Spr vn zen
Download
1 / 21

Správní řízení - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Správní řízení. Přednáška Správní řízení 4 M. Horáková. Přehled témat. Řízení v prvním stupni: Zahájení řízení Překážky řízení Ústní jednání Podklady pro vydání rozhodnutí – dokazování Předběžná otázka Zajištění účelu a průběhu řízení. Zahájení řízení o žádosti (§ 44).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Správní řízení' - saburo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spr vn zen

Správní řízení

Přednáška

Správní řízení 4

M. Horáková


P ehled t mat
Přehled témat

 • Řízení v prvním stupni:

 • Zahájení řízení

 • Překážky řízení

 • Ústní jednání

 • Podklady pro vydání rozhodnutí – dokazování

 • Předběžná otázka

 • Zajištění účelu a průběhu řízení


Zah jen zen o dosti 44
Zahájení řízení o žádosti (§ 44)

 • Zahájeno dnem doručení žádosti věcně a místně příslušnému spr. orgánu (více žadatelů, kdy tak učinil poslední z nich)

 • Žádost: náležitosti viz § 37/2, nutné uvést, čeho se žadatel domáhá a označit další známé účastníky

 • Vady a jejich odstranění: ;na místě, výzva a lhůta k odstranění, přerušení řízení podle § 64

 • Zjevná právní nepřípustnost žádosti: zastavení řízení podle § 66

 • Zpětvzetí žádosti žadatelem nebo zúžení předmětu žádosti


Zah jen zen z moci edn 46
Zahájení řízení z moci úřední § 46

 • Zahájeno dnem oznámení zahájení řízení hlavním účastníkům – prvnímu z nich, (doručením nebo ústním prohlášením), § 27/1,

 • Povinnost spr. org. uvědomit bez zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky

 • Často spojeno s jiným úkonem (ústní jednání)


P ek ky zen 48
Překážky řízení § 48

 • Litispendence: překážka řízení již zahájeného, o téže věci nelze vést více řízení současně

 • Res iudicata: překážka věci rozhodnuté, přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze též osobě z téhož důvodu pouze jednou

 • Problém: nové rozhodnutí podle § 101


Stn jedn n 49
Ústní jednání § 49

 • Nařizuje správní orgán

 • Stanoví zákon a dále tehdy, je-li to nezbytné ke splnění účelu řízení

 • Min. 5 dnů předem uvědomí účastníky, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení

 • Je neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo spr. org. neurčí veřejnost jednání nebo jeho částí

 • Nutné dbát na ochranu práv účastníků, utajovaných skutečností a mravnosti, může se účastnit i podpůrce účastníka


Podklady pro rozhodnut 50 1 2
Podklady pro rozhodnutí § 50 1/2

 • Návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé spr. orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů, skutečnosti obecně známé

 • Opatřuje spr. org., připustí-li to, i účastník řízení

 • Účastníci jsou povinni poskytnout potřebnou součinnost


Podklady pro rozhodnut 2 2
Podklady pro rozhodnutí 2/2

 • Zásada omezené materiální pravdy, zjištění okolností pro ochranu veřejného zájmu, v příp. ukládání povinnosti zjištění všech rozhodných okolností svědčících ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být uložena – i bez návrhu

 • Volné hodnocení důkazů: spr. org. hodnotí podklady, důkazy podle své úvahy


Dokazov n 51
Dokazování § 51

 • Všechny vhodné důkazní prostředky ke zjištění stavu, nejsou získány nebo provedeny v rozporu se zákonem

 • Při ústním jednání nebo mimo ústní jednání (účastníci vyrozuměni)

 • Důkazní prostředky: listiny, ohledání, svědecká výpověď, znalecký posudek


D kaz listinou 53
Důkaz listinou § 53

 • Listina, veřejná listina (prezumuje se správnost obsahu)

 • Provedení důkazu listinou

 • Ediční povinnost (usnesením), odepření předložení listiny

 • Náhrada předložení listiny: čestné prohlášení, svědecká výpověď


D kaz ohled n m 54
Důkaz ohledáním § 54

 • Prohlídka movité, nemovité věci (místní šetření)

 • Vlastník, uživatel, držitel věci: povinnost předložit věc správnímu orgánu nebo strpět ohledání věci na místě

 • Odepření ohledání ( důvody)

 • Povinnost vyrozumět nájemce nebo uživatele věci

 • Přítomnost nestranných osob


D kaz sv deckou v pov d 55
Důkaz svědeckou výpovědí § 55

 • Svědek: osoba svědka

 • Povinnost vypovídat jako svědek

 • Právo odepřít výpověď, důvody

 • Poučení svědka: povinnost vypovídat, pravdivá výpověď, právní následky nepravdivé nebo neúplné výpovědi, možnost odepřít výpověď

 • Povinnost mlčenlivosti

 • Svědecká výpověď


D kaz znaleck m posudkem 56
Důkaz znaleckým posudkem § 56

 • Rozhodnutí závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají

 • Správní orgán usnesením ustanoví znalce

 • Písemný posudek ve stanovené lhůtě

 • Výslech znalce


P edb n ot zka 57
Předběžná otázka § 57

 • Taková otázka, na jejímž vyřešení závisí rozhodnutí ve věci samé

 • Správní orgán ve své pravomoci a působnosti: rozhodne ve společném řízení, nelze-li, zahájení samostatného řízení z moci úřední, nebo výzva k podání žádosti

 • Správní orgán mimo svou pravomoc a působnost: může dát podnět k zahájení řízení příslušnému orgánu, vyčká rozhodnutí příslušného orgánu, vyzve účastníka k zahájení řízení

 • Učiní si úsudek sám, nemůže v otázkách osobního stavu, viny za trestný čin, správní delikt


Zaji t n elu a pr b hu zen 58
Zajištění účelu a průběhu řízení § 58

 • Tzv. zajišťovací prostředky, užití v případech a v rozsahu, kdy to vyžaduje zajištění účelu a průběhu řízení

 • Prostředky: předvolání, předvedení, předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu, záruka za splnění povinnosti


P edvol n 59
Předvolání § 59

 • Zajištění osobní účasti osob při úkonu (nutná účast)

 • Písemně (kdo, kdy, kam, v jaké věci, důvod), právní následky nedostavení se

 • Povinnost dostavit se včas na určené místo

 • Omluva


P edveden 60
Předvedení § 60

 • Zajištění osobní účasti

 • Jestliže se účastník nebo svědek bez omluvy nedostavili na předvolání

 • Písemně usnesením, doručuje se tomu, kdo má předvedení provést

 • Předvádí: Policie ČR, jiný ozbrojený sbor, obecní policie (v řízeních před orgány obce)


P edb n opat en 61
Předběžné opatření § 61

 • Z moci úřední nebo na požádání účastníka (do 10 dnů)

 • Před skončením řízení

 • Nařízení PO, prozatímní úprava poměrů účastníků nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce

 • Něco vykonat, zdržet se, strpět nebo zajistit věc

 • Odvolání nemá odkladný účinek

 • Zrušení: rozhodnutím bezodkladně pokud pomine důvod, jinak dnem vykonatelnosti rozhodnutí ve věci


Po dkov pokuta 62
Pořádková pokuta § 62

 • Rozhodnutím

 • Do 50 000 Kč, nesmí být v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení, lze uložit i opakovaně

 • Příjem spr. org., který ji uložil

 • Tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje postup tím, že bez omluvy se nedostaví na předvolání ke spr. org., navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, neuposlechne pokynu úřední osoby, učiní urážlivé podání

 • I pravomocně uloženou pokutu lze snížit nebo prominout


Vyk z n z m sta kon n konu 63
Vykázání z místa konání úkonu§ 63

 • Ten, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo při ohledání na místě, nebo při jiném úkonu

 • Po předchozím upozornění spr. org.

 • Vykázání z místa, kde se úkon koná

 • Usnesením ústně vyhlášeným

 • Poučení o následcích neuposlechnutí

 • Vynucují ty orgány, které předvádějí

 • Nelze vykázat osobu-vlastníka nebo uživatele prostoru, kde se koná úkon, nejde-li o úřední místnost


Z ruka za spln n povinnosti 147
Záruka za splnění povinnosti § 147

 • Přispění k zajištění účelu řízení, na žádost účastníka

 • Peněžitá nebo nepeněžitá záruka účastníka, výše nesmí být v nápadném nepoměru k povinnosti

 • Spr. org. přijme nebo uloží (rozhodnutím)

 • Vrácení záruky

 • Propadnutí záruky (oprávněný)


ad