Karotis Revaskülarizasyonu; Hiper-perfuzyon,Re-perfuzyon - PowerPoint PPT Presentation

Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon
Download
1 / 39

 • 418 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Karotis Revaskülarizasyonu; Hiper-perfuzyon,Re-perfuzyon. Prof Dr İsmail Oran, EBIR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Girişimsel Radyoloji BD, İzmir. ERKEN Saatler içinde Birincil Özellik: Kanama Yüksek mortalite (malign) Endovasküler tedavide daha fazla. GEÇ Günler içinde

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Karotis Revaskülarizasyonu; Hiper-perfuzyon,Re-perfuzyon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

Karotis Revaskülarizasyonu; Hiper-perfuzyon,Re-perfuzyon

Prof Dr İsmail Oran, EBIR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji AD, Girişimsel Radyoloji BD, İzmir


Karotis revask larizasyonu non embolik non iskemik serebral komplikasyonlar

ERKEN

Saatler içinde

Birincil Özellik: Kanama

Yüksek mortalite (malign)

Endovasküler tedavide daha fazla

GEÇ

Günler içinde

Birincil Özellik: Nörolojik bulgular

Düşük mortalite (benign)

Tedavi yönteminden bağımsız

Karotis RevaskülarizasyonuNon-embolik/Non-iskemik Serebral Komplikasyonlar


Terim karma as

Terim Karmaşası

 • İşlem: Karotis/Vertebrobaziler sistem orifis ya da intrakranial segmentlerindeki darlıkların giderilmesi…

  (Karotis- endarterektomi, stentleme)

  (Vertebrobaziler- stentleme)

 • Sonuç: Komplikasyon olarak nörolojik ve radyolojik bulgularla seyreden klinik bir tablo.

 • İsimlendirme: Reperfuzyon? Hiperperfuzyon? İntraserebral Kanama? Mikroanjiopatik Kanama?

 • Literatür: Karmaşa, birbirleri yerine kullanım..


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

Normo-perfuzyon


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

*Relatif Hipo-perfuzyon

*Vazo-dilatasyon


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

*Vazo-konstruksiyon

*Normo-perfuzyon

Serebrovasküler OTOREGÜLASYON Kapasitesi


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

*Vazo-dilatasyon devamı

*Relatif Hiper-perfuzyon

Serebrovasküler OTOREGÜLASYON Bozukluğu


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

*Vazojenik Ödem

*Hemoraji

*İskemi

Hiperperfuzyon


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

Normo-perfuzyon


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

*Relatif hipo-perfuzyon

*Absolu hipo-perfuzyon (penumbra)

*Non-perfuzyon (nekroz)


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

*Normo-perfuzyon

*Re-perfuzyon

Oksidatif Stres, Serbest Radikaller, Endotel Hasarı, …


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

*Normo-perfuzyon

*Re-perfuzyon

*Hamatoma

*İskemia

Reperfuzyon


Do ru simlendirme

Doğru İsimlendirme

 • Karotis revaskülarizasyonu (CAS, CEA) sonrası gelişen non-embolik/iskemik nörolojik tabloya isim verirken, HİPER-PERFUZYON (geç dönemde) kelimesi kullanılmalı.

 • Karotis revaskülarizasyonu (CAS, CEA) sonrası erken dönemde ortaya çıkan ve kanama ile seyreden durum?


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

*Relatif Hipo-perfuzyon

*Mikroanjiopati (HT, DM)


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

*Normo-perfuzyon

*Mikroanjiopati (HT, DM)

*Endotel hasarı

*Peteşial kanama (kapiller rüptür)

*Hematoma (bazal ganglion)

MikroanjiopatikKanama


Hiperperfuzyon sendromu

Hiperperfuzyon Sendromu

 • Sundt TM tarafından 1981 yılında tariflenmiştir.

  Başağrısı, nörolojik defisit, epilepsi (revaskülarizasyon sonrası)

 • Bazıları revaskülarizasyon sonrası saatler içinde ortaya çıkabilen intraserebral kanamayı hiperperfuzyon sendromundan ayrı değerlendirirler.

  Artan CBF/BP sonrası perforan rüptürü (hipertansif kanama gibi)


Serebrovask ler otoreg lasyon serebral vazoreaktivite

Serebrovasküler Otoregülasyon (serebral vazoreaktivite)

 • CBF ya da BP dalgalanmalarında beyin perfuzyonu normal limitlerde tutulur

 • Kollateral dolaşım ve Willis poligonu önemli

 • Arterioler vaso-konstruksiyon, vaso-dilatasyon

  (0.5-1.0mm den küçük çaplı arterler)

 • Vazo-konstruksiyon: Miyojenik ve Sempatik

  (vertebrobaziler sistem daha zayıf otoregülasyona sahip)


Bozuk serebrovask ler otoreg lasyon bozuk serebral vazoreaktivite

Bozuk Serebrovasküler Otoregülasyon (bozuk serebral vazoreaktivite)

1. Ani CBF ya da BP arttığında beklenen vazo-konstruksiyon olmaz.

2. Yetersiz kollateral dolaşım (Willis poligonu defekti, kontralateral okluzyon/stenoz) tabloyu katkı sağlar!

…..Relatif Hiper-perfuzyon…..

…..Vazojenik Ödem…… hiperperfuzyon sendromu


Sitotoksik vazojenik dem bt

TUMOR (v)

Sitotoksik-Vazojenik Ödem-BT-

İNFARKT (s)

HİPERPERFUZYON SEND. (v)

Sitotoksik Ödem: Gri-beyaz cevher sınırı kaybolur.


Sitotoksik vazojenik dem mrg

Sitotoksik-Vazojenik Ödem-MRG-

DW -MRI

sitotoksik

vazojenik


Serebral hiperperfuzyon

Serebral Hiperperfuzyon

 • Bazal perfuzyonda 2 kattan fazla artış

  (%15-30’ unda HS gelişir)*

 • Hiperperfuzyon sendromunu tahmin etmede en değerli veri

 • Akademik çalışmalar haricinde rutin kullanılmaz

 • XeBT, SPECT, Perfuzyon MR, Perfuzyon BT, PET, Transkranial Doppler

*Fukuda T, AJNR 2007;28:737; Ogasawara K, J Neurosurg 2007;107:1130


Hiperperfuzyon sendromu klinik prezantasyon

Hiperperfuzyon SendromuKlinik Prezantasyon

Vazojenik Ödem, Başrolde:

 • Başağrısı, nörolojik defisit (1/3 olgu), epileptik nöbet (1/3 olgu), hepsi beraber (1/3 olgu)

 • 2-20 gün, 5. gün pik

 • İnsidans: %0.5-2.5

 • İntraserebralHematoma:

  -Vazojenik ödem predispozan faktör mü? (risk 10 kat artar)

  -Eski infarkt alanında olabilir [akut (<1ay) CAS yapma!]

  -Koinsidentalhipertansif atak (kapillerrüptür) tetikleyebilir

  -Derin parankimal/bazal ganglionik- mikroanjiopati?


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

72yE, RICA Oklüde, LICA %90 stenoz


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

10 gün sonra acil servise nöbet geçirme üzerine başvurmuş.


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

T2 ağırlıklı MRG


Karotis revask larizasyonu hiper perfuzyon re perfuzyon

Hiperperfuzyon Sendromu

b=0

b=1000

Difüzyon ağırlıklı MRG


Mikroanjiopatik kanama klinik prezantasyon

Mikroanjiopatik KanamaKlinik Prezantasyon

İntraserebral Hemoraji, Başrolde:

 • Başağrısı, konfüzyon, bilinç bulanıklığı, kusma

 • 1-2 saat--1-2 gün arası,

 • 12 saat pik (CAS)

 • İnsidans: %1 (CEA), %0.5-4.5 (CAS)

  (Bu oranlar sebebi ne olursa olsun tüm kanamalar içindir)


Dulal antiagregan medikasyon artm kanama riski

Dulal Antiagregan Medikasyon:Artmış Kanama Riski!

Kanama Riski

Kanama Riski

Dual antiagregan tedavide % 0.40-1.0/yıl intrakranial kanama riski vardır.

Huang Y, The Efficacy and Adverse Reaction of Bleeding of Clopidogrel plus Aspirin as Compared to Aspirin Alone after Stroke or TIA: A Systematic Review. PLoS ONE 2013; 8(6):

The SPS3 Investigators. Effects of Clopidogrel Added to Aspirin in Patients with Recent Lacunar Stroke.

N Engl J Med 2012;367:817-25.


Mikroanjiopatik kanama

Mikroanjiopatik Kanama


Hiperperfuzyon sendromu mikroanjiopatik hemoraji risk fakt rleri

Hiperperfuzyon Sendromu/ Mikroanjiopatik HemorajiRisk faktörleri

Değiştirilebilenler

HT

Yüksek antitrombotik etki (ikili antiagregan)

Multiple damar revaskülarizasyonu

Yeni (<1-3ay) ipsilateral serebral infarkt

Değiştirilemeyenler

Bozuk otoregülasyon

Hipertansif mikroanjiopati

Diabetik mikroanjiopati

Bilateral lökoriazis (BT)

İleri (>70) yaş

İleri stenoz

Kontralateral stenoz/oklüzyon

Zayıf kollateral/Willis

Artmış (hiper)perfuzyon


Multiple damar revask larizasyonu

Multiple Damar Revaskülarizasyonu!


Tedavi

Tedavi

 • Agresif tansiyon takibi

 • Antitrombotik tedavinin azaltılması!

 • Sedasyon, mannitol (antiödem)

 • Antiepileptik

 • Radyolojik takip

 • Gerekirse hematom boşaltılması


Nleyici tedbirler

Önleyici Tedbirler

 • Serebral Vazoreaktivite Ölçümü: TCD (nefes tutarak, CO2 inhalasyonu, IV asetozolamid)

 • Postop TCD takibi: Hiperperfuzyonu erken tanımak

 • Supraaortik MRA: Defektif Willis poligonunu, kontralateral karotid arteri görmek

 • Beyin MRG: akut iskemi, küçük damar hastalığı varlığını ortaya çıkarmak (T2-W, FLAIR, DWI)

 • Agresif tansiyon takibi (postop): Na nitroprussid ve Ca antagonistlerinden kaçın, β ya da α/β blokör kullan (bradikardiye dikkat)

 • Akut infark varlığında CAS için 4-6 hafta bekle!

 • Antioksidan tedavi!

 • Kişisel (personalized) antikoagülan ve antiagregan tedavi (ACT ve agregometre takibi)


K k damar hastal miktoanjiopati

Küçük Damar Hastalığı(miktoanjiopati)


Agresif tansiyon takibi

“Agresif” Tansiyon Takibi


Elektif 1ay revask larizasyon

Elektif (>1ay) Revaskülarizasyon


Antiagregan la lar etkinlik tayini

Antiagregan İlaçlar(Etkinlik Tayini)


Antiagregan la etkinli i

Antiagregan İlaç Etkinliği

Tantry US. Consensus and update on the definition of on-treatment platelet reactivity… JACC 2013;62:2261.


Ki isel personalized antiagregan kullan m agregometre rol

Kişisel (personalized) Antiagregan Kullanımı-Agregometre Rolü

HİPERRESPOND

ASPI:25

ADP:11

Day1: (next day)

(36-hour)

Day3:

(85-hour)

Day10:

Order:

Clop. 75mg 3 günde bir

Asp. 300mg haftada bir

Order:

YOK

ADP:205

ADP:361

ADP:76

ASPI:0

ASPI:73

ASPI:366


 • Login