Lnus interessepolitiske arbeid
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

LNUs interessepolitiske arbeid PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LNUs interessepolitiske arbeid. Interessepolitikk. LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: Grunnstøtte Frifond Ikke-økonomiske rammebetingelser: Ubyråkratiske ordninger.

Download Presentation

LNUs interessepolitiske arbeid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LNUs interessepolitiske arbeid


Interessepolitikk

 • LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene.

 • Økonomiske rammebetingelser:

  • Grunnstøtte

  • Frifond

 • Ikke-økonomiske rammebetingelser:

  • Ubyråkratiske ordninger


Interessepolitiske saker LNU jobber med

 • Grunnstøtten til organisasjonene

 • Frivillighetsregister

 • Momskompensasjon

 • Andre saker

  • Politiattest for voksne som skal ha oppgaver knyttet til barn

  • Debatten rundt frivillighet


Grunnstøtte

 • Det kom nytt regelverk for grunnstøtten i november

 • Ny modell:

  • Grunnpoeng for medlemmer, lokallag og kurs

  • Bonuspoeng for selvstendighet, medlemmer under 26 år i medlemsmassen og sentralstyret og likestilling i sentralstyret

 • Viktig å nå se på implementeringen av regelverket og hvilke utslag det gir, og å jobbe for eventuelle justeringer i regelverket så det blir bedre tilpasset organisasjonene


Frivillighetsregister

 • Det skal opprettes et eget frivillighetsregister i Brønnøysundsregisteret

 • Dette skal være et register tilpasset frivilligheten, der all informasjon kan samles og hentes

 • Det skal være i virksomhet fra 01. januar 2009

 • Det er ennå ikke helt klart hvordan det skal finansieres

 • LNU jobber for at det skal bli fullfinansiert av staten så organisasjonene slipper egenandeler


Momskompensasjon

 • Finansdepartementet satte ned et utvalg for å se på ulike ordninger for moms i kulturfeltet, som kom med sin innstilling i februar

 • Moms for frivillig sektor var en del av denne debatten

 • Frivillige organisasjoner kan i dag få refusert utgiftene til deler av tjenestemomsen

 • Frivillighet Norge jobber for at frivillig sektor skal få refusert all moms

 • For LNU er det viktig at dette blir en ubyråkratisk ordning som alle organisasjoner kan ta del i


Statsbudsjettet

 • LNU jobber for å bedre barne- og ungdomsorganisasjonenes økonomiske rammebetingelser i statsbudsjettene

 • De to viktigste er grunnstøtten og Frifond

 • I fjor økte Frifond med 4,4 millioner, og grunnstøtten med 9,4 millioner


Internasjonalt arbeid

 • Sikre og styrke barn og unges deltakelse

 • Utvikle verden gjennom deltakelse

 • Utvikle demokratiet

 • Mangfold


Deltakelse og medvirkning

 • Saker som berører barn og unge

 • Særskilt satsning på barn og unge i utviklingssamarbeid

 • UN-Habitat - ”Opportunities fund for urban youth led development”


Internasjonal representasjon

 • Co-Management strukturer:

  • Nordisk Ministerråd

  • Europarådet

 • Representasjon i FN

  • Generalforsamlingen

  • UN-Habitat

  • UNESCO

  • Kommisjonsmøter


Hvordan delta i det interessepolitiske arbeidet?

 • Muligheter for å påvirke LNUs prioriteringsområder og meninger gjennom den politiske prosessen i LNU:

 • Barne- og ungdomstinget

  • Vedtar hvert år et program for LNU og ulike resolusjoner

 • Lederkonferansen

  • Diskuterer viktige interessepolitiske saker

 • Styret

  • Har det overordnete ansvaret gjennom året

 • Arbeidsgruppene

  • Diskuterer interessepolitiske saker før de skal opp i styret

 • Følg med på hva som skjer interessepolitisk gjennom smånytt, internasjonalt nyhetsbrev, politisk nyhetsbrev, og www.lnu.no. Meld deg på nyhetsbrev på www.lnu.no!


Hvordan kan LNU hjelpe dere?

 • Lobbykurs og internasjonalt lobbykurs

 • Ta kontakt hvis det er en sak som angår mange barne- og ungdomsorganisasjoner dere mener LNU bør ta tak i!

 • Ta kontakt hvis dere har et interessepolitisk problem dere trenger hjelp med!

 • Vi jobber for sakene som er felles for organisasjonene, så dere kan konsentrere dere om kjernevirksomheten deres


Kompetanse til å drive en organisasjon

LNUs kurs- og kompetansetilbud


LNUs organisasjonsskole

 • Hva trenger dere kunnskap om?

  • Administrasjon og ledelse

  • Informasjonsarbeid og jobbe for sine interesser

  • Kunnskap om å bygge og utvikle en organisasjon


Her får du...

 • Faglige innledninger av eksperter

 • Praktiske oppgaver

 • Møte andre organisasjoner

 • Utveksle erfaringer


Administrasjon og ledelse

 • Innføring i budsjett, regnskap og økonomi

 • Økonomistyring i frivillige organisasjoner

 • Prosjektledelse i frivillige organisasjoner

 • Ordstyrerkurs

 • Styrets økonomiske ansvar og arbeidsgiverrollen

 • Rekruttering av medarbeidere, kontraker ig arbeidsrettslige tema

 • Personalledelse

 • Helse, miljø og sikkerhet


Studiepoeng i prosjektledelse

 • Prosjektledelse i frivillige organisasjoner

 • 10 studiepoeng høsten 2008

 • Samarbeid med Høgskolen i Oslo

 • Følg kursene i prosjektledelse

 • Kombiner studiet med prosjektarbeid i organisasjonen

 • Søknadsfrist til LNU 1. september


Informasjonsarbeid

 • Mediearbeid

 • Nettredaktøren

 • Nettkommunikasjon

 • Informasjonskampanjer om internasjonale spørsmål


Interessepolitikk

 • Lobbykurs for ledere

 • Lobbykurs for alle

 • Internasjonalt lobbykurs


Organisasjonsutvikling

 • Kommunikasjon i internasjonalt samarbeid

 • Organisasjonsarbeid i konfliktområder

 • Metoder av evaluering av internasjonalt samarbeid

 • Åpne og inkluderende organisasjoner

 • Valgkomitéarbeid

 • Kreativ problemløsning


Lån en LNU-konsulent

 • Målgruppe: Sentrale organisasjonsarrangement

 • Ansatte og styremedlemmer med masse organisasjonserfaring

 • Lån oss til oppdrag i hele landet


Støtte til å strekke seg litt lenger

Støtteordninger i LNU


Støtte til å strekke seg

LNU har tre typer støtteordninger:

 • Organisasjonsutvikling gjennom internasjonalt arbeid

 • Organisasjonsutvikling gjennom nye måter å jobbe på

 • Organisasjonsutvikling gjennom lokal aktivitet


”Internasjonalt engasjement skaper vekst i organisasjonen”

Per Olav Løkstad, generalsekretær Norges KFUK-KFUM-speidere,

om prosjektet støttet av Demokratimidlene

Utvikling gjennom internasjonalt arbeid


Utvikling gjennom internasjonalt arbeid

Støtteordninger for prosjektsamarbeid:

 • Demokratimidlene

 • Ungdomsbevilgningen Nord/Sør

 • LNU Utveksling

  Støtteordninger for informasjonsarbeid:

 • Informasjonsstøtta Nord/Sør


Internasjonalt prosjektsamarbeid

Formål:

 • Kapasitetsbygging gjennom gjensidig prosjektsamarbeid

  Eksempler:

 • Unge Høyre: ledertrening i samarbeid med partnerorganisasjon i Georgia

 • Det norske misjonsforbunds ungdom: samarbeid med partner i Colombia

 • Spire: samarbeid med nettverk i Malawi


Internasjonalt prosjektsamarbeid

 • Demokratimidlene: samarbeid med en eller flere organisasjoner i Øst-Europa, Kaukasus eller på Balkan

 • Ungdomsbevilgningen Nord/Sør: samarbeid med en eller flere organisasjoner i Afrika, Latin-Amerika eller Asia

 • LNU Utveksling: lengre utveksling på 3 - 10 måneder med partner i Afrika, Latin-Amerika, Asia, Kaukasus eller på Balkan.


Informasjonsstøtta Nord/Sør

Formål:

 • Å øke engasjementet og kunnskapen om Nord/Sør-spørsmål blant barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge

  Eksempler på prosjekter:

 • Framfylkingen: kampanje mot barnearbeid

 • KrFU: sommerkampanje på festivaler om klima og miljøvennlig forbruk

 • Norges Unge Katolikker: Informasjonsprosjekt og seminar om situasjonen for unge flyktninger


Utvikling gjennom nye måter å jobbe på

”Vi har fått gode erfaringer, kompetanse og nettverk som vi kommer til å bruke videre”

Ida M. Holmin, prosjektleder Noregs Ungdomslag om et prosjekt støttet av Kulturmidlene


Utvikling gjennom nye måter å jobbe på

Støtteordninger:

 • Kulturmidlene

 • Mangfold og inkludering


Kulturmidlene

Formål:

 • Styrke og stimulere til kulturarbeid i frivillige organisasjoner

  Eksempler:

 • AFS Internasjonal utveksling: En kampanje om flerkulturell forståelse i Norge

 • Det norske misjonsforbunds ungdom: Kulturhistorisk bibelopplevelse

 • Norges bygdeungdomslag: ”På scenekanten” - et teater og revyprosjekt for økt fokus på sceneaktivitet i organisasjonen


Mangfold og inkludering

Formål:

 • Sette fokus på mangfold, holdninger og deltakelse

  Eksempler:

 • Norsk teaterråd: Teaterfestival med etnisk og kulturelt mangfold

 • Norsk Frilynt Ungdomsforbund: Mangfoldskurs i egen organisasjon

 • Norsk Folkehjelp Ungdom: Menneskebibliotek på NTNU


”Vi er helt avhengig av Frifond for å ha lokale ungdomsaktiviteter på ungdoms egne premisser”

Aleksander Vallestad, leder i Røde Kors Ungdom

Utvikling gjennom lokal aktivitet


Utvikling gjennom lokal aktivitet

Støtteordninger:

 • Frifond organisasjon

 • Frifond Film

 • Frifond TV


Frifond organisasjon

Formål:

 • Å styrke den lokale aktiviteten i nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner

  Eksempler:

 • Norges Speiderforbund: Fridykkerkurs

 • Norges Bridgeforbund: Bridgeundervisning for barn

 • SAIH: Seminar om situasjonen i Kenya


Frifond Film og Frifond TV

Formål:

 • Skal gi barn og unge mulighet til å utvikle og produsere film og TV i sitt eget lokalmiljø

 • Visning på Frikanalen

  Eksempler:

 • Bergen KrFU: støtte til dokumentar om asylsøkere

 • Agenda X: støtte til produksjonskurs/workshops for ungdom


Hvordan kan LNU hjelpe dere?

 • Brukervennlige støtteordninger

 • Veiledning gjennom hele prosjektfasen fra idé til rapport

 • Skape møteplasser for idé- og erfaringsutvekslinger mellom organisasjonene


 • Login