E kzz
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

E KZZ PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

E KZZ. E u ropejska K onfederacja Z wiązków Z awodowych. Głos pracowników Europejskich. Euro pejska Konfederacja Związków Zawodowych E KZZ. Zjednoczona. Plur alistyczna. Niezależna. Założenie :1973. Rozszerzenie E KZZ. 1974. Przyłączenie organizacji chrześcijańskich.

Download Presentation

E KZZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EKZZ

EuropejskaKonfederacja

Związków Zawodowych

Głos pracowników Europejskich

Presentation ETUC


Europejska

Konfederacja

Związków Zawodowych

EKZZ

Zjednoczona

Pluralistyczna

Niezależna

Założenie:1973

Presentation ETUC


Rozszerzenie EKZZ

1974

Przyłączenie organizacji chrześcijańskich

Przyłączenieorganizacji post-komunistycznych

1974

1991

Przyłączenie Europejskich Federacji Branżowych

Status obserwatora dla organizacji z krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Przyłączenie konfederacji z krajów Europy Środkowo - Wschodniej

1995

Presentation ETUC


82

Konfederacje

12 EuropejskichFederacji Branżowych

Organizacje Członkowskie

36 krajów

+ 60 Milionów

(42 % kobiet)

Presentation ETUC


82 Konfederacje

Presentation ETUC


12 Europejskich Federacji Branżowych

Presentation ETUC


KONGRES

Komitet Wykonawczy

Komitet Sterujący

Sekretarz Generalny

Sekretariat

Organy EKZZ

Presentation ETUC


EuropejskaKonfederacja

Związków Zawodowych

Głos pracowników

Europejskich

Cele& Priorytety

Presentation ETUC


WPŁYW NA

EUROPEJSKI

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

Cele: Integracja Europejska

Komisja

Parlament

RadaMinistrów

RadaEuropejska

Komitet Ekonomiczno Społeczny

Trybunał

Presentation ETUC


MOP

Rada Europy

EFTA

Pakt Stabilności dla Bałkanów

OECD

ACP

Euro - Med

MERCOSUR

Relacje Zewnętrzne

Presentation ETUC


EwolucjaDialogu Społecznego

1991 - 2002

Negocjacje Europejskie/współ-legislacja

Urlop wychowawczy(1996), Praca w niepełnym wymiarze(1997) ,Umowy na czas określony(1999)

2002 -

AutonomiczneNegocjacje

Tele praca(2002),Stres w pracy(2004), Przemocinapastowanie(2007)

Inne Instrumenty

Ramy kształcenia ustawicznego(LLL)(2002), Ramy równouprawnienia płci(2005), Program pracy 2006-2008, Wspólna analiza kluczowych wyzwań stojących przed Europejskim rynkiem pracy(2007)

Presentation ETUC


Etap pierwszy: konsultacje nt. kierunkuinicjatywy

Propozycjaw obszarzepolityki społecznej

Jeśli działanie społeczne jest pożądane

Opinia

Jeśli odpowiednia, kontynuacja przez Komisję

Etap drugi: konsultacjent. zawartości planowanej propozycji

Opinialub rekomendacja

negocjacje

dziewięć miesięcy, chyba że przedłużone

Niepowodzenie negocjacji

Jeśli odpowiednia, kontynuacja przez Komisję

negocjacje

Europejski Dialog Społeczny– współ-legislacja

Komisja

Partnerzy Społeczni

Presentation ETUC


Partnerzy SpołeczniWdrażanie

Dyrektywy Rady

Porozumienia Ramowe

Porozumienia Ramowe

Europejski Dialog Społeczny - Wdrażanie

Presentation ETUC


GEOPA-COPA

Rolnictwo

TransportPracodawcy

Euro-CIETT

Agencje Pracy Tymczasowej

Szkolenie zawodowe

Bezpieczeństwo i Higiena

Czas Pracy

Flexi-curity

Dialog Społecznyna poziomie branżowym

(około300 przyjętych wspólnych postanowień)

Presentation ETUC


ERZ

DialogSpołeczny na poziomie branżowym

Presentation ETUC


Kampanie Organizowaniaieuro - demonstracje

Presentation ETUC


Europejskiego

rynku pracy

Dialogu Społęcznego, negocjacji zbiorowychipartycypacji pracowników

Ofensywa w celu

Bardziej efektywnych Europejskich rządów w zakresie gospodarczym, społecznym i środowiskowym

Silniejszej Unii Europejskiej

Silniejszych Związków i silniejszego EKZZ

Kongres

Presentation ETUC


Maria Helena ANDRE

Zastępca Sekretarza Generalnego

Reiner HOFFMANN

Zastępca Sekretarza Generalnego

John MONKS

Sekretarz Generalny

Wanja LUNDBY-WEDIN

Przewodnicząca EKZZ

Josef NIEMIEC

Sekretarz Konfederalny

Catelene PASSCHIER

Sekretarz Konfederalny

Joël DECAILLON

Sekretarz Konfederalny

Walter CERFEDA

Sekretarz Konfederalny

Zespół EKZZ

Presentation ETUC


Dołącz do NAS…

www.etuc.org

Presentation ETUC


ETUI - REHS

Presentation ETUC


Głównym zadaniem Działu Zdrowia i Bezpieczeństwa jest zapewnienie technicznego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby promować zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w czasie wykonywanej pracy dla pracowników w Europie.

Głównym zadaniem Działu Szkoleń jest prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej, opracowywanie programów szkoleniowych oraz umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie edukacji, celem wzmacniania działalności Europejskich związków zawodowych.

Głównym zadaniem Działu Badań jest prowadzenie badań naukowych i przeprowadzanie analiz oraz monitorowanie problemów Europejskich o znaczeniu strategicznym dla świata pracy, a także budowanie mostów pomiędzy środowiskiem naukowo – akademickim a ruchem pracowniczym.

Presentation ETUC


  • Login