Evolusjon og personlighet - PowerPoint PPT Presentation

Evolusjon og personlighet
Download
1 / 119

 • 349 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Evolusjon og personlighet. Personlighetstrekk Motivasjon. Cato Grønnerød PSYC4500. Evolusjon og personlighet. Evolusjonsteori Tilpasning. Cato Grønnerød PSY1101/PSYC1204. Evolusjon og personlighet. Evolusjonsteori Tilpasning. Cato Grønnerød PSY1006/PSY1101. EvolutIon and personality.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Evolusjon og personlighet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Evolusjon og personlighet

Evolusjon og personlighet

Personlighetstrekk

Motivasjon

Cato Grønnerød

PSYC4500


Evolusjon og personlighet1

Evolusjon og personlighet

Evolusjonsteori

Tilpasning

Cato Grønnerød

PSY1101/PSYC1204


Evolusjon og personlighet2

Evolusjon og personlighet

Evolusjonsteori

Tilpasning

Cato Grønnerød

PSY1006/PSY1101


Evolution and personality

EvolutIon and personality

Evolution Theory

Adaption

Cato Grønnerød

PSY2600


Evolusjon i personlighetspsykologi

Evolusjon i personlighetspsykologi

 • Big One, Big Two eller Big Five

 • Millons personlighetsteori

 • Freuds psykoanalyse

 • Zapffes biosofi


Biologisk perspektiv

Biologisk perspektiv

 • Evolusjonsperspektiv

  • Egenskaper har oppstått som følge av naturlig seleksjon som fremmer ønskede egenskaper

 • Gener og personlighet

  • Arvelighet for personlighetstrekk

 • Fysiologi

  • Nevrologiske korrelater og funksjoner


Biologisk klassifikasjon

Biologisk klassifikasjon


Biological classification

Biological Classification


Fortidsmilj et

Fortidsmiljøet

 • Environment of Evolutionary Adaptedness (EEA, Bowlby)

  • ”Miljøet evolusjonen har tilpasset oss til”

  • Pleistocene: 1.6 mill. – 10 000 år f.Kr.

   • Skiftende istider, før steinalder

 • Adaptively Relevant Environments (ARE, Irons)

  • ”Adaptivt relevante miljøer”


Past environment

Past Environment

 • Environment of Evolutionary Adaptedness (EEA, Bowlby)

  • Pleistocene: 1.6 mill. – 10 000 yrs B.C.

   • Changing ice ages, before the Stone Age

 • Adaptively Relevant Environments (ARE, Irons)


Past environment1

Past Environment

 • Environment of Evolutionary Adaptedness (EEA, Bowlby)

  • Pleistocene: 1.6 mill. – 10 000 yrs B.C.

   • Changing ice ages, before the Stone Age

  • Hunters/gatheres and/or carnivores

  • Nomadic or half nomadic pattern of movement

  • Relativley small, family based groups

  • Stone age technology at best

  • Relatively high child mortality and low life expectancy

  • Generally high vulnerability to the natural environment


Eea antatte karakteristika

EEA – antatte karakteristika

 • Et liv som jegere/sankere og/eller åtseletere

 • Nomadisk eller halvnomadisk forflytningsmønster

 • Relativt små, slektskapsbaserte grupper

 • I beste fall steinalderteknologi

 • Relativt høy barnedødelighet og lav forventet levealder

 • Generelt høy sårbarhet for naturmiljøet

(Mysterud, 2003)


Eea presumed characteristics

EEA – Presumed Characteristics

 • A life as hunters/gatheres and/or carnivores

 • Nomadic or half nomadic pattern of movement

 • Relativley small, family based groups

 • Stone age technology at best

 • Relatively high child mortality and low life expectancy

 • Generally high vulnerability to the natural environment

(Mysterud, 2003)


Evolusjon og tilpasninger

Evolusjon og tilpasninger

 • Alle mennesker som lever i dag stammer fra en ubrutt linje av forfedre som

  • Overlevde til reproduktiv alder

  • Som fikk avkom

 • Vi bærer med oss tilpasninger (‘overlevelsesmekanismer’) som førte til at våre forfedre lyktes

  • Tilpasning > overlevelse > reproduksjon


Evolution and natural selection

Evolution and Natural Selection

 • All humans today come from an unbroken line of ancestors who accomplished two tasks

  • They survived to reproductive age

  • They reproduced

 • We carry adaptive mechanisms that led to our ancestors’ success

  • Adaption > survival > reproduction

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Evolusjon og tilpasninger1

Evolusjon og tilpasninger

 • Menneskets natur og personlighet består av en samling tilpasninger (‘evolved mechanisms’):

  • Anatomiske trekk

  • Fysiologiske prosesser

  • Kognitive ferdigheter, emosjoner, atferdsmønstre

 • Før Darwin var en klar over to kjennetegn på evolusjon

  • Forandring over tid

  • Tilpasning til miljøet


Evolution and natural selection1

Evolution and Natural Selection

 • Human nature and human personality made up of a collection of evolved mechanisms

  • Anatomical traits

  • Physiological processes

  • Cognitive abilities, emotions, patterns of behavior

 • Before Darwin, two features of evolution were recognized

  • Change over time

  • Apparent adaptation to environment

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Naturlig utvalg

Naturlig utvalg

 • Revolusjonerende teori i biologien som forklarer prosessen som ligger til grunn for tilpasninger og endringer over tid

  • Flere avkom enn det som kan overleve og reprodusere seg

  • Endringer eller varianter som gjør en organisme bedre i stand til å overleve og reprodusere fører til flere avkom

  • Avkom arver varianter som har ført til suksess

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Natural selection

Natural Selection

 • More offspring produced than can survive and reproduce

 • Changes or variants that better enabled an organism to survive and reproduce lead to more descendants

 • Descendants inherit variants that led to their ancestors’ success

 • Over time, successful variants come to characterize entire species

 • Adaptations

  • Inherited solutions to survival and reproductive problems posed by hostile forces of nature

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Natural selection1

Natural Selection

 • A revolutionary theory in biology of the process by which adaptations are created and changes take place over time

  • More offspring produced than can survive and reproduce

  • Changes or variants that better enabled an organism to survive and reproduce lead to more descendants

  • Descendants inherit variants that led to their ancestors’ success

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Naturlig utvalg1

Naturlig utvalg

 • Slik blir suksessrike varianter utvalgt og mindre heldige varianter luket ut

 • Over tid vil suksessvariantene dominere arten

 • Tilpasninger

  • Arvede løsninger på overlevelsesproblemer og reproduktive problemer i møte med fiendtlige krefter i naturen

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Natural selection2

Natural Selection

 • Thus, successful variants are selected and unsuccessful variants are weeded out

 • Over time, successful variants come to characterize entire species

 • Adaptations

  • Inherited solutions to survival and reproductive problems posed by hostile forces of nature

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Prosessen bak tilpasninger naturlig utvalg

Prosessen bak tilpasninger:Naturlig utvalg

Observasjon 1:

Potensiell

eksponentiell

populasjonsøkning

Observasjon 4:

Individuell

variasjon

Observasjon 2:

Observert

populasjons-

likevekt

Slutning 3:

Over mange

generasjoner:

evolusjon

Slutning 2:

Differensiell

overlevelse;

seleksjon

Slutning 1:

Kamp for

tilværelsen

Observasjon 3:

Knapphet på

ressurser

Observasjon 5:

Arvelighet av

egenskaper


Seksuell seleksjon

Seksuell seleksjon

 • Mange tilpasninger så ut til å true overlevelse, f.eks. påfuglens enorme fjærprakt

 • Seksuell seleksjon:

  • Slike trekk ble urviklet fordi de bidro positivt til individets paringsstrategi/ paringssuksess


Sexual selection

Sexual Selection

 • Many mechanisms seem to threaten survival, such as the peacock’s elaborate plumage

 • Evolution by sexual selection

  • Traits evolved because they contributed to an individual’s mating success

  • Could work against natural selection

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Seksuell seleksjon1

Seksuell seleksjon

 • To former for seksuell seleksjon

 • Intraseksuell konkurranse

  • Medlemmer av samme kjønn konkurrerer om seksuell tilgang til medlemmer av det annet kjønn

 • Interseksuell konkurranse

  • Medlemmer av det ene kjønn velger en make basert på preferanser for spesifikke kvaliteter hos individet


Sexual selection1

Sexual Selection

 • Two forms of sexual selection

 • Intrasexual competition

  • Members of the same sex compete with each other for sexual access to members of the other sex

 • Intersexual competition

  • Members of one sex choose a mate based on their preferences for particular qualities in that mate

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Gener

Gener

 • DNA-enheter som arves av barn fra foreldre; minste arvbare enhet

 • Oppdagelsen førte til erkjennelse av at naturlig seleksjon og seksuell seleksjon er forskjellige former for den samme prosess

 • Differensiell genreproduksjon


Genes

Genes

 • Packet of DNA inherited by children from parents; smallest discrete unit inherited without being broken up

 • Discovery of the gene as a unit of inheritance led to key discovery, that natural selection and sexual selection are different forms of the same process

 • Differential gene reproduction

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Gener og psykologi

Gener og psykologi

 • Atferdsgenetikk/atferdsgenomi

  • Hvordan individuelle forskjeller i biologi påvirker atferd

 • Sosiobiologi

  • Hvordan evolusjonsbaserte biologiske faktorer påvirker sosial atferd

 • Evolusjonær personlighetspsykologi

  • Hvordan personlighetsegenskaper kan ses på som tilpasningsegenskaper

 • Eugenikk


Genes and psychology

Genes and psychology

 • Behavioral genomics

  • How individual differences in biology affects behavior

 • Sociobiology

  • How evolutionary based factors affect social behavior

 • Evolutionary personality psychology

  • How personality can be seen as adaptive properties

 • Eugenics


Gener og inklusiv egnethet

Gener og inklusiv egnethet

 • Inklusiv egnethet (Hamilton, 1964)

  • Karakteristikkene som fremmer reproduksjon behøver ikke påvirke personlig produksjon av avkom

  • Individuell reproduktiv suksess (antall etterkommere du produserer) pluss den påvirkning du har på reproduksjon hos dine genetiske slektninger (vektet mht. grad av genetisk slektskap)


Genes and inclusive fitness

Genes and Inclusive Fitness

 • Inclusive fitness theory (Hamilton, 1964)

  • Characteristic that promote reproduction need not promote own production of offspring

  • Personal reproductive success (number of offspring you produce) plus effects you have on the reproduction of your genetic relatives, weighted by genetic relatedness

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Produkter av evolusjonsprosessen

Produkter av evolusjonsprosessen

 • Tilpasninger

  • Hovedproduktet fra seleksjon

  • “En pålitelig struktur i utvikling i organismen som, fordi den veves inn i den gjentakende strukturen i miljøet, fremmer en løsning av et tilpasningsproblem”

  • Strukturert av miljøet den utvikles i

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Products of the evolutionary process

Products of the Evolutionary Process

 • Adaptations

  • Primary products of selection

  • “A reliably developing structure in the organism which, because it meshes with the recurrent structure of the world, causes the solution to an adaptive problem”

 • Byproducts of adaptations

 • Noise or random variation

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Tilpasninger

Tilpasninger

 • Adaptivt problem

  • Hva som helst som truer/hemmer overlevelse eller reproduksjon

 • Kjennetegnet på tilpasninger er spesialdesign

  • Egenskaper preget av effektivitet, presisjon og pålitelighet

  • Eks.: fremmedfrykt, preferanse for søtt og animalsk fett


Adaptations

Adaptations

 • Adaptive problem

  • Anything that impedes survival or reproduction

 • Hallmark of adaptations are special design

  • Including efficiency, precision, and reliability

  • e.g., xenophobia

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Tilpasninger1

Tilpasninger

 • Funksjonalitet

  • Evolverte psykologiske mekanismer (EPM) er utformet i forhold til spesifikke adaptive mål

  • En EPM eksisterer i den form den gjør fordi den løste et spesifikt problem av betydning for overlevelse og reproduksjon og som gjentatte ganger har oppstått gjennom evolusjonshistorien (Mysterud, 2003)

 • Mangfold

  • En vil forvente at det finnes mange og ulikartede EPM spesialdesignet for å løse ulike tilpasningsproblemer


Tilpasninger2

Tilpasninger

 • Domenespesifisitet

  • En EPM er utformet slik at den kun tar inn en liten del av informasjonen som mottas (Mysterud, 2003)

  • Inngående signaler til en EPM forteller organismen om det spesifikke adaptive problemet den står overfor

  • Omformes gjennom avgjørelsesregler (“decision rules”) til et utfall

 • Utfallet av en EPM kan være fysiologisk aktivitet, informasjon til andre psykologiske mekanismer eller direkte atferd


Adaptions

Adaptions

 • Functionality

  • Psychological adaptations are designed to accomplish particular adaptive goals

 • Numerousness

  • Expectation is that there are many psychological adaptations, because different adaptations are required to solve different adaptive problems

 • Domain-specificity

  • Adaptations are designed by evolutionary process to solve specialized adaptive problems

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Produkter av evolusjonsprosessen1

Produkter av evolusjonsprosessen

 • Sideeffekter av tilpasning

  • Effekter av tilpasning som ikke er tilpasning per se men som kan påvirke

  • Eks. parasitter

 • Støy eller tilfeldig variasjon

  • Nøytral med hensyn til seleksjon

  • Eks. formen på øreflippen

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Products of the evolutionary process1

Products of the Evolutionary Process

 • Byproducts

  • Incidental effects of adaptations not properly considered to be adaptations

  • e.g., color of bones

 • Noise or Random Variation

  • Neutral with respect to selection

  • e.g., shape of the human earlobe

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Den menneskelige natur

Den menneskelige natur

 • I løpet av evolusjonshistorien vil vellykkede tilpasninger spre seg i populasjonen og etterhvert prege alle mennesker

 • Eksempler:

  • Kognitive ferdigheter og språk

  • Behovet for tilknytning, å høre til

  • Altruisme

  • Universelle emosjoner


Human nature

Human Nature

 • Psychological mechanisms that are successful in helping humans survive and reproduce out-replicate those that are less successful

 • Over evolutionary time, successful mechanisms spread through population and come to characterize all humans

 • Examples of evolutionary analysis at the level of human nature

  • The need to belong, attachment

  • Helping and altruism

  • Universal emotions

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Tilknytning

Tilknytning

 • Bowlby:

  • ”Tilknytningen mellom spebarn og omsorgsgiver er et sammensatt, instinktstyrt atferdssystem som har fungert gjennom menneskelig evolusjon for å beskytte spebarnet mot rovdyr.”

 • Tilknytningsatferd

  • Suge, klenge, følge, vokalisere, smile

 • Tilknytningsobjekt

 • Fremmedfrykt og separasjonsangst


Tilknytning1

Tilknytning

 • Tilknytningsatferd

  • Suge, klenge, følge, vokalisere, smile

 • Tilknytningsobjekt

 • Fremmedfrykt og separasjonsangst

 • Tilknytningsmønstre

  • Småbarnsalder

   • Secure, Avoidant, Resistant, Disorganized

  • Voksenalder

   • Secure, Dismissing, Preoccupied, Unresolved


Altruisme og slektskap

Altruisme og slektskap

Larsen &

Buss (2007)


Altruisme og slektskap1

Altruisme og slektskap

Larsen & Buss (2007)


Altruisme og slektskap2

Altruisme og slektskap

Larsen & Buss (2007)


Kj nnsforskjeller

Kjønnsforskjeller

 • Man vil forvente at kvinner og menn vil være ganske like på alle områder hvor de to kjønn har stått overfor de samme eller lignende adaptive problemer

 • Man vil forvente kjønnsforskjeller på områder hvor menn og kvinner måtte takle ulike adaptive problemer


Sex differences

Sex Differences

 • Evolutionary psychologists expect that males and females will be the same or similar in all domains where sexes have faced the same or similar adaptive problems

 • Expect sex differences in those domains where sexes recurrently faced different adaptive problems

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Kj nnsforskjeller1

Kjønnsforskjeller

 • Eksempler på kjønnsforskjeller som kan tilskrives ulike adaptive problemer:

  • Aggresjon

  • Sjalusi

  • Behov for seksuell variasjon

  • Partnervalg


Sex differences1

Sex Differences

 • Examples of differences between men and women that are attributable to recurrently facing different adaptive problems

  • Aggression

  • Jealousy

  • Desire for Sexual Variety

  • Mate Preferences

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Kj nnsforskjeller aggresjon

Kjønnsforskjeller: aggresjon

 • Menn utgjør 86% av utøverne og 80% av ofrene for vold

 • Evolusjonsforklaringen

  • I en art hvor hunnen bare kan føde få avkom, vil hunnene være mer selektive i valg av partner, og hannene må derfor kjempe om tilgang


Sex differences aggression

Sex Differences: Aggression

 • Men constitute 86% perpetrators and 80% of victims of violence

 • The evolutionary explanation

  • In a species where the female can only produce a few offspring, the female will be more selective in their choice of partners

  • Males therefore have to compete for access


Kj nnsforskjeller aggresjon1

Kjønnsforskjeller: aggresjon

 • Effektiv polygyni

  • Noen menn vil ha mange avkom, andre ingen

 • Seksuelt dimorfe

  • Menn omtrent 12% større enn kvinner

 • For de som kan møte repoduktive sanksjoner kan aggressive strategier være siste mulighet


Sex differences aggression1

Sex Differences: Aggression

 • Effective polygyni

  • Some men will have many offspring, others none

 • Sexual dimorphic

  • Men are approx. 12% larger than women

 • For those who meet reproductive sanctions, aggressive strategies may be a last resort


Kj nnsforskjeller sjalusi

Kjønnsforskjeller: sjalusi

 • Menn risikerer å investere i avkom som ikke er deres egne

 • Prediksjon

  • Menn mer sensitive for tegn på seksuell utroskap

  • Kvinner mer sensitive for tegn på emosjonell tilknytning til andre kvinner


Sex differences jealousy

Sex Differences: Jealousy

 • Men risk investing in offspring that are not their own

 • Prediction

  • Men will be more sensitive to signs of sexual infidelity

  • Women will be more sensitive to signs of emotional attachment to other women


Kj nnsforskjeller sjalusi1

Kjønnsforskjeller: sjalusi

Larsen &

Buss (2007)


Sex differences jealousy1

Sex Differences: Jealousy

Larsen &

Buss (2007)


Kj nnsforskjeller partnervalg

Kjønnsforskjeller: partnervalg

 • Mindre involvering i avkom vil føre til mindre kritiskhet i partnervalg og et større ønske om variasjon

  • Over 30 år ønsker menn ca. 13 partnere, kvinner ønsker 2-3 partnere

 • Kvinner vektlegger ressurser, menn vektlegger fysisk attraktivitet

  • Structural Powerlessness Hypothesis

   • Menn kontrollerer ressurser


Sex differences partner preference

Sex Differences: Partner Preference

 • Less involvement in offspring will lead to less critical partner preferences and an increased wish for variety

  • Men prefer approx. 13 partners

  • Women prefer 2-3 partners

 • Women emphasize resources, men emphasize physical attractiveness

  • Structural Powerlessness Hypothesis

   • Men controls resources


Evolusjon og individuelle forskjeller

Evolusjon og individuelle forskjeller

 • Miljøfaktorer som utløser individuelle forskjeller

  • Barn i fedreløse hjem utvikler andre seksuelle strategier enn de som har fedre tilstede

 • Adaptiv selv-vurdering av arvelige individuelle forskjeller

  • Aggresjon er reaktivt arvelig: konsekvens av arvelig kroppsbygning


Evolusjon og individuelle forskjeller1

Evolusjon og individuelle forskjeller

 • Frekvensbaserte strategiske individuelle forskjeller

  • Begrenset seksuell strategi: utsatt parring og forlenget flørting for å sikre høyinvesterende hanner

  • Ubegrenset seksuell strategi: rask parring for å sikre gode gener

 • Optimalnivå for et trekk kan variere over tid og sted (atferdsøkologisk perspektiv)


Individual differences

Individual Differences

 • Most challenging and difficult level of analysis for evolutionary psychologists

 • Three evolutionary perspectives on individual differences

  • Environmental triggers of individual differences

  • Heritable individual differences contingent on other traits

  • Frequency-dependent strategic individual differences

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Personlighetstrekk i et evolusjonsperspektiv

Personlighetstrekk i et evolusjonsperspektiv

 • Hva er viktige individuelle personlighets-forskjeller sett i et evolusjonsperspektiv?

 • Mennesker har utviklet “forskjells-detektorer” for å fange opp og huske individuelle forskjeller som har vist seg relevante for å løse sosiale adaptive problemer


The big five and evolutionarily relevant adaptive problems

The Big Five and Evolutionarily-Relevant Adaptive Problems

 • Big Five personality traits as clusters of key features of “adaptive landscape” of other people

 • Human have evolved “difference-detecting mechanisms” designed to notice and remember individual differences that have most relevance for solving social adaptive problems

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Personlighetstrekk i et evolusjonsperspektiv1

Personlighetstrekk i et evolusjonsperspektiv

 • Big Five som sosiale tilpasningsmekanismer

  • Nevrotisisme

  • Hvem vil tilpasse seg dårlig?

  • Ekstroversjon

   • Hvem søker oppover i hierarkiet?

  • Åpenhet

   • Hvem kan gi gode råd?

  • Medmenneskelighet

   • Hvem er gode samrabeidspartnere?

  • Planmessighet

   • Hvem vil være til å stole på?


Begrensninger ved evolusjonspsykologi

Begrensninger ved evolusjonspsykologi

 • Tilpasninger formes over et svært langt tidsrom

 • Vi kan ikke gå tilbake og bestemme hva de faktiske utvalgskreftene har vært

 • Vi må gjøre slutninger

 • Det moderne liv er forskjellig fra våre forfedres forhold

 • Det som var adaptivt da er ikke nødvendigvis adaptivt nå

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Limitations of evolutionary psychology

Limitations of Evolutionary Psychology

 • Adaptations are forged over long expanse of evolutionary time

 • We cannot go back to determine with certainty what the precise selective forces on humans have been

 • Forced to make inferences

 • Modern conditions are undoubtedly different from ancestral conditions in many ways, and so what was adaptive in the past might not be adaptive today

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Begrensninger ved evolusjonspsykologi1

Begrensninger ved evolusjonspsykologi

 • Noen ganger enkelt å finne forskjellige og konkurrende teorier for samme fenomen

 • Det ligger derfor på forskerne å finne spesifikke, testbare og falsifiserbare hypoteser

 • Konkurrenende teorier kan settes opp mot hverandre og data kan avgjøre

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Limitations of evolutionary psychology1

Limitations of Evolutionary Psychology

 • It is sometimes easy to come up with different and competing evolutionary hypotheses for the same phenomena—true of all science

 • Onus is on the researcher to fashion specific, testable, and falsifiable hypotheses

 • Thus, competing theories can be pitted against each other and data can be the final arbiter

© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.


Personlighets trekk

Evolusjon og personlighet

Personlighets-trekk


Evolusjonsprinsippene

Evolusjonsprinsippene

 • Egenskaper varierer mellom individer

 • Noen av disse egenskapene er arvelige

 • Noen av disse arvelige egenskapene henger positivt sammen med overlevelse og reproduktiv evne

 • Individer med slike egenskaper får flere avkom

 • Over tid vil disse egenskapene dominere en art


Evolusjonsprinsippene1

Evolusjonsprinsippene

 • Naturlig seleksjon

  • Seleksjon av egenskaper som fremmer overlevelse fram til reproduktiv alder

 • Seksuell seleksjon

  • Seleksjon av egenskaper som fremmer tilgang til det andre kjønn og dermed reproduksjon

 • Inklusiv egnethet

  • Inkluderer effekten et individ har på reproduktiv suksess hos slektninger


Evolusjonsprinsippene2

Evolusjonsprinsippene

 • Tilpasninger løser et gitt problem

  • De fleste mutasjoner hindrer reproduksjon

  • Noen er fordelaktige for et avgrenset problem

 • Biprodukter av tilpasninger

  • Knyttet til utviklingen av en tilpasning

 • Støy og tilfeldige produkter

  • Egenskaper som ikke påvirker overlevelse


Evolusjonsprinsippene3

Evolusjonsprinsippene

 • Buss (2008): ”The coreof human nature largelyconsistsprimarilyofadaptions and byproducts”

 • Frambrakte (evolved) psykologiske mekanismer

  • Den psykologiske ekvivalenten til tilpasninger

  • Tar kun inn relevant informasjon

  • Automatiserte beslutninger

  • Resultatet er relevant for å løse et adaptivt problem

  • Beskrivelsene må fokusere på funksjon


Individuelle forskjeller

Individuelle forskjeller

 • Opplevelseskalibrering

  • Vi har et sett av mulige atferdsmønstre som utløses avhengig av ytre stimuli

 • Strategisk spesialisering

  • Kan være en fordel å søke til områder med mindre konkurranse

 • Reaktiv arvelighet

  • Egenskaper utløses av andre arvelige egenskaper


Individuelle forskjeller1

Individuelle forskjeller

 • Balansert seleksjon

  • Temporal eller spatial variasjon i seleksjonspress

   • Tilpasningsproblemer skifter over tid og i forskjellige situasjoner

  • Negativ frekvensavhengig seleksjon

   • En egenskap er positiv så lenge den ikke fører til for stor dominans og snus til noe negativt

  • Heterogenitet

   • Fleksibilitet i trekk kan være mer fordelaktig enn mer ekstreme verdier


Reproduksjonsstrategier

Reproduksjonsstrategier

 • Wilson (1975): r-K-strategier hos dyr

 • r-strategi

  • Produsere et stort antall avkom som modnes raskt uten for mye investering i overlevelse

 • K-strategi

  • Produsere et lite antall avkom med stor investering i omsorg for å sørge for overlevelse

 • Relevant for mennesker?

  • Rushton (1985, 1990): DifferensiellK-teori


Reproduksjonsstrategier1

Reproduksjonsstrategier

 • Bogaert og Rushton (1989)

  • Gjennomgående høye korrelasjoner mellom:

   • Høyere kriminell atferd, mindre skyldfølelse overfor sex, flere partnere, lavere intelligens og

   • Større familier, raskere modning, kortere levealder, mindre altruisme, større reproduktiv innsats

  • Ekstroversjon: mer seksuelt aktive

  • Nevrotisisme: mindre aktive, mer skyld

  • Psykotisisme: mer aggressivitet ift sex


Reproduksjonsstrategier2

Reproduksjonsstrategier

 • Figueredo et al. (2004, 2006, 2007)

  • Super-K-faktor med tre underfaktorer

   • K-faktor

   • Vitalitet-/helsefaktor

   • Generell personlighetsfaktor

  • Sammenheng med

   • Kriminalitet

   • Impulsivitet

   • Risikoatferd

   • Dårlig helse

  • Ikke sammenheng med SØS


Big two

Big Two?

 • Musek (2007)

  • Faktoranalyseav Big Five Inventory, Big Five Observer, Positive Affect and Negative Affect Schedule, Satisfaction with Life Scale, Self-Liking and Competence Scale, International Personality Item Pool

 • To faktorer

  • Stabilitet

   • Planmessighet, medmenneskelighet, emosjonellstabilitet

  • Plastisitet

   • Ekstroversjon, åpenhet


Big two1

Big Two?

 • Digman (1997)

  • α: Sosialisering (stabilitet)

   • Sosialt verdsatte egenskaper

   • Oppdragelse: sentrale verdier, moral, superego

   • Temperament: Effortfullcontrol

   • Communion? Intimitetsbehov? EI?

  • β: Personlig vekst (plastisitet)

   • Selvaktualisering (Maslow, Rogers)

   • Kreativitet, individuering

   • Adlers (1939) streben etter overlegenhet

   • Agency? Maktbehov?


Big one

Big One?

 • Musek (2007)

  • Høyereordensfaktor

   • 60% av varians

   • N-, E+, O+, A+, C+

   • Subjektivt velvære, god selvtillit, positiv emosjonalitet

   • Samling av verdsatte egenskaper

 • Rushton, Bons og Hur (2008)

  • General PersonalityFactor (GPF)

  • Samme dimensjon som r-K-strategien

  • Ensrettet seleksjon (unidirectional)


Big one1

Big One?

 • Rushton, Bons og Hur (2008)

  • 174 par med MZ-tvillinger, 148 par med DZ-tvillinger

   • 29 selvrapportskalaer

   • Total arvelighet: 50%

   • Big Five: 61%

   • GPF: 82% av varians i testledd, 32% av genetisk varians

  • 575 par med 2 til 9-årige MZ/DZ-tvillinger

   • EAS Temperament Survey

   • GPF: 30% av varians i testledd, 47% av genetisk varians


Faktorhierarki

Faktorhierarki


Seleksjon p gpf

Seleksjon på GPF

 • Darwin (1871)

  • Større hjerne

  • Økt generell og sosial intelligens

  • Økt prososial og etisk personlighet

  • ”Mer mot, sympati og trofasthet”

  • ”Økt behov for anerkjennelse fra andre”

  • Færre ”egoistiske og frastøtende mennesker” som ”ikke vil innrette seg, og uten innretning vil ingenting bli gjort”

 • Personlighetstrekk resultat av non-additiv genetisk variasjon


Sosialdarwinisme

Sosialdarwinisme?


Millons 1990 personlighetsmodell

Millons (1990) personlighetsmodell

 • Eksistensdimensjonen: Lyst-ulyst

  • Livsforbedring vs. livsoppholdelse

  • BIS/BAS-dimensjonene

 • Tilpasningsdimensjonen: Passiv-aktiv

  • Tilpasse indre vs. tilpasse ytre betingelser

  • Cloningersnoveltyseeking

 • Reproduksjonsdimensjonen: Selv-andre

  • Selvfremmende vs. andre-fremmende

  • r-K-strategier


Millons 1990 personlighetsmodell1

Millons (1990) personlighetsmodell


Motivasjon

Evolusjon og personlighet

Motivasjon


Motivasjon1

Motivasjon


Fysiologisk motivasjon

Fysiologisk motivasjon

 • Freud

  • Lystprinsippet som ”prime mover”

   • Homeostaseprinsippet

  • Libido

   • Seksualdriften

    • Seksuell seleksjon

   • Aggresjonsdriften

    • Naturlig seleksjon

  • Thanatos

   • Destruktiv drift


Trygghetsmotivasjon

Trygghetsmotivasjon

 • Woody & Szechtman (2011)

  • Security Motivation System

  • Rettet mot å

   • Oppdage trusler

   • Samle informasjon om trusler

   • Ta forhåndsregler for å nøytralisere trusler

  • Nevrologisk basert system

  • Kan forklare tvangslidelser

   • Manglende hemning av reaksjoner i systemet


Tilh righetsmotivasjon

TilhørighetsMotivasjon

 • Behov for status

  • Gjennomgående viktig for andre høyerestående dyrearter

  • Høy status gir reproduktiv tilgang

 • Behov for intimitet

  • Øker inkludering, minsker risiko for eksludering

 • Parringsmotivasjon

  • Sjalusi

 • Foreldremotivasjon

  • 40 x høyere forekomst av mishandling fra stefar


Depresjon som tilpasning

Depresjon som tilpasning

 • Allen & Badcock (2003)

  • Risiko i sosiale interaksjoner

  • Veie sosial verdi mot sosial byrde mot hverandre

  • Økt byrde øker risikoen for eksklusjon

 • Depresjon

  • Økt sensitivitet for sosial trussel fra andre

  • Signaler til andre om å dempe risiko

  • Mindre risikoatferd

 • Sosial avvisning deler somatosensoriske representasjoner med fysisk smerte


Motivasjon2

Motivasjon


Selvaktualisering

Selvaktualisering

 • Hvordan forklare vårt mentale overskudd?

  • Pinker & Bloom (1990), Chomsky (1988)

 • Er vi kun målstyrte?

  • Evolusjonsprinsippet om funksjonalitet innebærer målrettede tilpasninger

 • Freud

  • Kulturen som lidelseskilde

  • Selvaktualisering på tross av kultur?


Peter wessel zapffe

Peter Wessel Zapffe

 • Norsk forfatter, filosof, fjellklatrer og friluftsmann (1899-1990)

 • Den siste Messias (1933)

 • Om det tragiske (1941)

 • Hvordan jeg blev så flink (1986)


Zapffes biosofi

Zapffes biosofi

 • Organismens spill mot en ”ikke-organisme”, et ”ikke-jeg”, ytre verden

  • Ytre verden er tilstandsindifferent

  • Fysisk miljø for det meste indifferent eller fiendtlig

 • Interesse

  • ”Følelse av værdi med tilhørende opfordring til at sikre denne værdi”

  • Fokus på den eksistensielle opplevelsen av å ha en interesse


Zapffes biosofi1

Zapffes biosofi

 • Interessefronter:

 • Biologisk

  • Individet og slektens opprettholdelse

 • Sosial

  • Det sosiale liv, kjærlighet, menneskeheten

 • Autotelisk

  • Kun interesse i seg selv, oppnåelse av tilstander

 • Metafysisk

  • Behov for mening og moralsk verdensorden

  • Bevissthet om vår egen eksistens


Zapffes biosofi2

Zapffes biosofi

 • Evner:

  • ”Et fond av potentielle livsytringer, baade av receptorisk og effektorisk art, som individet kan anvende efter behov”

 • Underskudd

  • Man kan ikke løse en gitt oppgave

 • Harmoni

 • Overskudd

  • Evnen søker en adekvat oppgave uten å finne den

  • Objektsurrogat


Zapffes biosofi3

Zapffes biosofi

 • Evner

  • Overfikserte eller feilfikserte

   • Hemmet variasjon i utfoldelse

  • Underfikserte

   • Bredde i utfoldelse overgår reelle behov

 • Underutrustning

  • Underskudd og overfikserthet fører til lidelse og død

 • Overutrustning

  • Overskudd og ufikserthet kan indusere behov utenfor eller i strid med de reelle livsbehov


Zapffes biosofi4

Zapffes biosofi

 • Misforhold mellom evner og oppgaver

 • Realløsning

  • En (tenkt) ekte løsning av et problem

 • Surrogatløsning

  • Gir seg ut for å være en ekte løsning

  • Nødvendige der realløsninger mangler

 • Forsvarsmekanismer

  • Forankring: sentral ift meningsdannelse

  • Metafysisk forankring


Zapffes biosofi5

Zapffes biosofi

 • Mennesket er preget av overutrustning

 • Kan være livsskadelig

  • Den blotte tilstedeværelse fører til en tendens til manifestasjon

 • Kritisk i den metafysiske interessefront

  • ”I den metafysiske interessesektor mener [vi] at se det alvorligste, det mest betydningsfulde, det høiværdigste og samtidig det mest katastrofale utslag av menneskets overutrustning og ufikserthet”

  • Vår erfaringsevne i underskudd ift til interesse


Zapffes biosofi6

Zapffes biosofi

 • Livsfølelsen

  • ”Et menneske er for seg selv en slags påstand, en vanvittig påstand: noe som lever sterkere enn alt annet” (André Malraux)

 • Bevissthetsutvidelse

  • Lidelse utvider personligheten uten hensyn til utvidelsens tjenelighet

  • ”Den som øker sin viten, øker sin smerte” (Predikerens bok)


Zapffes biosofi7

Zapffes biosofi

 • Mening

  • Følelse av bekreftelse, oppfyllelse av forventninger

  • Biologisk interessefront

   • Primærbehov

  • Sosial interessefront

   • Meningsfull relasjoner

  • Autotelisk interessefront

   • Autotelisk bekreftelse

   • Meningsgivende ved fiksering


Meningen med livet

Meningen med Livet

 • Metafysisk interessefront

  • Vår ubetydelighet i universet

  • Døden som uvilkårlig sanksjon av all innsats

 • Livet for sin egen skyld

 • Livet for noe annet, men hva?

  • Hvordan forklare utilfredshet, smerte og lidelse?

  • Krav om "en verdensorden hvor alting har orden, plan og mening, hvor lidelsen, hvis den er nødvendig, anvendes efter et økonomisk princip, hvor skjæbnerne er adekvate til behovene”

 • 42


Det tragiske

Det tragiske

 • Katastrofe

  • Sentralt interessekompleks ødelegges

  • Dobbeltvirkende impuls

 • Det objektivt tragiske

  • Kvalifisert katastrofe hvor den prinsipielle kampmulighet ødelegges

  • Basert på evner i overskudd

  • Kulturelt relevant storhet


Det tragiske1

Det tragiske

 • Det fellesmenneskelig tragiske

  • "Det er gunstig for den samlede bekræftelsestrang at hvert enkelt menneske utvider sin bevissthet og forfiner sin følsomhet, stiller seg sympatisk til sine medmennesker og søker at finde og realisere en mening med tilværelsen som enhet, sin egen og menneskehetens”

  • "Verdensordenen ... har utstyrt oss med de og de vitale interesser som derefterkrænker disse interesser på det skrækkeligste"


Den menneskelige tilstand

Den menneskelige tilstand

 • Behov

  • Ikke lar seg tilfredsstille

  • Dobbelte av natur

  • Kommer alltid tilbake

  • Skyldfølelse en nødvendig en del av normal utvikling

 • Interesser

  • Overutrustning

  • Evnenes drift mot manifestering

  • Induserer behov utenfor eller i strid med de reelle livsbehov


Den menneskelige tilstand1

Den menneskelige tilstand

 • Tidsopplevelse

  • Patologi innebærer mer sirkulær tidsopplevelse

   • Repetering, fiksering, fortrengning

   • “Akk, at det verste ved mennesket er så smått!. Akk, at det beste ved mennesket er så smått! ... Evig vender det tilbake, dette menneske som du er så trett av, det lille menneske” (Nietzsche, 1990, s.149)

  • Mål med analyse en mer lineær tidsopplevelse


Den menneskelige tilstand2

Den menneskelige tilstand

 • Fornuften

  • Realitetsprinsippet

  • ”Hvor id var skal ego bli”

  • Stoismen: logos mot pathos

  • Opplysningstiden: Kant

 • Rasjonell fornuft

  • Fornuften kan selv avgjøre sannhetsgehalt

 • Empirisk fornuft

  • Fornuften en passiv mottaker av erkjennelse


Den menneskelige tilstand3

Den menneskelige tilstand

 • Freuds fornuft

  • Fokusering på den fullstendig realistiske virkelighet (Schjelderup, 1993)

  • For teknisk fornuftsbegrep?

  • Mistes livsutfoldelsen?

 • Nietzsche

  • Fornuftens kontroll årsak til livsbenektelse og resentimentet

  • Det tragiske kan overvinnes ved å si ja til det tilbakevendende og irrasjonelle

  • ”Viljen til makt” sier ja til å leve slik vi er med våre fulle potensialer


Overvinnelsen av det tragiske

Overvinnelsen av det tragiske

 • Avledninger

  • “fortsætter at eksistere paa de lav-autoteliske rester av sit interesseliv”

 • Surrogatløsninger

 • Religion

  • Drive ut naturens terror

  • Trøste overfor skjebnens grusomhet (døden)

  • Kompensere for lidelse pålagt oss gjennom sivilisasjonen


Det tragiske paradoks

Det tragiske paradoks

 • Fornuften gir oss innsikt i grunnleggende fakta om oss selv

  • Men også innsikt i begrensninger og manglende evne til å finne mening på viktige områder

 • Metafysisk-melankolske klarsyn

  • Plutselig erkjennelse av vår litenhet og forgjengelighet

  • “De fleste mennesker lærer at redde sig ved kunstig at reducere sit bevissthetsinnhold”


Evolusjon og personlighet

”Zwei Seelen wohnen, ach, in unsrer Brust”


 • Login