dialogue i calling one s teacher
Download
Skip this Video
Download Presentation
第六课 Dialogue I: Calling One’s Teacher

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

第六课 Dialogue I: Calling One’s Teacher - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

第六课 Dialogue I: Calling One’s Teacher. li/(_)you_: wei\, qing_wen\,chang/lao_shi-zai\ma? chang/lao_shi-: wo_jiu\shi\.nin/shi\na_ wei\? li/(_)you_: lao_shi-,nin/hao_.wo_shi\ li/(_) you_. 第六课 Dialogue I: Calling One’s Teacher. chang/lao_shi- : li/(_)you_,you_shi(r)\ma?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 第六课 Dialogue I: Calling One’s Teacher' - rumer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dialogue i calling one s teacher

第六课Dialogue I: Calling One’s Teacher

li/(_)you_: wei\, qing_wen\,chang/lao_shi-zai\ma?

chang/lao_shi-: wo_jiu\shi\.nin/shi\na_ wei\?

li/(_)you_: lao_shi-,nin/hao_.wo_shi\li/(_) you_.

dialogue i calling one s teacher1

第六课Dialogue I: Calling One’s Teacher

chang/lao_shi- : li/(_)you_,you_shi(r)\ma?

li/(_)you_ : lao_shi-,jin-tian-xia\wu_nin/you_ shi/jian-ma?wo/(_)xiang_wen\nin/ji_ge\wen\ti/.

chang/lao_shi-: dui\bu\qi_, jin-tian-xia\wu/(_) wo_yao\kai-hui\.

dialogue i calling one s teacher2

第六课Dialogue I: Calling One’s Teacher

li/(_)you_ : ming/tian-ne?

chang/lao_shi-: ming/tian-shang\wu/(_) wo/(_) you/(_)liang_jie/ke\,xia\wu_san-dian_yao\gei_ er\nian/ji/kao_shi\.

li/(_)you_ : nin/shen/me shi/hou you_ kong(r)\?

dialogue i calling one s teacher3

第六课Dialogue I: Calling One’s Teacher

chang/lao_shi-: ming/tian-si\dian/(_)yi_hou\ cai/ you_kong(r)\.

li/(_)you_ : yao\shi\nin/fang-bian\,si\dian_ ban\wo_dao\nin/de ban\gong-shi\qu\,xing/ma?

dialogue i calling one s teacher4

第六课Dialogue I: Calling One’s Teacher

chang/lao_shi-: si\dian_ban\,mei/wen\ti/. wo_zai\ban\gong-shi\deng/(_)ni_.

li/(_)you_ : xie\xie nin/.

chang/lao_shi-: bie/ke\qi.

dialogue ii calling a friend for help

第六课Dialogue II: Calling a Friend for Help

li/(_)you_ : wei\,qing_wen\,wang/peng/zai\ma?

wang/peng: wo_jiu\shi\.ni_shi\li/(_)you_ba?

li/(_)you_ : wang/peng/,wo_xia\ge xing-qi-yao\kao_ zhong-wen/,ni_bang-wo/(_)zhun_bei\yi/xia\,gen-wo_ lian\xi/shuo-zhong-wen/,hao_ma?

dialogue ii calling a friend for help1

第六课Dialogue II: Calling a Friend for Help

wang/peng/: hao_a,dan\shi\ni/(_)dei_ qing/(_)wo_he-ka-fei-.

li/(_)you_ : he-ka-fei-,mei/wen\ti/.na\wo_shen/me shi/hou gen-ni_jian\mian\? ni_jin-tian-wan_shang\you_ kong(r)\ma?

wang/peng/: jin-tian-wan_shang\bai/ ying-ai\qing/(_) wo_chi-fan\.

dialogue ii calling a friend for help2

第六课Dialogue II: Calling a Friend for Help

li/(_)you_ : shi\ma?bai/ying-ai\qing/(_) ni_chi-fan\?

wang/peng/: dui\.wo_hui/lai yi_hou gei/(_)ni/(_) da_dian\hua\.

li/(_)you_ : hao_,wo/(_)deng/(_)ni_de dian\hua\.

ad