BAN GIÁM ĐỐC
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 1

BAN GIÁM ĐỐC PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BAN GIÁM ĐỐC. Phòng Hành chính Q uản trị. Tổ tổng hợp. Phòng Kế hoach Kinh doanh. Phòng Mạng và Dịch vụ Tin học. Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản. Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động. Phòng Kế toán Thống kê Tài chính. Trung tâm Viễn thông thành phố. Trung tâm Dịch vụ khách hàng.

Download Presentation

BAN GIÁM ĐỐC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ban gi m c

BAN GIÁM ĐỐC

PhòngHànhchínhQuảntrị

Tổtổnghợp

PhòngKếhoachKinhdoanh

PhòngMạngvàDịchvụ Tin học

PhòngĐầutưXâydựngcơbản

PhòngTổchứcCánbộ Lao động

PhòngKếtoánThốngkêTàichính

TrungtâmViễnthôngthànhphố

TrungtâmDịchvụkháchhàng

TrungtâmViễnthông

Ý Yên

TrungtâmViễnthôngTrựcNinh

TrungtâmViễnthôngMỹLộc

TrungtâmViễnthôngVụBản

TrungtâmViễnthông Nam Trực

TrungtâmViễnthôngNghĩaHưng

TrungtâmViễnthôngXuânTrường

TrungtâmViễnthôngGiaoThủy


  • Login