Baze podataka
Download
1 / 23

BAZE PODATAKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

BAZE PODATAKA. MS ACCESS. Baze podataka. ACCESS ( engl . Access - pristup ) je jedan od aplikativnih programa iz Microsoft programskog paketa Office, kojem pripadaju još i Word, Excel, Internet Explorer, Power Point, Outlook,…, između kojih postoji potpuna kompatibilnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BAZE PODATAKA' - roxanne-jovan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Baze podataka

BAZEPODATAKA

MS ACCESS


Baze podataka1
Bazepodataka

 • ACCESS (engl. Access - pristup) je jedanodaplikativnihprogramaiz Microsoft programskogpaketa Office, kojempripadajujoši Word, Excel, Internet Explorer, Power Point, Outlook,…, izmeđukojihpostojipotpunakompatibilnost

 • Access je namenjenzaposlovekreiranjaiupravljanjabazamapodataka (engl. Database, skraćenica DB).

 • Microsoft ACCESS je sistemzaupravljanjerelacionimbazamapodataka (Relational Database Management System - RDBMS).


Baze podataka2
Bazepodataka

 • Bazapodataka u Access-u se sastojiodskupa :

  • tabela (Tables),

  • upita (Queries),

  • formiiliobrazaca (Forms),

  • izveštaja (Reports),

  • web stranica (Pages),

  • makronaredbi (Macros) i

  • programskihmodula u Visual Basicu (Module).Tables
Tables

 • TABELE (Tables)suobjektizaprogramskiuređenopamćenjepodataka

 • Zasvakutabelu se definišeime (npr."Studenti") koje se pojavljuje u naslovnojlinijiprozoratabele (slikaI.1). Ime se uobičajenopodudarasanazivomentiteta, čime se automatskiprepoznajupodacikojićebitismešteni u tutabelu

 • Skladištenjepodataka u Access tabelama je organizovanopo:

  • vrstamailiredovima (zapisitabele) i

  • kolonama (poljatabele). 

 • Zapis (Record) činesvipodaci o jednomsubjektutabele

 • Polje (Field) činepodaciistevrstezasvesubjektetabele (atributientiteta).


Tables1
Tables

 • U tabelimorapostojatipolječija je vrednostjedinstvena, različita, zasvakizapis. U prikazanomprimeruzapisisujednoznačnoodređeni (adresirani) podatkomizprvogpolja, a to je brojindeksa. Tajpodatak se pojavljujesamo u tom polju tog zapisa. Ne može se pojavitini u jednomdrugomzapisu.

 • Takvopolje, kojajednoznačnoodređujesvakizapisodabira se zapoljeprimarnogključa (Primary Key) tabele. Ponekad je potrebnovišeodjednogpoljadabismojednoznačnoodredilisvakizapis. Tada primarniključtabelečinetapoljakojajednoznačnoodređujusvakizapis u tabeli.


Tables2
Tables

 • U Access-u tabele se mogu prikazati u dva oblika:

 • 1. Datasheet View – tabelarni prikaz (Sl.I.1) i

 • 2. Design View – dizajn prikaz ili prikaz za oblikovanje (Sl.II.1.a)Kreiranje nove tabele
Kreiranjenovetabele

 • Otvaranjenovetabele

 • � Zadavanjeimena (Field Name), tipapodataka (Data Type) iopis (Description) zasvakopojedinačnopolje;

 • � Zadavanjesvojstava (Field Properties) zasvakopojedinačnopolje;

 • � Definisanj e primarnogključa;

 • � Zadavanjeimenaisnimanjestrukturetabelena disk;

 • � Povezivanjetabelai

 • � Unošenjepodataka, koje se možerealizovati u Datasheet prikazutabele, a uobičajeno je da se podaciunoseprekoformi (obrazaca) kojetrebakreirati..


Tipovi podataka u access u
Tipovipodataka u Access-u


Tipovi podataka text
Tipovipodataka - Text

 • Tekstualna (Text)poljasadržepodatkekoji se iskazujutekstom, pričemu se mogukoristitislova, brojeviidrugiznaci. Brojevi u tekstualnompolju se više ne smatrajubrojevimakoji se mogukoristitizaaritmetičkaizračunavanja, većnizomcifarakoje se nalaze u polju.

 • Poljimakaoštosutelefonskiifaksbrojevi, matičnibrojevigrađana, poštanskibrojevii sl. obaveznotrebadodjeliti tip Text (a ne Number): jer, zarazlikuod

  Number tipapodataka, tip Text omogućavaunošenje pored brojevaiinterpukcijskihidrugihznakovaislova. Praktično, svimpoljimasanumeričkimpodacimakoji se ne koriste u proračunimatrebaza tip podatakadodeliti Text tip.

 • Tekstualnopolje ne možedasadržipodatakdužiod 255 znakova. Prilikomdefinisanjatekstualnogpoljatrebaodreditinjegovuveličinu, odnosnobrojznakova u polju (širinupolja). Zadavanjeveličinesvakogtekstualnog (idrugog) poljevrši se u okviruoknasvojstavapolja (Field Properties) prekoopcijeField Size. Podrazumevanaveličinazatekstualnapoljakojudodjeljuje Access je 50 znakova. U principu, ne trebaprepustiti Access-u dasvakomtekstualnompoljudodjeljujepodrazumevanuveličinuod 50 znakovailimaksimalnih 255 znakova. Veličinutrebazadatineštovećuodmaksimumakojismatramodaćebitipotrebanzapodatke u polju. U ograničavanjuveličinezapoljatrebabitiobazriv; jer, kadaograničavamobrojznakova u polju, time ograničavamoibrojznakovakojekorisnikmožedaupišekada se poljekoristizaunospodataka, odnosno u obrascu


Memo

 • Memo tip podatakadodeljuje se poljima u koja se smeštajuvećitekstovi, dužine do 64000 znakova (oko 18 stranateksta). Pri tome se, naravnomogusemslovakoristitiibrojeviidrugiznacizaoblikovanjeteksta. Poljaovogtipaveomasupogodnazaunošenjeopštihnapomena, detaljnihopisaisvegadrugogštozahtevavelikiprostor. Podaci u Memo poljuzauzimaju u memorijiračunaraprostorsaglasnonjihovojstvarnojveličini. To značida, ukolikojedanzapissadrži 150 znakova, a drugom je potrebnosamo 20 znakova, doktrećisadrži

 • 2700 znakova, zauzima se samoonolikoprostorakoliko je potrebnozasvakizapispojedinačno.


Number
Number

 • Numeričko (Number)poljeomogućavačuvanjenumeričkih (brojčanih) podataka, koji se mogukoristiti u matematičkimproračunima. Zakontroluveličineinačinaprikazivanjapodata Number tipatrebakoristiti Field Size, Format i Decimal Places svojstvapolja u okvirukartice General prozora Field Properties.


Currency
Currency

 • Novčani (Currency) tip podatakatrebadodelitipoljimasanumeričkimpodacimakojipredstavljajunovčanevrednosti (novčaniiznosi, cene, fakturisanevrednosti). Ovipodaci se mogukoristiti u raznovrsnimnovčanimizračunavanjima.


Date time
Date/Time

 • Datum/Vreme (Date/Time) tip podatakadodeljuje se poljimasapodacimaza datum, zavremeilizaobojeistovremeno. U prozorusvojstavapolja (Field Properties, kartica General, svojstvo Format) možeda se izabereodgovarajući format, izmeđuvišepredloženihformatazaprikazivanjepodatakapolja Date/Time tipa.


Auto number
Auto/Number

 • Auto/Number tip poljasadržikaopodatkebrojevekoji se automatskidodeljujuinikad se ne ponavljaju. Podaci u poljimatipa AutoNumber sucelobrojnevrednostikoje Access automatskipovećavakad god se dodanovizapis. Ovaj tip podatakamože se koristitizajedinstvenuidentifikacijuzapisa u tabelamakojenemajudrugujedinstvenuvrednost, odnosnozapoljeprimarnogključa.


Yes no
Yes/No

 • Logičko (Yes/No)poljesadržipodatkekojiimajusamojednuoddvemogućevrednosti, tj. kojipredstavljajunekobinarnostanje. Format u okviru Field Properties možeda se podesitakoda se podaciprikazujuprekovrednosti Yes/No (da/ne), True/False (tačno/netačno) i On/Off (uključeno/isključeno). Kada se koristepodacilogičkogtipa, naobrascumoguda se postaveraznikontrolniobjektikojisuposebnonamenjenizaradsaovimtipompodataka.


Ole object
OLE Object

 • OLE Objectpolje (OLE: Object Linking and Embedding - ugrađivanjeipovezivanjeobjekata) omogućavada se u Access tabeleuključeslike, zvučnii video zapisi, grafikoniibilokojidrugi OLE objekti

 • OLE objekat se ne kreira u Access-u, već u nekomdrugomprogramu. Kada se ugradiilipoveže OLE objekat u polje Access tabele (u poljetipa OLE Object) on postajenjegovpodatakistojinaraspolaganjuzakorišćenjeipopotrebiažuriranje.


Hyperlink
Hyperlink

 • Hyperlinkpoljesadržiadresehiperveza.

 • Kada se selektujepodatak u poljutipa Hyperlink, Access prelazinanekiobjekat, dokument, Web stanicuilinekodrugoodredište.Tosudominantnopoljazaunošnje Web adresaili E-mail adresa, tj. adresazadirektnouspostavljanjehipervezana Internet. Zahvaljujućisvojimprilagodljivimoznakama, hipervezeprepoznajustranicena Web-u, objekte u DB (izvještaje, obrascei sl.), kaoiobične Office-ovedokumentenaistomračunaruilinekomdrugomračunarupovezanom u istumrežu.


Lookup
Lookup

 • Lookup Wizardnije tip podatkavećmogućnostda se u okvirutekućegpoljazapodatkeformirapadajućalistasamogućimvrednostimapodataka. Lookup Wizard namomogućavadaformiramopolje u komepomoćupadajućelistemožemodabiramovrednostiizdrugetabeleiliizskupaponuđenihvrednosti.

 • Ova osobinaznačajnoubrzavaunošenjepodatakaismanjujemogućnostgreškepriunošenjupodataka.


Definisanje dodatnih svojstava atributa kartica general
Definisanjedodatnihsvojstavaatributakartica General

 • Caption – natpis u formama, izveštajima, upitima

 • Default Value – podrazumevana vrednost

 • Validation Rule – pravila ispravnosti (skup dozvoljenih vrednosti)

 • Validation Text – tekst poruke

 • Required – služi za definisanje polja koja ne mogu imati vrednost Null. Za atribute koji su primarni ključ ovo svojstvo je uvek Yes

 • Indexed – indeksirano polje


Definisanje dodatnih svojstava atributa kartica general1
Definisanjedodatnihsvojstavaatributa kartica General

 • Decimal Places – decimalna mesta

 • Allow Zero Length – dozvoljena dužina nula

 • Primarni ključ ima vrednost svojstva Required – Yes i svojstvo Indexed mora biti Yes (No Duplicates)

 • Input Mask – ulazna maska koja olakšava unos podataka npr. datumskog


Definisanje dodatnih svojstava atributa kartica lookup
Definisanjedodatnihsvojstavaatributa kartica Lookup


ad