integrering i nedgangstider krisen som rammet de f
Download
Skip this Video
Download Presentation
Integrering i nedgangstider Krisen som rammet de få .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Integrering i nedgangstider Krisen som rammet de få . - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Integrering i nedgangstider Krisen som rammet de få. Presselansering 26.11.09 IMDi. Global finanskrise, usikre fremtidsutsikter. PROBLEMSTILLING: Vil innvandrere rammes hardere enn andre grupper, i så fall hvordan og hvilke konsekvenser vil det få for integreringsarbeidet?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Integrering i nedgangstider Krisen som rammet de få .' - ryder-lindsay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
global finanskrise usikre fremtidsutsikter
Global finanskrise, usikre fremtidsutsikter.

PROBLEMSTILLING: Vil innvandrere rammes hardere enn andre grupper, i så fall hvordan og hvilke konsekvenser vil det få for integreringsarbeidet?

Belyses gjennom:

 • 17 fagartikler
 • Reportasjefrafagseminar
 • IMDi-artikkelsomoppsummererhovedpoengogpekerpåutfordringerfremover
 • Intervjuer
tema og fagmilj
Tema og fagmiljø
 • Historisk tilbakeblikk og tidligere økonomiske kriser: NHH og Växjö University
 • Det globale bildet: Center for Migration Studies
 • Arbeidsinnvandring: Fafo og IMDi
 • Krisens konsekvenser for ulike innvandrergrupper: SSB, Fafo/ISF, NAV
 • Fattigdom: NOVA
 • Bolig. NIBR
 • Psykisk helse: Rådet for psykisk helse
 • Ungdom, utdanningsvalg og marginalisering: ISF og NIFU STEP
 • Diskriminering på arbeidsmarkedet: ISF
 • Mangfoldsarbeid i bedrifter: BI, Perduco og Foreningen Nydansker
hovedpoeng
Hovedpoeng
 • Innvandrere i Norge er en sammensatt gruppe som er rammet av krisen på ulike måter
 • Nedgang i arbeidsinnvandring det siste året, men Norge er fortsatt attraktivt for arbeidsinnvandrere
 • Ledigheten har økt mer blant innvandrere enn i resten av befolkningen
 • Mange innvandrerkvinner står utenfor arbeidsmarkedet. Økonomisk nedgangstid gjør det trolig enda vanskeligere for denne gruppa å komme inn på arbeidsmarkedet.
 • Fare for økte forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen
flere arbeidsl se arbeidsinnvandrere
Flere arbeidsløse arbeidsinnvandrere

Registerte arbeidsledige etter statsborgerskap. Tallet på personer i oktober 2009, og prosentvis endring fra oktober 2008 til oktober 2009.

Kilde: NAV

prognoser for ledighet blant innvandrere
PåoppdragfraIMDiutarbeider SSB modellerogprognoser for ledighetblantulikeinnvandrergrupper.

Rapport med meromfattendeogoppdatertprognosemodell frem til 2012 leveres IMDi desember 2009.

IMDivil I 2010 bestillejevnligeoppdaterteprognoser for ledighetblantinnvandrere

Prognoser for ledighetblantinnvandrere

Kilde: SSB

* Innvandrere er her personer uten norsk statsborgerskap

arbeidsinnvandring flertallet vil bli i norge
Arbeidsinnvandring: Flertallet vil bli i Norge
 • Om lag halvparten av de som har mistet jobben i Norge anser muligheten for å finne ny jobb i Norge som gode.
 • Åtte av ti tror det vil være lettere å finne jobb i Norge enn i hjemlandet eller andre land de neste årene.
 • Seks av ti arbeidsinnvandrere tror at de fremdeles kommer til å bo i Norge om fem år

Utfordringer:

Forhindre sosial dumping og utnytting av utenlandsk arbeidskraft

Være oppmerksom på befolkningens holdninger til arbeidsinnvandrere i tider med økt konkurranse om jobbene

startpakke for arbeidsinnvandrere ny i norge
Startpakke for arbeidsinnvandrere:Ny i Norge
 • Oppfølgingav St. meld. Nr. 18 Arbeidsinnvandring
 • Informasjon om rettigheter og plikter fra 14 statlige etater
 • Tilgjengelig på 3 språk: polsk, engelsk og norsk både på papir og web
 • Tekst, foto og lenker for at personer selv skal kunne orientere seg i det norske samfunnet
 • ”Salgsstatistikk” fra 25.11.09:
  • Norsk:15.000
  • Engelsk: 15.000
  • Polsk: 22.300
  • Totalt: 52.300

www.nyinorge.no

kt risiko for fattigdom
Økt risiko for fattigdom
 • 31 prosent av innvandrerne levde i familier med inntekt under EUs fattigdomsgrense i 2007, mot ti prosent i hele befolkningen.
 • Sterk sammenheng mellom yrkesdeltakelse og fattigdom
 • 70 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn lever i familier med to inntekter, mens den tilsvarende andelen for barn av innvandrere i lavinntektsfamilier er 26 prosent.

Utfordringer:

Beskytte barn mot konsekvenser av fattigdom

Sikre trygge boforhold

Forhindre økte forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen

lav sysselsetting blant kvinner
Lav sysselsetting blant kvinner

Sysselsetting 4. kvartal 2008

 • 59% sysselsatt blant innvandrerkvinner, mot 69% for kvinner i alt
 • Særlig stor forskjell mellom kvinner og menn i noen grupper
 • 47 prosent av kvinnene i introduksjonsprogram går over til arbeid og utdanning, mot 61 prosent av mennene.

Utfordringer:

Øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner

Sikre kvinner like god uttelling for intro-programmet som menn

Kilde: SSB

utfordring treffsikre arbeidsmarkedstiltak
Utfordring:Treffsikre arbeidsmarkedstiltak
 • Innvandrere i Norge er en sammensatt gruppe som er rammet av krisen på ulike måter
 • Fare for at ”de nye ledige” får mest oppmerksomhet og prioritet, selv om det ikke nødvendigvis er de som trenger arbeidsmarkedstiltak mest
 • Rundt 30 prosent av de langtidsledige er innvandrere

Utfordringer:

Prioritere de som har størst behov for arbeidsmarkedstiltak

Hindre langtidsledighet og varig utstøtelse fra arbeidsmarkedet

h yt frafall blant gutter
Høyt frafall blant gutter
 • 56 prosent av minoritetsspråklige gutter sluttet før gjennomført opplæring, mot rundt 30 prosent blant majoritetsguttene.
 • Behov for kunnskap om hvordan det går med de som har falt fra videregående opplæring

Utfordringer:

Hindre frafall blant unge med innvandrerbakgrunn

Sikre læreplasser for minoritetsspråklige elever

diskriminering
Diskriminering
 • Annenhver innvandrer har opplevd diskriminering
 • Halvparten av næringslivsledere mener at norskkunnskaper bør vektlegges ved oppsigelser og permitteringer
 • Nær 39 prosent av høyskoleutdannede med innvandrerbakgrunn er i yrker uten krav til høyskole, mot 19 prosent i befolkningen generelt.

Utfordring:

Å fremskaffe mer kunnskap om art, omfang og årsaker til diskriminering i arbeidslivet

 • Sikre at innvandrere får lik uttelling for utdanning som den øvrige befolkningen

Å motivere bedrifter til å satse på mangfold, også i nedgangstider

kunnskapsbehov
Kunnskapsbehov
 • Hvorfor har kvinner dårligere resultater i introduksjonsordningen enn menn?
 • Mer kunnskap om hvem de langtidsledige er, og om sammenhengen mellom langtidsledighet og varig utstøtelse fra arbeidslivet.
 • Hvorfor fullfører og består minoritetsungdom videregående opplæring i mindre grad en majoriteten. Hvordan går det med minoritetsungdom som har falt fra videregående?
 • I hvilken grad kan diskriminering forklare ulikheter mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen når det gjelder sysselsetting, ledighet og overkvalifisering?
 • Behov for et enhetlig system for registrering av innvandreres medbrakte utdanning
ad