spr vn zen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Správní řízení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Správní řízení - PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on

Správní řízení. Přednáška Správní řízení 4 M. Horáková. Přehled témat. Řízení v prvním stupni: Zahájení řízení Překážky řízení Ústní jednání Podklady pro vydání rozhodnutí – dokazování Předběžná otázka Zajištění účelu a průběhu řízení. Zahájení řízení o žádosti (§ 44).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Správní řízení' - saburo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spr vn zen

Správní řízení

Přednáška

Správní řízení 4

M. Horáková

p ehled t mat
Přehled témat
  • Řízení v prvním stupni:
  • Zahájení řízení
  • Překážky řízení
  • Ústní jednání
  • Podklady pro vydání rozhodnutí – dokazování
  • Předběžná otázka
  • Zajištění účelu a průběhu řízení
zah jen zen o dosti 44
Zahájení řízení o žádosti (§ 44)
  • Zahájeno dnem doručení žádosti věcně a místně příslušnému spr. orgánu (více žadatelů, kdy tak učinil poslední z nich)
  • Žádost: náležitosti viz § 37/2, nutné uvést, čeho se žadatel domáhá a označit další známé účastníky
  • Vady a jejich odstranění: ;na místě, výzva a lhůta k odstranění, přerušení řízení podle § 64
  • Zjevná právní nepřípustnost žádosti: zastavení řízení podle § 66
  • Zpětvzetí žádosti žadatelem nebo zúžení předmětu žádosti
zah jen zen z moci edn 46
Zahájení řízení z moci úřední § 46
  • Zahájeno dnem oznámení zahájení řízení hlavním účastníkům – prvnímu z nich, (doručením nebo ústním prohlášením), § 27/1,
  • Povinnost spr. org. uvědomit bez zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky
  • Často spojeno s jiným úkonem (ústní jednání)
p ek ky zen 48
Překážky řízení § 48
  • Litispendence: překážka řízení již zahájeného, o téže věci nelze vést více řízení současně
  • Res iudicata: překážka věci rozhodnuté, přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze též osobě z téhož důvodu pouze jednou
  • Problém: nové rozhodnutí podle § 101
stn jedn n 49
Ústní jednání § 49
  • Nařizuje správní orgán
  • Stanoví zákon a dále tehdy, je-li to nezbytné ke splnění účelu řízení
  • Min. 5 dnů předem uvědomí účastníky, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení
  • Je neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo spr. org. neurčí veřejnost jednání nebo jeho částí
  • Nutné dbát na ochranu práv účastníků, utajovaných skutečností a mravnosti, může se účastnit i podpůrce účastníka
podklady pro rozhodnut 50 1 2
Podklady pro rozhodnutí § 50 1/2
  • Návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé spr. orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů, skutečnosti obecně známé
  • Opatřuje spr. org., připustí-li to, i účastník řízení
  • Účastníci jsou povinni poskytnout potřebnou součinnost
podklady pro rozhodnut 2 2
Podklady pro rozhodnutí 2/2
  • Zásada omezené materiální pravdy, zjištění okolností pro ochranu veřejného zájmu, v příp. ukládání povinnosti zjištění všech rozhodných okolností svědčících ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být uložena – i bez návrhu
  • Volné hodnocení důkazů: spr. org. hodnotí podklady, důkazy podle své úvahy
dokazov n 51
Dokazování § 51
  • Všechny vhodné důkazní prostředky ke zjištění stavu, nejsou získány nebo provedeny v rozporu se zákonem
  • Při ústním jednání nebo mimo ústní jednání (účastníci vyrozuměni)
  • Důkazní prostředky: listiny, ohledání, svědecká výpověď, znalecký posudek
d kaz listinou 53
Důkaz listinou § 53
  • Listina, veřejná listina (prezumuje se správnost obsahu)
  • Provedení důkazu listinou
  • Ediční povinnost (usnesením), odepření předložení listiny
  • Náhrada předložení listiny: čestné prohlášení, svědecká výpověď
d kaz ohled n m 54
Důkaz ohledáním § 54
  • Prohlídka movité, nemovité věci (místní šetření)
  • Vlastník, uživatel, držitel věci: povinnost předložit věc správnímu orgánu nebo strpět ohledání věci na místě
  • Odepření ohledání ( důvody)
  • Povinnost vyrozumět nájemce nebo uživatele věci
  • Přítomnost nestranných osob
d kaz sv deckou v pov d 55
Důkaz svědeckou výpovědí § 55
  • Svědek: osoba svědka
  • Povinnost vypovídat jako svědek
  • Právo odepřít výpověď, důvody
  • Poučení svědka: povinnost vypovídat, pravdivá výpověď, právní následky nepravdivé nebo neúplné výpovědi, možnost odepřít výpověď
  • Povinnost mlčenlivosti
  • Svědecká výpověď
d kaz znaleck m posudkem 56
Důkaz znaleckým posudkem § 56
  • Rozhodnutí závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají
  • Správní orgán usnesením ustanoví znalce
  • Písemný posudek ve stanovené lhůtě
  • Výslech znalce
p edb n ot zka 57
Předběžná otázka § 57
  • Taková otázka, na jejímž vyřešení závisí rozhodnutí ve věci samé
  • Správní orgán ve své pravomoci a působnosti: rozhodne ve společném řízení, nelze-li, zahájení samostatného řízení z moci úřední, nebo výzva k podání žádosti
  • Správní orgán mimo svou pravomoc a působnost: může dát podnět k zahájení řízení příslušnému orgánu, vyčká rozhodnutí příslušného orgánu, vyzve účastníka k zahájení řízení
  • Učiní si úsudek sám, nemůže v otázkách osobního stavu, viny za trestný čin, správní delikt
zaji t n elu a pr b hu zen 58
Zajištění účelu a průběhu řízení § 58
  • Tzv. zajišťovací prostředky, užití v případech a v rozsahu, kdy to vyžaduje zajištění účelu a průběhu řízení
  • Prostředky: předvolání, předvedení, předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu, záruka za splnění povinnosti
p edvol n 59
Předvolání § 59
  • Zajištění osobní účasti osob při úkonu (nutná účast)
  • Písemně (kdo, kdy, kam, v jaké věci, důvod), právní následky nedostavení se
  • Povinnost dostavit se včas na určené místo
  • Omluva
p edveden 60
Předvedení § 60
  • Zajištění osobní účasti
  • Jestliže se účastník nebo svědek bez omluvy nedostavili na předvolání
  • Písemně usnesením, doručuje se tomu, kdo má předvedení provést
  • Předvádí: Policie ČR, jiný ozbrojený sbor, obecní policie (v řízeních před orgány obce)
p edb n opat en 61
Předběžné opatření § 61
  • Z moci úřední nebo na požádání účastníka (do 10 dnů)
  • Před skončením řízení
  • Nařízení PO, prozatímní úprava poměrů účastníků nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce
  • Něco vykonat, zdržet se, strpět nebo zajistit věc
  • Odvolání nemá odkladný účinek
  • Zrušení: rozhodnutím bezodkladně pokud pomine důvod, jinak dnem vykonatelnosti rozhodnutí ve věci
po dkov pokuta 62
Pořádková pokuta § 62
  • Rozhodnutím
  • Do 50 000 Kč, nesmí být v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení, lze uložit i opakovaně
  • Příjem spr. org., který ji uložil
  • Tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje postup tím, že bez omluvy se nedostaví na předvolání ke spr. org., navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, neuposlechne pokynu úřední osoby, učiní urážlivé podání
  • I pravomocně uloženou pokutu lze snížit nebo prominout
vyk z n z m sta kon n konu 63
Vykázání z místa konání úkonu§ 63
  • Ten, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo při ohledání na místě, nebo při jiném úkonu
  • Po předchozím upozornění spr. org.
  • Vykázání z místa, kde se úkon koná
  • Usnesením ústně vyhlášeným
  • Poučení o následcích neuposlechnutí
  • Vynucují ty orgány, které předvádějí
  • Nelze vykázat osobu-vlastníka nebo uživatele prostoru, kde se koná úkon, nejde-li o úřední místnost
z ruka za spln n povinnosti 147
Záruka za splnění povinnosti § 147
  • Přispění k zajištění účelu řízení, na žádost účastníka
  • Peněžitá nebo nepeněžitá záruka účastníka, výše nesmí být v nápadném nepoměru k povinnosti
  • Spr. org. přijme nebo uloží (rozhodnutím)
  • Vrácení záruky
  • Propadnutí záruky (oprávněný)
ad