instituţia şcolară îşi evaluează ea însăşi performanţa.

Autoevaluare?De ce?

Este un pas iniţial, benefic şi util, cu scopul de a asigura dezvoltarea, creşterea şi nu de a sancţiona;

Asigură autoreglarea, optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltării instituţiei;

Reprezintă asumarea reală a rezultatelor ei de către toţi cei implicaţi.


Cum se asigură calitatea educaţiei ?

Procese interne – planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internă a rezultatelor şi aplicarea măsurilor reglatoare /corective

Procese externe – evaluarea externă a rezultatelor


Monitorizarea rezultatelor

Cine ? – cadre didactice, elevi, părinţi;responsabilii comisiilor metodice, CEAC, conducerea unităţii de învăţământ

Când?–permanent;

Cum? - proceduri comune, cunoscute.


Evaluarea internă a rezultatelor şi aplicarea măsurilor reglatoare /corective, dacă este cazul

Cine? - fiecare cadru didactic, fiecare comisie metodică, CEAC;

Când? - permanent (evaluarea de parcurs), la sfârşitul ciclului de proiectare, la sfârşitul anuluişcolar;

Cum?– instrumente de evaluare.


Exerciţiu:

Realizaţi evaluarea internă pentru:

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : b) rezultatele învăţării

(Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar – anexa H.G. nr. 21/10.01.2007)


Managementul calităţii în educaţie

 • Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în

  unităţile de învăţământ preuniversitar


Comisia de evaluareşi asigurare a calităţii -CEAC

şi rolul ei în asigurarea calităţii educaţiei


Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

4-8 membri + 1 coordonator

conducătorul organizaţiei/un alt coordonator desemnat

nu pot îndeplini funcţii de conducere, cu excepţia conducătorului/coordonatorului


Ce trebuie să facă organizaţia furnizoare de educaţie pentru ca CEAC să-şi poată exercita atribuţiile?

Pasul 1

Înfiinţarea CEAC

În cadrul Consiliului de Administraţie al şcolii -se hotărăşte înfiinţarea comisiei.


Pasul 2

Elaborarea şi adoptarearegulamentului şi strategiei

CA al unităţii de învăţământelaborează şi adoptă:

Regulamentul de funcţionare ;

Strategia CEAC.


Pasul 3:

Stabilirea perioadei de selecţie, a criteriilor, analiza propunerilor

Consiliul de administraţie:

- stabileşteperioada de alegere a membrilor comisiei din rândul cadrelor didactice;

comunicăcriteriile de selecţie stabilite prin Regulament;

analizeazăpropunerile şi autopropunerile venite din partea cadrelor didactice;

realizează cadrul formal de alegere a acestora prin vot secret (consiliul profesoral).


Pasul 4

Desemnarea celorlalţi membri ai CEAC

CA solicită partenerilor implicaţi desemnarea membrilor acestora, în termenul stabilit :

-consiliul elevilor (pentru nivelul profesional, liceal, postliceal);

-comitetul de părinţi/asociaţia părinţilor din şcoală;

-consiliul local;

-reprezentant sindicat;

- comunitatea minoritară, după caz.


Pasul 5

Decizia de înfiinţare

Directorul unităţii şcolare emite decizia de înfiinţare a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii din şcoală.


Activitatea CEAC

Pasul 1

Planul operaţional

CEAC preia Regulamentul de funcţionare şi Strategia de evaluare şi asigurarea a calităţii şi elaboreazăun Plan operaţional anual cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi asigurare a calităţii.


 • Exerciţiu: Întocmiţi planul operaţional, conform tabelului următor, pentru

  Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul : d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;

  (Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar – anexa H.G. nr. 21/10.01.2007)


PLANUL OPERAŢIONAL


Pasul 2

Aprobarea planului operaţional

Consiliul de administraţie aprobă planul operaţional anual propus de CEAC.


CEAC efectuează o verificare preliminară a documentelor şcolii


Pasul 3

Realizarea activităţilor stabilite de evaluare şi asigurare a calităţii, conform planificării


Pasul 4

Realizarea raportului anual de evaluare internă a calităţii

 • Raportul se face public;

 • Consiliul de administraţie analizează raportul şi revizuieşte, dacă este cazul, documentele programatice.


CEAC formulează un plan de îmbunătăţire pe care îl înaintează, spre aprobare, Consiliului de administraţie


Organizaţia furnizoare de educaţie:

Elaborează

Adoptă

-STRATEGIA

-REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE

Aprobă

Aprobă

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Se înfiinţează, cf. Reg.

Funcţionează, cf. Reg.şi Strategiei

Elaborează….

- PROCEDURI +

- ACTIVITĂŢI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

Coordonează aplicarea…

Elaborează raportul anual de evaluare internă; PUBLICARE;

formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii

ROLURI (art.11)


Regulamentul CEAC

Conţinuturi ca necesare oricărui Regulament al CEAC:

 • Obiectivele CEAC şi locul ei în organigrama unităţii şcolare.

 • Calitatea de membru CEAC şi procedură de selecţie a membrilor CEAC – diferenţiată pentru fiecare categorie de membri prevăzută de lege.

 • Înfiinţarea şi completarea CEAC.


Regulamentul CEAC

 • Roluri şi responsabilităţi specifice ale membrilor.

 • Drepturile şi obligaţiile membrilor, recompense şi sancţiuni.

 • Documentele elaborate de CEAC şi modul de comunicare cu organismele de conducere – Consiliul de administraţie şi direcţiunea şcolii, cu personalul şcolii şi cu celelalte părţi interesate.


Regulamentul CEAC

Regulamentul poate avea structura şi complexitatea care sunt considerate cele mai convenabile pentru unitatea de învăţământ

În regulament se pot prevedea toate situaţiile particulare ale unităţii de învăţământ


Regulamentul CEAC

Pot membrii Comisiei efectua asistenţe la ore ?

Care este procedura de culegere a datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice ?

Care este numărul de membri ai CEAC?

Care este durata mandatului unui membru ?


Regulamentul CEAC

 • Care este modalitatea de evaluare a activităţii membrilor CEAC ?

 • Care sunt modalităţile de remunerare a membrilor CEAC ?

 • Care este spaţiul de lucru alocat CEAC ?

 • Care sunt echipamentele la care membrii CEAC au acces sau sunt în folosinţă exclusivă ?

 • etc


Strategie de evaluare internă a calităţii

Cuprinde:

Motivaţia

Proiectarea şi planificarea activităţii de evaluare a calităţii (ţintele strategice ale evaluării calităţii , abordările strategice , termenele, rolurile şi responsabilităţile, avantajele)


Strategie de evaluare internă a calităţii

Modalităţile de implementare a strategiei de evaluare a calităţii

Instrumente şi proceduri de evaluarea internă (autoevaluare) a calităţii.

Modalităţi şi proceduri de îmbunătăţire a calităţii


Managementul calităţii în educaţie

 • Instrumente de autoevaluare


Instrumentele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:

Fişe şi alte instrumente de evaluare;

Declaraţii de intenţii ale comisiilor de specialitate din şcoală;

Chestionare;

Ghiduri pentru interviuri;

Ghiduri de observaţie;

Rapoarte scrise;

Diferite fişe de apreciere;

Plan operaţional;

Fişă de analiză a documentelor şcolii etc


Metodele şi instrumentele care pot fi folosite:

 • Observarea, pe baza unui Ghid de observare;

 • Ancheta – chestionar sau interviu (Ghid de interviu);

 • Analiza documentelor, pe baza unui formular de analiză.

  * Acestea reprezintă sursa dovezii.


În esenţă, procedura răspunde la întrebările:

 • Cine face o anumită activitate?

 • Ce activitate trebuie realizată?

 • Cumanume se va realiza acea activitate?

 • Cândşi undese va realiza activitatea?

 • Carevor firezultatelerespectivei activităţi?


PROCEDURA- “paşii” urmăriţi într-o anumită activitate:

 • Exemplu de procedură privind „(…)revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate” (Domeniul C „Managementul calităţii”, criteriul b.):


1.Chestionarea elevilor şi sau a părinţilor

2. Analiza rezultatelor chestionării de către membrii CEAC sau de către persoane desemnate de către CEAC..

3. Propunerea unor noi activităţi extracurriculare şi / sau discipline opţionale

3. Mediatizarea ofertei în rândul părinţilor şi a elevilor.

4. Selectarea noilor activităţi extracuriculare

5 . Analiza şi aprobarea lor de către Consiliul de administraţie.

6. Obţinerea, dacă este cazul, a avizelor de la ISJ/ISMB.


Raportul anual de evaluare internă

privind calitatea educaţiei:

 • Este structurat pe domeniile şi criteriile din Legea nr.87/2006;

 • Este obiectiv, realist;

 • Urmăreşte raportul dintre rezultatele obţinute(RO) şi rezultatele aşteptate(RA);

 • Este realizat prin participarea tuturor actorilor implicaţi;

 • Este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare.


Structura Raportuluianualde evaluare internă

privind calitatea educaţiei (model Anexa 5 din Ghidul CEAC II):

PARTEA I- INFORMATII GENERALE

PARTEA A II-A-DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

PARTEA A-III-A -NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ

PARTEA A IV A –PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE pentru anul şcolar următor.


 • Studiu de caz:

  Raportul anual de evaluare internă a calităţii


Resurse web:

 • .http://europa.eu.int

 • .http://portal.unesco.org/education/

 • .http://www.edu.ro

 • .http://aracip.edu.ro

 • .http://www.efqm.org

 • .http://www.hmie.gov.uk/documents/publication/hgios.html

 • .http://www.ise.ro

 • .http://www.I-Probenet.net

 • .http://www.iso.org

 • .http://www.onelook.com

 • .http://www.oph.fi/english/

 • .http://communities.trainingvillage.gr/etv/Projects_Network/quality/.


 • Login