Lärdomar från
Download
1 / 27

Lärdomar från den gångna programperioden Stockholm 23 oktober 2013 Jan Persson - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Lärdomar från den gångna programperioden Stockholm 23 oktober 2013 Jan Persson. Agenda. Introduktion 9 st. lärdomar Råd inför kommande programperiod. Agenda. Introduktion 9 st. lärdomar Råd inför kommande programperiod. Introduktion. Syfte:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lärdomar från den gångna programperioden Stockholm 23 oktober 2013 Jan Persson' - saima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lärdomar från den gångna programperioden

Stockholm 23 oktober 2013

Jan Persson


Agenda

 • Introduktion

 • 9 st. lärdomar

 • Råd inför kommande programperiod


Agenda

 • Introduktion

 • 9 st. lärdomar

 • Råd inför kommande programperiod


Introduktion

Syfte:

 • Att presentera lärdomar från den nuvarande programperioden

 • Lyfta fram lyckade modeller/arbetsmetoder som kan överföras till kommande programperiod

 • Ge råd till utformningen av framtida program


Introduktion

 • En sammanställning av utvärderingar av 9 av de 13 europeiska territoriella program som Sverige deltar i

 • December-mars 2013

 • Sekundärmaterial i form av 20 utvärderingsrapporter

 • Egna erfarenheter från ÖKS


Agenda

 • Introduktion

 • 9 st. Lärdomar

 • Råd inför kommande programperiod


Nio slutsatser kring:

 • Urvalskriterierna

 • Indikatorsystemet

 • Information

 • Stödverksamhet

 • Horisontella kriterier

 • Näringslivets deltagande

 • Gränsöverskridande mervärde

 • Projektpartnerskap

 • Projektens fortlevnad


1. Urvalskriterierna

 • Urvalskriterierna har uppfattats som för omfattande i vissa program

 • Förbättrande åtgärder har skett i främst ÖKS

 • Urvalskriteriet gränsöverskridande mervärde till viss del svårförstått


2. Indikatorsystemet

 • Indikatorerna mäter utfall och inte effekter – svårigheter att isolera programmens effekt från den allmänna utvecklingen i exempelvis näringslivet

 • Svårigheter för projektaktörer att förstå indikatorsystemet

 • Gör det svårt att jämföra projekts framgång

 • Gemensamma definitioner och utbildning krävs


2. Indikatorsystemet

 • En sortering av projektportföljen efter delmål ger information om vilka mål som är eftersatta eller har möjlighet att uppfyllas

 • Informationsinsatser och särskilda utlysningar kan skräddarsys för att säkerställa att delmålen uppfylls


3. Stödstrukturen

 • Stödet från projektsekretariat till projektledning har fungerat högst tillfredställande i alla programområden

 • Initiala problem i ÖKS har åtgärdats

 • Små organisationer har svårigheter att delta på grund av hög ekonomisk/administrativ börda

 • Utvärderarna av Central Baltic anser att detta kan lösas genom förskottsutbetalningar likt i Estland-Lettland- och Lettland-Litauen-programmen

 • Schablonmässiga utbetalningar i procent av total projektbudget


4. Information

 • Stora informationsinsatser har genomförts men vissa målgrupper nås fortfarande inte av programmen

 • Näringslivet deltar i många fall i projekten men har sällan i en aktiv roll i projektledningen

 • Lite tid till uppsökande verksamhet på grund av hög arbetsbörda vid programstart

 • Större informationsinsatser krävs i nya programområden

 • Mindre antal projekt i de, för programperioden, nya programområdena

 • Programmens hemsidor är den viktigaste informationskällan för målgruppen


5. Horisontella kriterier

 • Svårigheter för projektaktörer i merparten av programmen att förstå de horisontella kriterierna

 • Handläggare lägger mycket tid på att förklara de horisontella kriterierna

 • Intern utbildning för att säkerställa gemensamma definitioner av de horisontella kriterierna skulle kunna mildra problemen

 • Anses i vissa program svåra att uppfylla och anses inte relevanta för ett lyckat projektgenomförande av projektledarna

 • Förklara möjligheterna med att använda de horisontella kriterierna som hävstång för tillväxt


6. Näringslivets deltagande

 • Lågt deltagande av näringslivet i Interreg IV A ÖKS

 • Försvårar kommersialisering

 • Försvårar fortlevnad av de projekt där företag förväntas vara resultatmottagare

 • Skapa efterfrågestyrda projekt som utgår ifrån företagens behov och tydliggör nyttan med deltagande för företagen

 • Organisationer med nära samarbete med företagen bör involveras


6. Näringslivets deltagande

 • Hög involvering av näringslivet i Interreg IV A NORD

 • Inom PO1är företag aktiva samarbetspartners i 80% av projekten

 • Ursprungsidén till projekt utvecklas i flera fall genom dialog mellan företag och akademin

 • ”Som man ropar får man svar” -> Medveten satsning på SMEs i PO1

 • Näringslivsstruktur med få dominerande företag gynnar SMEs deltagande – De stora drar med sig de små


7. Gränsöverskridande mervärde

 • Svårigheter att skapa hög grad av gränsöverskridande mervärde i de nya geografiska programområdena

 • Källa: Kontigo 2012


7. Gränsöverskridande mervärde

 • I Interregprojekt med begränsat gränsöverskridande mervärde är kunskapsspridning över landsgränserna vitalt


7. Gränsöverskridande mervärde

Vad består det gränsöverskridande mervärdet av?

 • Lösning av gemensamma problem

 • Komplementaritet

 • Kritisk massa  

 • Nya infallsvinklar

 • Best practice


8. Projektpartnerskap

 • Rätt partners måste ingå:

 • Rätt mängd partners

 • Partnerskapen är stundtals svagt förankrade i partnerorganisationerna –> svårt att ”hämta hem” resultaten

 • Viktigt att ansökan föregås av en strategi kring vilka partners som bör ingå i projektet

 • Kräv aktivt ägarskap:

 • Framgångsrika projekt kräver en god bemanning

 • Aktivt ägarskap krävs för fortlevnad av projekten


9. Projektens fortlevnad

 • Fortsättningsprojekt ger fördjupade samarbeten – Vanligt förekommande och möjlighet att fokusera

 • Utnyttjande av redan befintliga formella samarbeten – Exempel från ÖKS är Öresundskommittén och Den Skandinaviska Arenan

 • God bemanning – Tydlig framgångsfaktor som observerats i flera rapporter och fallstudier


9. Projektens fortlevnad

 • Plan för fortlevnad –Hänger ihop med en aktiv kommunikations-strategi

 • Nytänkande kring fortsatt samarbete – Vilka andra finansieringsformer finns? Ex:Horizon 2020

 • Tydligt gränsöverskridande mervärde – En naturlig del i att gränsöverskridande permanenta och varaktiga strukturer ska uppstå.


Agenda

 • Introduktion

 • 9 st. lärdomar

 • Råd inför kommande programperiod


Tre råd vid utformandet av program

 • Lägg vikt vid analysen!

 • Sätt specifika delmål!

 • Förbättra uppföljningen!


Lägg vikt vid analysen!

 • En välgjord analys skapar förutsättningar för långsiktiga strategiska satsningar – Exempel från Skåne-Blekinge-programmet (ERUF)

 • Utgå ifrån de konkreta utmaningar som finns i programgeografin

 • Analysen som ligger till grund för programmet kan göras mer fokuserad tack vare val av tematiska områden.

 • Kan identifiera specifika delmål inom de tematiska målen

 • Vilka är barriärerna för att uppfylla målen och vilka projekt behövs för att överkomma dessa?


Sätt specifika delmål!

 • Exempel på delmål inom prioriteringen FrämjahållbarekonomisktillväxtiInterreg IV A ÖKS:

  “Stärktutvecklingavföretagochentreprenörer”

 • Exempel på delmål inom prioriteringen Utveckling av företag i Interreg IV A Nord:

  ”Små och medelstora företag utvecklar nya produkter och tjänster inom strategiska områden”


Förbättra uppföljningen!

 • Information om projektens framgång är beroende av inrapportering av projektledarna. – Låg information om projektens bidrag till programmets mål.

 • Extern utvärdering av projekt förekommer vanligtvis inte. Jmf. med de regionala utvecklingsprogrammen och Europeiska Socialfonden.

 • On-going evaluation (följeforskning) kan användas för att utvärdera projekten, men även för att säkra ett välfungerande projektgenomförande.ad