Praktyczne aspekty wypełniania
Download
1 / 28

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Praktyczne aspekty wypełniania wniosku beneficjenta o płatność Joanna Koczenasz Dział Obsługi Wniosków o Płatność Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Wrocław, 23 kwietnia 2009 r. 1. www.rpo.dolnyslask.pl. Wrocław, 23 kwietnia 2009 r. 2. UWAGA !

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.' - sadah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Praktyczne aspekty wypełniania wniosku beneficjenta o płatność

 • Joanna Koczenasz

 • Dział Obsługi Wniosków o Płatność

 • Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

1


www.rpo.dolnyslask.pl

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

2


UWAGA !

Aby arkusz działał prawidłowo i aktywowały się poprawnie wszystkie opcje, musi być włączona obsługa makr.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


Sposób włączania makr

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


Najczęściej popełniane błędy we wniosku beneficjenta o płatność

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


Błędnie wypełniona pozycja 1

Daty wykazane w polach „od” – „do” nie mogą obejmować:

 • okresu dłuższego niż 3 miesiące kalendarzowe licząc od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność (nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność składanego w ramach realizowanego projektu, w którym okres ten ze względu na już poniesione wydatki może być dłuższy);

 • okresu przekraczającego dzień zakończenia finansowej realizacji projektu, który został określony w umowie/Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu, tzn. data w polu „do” nie może być późniejsza niż dzień zakończenia finansowej realizacji projektu;

Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

6


 • okresu krótszego niż daty poniesienia wydatków wykazanych w poz. 11, części A, kolumnie 4 wniosku beneficjenta o płatność

  (tzn. w okresie, za jaki sporządza się wniosek o płatność, musi zawierać się okres w jakim zostały zapłacone dokumenty poświadczające poniesienie wydatków kwalifikowalnych)

 • okresu kończącego się wcześniej niż miesiąc, w którym wniosek beneficjenta o płatność jest składany w IZ RPO WD (nie dotyczy korekty wcześniej złożonego w IZ RPO WD wniosku beneficjenta o płatność).

Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

7


Błędnie wypełniona pozycja 7.B. w poz. 11, części A, kolumnie 4 wniosku beneficjenta o płatność

Jeżeli nastąpiły zmiany w kwocie dofinansowania w ramach projektu proszę podać kwoty wynikające z aneksu do umowy o dofinansowanie projektu/Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


Błędnie wypełniona pozycja 11 w poz. 11, części A, kolumnie 4 wniosku beneficjenta o płatność

Przykładowo:

 • omyłki pisarskie;

 • w kolumnie 5 niepełna nazwa towaru/usługi wynikająca z dokumentu księgowego;

 • nie zachowanie ciągłości numeracji wykazywanych dokumentów księgowych;

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


Proszę zachować numerację ciągłą w poz. 11, części A, kolumnie 4 wniosku beneficjenta o płatność

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


Błędnie wypełniona pozycja 14 w poz. 11, części A, kolumnie 4 wniosku beneficjenta o płatność

Błędnie podane nazwy zadań/etapów i/lub nie wykazano wszystkich zadań.

Należy podać dokładną nazwę wszystkich zadań/etapów wynikającą z harmonogramu rzeczowo-finansowego

Ujmowanie wydatków niekwalifikowalnych w kolumnie 4 i 6.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


Błędnie wypełniona pozycja 16 w poz. 11, części A, kolumnie 4 wniosku beneficjenta o płatność

Wypełnianie części dotyczącej wskaźników rezultatu we wnioskach nie będących wnioskami o płatność końcową

Wskaźniki rezultatu podaje się we wniosku o płatność końcową!

Błędnie podane nazwy wskaźników i/lub nie wykazano wszystkich wskaźników.

Należy podać wszystkie wskaźnikiw dokładnym brzmieniuwynikającym z zał. do umowy/Uchwały o dofinansowanie projektu

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


Błędnie wypełniona pozycja 18 w poz. 11, części A, kolumnie 4 wniosku beneficjenta o płatność

Kwoty powinny być zbieżne z kwartalnym harmonogramem płatności

Błędnie wypełniana część dotycząca okresu.

Nie należy ujmować bieżącego kwartału, tzn. kwartału, w którym Beneficjent składa wniosek o płatność.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


Nie wykreślanie zapisów, które nie dotyczą Beneficjenta w:

poz. 2

poz. 7

poz. 8

poz. 20

poz. 21

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


BRAK WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW w:DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ:

Najczęściej:

 • protokołówpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego-jeżeli zostały przeprowadzone;

 • „Kart zamówień A” lub „Kart Zamówienia B” (bez załączników) w przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty obligującej Beneficjenta do stosowania ww. ustawy.

  Typ karty uzależniony jest od typu Beneficjenta. Więcej na ten temat w wytycznych IZ RPO WD.

 • Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

  15


  • umów oraz aneksów zawartych z wykonawcami; w:

  • nieprawidłowe dokumentowanie poniesienia wydatków, tj. załączanie

   polecenia przelewu, zestawień przelewów, raportów

   Należy załączyć:

   • wyciąg bankowy lub

   • potwierdzenie przelewu lub

   • Dowód wypłaty (KW) lub

   • Dowód wpłaty (KP)

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


  Nieprawidłowy opis załączników lub w:brak wszystkich elementów opisu, np.:

  • Brak informacji o dokonaniu sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wraz datą i czytelnymi podpisami (lub pieczęciami imiennymi i podpisami) osób upoważnionych;

  • Brak adnotacji o miesiącu ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych wraz z datą i podpisem osoby odpowiedzialnej za to wskazanie;

  • Brak numeru kategorii wydatków;

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


  • Brak adnotacji lub podano niepełną informację odnośnie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Na fakturze/dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej należy zamieścić :

  • adnotację iż projekt jest realizowany/lub wykazane wydatki są poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz podać podstawę prawną zgodnie z ustawą – tj. numer artykułu (podany art. będzie wskazywał powód stosowania ustawy do danych wydatków lub powód wyłączenia ze stosowania przepisów ustawy);

   Należy obowiązkowo zaznaczyć czy odnosimy się do ustawy sprzed czy po nowelizacji poprzez wskazanie numeru Dz.U.

  • numer umowy zawartej z wykonawcą, a w przypadku podpisania aneksu dodatkowo jego numer;

   • numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

  18


  • Brak, niepełny lub nieprawidłowy zapis: stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

   „kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi ....... PLN, w tym cross - financing ...... PLN i VAT ..... PLN”

   Nie należy modyfikować zapisu, nawet jeśli w ramach projektu nie występuje mechanizm cross-financing i/lub podatek VAT jest niekwalifikowalny.

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


  • Nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów:

   • brak daty

   • czynność dokonana przez osoby nieupoważnione (potwierdzenia powinien dokonywać Beneficjent lub osoba/osoby przez niego upoważniona. Upoważnienie należy załączyć do wniosku o płatność)

   • potwierdzanie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów

    Więcej w „Poradniku dla Beneficjenta”, rozdział 10.4

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


  istotne kwestie dotyczące kserokopie dokumentów:dokumentów księgowych

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


  Ustawa o rachunkowości kserokopie dokumentów:(Dz.U. 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

  Art. 21 ust. 1 Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

  1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

  2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

  3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,

  4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,

  5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

  6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


  1a. kserokopie dokumentów:  Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.

  art. 22 ust. 1

  Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


  ust. 2 kserokopie dokumentów:

  Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.

  ust. 3

  Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


  Stwierdzone błędy/uchybienia kserokopie dokumentów:

  • załączone faktury nie są wystawione na beneficjenta, co powoduje że wydatek w całości jest niekwalifikowalny

   np. Beneficjentem jest gmina, a faktury wystawione są na urząd gminy

 • na fakturach widnieje inny NIP beneficjenta niż ten podany w umowie o dofinansowanie projektu

 • faktury są błędnie wystawione

 • zapisy na fakturach są skreślane, poprawiane itp. z pominięciem zasad przyjętych przepisami prawa.

 • Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


  Inne uchybienia kserokopie dokumentów:

  • Wymagany opis zamieszczany na odrębnej kartce zamiast na odwrocie dokumentu księgowego;

  • Załączniki nie są wykazane w kolejności wykazanej w poz.11 wniosku beneficjenta o płatność;

  • Dokumenty związane z danym wydatkiem nie są umieszczone za fakturą;

  • Kserokopie są nieczytelne;

  • Błędna numeracja stron wniosku o płatność.

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


  Pomocne dokumenty kserokopie dokumentów:

  • Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność

  • Poradnik dla Beneficjenta, rozdział 10

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.


  Dziękuję za uwagę kserokopie dokumentów:

  Joanna Koczenasz

  e-mail: [email protected]

  Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

  28


  ad