BRAVO: Barrier Removal Assessment and Viability Overview - PowerPoint PPT Presentation

Bravo barrier removal assessment and viability overview
Download
1 / 14

  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Хамгаалахаар төлөвлөж буй газрын төрх байдал шиг тухайн мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүйгээр олж авах болно. BRAVO: Barrier Removal Assessment and Viability Overview. Тухайн газрыг оролцуулах / Төслийн нэр. RARE төслийн төлөвлөгөөний нөлөөллийн болон боломжит үнэлгээний бүдүүвч. Соёл / Улс төр.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BRAVO: Barrier Removal Assessment and Viability Overview

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bravo barrier removal assessment and viability overview

Хамгаалахаар төлөвлөж буй газрын төрх байдал шиг тухайн мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүйгээр олж авах болно.

BRAVO: Barrier Removal Assessment and Viability Overview

Тухайн газрыг оролцуулах/Төслийн нэр

RARE төслийн төлөвлөгөөний нөлөөллийн болон боломжит үнэлгээний бүдүүвч

Соёл/Улс төр

Нөлөөлөл &

Хэмжүүр

Техник

Эдийн Засаг

  • Өртгийн үнэлгээ, орлогын эх үндэс баонцгой үед гарах саадыг зохицуулах чадамжит орлогыг орлох хүчин зүйлүүд

  • Технологийн чадамжийн талаарх үнэлгээ, шаардагдах сургалтууд, ба саадыг арилгахад хамрагдаж буй талуудын давуу тал

  • Саадыг арилгах ажлыг зохион байгуулагчдын талаарх үнэлгээ банийгмийн үзэгдэл болон улс төрийн асуудалтай холбогдон гарч ирсэн саадууд

  • Саадыг арилгах ажлын үр дүнгийн ерөнхий үнэлгээ ба энэхүү үр дүнг хэмжих хэмжүүрийн чадамж


Bravo

Юу: Саадыг арилгах стратегийн зорилго гэж юу болохыг 100-аас доош үгэнд багтаан дүгнэж мөн энэхүү стратегийг хэрэглэсний дараа ямар үр дүн гарах талаар дүгнэ. Хэрэглэгдэж буй бүтээгдэхүүний стратеги болон бүтээгдэхүүн хүрч болох бүхий л хэрэглэгчдийн талаар тодорхой, товч бич.

Хэн:50-аас дээшгүй үгэнд багтаан төсөлд хэн хэн багтах, тэдний үүрэг юу болох, амласан хүүгийн хэмжээ, барьцаанд тавьсан хөрөнгө, тараасан хөрөнгөмөн төсөвлөсөн хөрөнгийн хэмжээг дүгнэ. Тодорхой бичих хэрэгтэй.

When:Саадыг арилгах хөтөлбөрийг хэзээ хэрэгжүүлэх талаар болон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах урьдчилсан нөхцлүүдийг 75-аас дээшгүй үгэнд багтаан бичнэ. Цаг хугацааг графикаар тодорхой харуулна уу.

Яаж: Саадыг даван туулах стратегийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах өртөг /технологи, техникийн тусламж, санхүү/ болоод тэрхүү өртгийг хаанаас гаргах талаар 75-аас дээшгүй үгэнд багтаан дүгнэж бичнэ.Хөрөнгө оруулалт найдвартай эсэх, барьцаалагдсан эсэхийг хамруулна. Тус хөрөнгө оруулалт найдвартай бол тэр нь мөн хаанаас бүрдэж буйг бичнэ. Тодорхой харуулах хэрэгтэй.

BRAVO: Ерөнхий үр дүн

BRAVO оноо

Боломжит оноо: 1-4

Нөлөөлөх оноо: 1-4


Bravo drafting guidelines 1 of 3

BRAVO Drafting GuidelinesЭдийн Засаг (1 of 3)


Bravo drafting guidelines 2 of 3

BRAVO Drafting GuidelinesЭдийн Засаг (2 of 3)


Bravo drafting guidelines 3 of 3

BRAVO Drafting GuidelinesЭдийн Засаг (3 of 3)


Bravo drafting guidelines 1 of 2

BRAVO Drafting GuidelinesТехник (1 of 2)


Bravo drafting guidelines 2 of 2

BRAVO Drafting GuidelinesТехник (2 of 2)


Bravo drafting guidelines 1 of 21

BRAVO Drafting GuidelinesСоёл/Улс төр (1 of 2)


Bravo drafting guidelines 2 of 21

BRAVO Drafting GuidelinesСоёл/Улс төр (2 of 2)


Bravo drafting guidelines 1 of 22

BRAVO Drafting GuidelinesНөлөөлөл ба хэмжүүр(1 of 2)


Bravo drafting guidelines 2 of 22

BRAVO Drafting Guidelines Нөлөөлөл ба хэмжүүр(2 of 2)


Bravo barrier removal assessment and viability overview

Нийт оноо

Онооны дундажууд баруун гар талдаа байрлах. Үүнээс боломжит болон нөлөөллийн онооны дундажыг Miradi програмд оруулах мөн аль алиных нь доогуур тэмдэглэх: стратеги нь зохимжгүй болсон тохиолдолд дахин BRAVO хийж гүйцэтгэж болно.


Bravo barrier removal assessment and viability overview

Эрсдэлийн хүчин зүйл


Bravo barrier removal assessment and viability overview

Гүйцэтгэсэн...


  • Login