Vod do diplomacie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Úvod do diplomacie PowerPoint PPT Presentation


  • 195 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Úvod do diplomacie. Cvičenie 9 : Vn útorné a zahraničné orgány SR pre medzinárodné vzťahy Ing. Jana Drutarovská. Štruktúra cvičenia. Aktualita Vnútorné orgány SR pre zahraničné vzťahy Štruktúra MZV Vonkajšie orgány SR pre zahraničné vzťahy. VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY.

Download Presentation

Úvod do diplomacie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vod do diplomacie

Úvod do diplomacie

Cvičenie 9:

Vnútorné a zahraničné orgány SR pre medzinárodné vzťahy

Ing. Jana Drutarovská


Trukt ra cvi enia

Štruktúra cvičenia

  • Aktualita

  • Vnútorné orgány SR pre zahraničné vzťahy

  • Štruktúra MZV

  • Vonkajšie orgány SR pre zahraničné vzťahy


Vod do diplomacie

VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY


Vn tro t tn org ny

Vnútroštátné orgány

vykonávajú svoju pôsobnosť na území vlastného štátu

vymedzuje ich vnútroštátny právny systém

spôsobilosť zastupovať štát

spôsobilosť reprezentovať ho v kontaktoch s inými štátmi

rozsah kompetencií

ústavné orgány štátu


Vod do diplomacie

Hlava štátu

Vláda

Minister zahraničných vecí

Parlament

Iné vnútroštatné orgány pre MV


Hlava t tu

Hlava štátu

najvyšší orgán štátu pre MV

Hlavné kompetencie:

zastupovať štát navonok

dojednávať a ratifikovať MZ

vysielať a prijímať dipl. zástupcov

vypovedať vojnu

uzatvárať mierové zmluvy...


Pod a l 102 ods a a b stavy sr prezident sr

Podľa čl.102 ods. a) a b) Ústavy SR prezident SR:

zastupuje SR navonok

dojednáva a ratifikuje MZ, pričom dojednávanie MZ môže preniesť na vládu SR alebo so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov

prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich DM

vyhlasuje vojnový stav na základe rozhodnutia NR SR


S stre uje sa na ot zky

Sústreďuje sa na otázky:

národnej bezpečnosti

vzťahov so susednými štátmi

podpory procesu európskej integrácie a dôstojné členstvo SR v EÚ

prezentácie záujmu SR o dodržiavanie medzinárodného práva

presadzovania národnej identity a prosperity SR v zahraničí


Vl da

Vláda

najdôležitejší orgán štátu pre MV

osobitné postavenie predsedu

Čl.119 Ústavy SR:

Vláda SR rozhoduje o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky a medzinárodných zmluvách SR, ktorých dojednávanie podľa čl.102 ods.1 písm.a) môže preniesť na jej jednotlivých členov


Minister zahrani n ch vec

Minister zahraničných vecí

Vedie MZVaEZ SR, ktoré spravidla:

zodpovedá za výkon ZP štátu, podľa zásad daných parlamentom, hlavou štátu a vládou

udržuje vzťahy so stálymi dipl. zástupcami a predstaviteľmi iných štátov a MO

riadi zastupiteľské úrady v zahraničí a pri MO

zodpovedá za ochranu záujmov štátu a občanov v zahraničí

spolupôsobí pri činnostiach iných ústredných orgánov v oblasti MV (vymenováva a prijíma dipl. zástupcov, uzatvára MZ,...)


Vod do diplomacie

Aké priority zahraničnej politiky by ste ako minister/ministerka zahraničných vecí SR určili pre SR?


Zameranie zahrani nej politiky slovenskej republiky na rok 2012

Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2012

zodpovedná európska politika

aktívna ekonomická diplomacia

efektívne služby a pomoc v krízových situáciách slovenským občanom v zahraničí


Mzv aez zabezpe uje

MZVaEZ zabezpečuje:

ochranu práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí

riadenie ZÚ SR v zahraničí

styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v SR a zahraničí

hospodárenie a nakladanie s majetkom SR v zahraničí

koordinovanie prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania a vykonávania MZ


T tni tajomn ci

Štátni tajomníci

Peter Burian

Peter Javorčík


Parlament

Parlament

nejednoznačné postavenie zákonodarných orgánov

parlamentarizácia politiky

EP, kontrolný mechanizmus

parlamentná diplomacia

špecializované výbory NR SR


In vn tro t tne org ny pre mv

Iné vnútroštátne orgány pre MV

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo kultúry SR


Vod do diplomacie

Marek Maďarič

Martin Glváč

Tomáš Malatinský


Vod do diplomacie

VONKAJŠIE ORGÁNY PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY


Zahrani n org ny t tu pre mv

Zahraničné orgány štátu pre MV

prostredníctvom ktorých štát realizuje svoje MV s inými štátmi a MO

pôsobia na území cudzieho štátu, resp. v sídle MO

Diplomatické misie

Nediplomatické misie

Stále misie

ZÚ, SM pri MO

Dočasné misie

osobitné misie, delegácie na MK


Zahrani n org ny t tu pre mv1

Zahraničné orgány štátu pre MV

...tie orgány, ktoré sú kompetentné konať v mene svojho štátu, trvalo ho zastupovať v zahraničí, alebo vykonávať iné zverené funkcie, súvisiace s realizáciou zahraničnej politiky štátu


Diplomatick misia

Diplomatická misia

diplomatické zastupiteľstvo, veľvyslanectvo, ZÚ, ambasáda

rozumieme v súlade s čl.1 písm. i) Dohovoru, miestnosti misie, t.j. budovy alebo časti budov a k nim priľahlé pozemky (napr.dvory, garáže, záhrady) bez ohľadu na vlastníctvo, ak sa používajú na účely misie vrátane rezidencie šéfa misie so všetkými priľahlými objektmi, vrátane bytov zamestnancov misie, ak sú fyzicky spojené s budovou misie


Funkcie dm

Funkcie DM

„zastupovať vysielajúci štát v štáte prijímajúcom“

„chrániť záujmy vysielajúceho štátu a jeho príslušníkov v štáte prijímajúcom v rozsahu dovolenom medzinárodným právom“

„viesť rokovania s vládou prijímajúceho štátu“

„zisťovať všetkými zákonnými prostriedkami stav a vývoj v prijímajúcom štáte a podávať o nich správy vláde vysielajúceho štátu“

„podporovať priateľské vzťahy medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom a rozvíjať ich hospodárske, kultúrne a vedecké vzťahy“


Funkcie dm1

Funkcie DM

Zastupiteľská

Ochranná

Informačná

Rozvojová

Vyjednávacia

Administratívnosprávna


V s asnosti m me vo svete

V súčasnosti máme vo svete:

63 zastupiteľských úradov SR

7 misií SR

9 generálnych konzulátov

1 pobočku zastupiteľského úradu SR

8 slovenských inštitútov

1 slovenský ekonomický a kultúrny úrad


Misie slovenskej republiky

Misie Slovenskej republiky


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť 

Použitá literatúra:

  • RUSIŇÁK, P. a kol.: Diplomacia – Úvod do štúdia. Bratislava:Vydavateľstvo Ekonóm, 2012.

  • TÓTH, Ľ a kol: Úvod do diplomacie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2009.


  • Login