Dzia alno po ytku publicznego i wolontariat w samorz dzie terytorialnym zmiany
Download
1 / 171

DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIAT W SAMORZADZIE TERYTORIALNYM ZMIANY - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIAT W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM ZMIANY. Publikacja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIAT W SAMORZADZIE TERYTORIALNYM ZMIANY' - rufus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dzia alno po ytku publicznego i wolontariat w samorz dzie terytorialnym zmiany

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIAT W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM ZMIANY


Publikacja
Publikacja

 • 25 lutego 2010 r. została ogłoszona ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), co oznacza że po upływie 14 dni od tej daty, tzn. 12 marca 2010 r. ustawa obowiązuje w zmienionym kształcie.


Podstawowe poj cia
PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie

 • Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia

 • Działalność pożytku publicznegomoże być prowadzona także przez:

  1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

  2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.


Zmiany w zakresie poj podstawowych
Zmiany w zakresie pojęć podstawowych

 • Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art.151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych, moze mie c formy:

 • 1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

 • 2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji- art. 5 ust. 4 ustawy

 • wolontariuszu - rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie,

 • inicjatywa lokalna - rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.


Definicja organizacji pozarz dowej
Definicja organizacji pozarządowej

 • Organizacjami pozarządowymi sa:

 • 1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,


Definicja organizacji pozarz dowej1
Definicja organizacji pozarządowej

 • 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

 • – osoby prawne lub jednostki organizacyjnenieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawna, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.”,


Dzia alno po ytku mo e by prowadzona przez
Działalność pożytku może być prowadzona przez

 • spółdzielnie socjalne;

 • Kościoły związki wyznaniowe, organizacje katolickie

 • spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675, z pózn. zm.), które:

  - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nieprzeznaczaja zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników


Wy czenie
wyłączenie

 • . Przepisów art. 7 oraz art. 19b-41h nie stosuje sie do spółdzielni socjalnych.

 • Art. 3 ust. 4

  -uchyla się pkt, 4 i 6 –fundacje publiczne oraz kluby sportowe stanowiące spółki działające w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej- uczestnicy konkursów po nowelizacji

  -uchyla się w całości ust. 6- likwidacja odrębnego trybu pomocy społecznej

  Pozostają w katalogu organizacji stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych o uregulowanym statusie prawnym


Wy czenia podmiotowe ze stosowania konkurs w ofert
WYŁĄCZENIA PODMIOTOWE ZE STOSOWANIA KONKURSÓW OFERT

 Przepisów działu II ustawy nie stosuje się do:

 • 1) partii politycznych;

 • 2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;

 • 3) samorządów zawodowych;

 • 4) fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że:

  a) przepisy odrębne stanowią inaczej,

  b) majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub

  c) fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki;

 • 5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;

 • 6) klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.).

 • Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.

 • Do zlecania realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego, stosuje się przepisy o pomocy społecznej.


Sfera zada publicznych obj tych ustaw
SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH OBJĘTYCH USTAWĄ

Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 • zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;

 • działalności charytatywnej;

 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych;

 • ochrony i promocji zdrowia;

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;


Inne zadania realizowane w ramach ustawy
INNE ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH USTAWY

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;


Pozosta e zadania
POZOSTAŁE ZADANIA

 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 • ratownictwa i ochrony ludności;

 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 • promocji i organizacji wolontariatu;

 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.


Nowa sfera zada publicznych art 4
Nowa sfera zadań publicznych - art. 4

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • działalności charytatywnej;

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 • ochrony i promocji zdrowia;


Nowa sfera zada publicznych art 41
Nowa sfera zadań publicznych - art. 4

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych praktyce gospodarczej

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;


 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 • wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 • turystyki i krajoznawstwa;

 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;


 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 • ratownictwa i ochrony ludności;

 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 • promocji i organizacji wolontariatu; • działalności na rzecz rodziny, Rzeczypospolitej Polskiej;macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1 - 32.


Kompetencja rm w zakresie katalogu zada z art 4 ustawy
KOMPETENCJA RM W ZAKRESIE KATALOGU ZADAŃ Z ART. 4 USTAWY Rzeczypospolitej Polskiej;

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż wymienione w ustawie jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty, spoza sektora finansów publicznych, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych.- uchylono


Zasada og lna wsp pracy samorz du z organizacjami pozarz dowymi
ZASADA OGÓLNA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów – zasada nie zmieniona –nowy art. 5 ust. 1 –samodzielna podstawa odmowy


Formy wsp pracy
FORMY WSPÓŁPRACY POZARZĄDOWYMI

 • zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

 • konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 • tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.


Nowe formy wsp pracy
Nowe formy współpracy POZARZĄDOWYMI

 • zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacjizadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

 • konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 • konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4z radami działalności pożytku publicznego w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;


 • tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

 • umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

 • umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Dz.U. Nr 140, poz. 984).


Zasady wsp pracy
ZASADY WSPÓŁPRACY inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • pomocniczości,

 • suwerenności stron,

 • partnerstwa,

 • efektywności,

 • uczciwej konkurencji

 • jawności.

 • Zasady współpracy zostają zachowane


Tryb konsultacji art 5 ust 5
Tryb konsultacji- inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 art. 5 ust.5

 • Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Jednostka organizacyjna wspieraj ca
Jednostka organizacyjna wspierająca inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Organ administracji publicznej może po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć i prowadzić jednostki organizacyjne, których celem jest działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33. -działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1 - 32.


Jednostka konsultacyjna przez podmiot spoza sektora
Jednostka konsultacyjna przez podmiot spoza sektora inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Podmiotem prowadzącym jednostkę, o której mowa w art. 5 ust. 6, może być także organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3


Nowe upowa nienie
Nowe upoważnienie inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizacje zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;


Roczny program wsp pracy
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Uchwalany jest przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

 • Ma roczny charakter

 • Jest wyznaczeniem kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • Zawiera określenie form współpracy i jej zasad


Nowe zasady rocznego programu wsp pracy
Nowe zasady rocznego programu współpracy inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Program ten jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu


Nowe zasady rocznego programu wsp pracy1
Nowe zasady rocznego programu współpracy inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Na zasadach powyższych organ stanowiący może uchwalić wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

 • Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.- nie ma ograniczenia czasowego


Programy wsp pracy w administracji rz dowej
Programy współpracy w administracji rządowej inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Organ administracji rządowej może, w drodze zarządzenia, przyjąć, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres od roku do 5 lat –inaczej jak w jst jest maksymalny limit lat


Programy wsp pracy w administracji rz dowej1
Programy współpracy w administracji rządowej inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Przepisy art. 5a ust. 1 zdanie 2 i ust. 4 stosuje sie odpowiednio= 30 listopada + obligatoryjne elementy programu

 • Organ administracji rządowej nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.”; - nie ma tego przy jst


Obligatoryjne elementy nowego programu wsp pracy
Obligatoryjne elementy nowego programu współpracy inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

 • 1) cel główny i cele szczegółowe programu;

 • 2) zasady współpracy;

 • 3) zakres przedmiotowy;

 • 4) formy współpracy- art. 5 ust. 2;

 • 5) priorytetowe zadania publiczne;

 • 6) okres realizacji programu;

 • 7) sposób realizacji programu;

 • 8) wysokość środków przeznaczanych na realizacje programu;

 • 9) sposób oceny realizacji programu

 • 10) informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

 • 11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do

  opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.


Dzia alno odp atna i nieodp atna po ytku publicznego
Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Działalność ta musi stanowić działalność statutową organizacji

 • Musi obejmować zadania z art. 4 ustawy

 • Może mieć odpłatny lub nieodpłatny charakter

 • Nie stanowi działalności gospodarczej

 • Powinna mieć użyteczny społecznie charakter


Dzia alno odp atna i nieodp atna
Działalność odpłatna i nieodpłatna inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1,dzialalnoscia gospodarcza, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna


Dzia alno nieodp atna
Działalność nieodpłatna inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia


Dzia alno odp atna
Działalność odpłatna inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Działalnością odpłatna pożytku publicznego jest:

 • 1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;


Dzia alno odp atna to tak e
Działalność odpłatna to także: inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • 2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.

 • Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego


Dzia alno odp atna1
Działalność odpłatna inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

 • Działalność prowadzona w sferze określonej przez art.. 4 przez organizacje pozarządowe za które pobierają one wynagrodzenie

 • Sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego

 • Przychód z działalności odpłatnej służyć ma wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego


Dzia alno odp atna po ytku publicznego jako dzia alno gospodarcza
Działalność odpłatna pożytku publicznego jako działalność gospodarcza

 • Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, jeżeli:

 • Wynagrodzenie jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, lub

 • Wynagrodzenie miesięczne osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej przekracza 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 • Przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

 • Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.


Dzia alno odp atna gospodarcza art 9 ust 1
Działalność odpłatna = gospodarcza art. 9 ust 1 działalność gospodarcza

 • Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarcza rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:

 • 1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności,

 • 2) przeciętnemiesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pozytu publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotnosc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze


Odp atna a gospodarcza ci g dalszy
Odpłatna a gospodarcza ciąg dalszy działalność gospodarcza

 • przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

 • nie zniknęły umowy cywilnoprawne, a więc forma zatrudnienia nie ma znaczenia


Konsekwencje stwierdzenia i dzia alno po ytku publicznego stanowi dzia alno gospodarcz
Konsekwencje stwierdzenia iż działalność pożytku publicznego stanowi działalność gospodarczą

 • Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczność, o której mowa w ust. 1, wzywa organizację pozarządową do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania.

 • Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, organizacja pozarządowa oraz podmioty z art. 3 ust. 3 pkt 2-4 nie wykaże organowi administracji publicznej, że złożyła wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju, organ administracji publicznej informuje sąd rejestrowy właściwy dla tej organizacji o prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej.Przepisart.24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 Nr 168, poz. 1186) stosuje się odpowiednio.


Rachunkowo w dzia alno ci po ytku publicznego
Rachunkowość w działalności pożytku publicznego publicznego stanowi działalność gospodarczą

 • Działalność odpłatna i nieodpłatna prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty z art. 3 ust. 3 pkt 2- 4 wymaga rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,kosztów, oraz wyniku finansowego

 • Organizacje pozarządowe muszą stosować zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu z 15.11. 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539)

 • Sporządzać bilans i rachunek wyników

 • Prowadzić pełną rachunkowość

 • Terminowo opłacać składki i składać deklaracje roczne CIT-8 -30 marca

 • Rozważyć kwestię pozostania poza ewidencją podatników lub w ewidencji podatników VAT

 • Posiadać własny pozostający w wyłącznym posiadaniu organizacji rachunek bankowy

 • Prowadzić bieżąco i sprawdzalnie oraz rzetelnie księgowość i księgi rachunkowe


Zasady prowadzenia rachunkowo ci
Zasady prowadzenia rachunkowości publicznego stanowi działalność gospodarczą

 • Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4:

  • nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;

  • odpłatnej działalności pożytku publicznego, lub

  • działalności gospodarczej

 • wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wynikówkażdej z tychdziałalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 • Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.

 • Uwaga ustawa nie wymaga określania gospodarczej jeśli jej nie ma –czyli nie robimy nic na zapas…


 • Formy przekazywania zada publicznych organizajom pozarz dowym do realizacji
  FORMY PRZEKAZYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZAJOM POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI

  •  Organy administracji publicznej:

  • wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;

  • powierzają w sferze, o której mowa w art. 4, organizacjom oraz podmiotom wymienionym w pkt 1 realizację zadań publicznych

  • Wspieranie oraz powierzanie, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania


  Powierzenie zmiana art 11 ust 1 pkt 2 powierzenie
  Powierzenie –zmiana art.11 ust. 1 pkt 2 -powierzenie POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI

  • powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizacje żądań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutowąw danej dziedzinie. – wymóg dla powierzenia


  Nowy ust 2a dodany do art 11 obs uga konkursu
  Nowy ust. 2a dodany do art. 11 –obsługa konkursu POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI

  • Obsługa konkursu, o którym mowa w ust. 2 art. 11, może być zlecona organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3.”,


  Uczestnicy konkursu
  Uczestnicy konkursu POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI

  • organizacje pozarządowe,

  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie,- nie ma jednostek podległych i nadzorowanych przez organy administracji publicznej

  • Wybór zlecenia realizacji żądań publicznych w trybie, o którym mowa w ust. 2, lub w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoka jakość wykonania danego zadania –dawny tryb z PZP

  • wybór zlecenia realizacji zadań publicznych może nastąpić w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub umów międzynarodowych jeżeli na realizację określonego zadania przekazywane będą środki nie podlegające zwrotowi ze źródeł zagranicznych,


  Uczestnicy otwartych konkurs w ofert
  UCZESTNICY OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI

  • Organizacje pozarządowe

  • Niezaliczone do sektora finansów publicznych

  • Nie działające w celu osiągnięcia zysku

  • Utworzone na podstawie ustaw

  • Organizacje kościelne

  • Związki wyznaniowe o uregulowanym prawnie statusie

  • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

  • Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez organy administracji publicznej organizatorów konkursów

  • Inne podmioty


  Warunki zastosowania form pozakonkursowych
  WARUNKI ZASTOSOWANIA FORM POZAKONKURSOWYCH POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI

  • Powierzenie,może nastąpić w innym trybie niż otwarty konkurs ofert jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. –uchylony w tym brzmieniu!!!

  • Wspieranie oraz powierzanie zadań, może nastąpić na zasadach i w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).

  • Istnieją również inne tryby szczególne wynikające z odrębnych przepisów np. Ustawy o ochronie zabytków, o pomocy społecznej o systemie oświaty


  Nowe rodzaje form pozakonkursowych
  Nowe rodzaje form pozakonkursowych POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI

  • W razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.) w kraju lub poza jego granicami organ administracji publicznej, w celu zapobieżenia ich skutkom, może zlecić organizacjom pozarządowym lub podmiotom o których mowa w art.. 3 ust. 3 realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

   Przepisy art. 43 i art. 47 i 151 oraz 221 nowej ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.


  • Prezes Rady Ministr POZARZĄDOWYM DO REALIZACJIów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na wyjątkowo ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43 i 47 oraz art. 151 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.


  • Minister w POZARZĄDOWYM DO REALIZACJIłaściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać specjalistycznym stowarzyszeniom o zasięgu ogólnokrajowym określonym w art. 55 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675), jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43 i 47 oraz 151 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.


  Oferta w asna organizacji poza konkursem czyli co w zamian
  Oferta własna organizacji poza konkursem POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI – czyli co w zamian ?

  • Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób w tym przez organy administracji publicznej – wniosek zawiera w szczególności:


  Elementy wniosku
  Elementy wniosku: POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI

  • opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji

  • Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

  • Może organizacja napisać więcej ale nie ma obowiązku


  Zadania organu po wp ywie wniosku
  Zadania organu po wpływie wniosku POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI

  • Rozpatrzyć celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 co ocenia w ramach celowości:

  • Stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

  • Zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania

  • Jakie są środki dostępne na realizację zadania w ramach środków publicznych

  • Jakie są korzyści wynikające z realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

  • Poinformować o podjętym rozstrzygnięciu, które nadal nie jest decyzją administracyjną a po stwierdzeniu celowości realizacji zadania przez organizację pozarządową poinformować składającego wniosek o trybie zlecenia zadania o którym mowa w art. 11 ust. 2 (w jakim trybie) oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

  • Ma dokonać rozpatrzenia wniosku w terminie 1 miesiącaod dnia jego wpływu


  Nowy termin og oszenia o konkursie
  Nowy termin ogłoszenia o konkursie POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI

  • Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizacje zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszyniż 21 dni od dnia ukazania sie ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.”,


  Mo liwo ci organizacji pozarz dowych na etapie przygotowania konkursu
  MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Możliwość złożenia oferty z własnej inicjatywy

  • Na wszelkie zadania w sferze określonej w art. 4 ustawy

  • Do organu właściwego miejscowo, rzeczowo i funkcjonalnie do zrealizowania danego zadania objętego ofertą

  • Również na zadania realizowane dotychczas w inny sposób w tym przez jednostki podległe lub nadzorowane przez organ administracji publicznej

  • Terminem dla złożenia oferty nie jest termin konkursu lecz rok budżetowy

  • Możliwość dochodzenia przyczyn braku odpowiedzi na złożoną ofertę – 2 miesiące

  • Niemożność zaskarżenia odpowiedzi gdyż nie ma ona formy decyzji administracyjnej

  • Możliwość ponownego złożenia oferty na ogłoszony konkurs ofert

  • Jedynie jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez organ organizujący konkurs biorą w nim obowiązkowo udział bez prawa złożenia oferty


  Elementy og oszenia otwartego konkursu ofert nowe elementy
  Elementy ogłoszenia otwartego konkursu ofert – PRZYGOTOWANIA KONKURSUnowe elementy

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

  • rodzaju zadania;

  • wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

  • zasadach przyznawania dotacji;

  • terminach i warunkach realizacji zadania;

  • terminie składania ofert;

  • terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;

  • Trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert

  • zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym – brak informacji o kwotach przekazanych dla jednostek podległych i nadzorowanych


  Obowi zek publikacji og oszenia
  Obowiązek publikacji ogłoszenia PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Ogłoszenie, zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania:

  • w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym

  • Biuletynie Informacji Publicznej,

  • w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń

  • Ogłoszenie może także nastąpić w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych do informacji, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej

  • Ogłoszenie musi nastąpić co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem lub dłuższym


  Zmiany w zakresie organizacji konkurs w
  Zmiany w zakresie organizacji konkursów PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Termin ogłoszenia konkursu ofert nie krótszy niż 21 dni liczony od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia w sposób prawidłowy

  • Obligatoryjne ogłoszenie o konkursie zamieszczane na nowych zasadach tylko w:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej

  • w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

  • Stronie internetowej organu administracji publicznej


  Fakultatywne zamieszczenie og oszenia
  Fakultatywne zamieszczenie ogłoszenia PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Dziennik lub tygodnik o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym w zależności od rodzaju zadania publicznego –tylko jeśli chcemy dowolnie


  Konkurs na podstawie projektu uchwa y bud etowej
  Konkurs na podstawie projektu uchwały budżetowej PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań w roku następnym może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego organowi stanowiącemu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, a więc po 15 listopada


  Elementy obowi zkowe oferty
  Elementy obowiązkowe oferty PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  Oferta, powinna zawierać w szczególności:

  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

  • Inne dodatkowe elementy istotne z punktu widzenia konkurencyjności oferty względem innych złożonych w konkursie


  Nowe elementy obowi zkowe w ofercie na podstawie art 11 ust 2 i 19a ust 1
  Nowe elementy obowiązkowe w ofercie PRZYGOTOWANIA KONKURSUna podstawie art. 11 ust. 2 i 19a ust.1

  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

  • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, w tym o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.


  Mo liwo z o enia oferty wsp lnej
  Możliwość złożenia oferty wspólnej PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

  • Oferta wspólna wskazuje obligatoryjnie:,

  • jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

  • Sposób reprezentacji organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wobec organu administracji publicznej


  Mo liwo z o enia oferty wsp lnej1
  Możliwość złożenia oferty wspólnej PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego

  • Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 – zobowiązania z umowy.


  Zasady oceny ofert przez organ administracji publicznej
  Zasady oceny ofert przez organ administracji publicznej PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:

  • ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

  • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  • uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

  • Ma obowiązek ustosunkowania się w rozstrzygnięciu do spełnienia przez oferenta warunków zapisanych w ustawie oraz zapisanych w ogłoszeniu

  • Ma obowiązek uzasadnić pisemnie dokonanie określonego wyboru oferty nawet jeśli w postępowaniu pozostała jedna organizacja albo wybrano własną jednostkę podległą lub nadzorowaną

  • Rozstrzygnięcie nie jest decyzja administracyjną i nie podlega zaskarżeniu w administracyjnym toku instancji


  Nowe zasady oceny ofert
  Nowe zasady oceny ofert PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

  • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;;

  • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób , przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;


  Nowe zasady oceny ofert1
  Nowe zasady oceny ofert PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • w przypadku o którym mowa w art.. 5 ust. 4 pkt 2 uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

  • Zatem przy wsparciu uwzględnia planowany wkład własny organizacji pochodzący ze środków własnych lub obcych


  Nowe zasady oceny ofert2
  Nowe zasady oceny ofert PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • uwzględnia planowany przez organizacje pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

  • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

  • Zasady oceny ofert tak jak dotąd znajdą w pełni zastosowanie nawet jeśli w konkursie jest tylko jedna oferta


  Komisja konkursowa nowa
  Komisja konkursowa PRZYGOTOWANIA KONKURSU – nowa

  • Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert !!!!.

  • W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.

  • W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji rządowej wchodzą przedstawiciele tego organu.


  Komisja konkursowa nowa1
  Komisja konkursowa PRZYGOTOWANIA KONKURSU – nowa

  • W skład komisji konkursowej wchodzą !!! osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

  • W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

  • Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kpa.( tylko dotyczące wyłączenia pracownika)


  Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyniki otwartego konkursu ofert PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

  • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:

   • nazwę oferenta;

   • nazwę zadania publicznego;

   • wysokość przyznanych środków publicznych;

  • Każdy może żądać uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty;


  Wyniki otwartego konkursu ofert1
  Wyniki otwartego konkursu ofert PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Brak obowiązku odniesienia się w uzasadnieniu wyboru oferty do spełnienia przez oferenta warunków zawartych w ustawie oraz ogłoszeniu – uchylono bowiem dotychczasowy art.. 15 ust. 3

  • Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3; - tak jak ogłoszenie o konkursie

  • Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

  • Może to też dotyczyć umów zawieranych w styczniu na podstawie projektu budżetu jst – art. 240 ust.1


  Przyj cie realizacji zadania
  Przyjęcie realizacji zadania PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust. 2, zobowiązują sie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje sie do przekazania na realizacje zadania dotacji.”,


  Uniewa nienie otwartego konkursu
  Unieważnienie otwartego konkursu PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:

   • nie złożono żadnej oferty;

   • żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2.

  • Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3.- informacja o unieważnieniu tak samo jako ogłoszenie musi zostać zamieszczona.


  Problematyczny termin
  Problematyczny termin PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

  art. 249-253 ustawy o finansach publicznych –terminy i zasady zwrotu

  251 ust.2 w zw z art. 263 –wydatki niewygasające do 30 czerwca następnego roku –wykorzystanie

  Uwaga na art. 168 ust. 4 ufp – nie stosuje się do samorządu terytorialnego


  Zakaz podwykonastwa
  Zakaz podwykonastwa PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7 ustawy


  Wyj tek od zakazu podwykonawcy art 16 ust 7
  Wyjątek od zakazu podwykonawcy art. 16 ust. 7 PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z którymi organ administracji publicznej zawarł umowę, o której mowa w ust. 1,moga zlecićrealizacje zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencje organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, nie będącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego.”;


  Umowa a oferta wsp lna
  Umowa a oferta wspólna PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, które złożyły ofertę wspólna, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego należy wskazać prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie


  Obowi zek ksi gowy nowy art 16 ust 5
  Obowiązek księgowy nowy art. 16 ust.5 PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 są zobowiązane

  • do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”, a więc wyodrębnienia w sposób umożliwiający księgowe wyodrębnienie przychodów , kosztów i wyniku finansowego


  Sk adanie sprawozda
  Składanie sprawozdań PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego

  • Organ administracji publicznej ma prawo wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.


  Rozporz dzenie wykonawcze
  Rozporządzenie wykonawcze PRZYGOTOWANIA KONKURSU

  • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w

  • drodze rozporządzenia:

  • 1) wzór oferty, o której mowa w art. 11 ust. 2,

  • 2) ramowy wzór umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1,

  • 3) wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 18 ust. 1

  • uwzględniając konieczność zapewnienia pełnych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.”;


  Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym bez konkursu ofert
  Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym bez konkursu ofert

  • Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu z art.. 3 ust. 3 lub Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

   • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

   • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

   • Oferta według wzoru jak na duży konkurs –przepis art.. 14 stosowany odpowiednio na podstawie nowego art.. 19a ust. 2 ustawy


  Przes anka dodatkowa
  Przesłanka dodatkowa ofert

  • Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zleca realizacje zadania, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu oferty przez organizacje pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

  • Przepis art. 14 stosuje sie odpowiednio-elementy oferty jak w konkursie 21 dniowym.


  • Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zleca realizację zadania, o którym mowa w ust.1, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Przepis art. 14 stosuje się odpowiednio.

  • W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • 1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

  • 2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

  • 3) na stronie internetowej organu


  • Każdy w terminie, o którym mowa w ust. 3( realizację zadania, o którym mowa w ust.1, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 7 dni), może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

  • Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

  • Sprawozdanie jak w konkursie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego


  • Stosowanie art. 18 ust. 1 do sprawozdania czyli wzór jak w rozporządzeniu

  • Przepisy o kontroli znajda pełne zastosowanie –art. 17 ustawy

  • Do umów w trybie uproszczonym ustawa każe stosować art. 16-19 w całości a więc O:

   -umowie – art.. 16

   -kontroli – art.. 17

   -o sprawozdaniu jego wzorze i terminach składania –art. 18

   -o wzorach ministerialnych w akcie wykonawczym – art.. 19


  Ograniczenie
  Ograniczenie rozporządzeniu

  • Łączna kwota środków nie może przekroczyć w roku kalendarzowym20.000 zł dla jednej organizacji,

  • Łącznie w trybie uproszczonym nie można przekazać więcej niż 20% dotacjiplanowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznychprzez organizacje pozarządowe.

  • Do umów w trybie uproszczonym art. 16-19 stosuje się odpowiednio


  Inicjatywa lokalna
  Inicjatywa lokalna rozporządzeniu

  • W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizacje zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której maja miejsce zamieszkania lub siedzibę, -patrz art. 47 ustawy o finansach –oferta


  Zadania w ramach inicjatywy
  Zadania w ramach inicjatywy rozporządzeniu

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

  • Działalności z art.. 4 ust. 1 pkt 4, 5, 16, 27

  • Tradycja narodowa, polskość, świadomość narodowa, obywatelska i kulturalna, mniejszości narodowe, etniczne, język regionalny, kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu


  Zadania w ramach inicjatywy1
  Zadania w ramach inicjatywy rozporządzeniu

  • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust.1 pkt 18;

  • edukacji, oświaty i wychowania, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;

  • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19;

  • porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 20.

 • Wniosek jest wnioskiem w rozumieniu KPA – to nie jest oferta


 • Ocena wniosku w ramach inicjatywy czyn spo eczny
  Ocena wniosku w ramach inicjatywy – czyn społeczny rozporządzeniu

  • . Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  • Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizacje inicjatywy lokalnej.


  Ocena wniosku elementy
  Ocena wniosku elementy: rozporządzeniu

  • Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczególowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.


  Po uwzgl dnieniu wniosku
  Po uwzględnieniu wniosku rozporządzeniu

  • Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określonyumowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.


  Specyfika zobowi zania wnioskodawcy
  Specyfika zobowiązania wnioskodawcy rozporządzeniu

  • Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnychlub rzeczowych

  • Ważne: nie chodzi o zobowiązanie organu tylko wnioskującego o inicjatywę


  U yczenie od j s t
  Użyczenie od j.s.t. rozporządzeniu

  • Wnioskodawca może na podstawie umowy użyczenia otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej

  • Ważne: nie ma tutaj mowy o otrzymaniu dotacji od organu administracji publicznej w ramach inicjatywy


  Obowi zkowa wsp praca z wnioskodawc
  Obowiązkowa współpraca z wnioskodawcą rozporządzeniu

  • Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys


  Odes anie w zakresie inicjatywy
  Odesłanie w zakresie inicjatywy rozporządzeniu

  • W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pózn. zm.

  • Odesłanie do KC przesądza o tym, że nie mamy do czynienia z dotacją w inicjatywie lokalnej – zob. art. 60 ufp –niepodatkowe należności budżet owe o charakterze publicznoprawnym – stosowanie art. 67 ufp


  Przekazanie rodk w
  Przekazanie środków rozporządzeniu

  • W trybie ustawy ma formę dotacji

  • Następuje po podpisaniu umowy

  • Objąć może również inne podmioty w niej wskazane jako podwykonawcy zadania

  • Zmusza do wyodrębnienia dotacji i jej rozliczenia w ewidencji księgowej

  • Obowiązek uwzględnienia w umowie art. 131 ust. 2 ustawy o finansach publicznych


  Kryteria kontroli wykorzystania dotacji art 17 niezmieniony
  Kryteria Kontroli wykorzystania dotacji – art. 17 – rozporządzeniu niezmieniony

  • stanu realizacji zadania;

  • efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

  • prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

  • prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy

  • Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom j.s.t. w siedzibie organizacji oraz w miejscu realizacji zadania


  Podstawy rozwi zania umowy z organizacj pozarz dow na podstawie rozporz dzenia
  Podstawy rozwiązania umowy z organizacją pozarządową rozporządzeniuna podstawie rozporządzenia

  • umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy – na podstawie sporządzonego protokołu

  • Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  • wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

  • nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

  • jeżeli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa,


  Podstawy rozwi zania umowy z organizacj pozarz dow na podstawie rozporz dzenia1
  Podstawy rozwiązania umowy z organizacją pozarządową rozporządzeniuna podstawie rozporządzenia

  • jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

  • Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty – uwaga na ustawę o finansach!!!


  Sprawozdania
  SPRAWOZDANIA rozporządzeniu

  • końcowe składane w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania – nowa regulacja w zakresie żądania częściowych

  • Obowiązek wydatkowania ostatnich środków faktycznie (nie zaciągnięcia zobowiązań) w terminie 14 dni od zakończenia obowiązywania umowy

  • Zaciąganie zobowiązań do ostatniego dnia umowy

  • Problem umów wieloletnich

  • Sprawozdania tylko na wzorach ustawowych

  • Jeśli częściowe to termin ich złożenia i okres za jaki mają być składane wynikać musi z umowy wprost

  • Oświadczenia organizacji zastępują od stycznia 2005 r. wypisy z rejestrów

  • Ważne : uwaga na zasady wydatkowania dotacji z ustawy o finansach publicznych


  Wolontariat podstawowe poj cia
  Wolontariat podstawowe pojęcia rozporządzeniu

  Wolontariusz to osoba która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy ale faktycznie jej nie stanowiące


  Beneficjenci wolontariatu
  Beneficjenci wolontariatu rozporządzeniu

  • organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego,

  • organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

  • jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej


  Nowa regu a
  Nowa reguła rozporządzeniu

  • Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia jako wolontariusz na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

  • Do porozumień z wolontariuszami w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego


  Obowi zki formalne wolontariusza
  OBOWIĄZKI FORMALNE WOLONTARIUSZA rozporządzeniu

  • Pełnoletniość (ewentualnie 13 lat ukończone)

  • Posiadanie kwalifikacji i spełnianie wymagań dla wykonywania określonego rodzaju pracy gdy wynika to z odrębnych przepisów

  • Obowiązek zawarcia porozumienia z korzystającym z wolontariatu o zakresie wykonywanych prac

  • Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, ewentualnie odpowiedzialności odszkodowawczej


  Obowi zki beneficjenta wolontariatu
  OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WOLONTARIATU rozporządzeniu

  • informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

  • zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej;

  • pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet.

  • Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.

  • Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1.

  • Obowiązek informacji o przysługujących wolontariuszowi prawach i obowiązkach

  • Obowiązek ubezpieczenia NNW jeżeli wolontariat trwa do 30 dni

  • Potwierdzenia na piśmie porozumienia z wolontariuszem (ponad 30 dni)

  • Wydania mu opinii o przebiegu wolontariatu ewentualnie listu polecającego


  Obowi zki fakultatywne beneficjenta
  OBOWIĄZKI FAKULTATYWNE BENEFICJENTA rozporządzeniu

  • Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  • Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, na podstawie odrębnych przepisów,

  • Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków


  Nowa zasada nnw
  Nowa zasada NNW rozporządzeniu

  • Jeżeli wolontariusz wskutek porozumienia ma zostać skierowany do państwa na terenie którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa, albo katastrofa naturalna, korzystający jest zobowiązany zapewnić ubezpieczenie wolontariuszowi od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą jeżeli koszty te nie zostają pokryte z innego tytułu w szczególności wg przepisów o koordynacji wg ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

  • Jeśli delegowanie wolontariusza za granicę ma miejsce w warunkach innych niż powyżej wskazane korzystający może zapewnić ubezpieczenie NNW oraz pokrycie kosztów leczenia jeżeli nie są one finansowane z innego tytułu w tym wg przepisów o koordynacji

  • Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.”;


  Status opp
  STATUS OPP rozporządzeniu

  • Prowadzenie nieprzerwanie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności przez co najmniej 2 lata lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudna sytuacje życiowa lub materialna w stosunku do społeczeństwa

  • Stowarzyszenie może również działać na rzecz swoich członków

  • Może prowadzić działalność gospodarcząwyłącznie jako dodatkową względem wobec działalności pożytku publicznego


  Status opp1
  STATUS OPP rozporządzeniu

  • Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego


  Status opp2
  STATUS OPP rozporządzeniu

  • Posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru odrębny od zarządu i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru a członkowie tego organu nie są członkami zarządu, nie pozostają w małżeństwie ani wspólnym pożyciu z członkami zarządu, nie są spokrewnieni, spowinowaceni i nie podlegają sobie służbowo, nie byli skazani za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzoru zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie ale nie wyższe jak przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wg GUS za rok poprzedni

  • Członkowie zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe


  Wymogi statutu opp
  Wymogi statutu OPP rozporządzeniu

  • Zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów oraz osób z którymi ww. pozostają w małżeństwie pożyciu, stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznejw linii prostej bez ograniczenia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki i kurateli

  • Zakaz przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach


  Wymogi statutu opp1
  Wymogi statutu OPP rozporządzeniu

  • Zakaz wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników organizacji i ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystanie to bezpośrednio wynika z celu statutowego.

  • Zakaz zakupu towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie po cenach wyższych niż rynkowe

  • Obowiązek dla OPP zamieszczenia sprawozdania merytorycznego i finansowego w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia na stronie internetowej i przekazania Ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego


  Dodatkowa regulacja statusu opp dla ko cio w i sp ek sportowych nie dzia aj cych dla zysku
  Dodatkowa regulacja statusu OPP dla kościołów i spółek sportowych nie działających dla zysku

  • 1) działalność pożytku publicznego określona w art. 20 ust. 1 pkt 1 podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należyta identyfikacje pod względem organizacyjnym i rachunkowym;

  • 2) przepis art. 20 ust. 1 pkt 3 stosuje sie do nadwyżki przychodu nad kosztami uzyskiwanej w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego;

  • 3) przepis art. 20 ust. 1 pkt 4 stosuje sie odpowiednio, z uwzględnieniem szczegółowych zasad organizacji i działania tych jednostek, uregulowanych w przepisach dla nich właściwych, w tym w statutach lub innych aktach wewnętrznych.”


  Sprawozdawczo opp
  Sprawozdawczość OPP sportowych nie działających dla zysku

  • Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.”,

  • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie sie z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.”,

  • Organizacja pożytku publicznego sporządzają roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.”,


  Publikacja sprawozda
  Publikacja sprawozdań sportowych nie działających dla zysku

  • Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 (merytoryczne i finansowe), do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie sie z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

  • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego)

  • uchyla sie ust. 3 – brak obowiązku stosowania rozporządzenia o sprawozdaniach merytorycznych fundacji do innych OPP

  • Organizacja pożytku publicznego, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego do 15 lipca ) Organizacja pożytku publicznego zamieszcza sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

  • Do ogłaszania rocznych sprawozdan finansowych organizacji pożytku publicznego przepisy o rachunkowości stosuje sie odpowiednio


  Wymogi ministra
  Wymogi Ministra sportowych nie działających dla zysku

  • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze

  • rozporządzenia, zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, obejmujący w szczególności najważniejsze informacje o działalności pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym oraz o wydatkowaniu środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wzór tego sprawozdania, pozwalające ocenić prawidłowość realizacji przez organizację pożytku publicznego jej celów statutowych


  Regulacja 1
  Regulacja 1% sportowych nie działających dla zysku

  • Wyłącznie podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym zryczałtowanego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (1.01. 2010) może przekazać 1% dochodu na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego na podstawie PIT lub jego korekty maks 3 m-ce od złożenia zeznania

  • Otrzymane przez OPP środki z tego tytułu mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego


  Obowi zek ministra
  Obowiązek Ministra sportowych nie działających dla zysku

  • Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie do dnia 30 września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wysokość środków otrzymanych przez tę organizację, pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedzający ( od 1. 09. 2010)


  Obowi zki ministra ds zabezpieczenia spo ecznego
  Obowiązki Ministra ds. zabezpieczenia społecznego sportowych nie działających dla zysku

  • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej i nie później niż dnia 15 grudnia rokupodatkowego zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy.


  W wykazie ministra nie uwzgl dnia si obligatoryjnie organizacji kt re
  W wykazie Ministra nie uwzględnia się obligatoryjnie organizacji które:

  • które nie przekazały ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 4, sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku za który składane jest zeznanie podatkowe, lub

  • 2) w stosunku do których wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.


  Dane z wykaz w
  Dane z wykazów organizacji które:

  • 15 grudnia roku podatkowego wykaz zawiera nazwę i siedzibę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

  • 15 marca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe - oprócz danych wymienionych

   w pkt 1, zawiera numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku z tego zeznania.


  Aktualizacja wykaz w

  W przypadku, gdy na dzień organizacji które: 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym, wykaz, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera numeru rachunku bankowego lub numer ten jest błędny, w terminie do dnia

  31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, organizacja pożytku publicznego jest obowiązana w formie pisemnego oświadczenia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby organizacji o numerze rachunku bankowego właściwym do przekazania 1% podatku.

  Aktualizacja wykazów


  Aktualizacja ci g dalszy
  Aktualizacja ciąg dalszy organizacji które:

  Na dzień 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera numery rachunków bankowych uzupełnione o numery rachunków, o których mowa w ust. 8.

  W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, organizacje pożytku publicznego mogą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji zgłosić pisemne zastrzeżenie

  co do poprawności numerów rachunków bankowych zamieszczonych w wykazie na dzień 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.


  Zakaz aktualizacji
  Zakaz aktualizacji organizacji które:

  Numery rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w

  terminie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym, nie podlegają zmianie, chyba że zmiana numeru rachunku nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji pożytku

  publicznego.


  Odpowiedzialno cz onka organu zarz dzaj cego organu kontroli lub nadzoru
  Odpowiedzialność członka organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru

  • członek zarządu, organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku publicznego oraz likwidator tej organizacji odpowiada względem niej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu OPP, chyba że nie ponosi winy

  • Członek zarządu, organu kontroli lub nadzoru OPP lub likwidator powinien przy wykonywaniu działalności dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru tej działalności, a jeżeli obowiązki wykonuje społeczniema dokładać przy tym należytej staranności

  • Jeżeli szkodę wyrządziło wspólnie kilka osób ponoszą one odpowiedzialność solidarną


  Powierzenie kontroli przez ministra
  Powierzenie kontroli przez Ministra kontroli lub nadzoru

  • Innemu ministrowi

  • Wojewodzie


  Wykre lenie organizacji lub statusu opp z inicjatywy ministra
  Wykreślenie organizacji lub statusu OPP z inicjatywy ministra

  1) nieusunięcia uchybień określonych w wystąpieniu pokontrolnym lub uchylania się od poddania się kontroli przez organizację pożytku publicznego;

  2) rażącego naruszenia przepisów prawa stwierdzonego w wyniku kontroli, o której mowa w art. 29.

  w przypadku niespełnienia wymogów, określonych

  odpowiednio w art. 20 oraz w art. 21, przez organizację pożytku publicznego, stwierdzonych w wyniku kontroli.


  Sankcja za brak sprawozda opp
  Sankcja za brak sprawozdań OPP ministra

  w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art.

  23, w szczególności niezłożenia lub nieopublikowania w terminie

  sprawozdania finansowego lub merytorycznego, lub złożenia

  sprawozdań niekompletnych, lub budzących wątpliwości co do

  prawidłowości działalności organizacji pożytku publicznego,

  wzywa organizację pożytku publicznego do zaniechania naruszeń

  oraz przedstawienia niezbędnych wyjaśnień;

  w przypadku niezastosowania się organizacji do wezwania w

  terminie 30 dni od jego otrzymania, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2,

  lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3.


  Wykre lenie opp tak e w przypadku
  Wykreślenie OPP także w przypadku: ministra

  1) nienadesłania do organu, który udzielił pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, sprawozdania z wyników zbiórki

  publicznej i ze sposobu zużytkowania zebranych ofiar lub nieogłoszenia w prasie, w rozumieniu przepisów prawa prasowego,

  o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka

  została przeprowadzona, wyników zbiórki publicznej i sposobu

  zużytkowania zebranych ofiar;

  2) nienadesłania informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze

  zbiórki publicznej lub informacji o otrzymanych darowiznach, o

  których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654,


  Wykre lenie opp tak e w przypadku1
  Wykreślenie OPP także w przypadku: ministra

  prowadzenia:

  a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym

  wieku, centrum integracji społecznej, domów pomocy

  społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych określonych

  w ustawie z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej

  (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551,

  Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738) oraz szkół lub placówek

  publicznych określonych w ustawie z dnia 7 września

  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

  2572, z późn. zm.9)), bez zezwolenia,


  Wykluczenie z opp ci g dalszy
  Wykluczenie z OPP ciąg dalszy ministra

  prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej bez uzyskania

  wpisu do rejestru określonego w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej

  W przypadku powtarzającego się wykorzystywania otrzymanych dotacji

  niezgodnie z przeznaczeniem stwierdzonego decyzją organów

  administracji publicznej lub prawomocnym orzeczeniem sądu, minister

  właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może wystąpić

  do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art.

  22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3.


  Nowy przepis karny
  Nowy przepis Karny ministra

  • Kto działając w imieniu organizacji pozarządowej informuje organ państwowy, osobę fizyczną lub prawną o tym, że posiadają one status OPP a nie mają go podlega karze grzywny w trybie ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia


  Rady dzia alno ci po ytku publicznego
  Rady działalności pożytku publicznego ministra

  • Wojewódzka – powoływana fakultatywnie przez marszałka województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych i kościelnych mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa –rola konsultacyjno doradcza

  • Zadania : wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktach prawa miejscowego dotyczących funkcjonowania organizacji w tym o rocznych i wieloletnich programach współpracy

  • Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych z art. 4

  • Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadkach sporów organów administracji i organizacji pozarządowych

  • Wyrażania opinii w sprawach zlecania zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz opinii o rekomendowanych standardach realizacji tych zadań

  • Opiniowanie strategii rozwoju województwa

  • Termin na wyrażenie opinii przez radę wojewódzka wynosi 30 dni


  Rady dzia alno ci po ytku publicznego1
  Rady działalności pożytku publicznego ministra

  • Kadencja rady wojewódzkiej trwa 2 lata

  • Skład 1 przedstawiciel wojewody, marszałka województwa, sejmiku, pozostali organizacji pozarządowych mających siedzibę i realizujących działalność na terenie województwa

  • Przedstawiciele organizacji co najmniej połowa składu

  • Kandydatów z ramienia organizacji zgłaszają same podmioty zainteresowane

  • Zarząd województwa w drodze uchwały określi tryb powoływania członków rady wojewódzkiej zapewniając reprezentatywność organizacji w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego tych organizacji i podmiotów a także terminy i sposób zgłaszania kandydatów do Rady wojewódzkiej

  • Członków rady powołuje i odwołuje marszałek dla organizacji spośród kandydatów przez nich zgłoszonych

  • Odwołanie członka rady przez marszałka gdy: sam złoży taki wniosek, zawnioskuje podmiot który go zgłosił, został skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo z winy umyślnej, jest trwale niezdolny do pracy, nie usprawiedliwił swojej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach rady wojewódzkiej


  • Zarząd województwa uchwałą określi organizację i tryb działania Rady wojewódzkiej biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania

  • Zarząd województwa pokrywa koszty przejazdów członków rady wojewódzkiej na warunkach wynikających z art. 77(5) paragraf 2 KP oraz koszty ekspertyz dla rady wojewódzkiej

  • Rada wojewódzka obraduje na posiedzeniach a jej uchwały podejmowane są zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków

  • Do rady wojewódzkiej stosuje się przepisy art. 37 i 38 ustawy ale uprawnienia ministra przysługują marszałkowi województwa


  Rady gminne i powiatowe
  Rady Gminne I Powiatowe działania Rady wojewódzkiej biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania

  • W powiecie lub gminie może być utworzona rada działalności pożytku publicznego wyłącznie jako organ konsultacyjny i opiniodawczy

  • Tworzy ja organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie powiatu lub gminy – nie ma konieczności posiadania siedziby na terenie gminy czy powiatu

  • Kadencja Rady Powiatowej oraz Gminnej trwa 2 lata

  • Skład: przedstawicieli organu stanowiącego powiatu lub gminy, przedstawicieli organu wykonawczego powiatu lub gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych mających prowadzących działalność na terenie powiatu lub gminy stanowiących co najmniej połowę członków


  Kompetencja rady art 41 g
  Kompetencja rady –art. 41 g działania Rady wojewódzkiej biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania

  Organ stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad.


  Rady gminne i powiatowe1
  Rady Gminne I Powiatowe działania Rady wojewódzkiej biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania

  • Rady wojewódzka, powiatowa i gminna współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa, suwerenności stron w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań

  • Do zadań rad gminnej i powiatowej należy w szczególności:


  Rady gminne i powiatowe2
  Rady Gminne I Powiatowe działania Rady wojewódzkiej biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania

  • Opiniowanie strategii rozwoju gmin i powiatów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

  • Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawamiejscowego dotyczących sfery zadań publicznych z art.. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym rocznych i wieloletnich programów współpracy, strategii rozwoju powiatu lub gminy, wyrażanie opinii w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy oraz wyrażanie opinii w sprawach sporów administracja publiczna a organizacje pozarządowe, udzielanie opinii w sprawach zadań publicznych przewidzianych do zlecania oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

  • Termin wyrażenia opinii 14 dni


  Po ytek a ustawy szczeg lne
  Pożytek a ustawy szczególne działania Rady wojewódzkiej biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania

  • Zmiana w art. 49 ust. 2 ustawy o KRS wpisy do rejestru stowarzyszeń nie będą podlegały obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  • Zmiana w art. 52 ust. 5 ustawy o KRS poprzez brak informacji przy rejestracji podmiotu o statusie OPP o złożeniu rocznego sprawozdania z działalności poprzestaje się na wyodrębnieniu działalności odpłatnej i nieodpłatnej

  • Zmiana w art.. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez wskazanie, że rada gminy, powiatu lub sejmik mogą odstąpić od przetargu do zawarcia umów na użytkowanie, najem, dzierżawę na czas oznaczony dłuższy jak 3 lata

  • 23 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do wyboru programów z ust. 1 pkt 7 a stosuje się przepisy ustawy o działałalności pożytku publicznego


  Po ytek a ustawy szczeg lne1
  Pożytek a ustawy szczególne działania Rady wojewódzkiej biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania

  • Art.. 25 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej wskazywać ma że do konkursu opisanego w art.. 25 wybrać należy tryb konkursowy uregulowany w ustawie o działalności pożytku publicznego poza ustalaniem uprawnień wypłatą świadczeń opłacania składek zdrowotnych oraz ZUS, wywiadów środowiskowych

  • Art.. 25a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że zlecenie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej utworzonej przed 1 stycznia 2005 r.następuje z pominięciem konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


  Po ytek a ustawy szczeg lne2
  Pożytek a ustawy szczególne działania Rady wojewódzkiej biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania

  • Art..24 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza się zasadę, iż zlecanie wykonywania usług rynku pracy odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach i w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego lub przez zakup usług na zasadach prawa zamówień publicznych. Wyjątek gospodarowanie środkami FP , sprawy z decyzji administracyjnych

  • W art.. 64 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia wskazuje się, ze projekty lokalne są realizowane przez powiatowy urząd pracy lub wykonawców wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego

  • Art.. 95 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych otrzymuje brzmienie w pkt 7 o wpis do kRS organizacji społecznych oraz kościołów i związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji pożytku publicznego -zwolniony


  • Art.5 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje, że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Art. 14 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie organy administracji rządowej lub samorządowej mogą zlecać realizację zadań określonych w ustawie w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • W art.. 14 ustawy o spółdzielniach socjalnych wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni socjalnej w zakresie prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego na zasadach wynikających z ustawy o pożytku publicznym.


  Po ytek a ustawy szczeg lne3
  Pożytek a ustawy szczególne że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Art.. 221 ustawy o finansach publicznych

  • Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacja zadan tej jednostki,a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacja tych zadan.”.

  • sprawy o wpisy do Krajowego Rejestru Sadowego, o których mowa w art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w zycie ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe.

  • W przypadku otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w zycie ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe.

  • W przypadku kontroli rozpoczętej przed dniem wejścia w zycie ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe

  • Do rocznych programów współpracy uchwalonych przed wejściem w życie ustawy stosujemy przepisy dotychczasowe


  Wej cie w ycie
  Wejście w życie że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • W terminie roku od dnia wejścia w zycie ustawy organizacje pożytku publicznego dostosują postanowienia swoich statutów do wymogów określonych w art. 20 ustawy zmienianej w art. 1..

  • Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ustawy zmienianej wart. 1 zachowują moc do dnia wejścia w zycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa.


  Wej cie w ycie1
  Wejście w życie że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Przepisy art. 4 i art. 12 maja zastosowanie do uzyskanych dochodów (przychodów) od dnia 1 stycznia 2010 r.

  • Do przekazywania 1% podatku dochodowego z zeznan podatkowych lub z ich korekt, składanych za 2009 r. zgodnie z odrębnymi przepisami, nie stosuje sie:1) art. 27a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w dniu31 grudnia 2009 r.;

  • Organizacje pożytku publicznego ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 27a ust. 1ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2009 r.,sa obowiązane przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany 1% podatku. Zasada wyrażona w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli numer rachunku bankowego uprzednio zgłoszony przez organizacje pożytku publicznego jako właściwy do przekazania 1% podatku nie uległ zmianie


  Wej cie w ycie2
  Wejście w życie że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem:

  • 1) art. 1 pkt 27, który wchodzi w zycie z dniem 1 września 2010 r.; - rejestr elektroniczny

  • 2) art. 3 pkt 2 i art. 11 , które wchodzą w życie 1 stycznia 2011- zeznania podatkowe i korekty


  Art 60 ufp
  Art. 60 ufp że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

  •   1)   kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie;

  •   2)   należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego;

  •   3)   wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych;

  •   4)   wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych;

  •   5)   wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych;

  •   6)   należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

  •   7)   dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw;

  •   8)   pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.


  Art 61 ufp
  Art. 61 ufp że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są:

  •   1)   w stosunku do należności budżetu państwa - minister, wojewoda oraz inni dysponenci części budżetowych, a w przypadku płatności w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - instytucje zarządzające, pośredniczące lub wdrażające, będące jednostkami sektora finansów publicznych, jeżeli instytucja pośrednicząca lub wdrażająca posiada upoważnienie od instytucji zarządzającej, lub - w przypadku instytucji wdrażającej - od instytucji pośredniczącej;

  •   2)   w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa.

  • 2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie.

  • 3. Organami odwoławczymi są:

  •   1)   Minister Finansów - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez wojewodę;

  •   2)   organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), zwanej dalej "ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju" - od decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą lub wdrażającą;

  •   3)   organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) - od decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą;

  •   4)   samorządowe kolegium odwoławcze - od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

  •   5)   organ wyższego stopnia - od decyzji wydanej przez inny organ lub innego dysponenta części budżetowej.

  • 4. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub instytucję zarządzającą nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

  • 5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.


  Art 62 ufp
  Art. 62 ufp że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Zobowiązania z tytułu należności, o których mowa w art. 60, oraz zobowiązania wraz z odsetkami za zwłokę stanowiące dochód budżetu państwa podlegają, na wniosek zobowiązanego, potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności

  • Uprawnienie, o którym mowa w art. 62 ust. 1, przysługuje również zobowiązanemu w stosunku do gminy, powiatu lub województwa, z tytułu:

  •   1)   nabycia przez gminę, powiat lub województwo nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wywłaszczenia nieruchomości na podstawie odrębnych ustaw;

  •   2)   odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka województwa.

  • Przepisy art. 62 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.


  62 ust 2 7 ufp stosowane odpowiednio
  62 ust. 2 -7 ufp stosowane odpowiednio że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Przepis ust. 1 stosuje się również do wzajemnych, bezspornych i wymagalnych wierzytelności zobowiązanego wobec państwowych jednostek budżetowych z tytułu zamówień wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, pod warunkiem że potrącenie jest dokonywane przez tego zobowiązanego i z tej wierzytelności.

  • 3. Potrącenia z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 można również dokonać z urzędu.

  • 4. Potrącenie następuje z dniem:

  •   1)   złożenia wniosku, który został uwzględniony;

  •   2)   wydania z urzędu postanowienia o potrąceniu.

  • 5. Odmowa potrącenia następuje w drodze decyzji.

  • 6. Potrącenie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

  • 7. Jednostka budżetowa, której zobowiązanie zostało potrącone z wierzytelności zobowiązanego, jest zobowiązana wpłacić równowartość wygasłego zobowiązania do właściwego organu w terminie 7 dni od dnia dokonania potrącenia. Od niewpłaconej w terminie równowartości wygasłego zobowiązania nalicza się odsetki ustawowe.


  Art 67 ufp
  Art. 67 ufp że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.5)) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.6)).


  Art 221 stary 176 ufp
  Art. 221 – stary 176 ufp że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki,a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacja tych zadan.”.

  • Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.

  • 3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać:

  •   1)   szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

  •   2)   wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

  •   3)   termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

  •   4)   tryb kontroli wykonywania zadania;

  •   5)   termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

  •   6)   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.

  • 4. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.


  Art 251 ufp zwrot
  Art.251 ufp –zwrot że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

  • W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 263 ust. 2, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 15 dni od dnia określonego w tej uchwale.

  • 3. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

  • 4. Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

  • 5. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 1-3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1-3.-15% w stosunku rocznym


  Art 252 ufp
  Art. 252 ufp że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

  •   1)   wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

  •   2)   pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

  • - podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

  • 2. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

  • 3. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania.

  • 4. Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej.

  • 5. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

  • 6. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia:

  •   1)   przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

  •   2)   następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

  • Art. 253. Przepisów art. 251 i art. 252 nie stosuje się, jeżeli odrębne ustawy określają zasady i tryb zwrotu dotacji.


  Art 263 ust 2 ufp
  Art. 263 ust. 2 ufp że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  . Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z upływem roku budżetowego.

  • 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.

  • 3. W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

  •   1)   w sprawie zamówienia publicznego;

  •   2)   które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

  • 4. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego.

  • 5. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

  • 6. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o których mowa w ust. 2, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.


  Art 263 ust 2 ufp1
  Art. 263 ust. 2 ufp że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  . Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z upływem roku budżetowego.

  • 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.

  • 3. W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

  •   1)   w sprawie zamówienia publicznego;

  •   2)   które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

  • 4. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego.

  • 5. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

  • 6. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o których mowa w ust. 2, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.


  Odpowiedzialność że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym


  Dyscyplina finans w publicznych kto odpowiada
  Dyscyplina finansów publicznych- kto odpowiada że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • 1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek;

  • 2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;

  • 3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych;

  • 4) osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.


  • Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • 1) przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania;

  • 2) nierozliczenie przekazanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji;

  • 3) nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.


  KKS że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Art.82, kto naraża finanse publiczne na uszczuplenie poprzez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, w przypadku mniejszej wagi lub subwencji podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, w przypadku mniejszej wagi z pparagrafu 2 i przy nie przekroczeniu ustawowego progu odpowiedzialności jak za wykroczenie


  Ustawa o rachunkowo ci art 77
  Ustawa o rachunkowości –art. 77 że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

  • 1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom

  • ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

  • 2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z

  • przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

  • – podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.


  Art 79 ustawy o rachunkowo ci
  Art. 79 ustawy o rachunkowości że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  • Kto wbrew przepisom ustawy:

  • 1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,

  • 2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień,

  • oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia

  • obowiązków,

  • 3) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,

  • 4) nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we

  • właściwym rejestrze sądowym,

  • 5) nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których

  • mowa w art. 68,

  • 6) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

  • bez wymaganych uprawnień,

  • 7) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

  • lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których

  • jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami – bez spełnienia obowiązku

  • zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 76h ust. 1

  • – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.


  Dziękuję za uwagę że w realizacji zadań o których mowa w art.. 2 ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe po przeprowadzeniu konkursu oferto którym mowa w art. 11 ustawy o pożytku publicznym

  Jarosław Kotowski


  ad