BML 3063 SINTAKSIS BAHASA MELAYU - PowerPoint PPT Presentation

Bml 3063 sintaksis bahasa melayu
Download
1 / 23

  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BML 3063 SINTAKSIS BAHASA MELAYU. FRASA. Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan , ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih . . Frasa ( samb .).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BML 3063 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bml 3063 sintaksis bahasa melayu

BML 3063

SINTAKSIS BAHASA MELAYU


Frasa

FRASA

Frasaialahsatubinaanatauunsurayat yang terdiridaripadasekurang-kurangnyaduaperkataanataujikaterdiridaripadasatuperkataan, iaberpotensiuntukdiperluasmenjadiduaperkataanataulebih.


Frasa samb

Frasa (samb.)

Frasatidakbolehdipecahkankepadasubjekdanpredikat.

Contoh:

Bakulsampah (FN) membasuhkain (FK)

dihalaman (FSN)sungguhhalus (FA)


Jenis jenis frasa

Jenis-jenisFrasa

4 jenisfrasa:

FrasaNama (FN)FrasaKerja (FK)

FrasaAdjektif (FA)FrasaSendiNama (FSN)

FrasaNama (FN)

Frasanama (FN) –bolehterdiridaripadasatuperkataanataulebihdanbolehberfungsisebagaisatukonstituendalambinaanayat.


Frasa samb1

Frasa (samb.)

Frasanamabolehberfungsisebagaisubjekdanobjekdalamayat.

Contoh:

Hasnimengusapkucing yang comelitu.

FN FN

(subjek) (objek)


Binaan frasa

BinaanFrasa

KonstituenFrasaNama

KataNamasebagaiunsurintinya. Bolehwujudsendirianataudengansederetpenerang yang hadirsebelumatauselepas.

1. Pertandinganitusudahbermula.

2. Pembangunan ekonomimemerlukansumbangandaripadasemuarakyat.

3. Senamanmenyihatkanbadan.


Frasa nama samb

FrasaNama(samb.)

Pendapat 1

Unsur-unsurbukannamabolehjugamenjadipengisifrasanamajikaunsur-unsuritubolehsalingbergantidenganunsur-unsurnama.

KN senamansebagaipengisi FN bolehdigantiolehkatakerjabersenam:

Bersenammenyihatkanbadan.

Merokokkebiasaan ayah.

Berolahragamenjadikegemaranremaja.

Putihmelambangkankesucian.


Konstituen frasa nama samb

KonstituenFrasaNama (samb.)

Pendapat 2

Unsur-unsur yang mendudukitempatsubjekfrasanamadalamayatbukanmerupakanpengisisejati, tetapihakikatnyapenerangkepadaunsurinti yang telahdihilangkan (elipsis).

(Kegiatan) bersenammenyihatkanbadan.

(Tabiat) merokokkebiasaan ayah.

(Aktiviti) berolahragamenjadikegemaranremaja.

(Warna) putihmelambangkankesucian.


Frasa nama samb1

FrasaNama (samb.)

Kesimpulan

frasanamapadahakikatnyadibentukolehkatanama, tetapidiperingkatkewujudannyaintifrasanamadapatjugadibentukolehkatakerja & kataadjektif.


Frasa nama samb2

FrasaNama(samb.)

BinaanFrasaNama

Binaanfrasanamabolehterbentukdaripadasatuperkataansahajaataupunsederetenperkataan.

Jenisfrasanama:

Terdiridaripadasatuperkataan – intimewakiliseluruhfrasanamadanperkataan-perkataan lain sebagaipenerang.

* Inti - unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu.


Binaan frasa nama

BinaanFrasaNama

Inti + Penerang:

(keturunan)orang + Melayu

(kegunaan)alat + pemadam

(penyambut)pengarang + cerpen

(jenis)harimau + bintang

(kelamin)ayam + jantan

(tempat)penduduk + bandar

(arah)kawasan + barat

(anggota badan)rantai + leher

(tenaga p’gerak)seterika + elektrik

(perihal/perkara)lesen + perniagaan

(milik)rumah + saya

(nama khas)planet + Marikh


Binaan frasa nama samb

BinaanFrasaNama (samb.)

Inti + penerang bukan nama

Inti + penentu hadapan: lima + rumah

Inti + penentu belakang: calon ini

Inti + penerang KK: mesin + jahit

Inti + penerang KA: sekolah + rendah

Inti + penerang KS: surat + darikampung

Inti + pen. bil. Ordinal: rukun + kelima


Binaan frasa nama samb1

BinaanFrasaNama(samb.)

Inti + Inti

Inti + inti (samaerti): tubuh + badan

kampung + halaman

rakan + taulan

hamba + abdi

Inti + inti (lawanerti):kerusi + meja

tuan + puan

teruna + dara

datuknenek


Binaan frasa nama samb2

BinaanFrasaNama(samb.)

SusunanKonstituenFrasaNama(Hukum D-M)

Terdapat peraturan tertentu yang mengatur susunan kedudukan konstituen-konstituen – dahulu & kemudian.

D – diterangkan M (menerangkan).

Unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur yang menerangkan hadir pada kedudukan yang kedua.


Hukum dm samb

Hukum DM (samb.)

D – diterangkan M (menerangkan)

Orang lelakikelapa sawit

Guru bahasabaju kemeja

*Aminah Restoran*Gigi Klinik

*Pos pejabat*gunting rambut kedai

* Intiterletakdibelakang.


Binaan frasa nama samb3

BinaanFrasaNama(samb.)

KekecualianHukum D-M

Penerang mendahului unsur yang diterangkan – berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan – nama-nama jawatan:

Perdana Menteri

Pembantu Penyelidik

Naib Presiden

Timbalan Pengerusi 


Penanda frasa nama

Penanda Frasa Nama

1. Kepala (Kata Nama) diberi unsur keterangan (kata penerang) sebagai penandanya.

(i)Penerang penentu FN FN

Penentu hadapan: (Bil/Pen bil)) Pen KN KN Pen

(a)Lima orangaskartelahterkorban.

(b)Beberapa pucuksenapang hilang.

Penentu belakang: (KGN tunjuk) lima askar rumah itu

(a)Rumahini bersih. orang

(b)Anjingitumenggigitorang.


Penanda frasa nama samb

Penanda Frasa Nama (samb.)

(ii) Katanamasebagaipenerang:

(a) Muridsekolahsedangmenyanyi.

  (b) Hatiorangmanakitatahu.

(iii) KataAdjektifsebagaipenerang:

(a) Gadismiskiniturajin.

(b) Anjinggarangitumenggigitorang.


Rajah pohon frasa nama

Rajah PohonFrasaNama

FNFN

KNFNKNFA

(inti) (Pnrg) (inti) (Pnrg)

KNAdj

muridsekolahgadismiskin


Penanda frasa nama samb1

Penanda Frasa Nama (samb.)

(iv) Katakerjasebagaipenerang.

(a)Waktumakanpagiialahpukultujuh.

  (b)Diatidakmeneruskanlagiperbuatanmenipuitu.

(v) Kata/frasadepansebagaipenerang.

(a)Diamelihatjamdidinding.

(b)Keputusanuntukbersarasudahdiambil.

(vi) Katahubung “yang” sebagaipenerang.

(a)Barangyangbaikmemangmahalharganya.

  (b)TetamuyangdariJepunitusudahpulang.


Rajah pohon frasa nama samb

Rajah PohonFrasaNama(samb.)

FNFN

KNFKKNFS

(inti) Pnrg) (inti) (Pnrg)

KK

waktumakan jam didinding


Bml 3063 sintaksis bahasa melayu

FN

KN KH

(inti) (Pnrg)

RelFA

Adj

murid yang baik


Bml 3063 sintaksis bahasa melayu

~ SEKIAN ~


  • Login