A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában - PowerPoint PPT Presentation

A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában
Download
1 / 19

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában. Benczik Judit Modell Divatiskola 2009. április 16. igazgatóhelyettes. EU lisszaboni stratéga (2000. 03. 23-24.)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában

Benczik Judit

Modell Divatiskola 2009. április 16.

igazgatóhelyettes


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

 • EU lisszaboni stratéga (2000. 03. 23-24.)

 • Előnyt élvezaz információ, tudás, tanulás és a képzés.

 • Az ET e-Learning programja támogatja a digitális művelt-

  ség terjesztését.

   Információs és kommunikációs technológiák (IKT), a

  kulcstényező az oktatási rendszer, a képzés, a tanulás

  hatékonyságnövelése érdekében.

 • Különösen azok számára, akik földrajzi okok, társadalmi

  helyzetük vagy speciális igényeik miatt nem jutnak

  könnyen a tanuláshoz.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

A tananyagnak modelleznie kell az életet.

 • A digitális tananyag jellegével segíti korunk interaktív reprezentációsformájának, a hozzá kapcsolódó struktú-ráknak a megértését.

 • Lehetővé teszi a keresést, a szintézist.

 • Jelentősen hozzájárul az önálló tanuláshoz, segíti

  • az élethosszig tartó tanulást,

  • a tanuláshoz való hozzáférést,

  • a tanulásban való részvételt a tanulás

  • menetének rugalmassága tekintetében.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

A felnőttek más módon tanulnak, mint a gyerekek.

 • Jobban kedvelik az olyan helyszínt, környezetet,

  amelyet nem kell megosztani az iskoláskorú diákokkal.

 • Az előrehaladás ütemét, gyorsaságát egyénreszabottan

  kívánják megtervezni, és igénylik, hogy a program és az

  időbeosztás vegye figyelembe munkaidejüket, közleke-

  dési körülményeiket, a könnyen megközelíthetőséget, a

  gyermekmegőrzés szükségességét.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

 • Felnőtt és nyitott képzési szempontból a távoktatás

  feladata tértől és időtől függetlenül, hatékonyan

  elsajátítható tananyag készítése, szolgáltatások nyújtása.

 • A digitális tananyaggal a szakmai elméleti képzésre

  fordítható idő, váltható ki.

 • Az elektronikus tanulásnál, a hallgató önálló tanulásaválik

  legfontosabbá.

 • A tanár feladata, hogy személyre szabottan segítse,

  irányítsa a tanuló tevékenységét, tutorálja a tanulás

  folyamatát.

 • Az ismertszerzés lehetőségének a megteremtése, mellett

  gondoskodni kell a visszajelzésről, ellenőrzésről, hogy

  megfelelő szinten sajátították-e el a tananyagot.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

 • A digitális tananyag kidolgozásánál figyelembe kell vennünk,

  • a korábbi élet- ésmunkatapasztalataikból eredő

   ismeretek átléphetőek legyenek,

  • a szakmára jellemző valóságos problémák

   megjelenítésére koncentráljunk,

  • a tananyag tartalom elsajátítási lehetősége

   választható és ellenőrizhető legyen, ügyelve az egymásra épülés korlátozó tényezőire.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

Blended learning

kombinált-, vagy vegyes oktatási forma, amely hatékonyan ötvözi a hagyományos oktatási formát az online tanulási technikákkal (e-learning).

 • Tanulás és oktatáselméleti, módszertani alapokon

  nyugvó átfogó infopedagógiai stratégia,

   az emberi lét változatos megismerési, és

  kommunikatív formáit integrálva – tér -és időkorlátok

  nélkül biztosítja a tanuló számára az optimális

  ismeretelsajátítást.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

Blended learning

A képzéshez változatos, tanulási környezeti elemek

(módszerek és eszközök)

 • hagyományos és virtuális tantermi tanulási formák,

 • személyes és távolsági konzultáció biztosításával,

 • nyomtatott- és elektronikus tananyagok segítségével,

 • magas-színvonalú (hi-tech) infokommunikációs

  eszközök révén

  a tananyagot kooperatívan, változatos módszerekkel,

  egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé, biztosítja tanulók előrehaladási ütemének ellenőrzését értékelését.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

Blended learning

 • Alkalmat teremt az elektronikusoktatási módszerek

  használatára a face to face (hagyományos) tantermi

  keretek között.

 • Többnyire kettő, de több képzési forma egyidejű használa-

  tát is jelenti, a hagyományos, valamint az elektronikus

  komponensek tervezésének, szervezésének, integráció-

  jának ismerete mellett.

 • Kedvező lehetőséget teremt  a hagyományos és elektroni-

  kus tanulási környezet ötvözésére, azok előnyeinek kiakná-

  zására.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

Blended learning

A hagyományos (offline, vagy hálózat nélküli) oktatás hierarchikus, felülről lefelé irányuló tudáselosztás, ritkán interaktív.

Komponensei

tantermi oktatás elemei előadások, tanfolyamok,

prezentációk, viták, kiselőadások, szemináriumok,

szerepjátékok, csoportmunkák, konferenciák, ...

munkahelyi tanulás folyamatai gyakorlatban

elsajátított tudás, projektekben való részvétel,

másoktól tanulás, szakmai gyakorlat, üzemlátogatás, …

tutorálás, mentorálás, coaching támogatók által vezetett

és ellenőrzött oktatási folyamatok;

nyomtatott médiákból szerzett tudás könyvek, nyomtatott

sajtó, stb.;

nem interaktív elektronikus média audió-, videó kazetták,

CD-k, DVD-k, rádió.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

Blended learning

A hagyományos tanulási formák elsősorban a pszicho-motoros képességek elsajátítására és fejlesztésére, adott folyamatok begyakorlására, interperszonális képességek fejlesztésére alkalmasak.

Hosszabb időt igényelnek, mint az online komponensek, és csak kis létszámú, viszonylag homogén csoportoknál lehetnek igazán eredményesek.

A tananyag tartalmának frissítése lényegesen nehézke-sebb, lassúbb.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

Blended learning

Az elektronikus (hálózati; online, e-learning) oktatás interaktív tudáselosztási forma, amely intenzív kommunikációt igényel oktató és tanuló között.

Komponensei:

online tartalmak interaktív, testre szabott tartalmak,

szimulációk, stb;

e-tutorálás, e-mentorálás, e-coaching; szinkron és

aszinkron online együttműködés;

mobil learning mobiltelefonok, laptopok, PDA-k;

web-felületek internetes oldalak, elektronikus

tananyagok letöltése, elektronikus levelezés, chat,

stb..


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

Blended learning

Az elektronikus komponensek előnye, hogy nagyobb létszámú, esetleg földrajzilag egymástól távol elhelyezkedő csoportoknál is alkalmazható.

Rövidebb egybefüggő időt igényelnek, tartalmuk könnyebben frissíthető, mint az offline komponensek, ugyanakkor a kommunikáció nincs időbeli/térbeli határok közé szorítva.

Ebben a környezetben jelentősen megváltozik a tanár szerepe; a hagyományos magyarázó szerep háttérbe szorul, és az indirekt értelmező, irányító, moderáló funkciója válik hangsúlyossá.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

 • A hagyományos jelenléten alapuló oktatás és konzultáció, valamint a távoktatás elektronikus tanulási környezetének illetve tananyagainak különböző változatait úgymint;

  • − a formális-informális,

  • − a virtuális együttműködési (szinkron-aszinkron),

  • − és az önálló tanulást támogató tanulási formákat

 • a következő táblázat szemlélteti.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

A blended learning elemei a női felsőruházati termékek szerkesztése, modellezése tanfolyamkeretében


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

 • A könnyűipari szakmák, ezen belül a ruházati szakma

  oktatása folyamatos szemléltetést igényel.

 • A gyakorlati képzés, és a szakmai elméleti tantárgyak

  kölcsönösen egymásra épülnek.

 • A gyakorlati foglalkozásokon a szakelméleti tantár-

  gyakból tanultak gyakorlati alkalmazása történik.

 • A digitális tananyagban törekedni kell a szakelmélet

  és gyakorlat egységének megteremtésére.


A t voktat s szerepe s gyakorlata a ruhaipari szakm k oktat s ban

 • Az e-learnig tananyaggal a tanári munka újraszerve-

  zésének igényét és a szemléltetés, illetve a kötetlen

  ismeretszerzés hagyományos kereteinek újrarende-

  zését tudjuk megvalósítani.

 • Az új típusú oktatástechnológia a tudásszerzés

  része, a hangsúly a rugalmas módszerekkel

  támogatott képességek fejlesztése.

 • Cél, hogy a tanulók elméleti képességeiket a gyakor-

  latban tudják alkalmazni, használni.


 • Login