V rd och st d till personer med utvecklingsst rning som drabbas av psykisk oh lsa
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa. Malmö Högskola 1 april 2008 Tullie Sewerin. Delmål i projektet.

Download Presentation

Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V rd och st d till personer med utvecklingsst rning som drabbas av psykisk oh lsa

Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa

Malmö Högskola

1 april 2008

Tullie Sewerin

Tullie Sewerin 2008


Delm l i projektet

Delmål i projektet

 • Att identifiera och beskriva de ”ingredienser”, som behöver finnas i en verksamhet för personer med utvecklingsstörning för att den ska vara god och effektiv

 • Att utarbeta en organisationsövergripande modell

Tullie Sewerin 2008


Fr gor

Frågor

 • Vilka insatser behövs för personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa?

 • Hur kan psykiatriska insatser anpassas?

 • Vilka verksamheter behöver samverka?

 • Känner du till något gott exempel?

 • Vilka 5 till 10 ingredienser bör finnas?

Tullie Sewerin 2008


Synpunkter

Synpunkter

 • Brukare

 • Anhöriga

 • Personal

 • Verksamheter med specialinriktning personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa

Tullie Sewerin 2008


Framg ngsfaktorer intresse vilja

FramgångsfaktorerIntresse/Vilja

 • att arbeta med personer med utvecklingsstörning

 • att driva och utveckla en verksamhet för personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa

 • att samarbeta/samverka med andra

Tullie Sewerin 2008


Kunskap kompetens

Kunskap/Kompetens

 • Ta tillvara kunskap hos anhöriga, närstående och personal. Erfarenhetskunskap

 • Utvecklingsstörning/Autism

 • Psykiatri

 • Somatik

 • Brukarens ”nu” och brukarens historia

 • Farmakologi och utvecklingsstörning

 • Bemötande

 • Rimlig kravnivå

Tullie Sewerin 2008


Kunskap kompetens1

Kunskap/Kompetens

 • Handledning Anhöriga/Personal

 • Kunskap om utvecklingsstörning på utbildningar för läkare, sjuksköterskor,vårdpersonal,psykologer m fl

Tullie Sewerin 2008


Samverkan samarbete

Samverkan/Samarbete

 • Önskan generellt hos alla intervjuade om bättre samverkan/samarbete.

 • Komplex samverkan/ komplext samarbete

 • Samverkan med anhöriga och personal även när brukaren är vuxen och myndig

 • Länkperson

 • Tolkperson

 • Arbetsledning

Tullie Sewerin 2008


Helhetssyn

Helhetssyn

 • Kartläggning av ”hela” brukaren, av hans/ hennes livssituation

 • Bedöma både brukarens fysiska och psykiska hälsa och den omgivning som han/hon lever i

 • Psykiatriska uttryck kan bero på psykisk sjukdom, men också på kroppsliga åkommor och bristande omvårdnad

 • Innefattar både synen på brukaren och på processen kring honom/henne

Tullie Sewerin 2008


L ngsiktighet livsperspektiv

Långsiktighet/Livsperspektiv

 • Livslånga stödinsatser

 • Långvariga kontakter

 • Kontinuitet av personer och insatser

 • Uppföljning,analys,omprövning och utvärdering av insatser

 • Vuxenlivet som katastrof

Tullie Sewerin 2008


Tillg nglighet

Tillgänglighet

 • Avsätta gott om tid för varje besök

 • Möjlighet till hembesök

 • Generösa telefontider. Möjlighet till e-post kommunikation

 • Tid för samarbete/samverkan

 • Öppenhet, flexibilitet, lyhördhet hos både personal och organisation

Tullie Sewerin 2008


Modell inom prim rv rden

Modell inom primärvården

 • Speciellt team

 • Primärvårdsläkare 20 tim/v

 • Sjuksköterska, länkperson

 • Psykolog 20 tim/v

 • Psykiater 4 tim/v

 • Tolkperson för brukaren

 • Samverkan

Tullie Sewerin 2008


V rd och st d till personer med utvecklingsst rning som drabbas av psykisk oh lsa

Primärvårdsmodell

AF LSS

Primärvårdsläkare

Psykiater Somatiker

Brukare

Länkperson, sjuksköterska

Tolkperson

Kontakt-

Person/

ledsagare Habilitering

Närstående God- Boende Syssel-

man sättning

Psykolog

Fritid Soc FK

Logoped

Arbetsterapeut

Psykolog

Sjukgymnast

Kurator

Tullie Sewerin 2008


Modell inom prim rv rden enkel

Modell inom primärvården’Enkel’

 • Kunskap

 • Samverkan

 • Länkperson

 • Tolkperson

 • Psykiatristöd

Tullie Sewerin 2008


Intresse kunskap samverkan

Intresse Kunskap Samverkan

Tullie Sewerin 2008


 • Login