Bml 3063 sintaksis bahasa melayu
Download
1 / 23

BML 3063 SINTAKSIS BAHASA MELAYU - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BML 3063 SINTAKSIS BAHASA MELAYU. FRASA. Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan , ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih . . Frasa ( samb .).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

BML 3063 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BML 3063

SINTAKSIS BAHASA MELAYU


FRASA

Frasaialahsatubinaanatauunsurayat yang terdiridaripadasekurang-kurangnyaduaperkataanataujikaterdiridaripadasatuperkataan, iaberpotensiuntukdiperluasmenjadiduaperkataanataulebih.


Frasa (samb.)

Frasatidakbolehdipecahkankepadasubjekdanpredikat.

Contoh:

Bakulsampah (FN) membasuhkain (FK)

dihalaman (FSN)sungguhhalus (FA)


Jenis-jenisFrasa

4 jenisfrasa:

FrasaNama (FN)FrasaKerja (FK)

FrasaAdjektif (FA)FrasaSendiNama (FSN)

FrasaNama (FN)

Frasanama (FN) –bolehterdiridaripadasatuperkataanataulebihdanbolehberfungsisebagaisatukonstituendalambinaanayat.


Frasa (samb.)

Frasanamabolehberfungsisebagaisubjekdanobjekdalamayat.

Contoh:

Hasnimengusapkucing yang comelitu.

FN FN

(subjek) (objek)


BinaanFrasa

KonstituenFrasaNama

KataNamasebagaiunsurintinya. Bolehwujudsendirianataudengansederetpenerang yang hadirsebelumatauselepas.

1. Pertandinganitusudahbermula.

2. Pembangunan ekonomimemerlukansumbangandaripadasemuarakyat.

3. Senamanmenyihatkanbadan.


FrasaNama(samb.)

Pendapat 1

Unsur-unsurbukannamabolehjugamenjadipengisifrasanamajikaunsur-unsuritubolehsalingbergantidenganunsur-unsurnama.

KN senamansebagaipengisi FN bolehdigantiolehkatakerjabersenam:

Bersenammenyihatkanbadan.

Merokokkebiasaan ayah.

Berolahragamenjadikegemaranremaja.

Putihmelambangkankesucian.


KonstituenFrasaNama (samb.)

Pendapat 2

Unsur-unsur yang mendudukitempatsubjekfrasanamadalamayatbukanmerupakanpengisisejati, tetapihakikatnyapenerangkepadaunsurinti yang telahdihilangkan (elipsis).

(Kegiatan) bersenammenyihatkanbadan.

(Tabiat) merokokkebiasaan ayah.

(Aktiviti) berolahragamenjadikegemaranremaja.

(Warna) putihmelambangkankesucian.


FrasaNama (samb.)

Kesimpulan

frasanamapadahakikatnyadibentukolehkatanama, tetapidiperingkatkewujudannyaintifrasanamadapatjugadibentukolehkatakerja & kataadjektif.


FrasaNama(samb.)

BinaanFrasaNama

Binaanfrasanamabolehterbentukdaripadasatuperkataansahajaataupunsederetenperkataan.

Jenisfrasanama:

Terdiridaripadasatuperkataan – intimewakiliseluruhfrasanamadanperkataan-perkataan lain sebagaipenerang.

* Inti - unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu.


BinaanFrasaNama

Inti + Penerang:

(keturunan)orang + Melayu

(kegunaan)alat + pemadam

(penyambut)pengarang + cerpen

(jenis)harimau + bintang

(kelamin)ayam + jantan

(tempat)penduduk + bandar

(arah)kawasan + barat

(anggota badan)rantai + leher

(tenaga p’gerak)seterika + elektrik

(perihal/perkara)lesen + perniagaan

(milik)rumah + saya

(nama khas)planet + Marikh


BinaanFrasaNama (samb.)

Inti + penerang bukan nama

Inti + penentu hadapan: lima + rumah

Inti + penentu belakang: calon ini

Inti + penerang KK: mesin + jahit

Inti + penerang KA: sekolah + rendah

Inti + penerang KS: surat + darikampung

Inti + pen. bil. Ordinal: rukun + kelima


BinaanFrasaNama(samb.)

Inti + Inti

Inti + inti (samaerti): tubuh + badan

kampung + halaman

rakan + taulan

hamba + abdi

Inti + inti (lawanerti):kerusi + meja

tuan + puan

teruna + dara

datuknenek


BinaanFrasaNama(samb.)

SusunanKonstituenFrasaNama(Hukum D-M)

Terdapat peraturan tertentu yang mengatur susunan kedudukan konstituen-konstituen – dahulu & kemudian.

D – diterangkan M (menerangkan).

Unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur yang menerangkan hadir pada kedudukan yang kedua.


Hukum DM (samb.)

D – diterangkan M (menerangkan)

Orang lelakikelapa sawit

Guru bahasabaju kemeja

*Aminah Restoran*Gigi Klinik

*Pos pejabat*gunting rambut kedai

* Intiterletakdibelakang.


BinaanFrasaNama(samb.)

KekecualianHukum D-M

Penerang mendahului unsur yang diterangkan – berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan – nama-nama jawatan:

Perdana Menteri

Pembantu Penyelidik

Naib Presiden

Timbalan Pengerusi 


Penanda Frasa Nama

1. Kepala (Kata Nama) diberi unsur keterangan (kata penerang) sebagai penandanya.

(i)Penerang penentu FN FN

Penentu hadapan: (Bil/Pen bil)) Pen KN KN Pen

(a)Lima orangaskartelahterkorban.

(b)Beberapa pucuksenapang hilang.

Penentu belakang: (KGN tunjuk) lima askar rumah itu

(a)Rumahini bersih. orang

(b)Anjingitumenggigitorang.


Penanda Frasa Nama (samb.)

(ii) Katanamasebagaipenerang:

(a) Muridsekolahsedangmenyanyi.

  (b) Hatiorangmanakitatahu.

(iii) KataAdjektifsebagaipenerang:

(a) Gadismiskiniturajin.

(b) Anjinggarangitumenggigitorang.


Rajah PohonFrasaNama

FNFN

KNFNKNFA

(inti) (Pnrg) (inti) (Pnrg)

KNAdj

muridsekolahgadismiskin


Penanda Frasa Nama (samb.)

(iv) Katakerjasebagaipenerang.

(a)Waktumakanpagiialahpukultujuh.

  (b)Diatidakmeneruskanlagiperbuatanmenipuitu.

(v) Kata/frasadepansebagaipenerang.

(a)Diamelihatjamdidinding.

(b)Keputusanuntukbersarasudahdiambil.

(vi) Katahubung “yang” sebagaipenerang.

(a)Barangyangbaikmemangmahalharganya.

  (b)TetamuyangdariJepunitusudahpulang.


Rajah PohonFrasaNama(samb.)

FNFN

KNFKKNFS

(inti) Pnrg) (inti) (Pnrg)

KK

waktumakan jam didinding


FN

KN KH

(inti) (Pnrg)

RelFA

Adj

murid yang baik


~ SEKIAN ~


ad
  • Login