Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dost...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Písemnosti při porušování PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Download Presentation

Písemnosti při porušování

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P semnosti p i poru ov n

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).


P semnosti p i poru ov n

Písemnosti při porušování

obchodních smluv


Nepravidelnosti obchodn ch smluv

Nepravidelnosti obchodních smluv

 • Obchodní styk neprobíhá vždy bez problémů, někdy dochází k různému porušení smluvních povinností, jak prodávajícím (dodavatelem), tak kupujícím (odběratelem).

 • Oprávněná strana může v takových případech buď od smlouvy odstoupit, nebo požadovat dodatečné správné plnění závazku.

 • Tyto písemnosti se často zpracovávají na formulářích, vyšší účinnosti se dosáhne individuálními dopisy (e-maily).

 • Stylizujeme zdvořile, ale důrazně.

 • Druhá smluvní strana by na ně měla odpovědět co nejdříve, i když se domnívá, že smlouvu neporušila.


Rozd len p semnost p i poru ov n obchodn ch smluv

nesprávné plnění; závady v kvalitě či kvantitě dodávky(ZBOŽÍ)

opožděné plnění; nedodržení termínu dodávky(ČAS)

neuhrazení dodávky v termínu splatnosti(PENÍZE)

REKLAMACE (výtka)

URGENCE (pobídka)

UPOMÍNKA

Rozdělení písemností při porušování obchodních smluv


Reklamace v tka

Reklamace (výtka)

 • Kupující je povinen dodávku zkontrolovat podle dodacího listu případně faktury.

 • Pokud zjistí závady v jakosti, druhu či množství zboží, nebo je zboží poškozené, sepíše zápis o vadách, může pořídit fotografie nebo videozáznam.

 • Na základě těchto skutečností napíše odběratel reklamaci, ve které sděluje (vytýká) dodavateli, že nesplnil závazky ze smlouvy, kterou uzavřel.

 • Reklamovat budeme závady, které zjistíme při přejímce i v průběhu záruční doby.

 • Předmětem reklamace mohou být rovněž chyby v dokladech.


N le itosti reklamace

Náležitosti reklamace

 • potvrzení příjmu zásilky, odvolání se na doklady týkající se reklamované zásilky (kupní smlouva, objednávka, dodací list, přepravní doklad, faktura apod.)

 • důvod reklamace (detailní popis zjištěné vady)

 • návrh řešení reklamace podle druhu závady (výměna, oprava, sleva, náhrada škody, zrušení smlouvy)


Urgence pob dka

Urgence (pobídka)

 • Dodavatel je povinen dodržet termín dodání uvedený v kupní smlouvě nebo v potvrzené objednávce.

 • Nedodrží-li jej, následuje urgence, odběratel pobízí k plnění smlouvy.

 • Urgovat (pobízet) můžeme telefonicky, osobně nebo písemně (průkazné).

 • K prodlení může dojít i ze strany kupujícího (odběratele), a to tehdy, neodešle-li ve stanoveném termínu odvolávku, kterou má zpřesnit dílčí dodávky či si např. nevyzvedl připravené zboží ze skladu, jak bylo ujednáno.


N le itosti urgence

Náležitosti urgence

 • upozornění, že prošla dodací lhůta; číslo a datum kupní smlouvy či potvrzené objednávky, druh zboží

 • problémy, které nedodáním zboží, nedodržením termínu vznikly

 • požadavek na rychlé jednání nebo stanovení náhradního termínu, tzv. nový termín plnění

 • upozornění na sankce; bude požadováno penále, smluvní pokuta, event. zrušení kupní smlouvy


Upom nka

Upomínka

 • Je to písemnost, kterou věřitel (dodavatel) připomíná dlužníkovi (odběrateli) uplynutí lhůty splatnosti stanovené ve faktuře.

 • První upomínku stylizujeme zdvořile, předpokládáme, že obchodní partner platbu přehlédl nebo už mezitím zaplatil (uhradil).

 • Poslední upomínka musí být označena jako pokus o smír, posílá se doporučeně s dodejkou, často ji sestavuje právník.

 • Pro upomínky si některé firmy zhotovují formuláře.

 • Pokud dlužník nereaguje na upomínku, pak věřitel může požádat soud, aby ve zkráceném řízení vydal platební rozkaz na úhradu dlužné částky.


N le itosti upom nky

Náležitosti upomínky

 • číslo a datum nezaplacené faktury

 • částka této faktury

 • termín její splatnosti

 • nová lhůta splatnosti

 • omluva, pokud je upomínka bezpředmětná (faktura již byla mezitím uhrazena – první upomínka)

 • upozornění na úrok z prodlení a soudní vymáhání nezaplacené faktury, nebude-li dodržena nová lhůta splatnosti (pokus o smír)


Stylizace reklamace urgence a upom nky

Stylizace reklamace, urgence a upomínky

 • Úvodní věta o spokojenosti s dosavadní spoluprací může být vypuštěna v případě, že jde o častější porušování smlouvy.

 • Stylizace je zdvořilá, ale velmi důrazná, formulace přesné, přesvědčivé a úplné.

 • V závěru vyjadřujeme přání, aby k výtkám, pobídkám a upomínání už nemuselo docházet.


Uve te k jak mu poru en smlouvy do lo

Při kontrole dokladů jsme zjistili, že jste dosud neuhradili fakturu č. 251/14.

Věříme, že k prodlení zásilky č. 18/14 došlo jen nedopatřením.

Opravdu neradi Vám oznamujeme, že při kontrole poslední zásilky materiálu jsme zjistili tyto závady…

V poslední době stále překračujete lhůty splatnosti našich faktur a tím nás velice poškozujete.

Při přejímce zboží jsme zjistili, že neodpovídá naší objednávce číslo 17/14.

reklamace

urgence

upomínka

Uveďte, k jakému porušení smlouvy došlo.


Spr vn e en

Správné řešení

 • 1. C

 • 2. B

 • 3. A

 • 4. C

 • 5. A


Zdroje

Zdroje

 • FLEISCHMANNOVÁ, Emílie; JONÁŠ, Ivan; KULDOVÁ, Olga. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2005, ISBN 80-7168-924-6.

 • OLCHAVOVÁ, Jana a kol. Písemná a ústní komunikace. -: HYL s.r.o., 2010, ISBN 978-80-254-6427-4.

 • NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. -: Computer Media s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7402-011-7.

 • ŠTIKOVÁ, Stanislava. Obchodní korespondence 1. Plzeň: Ing. Stanislava Štiková - Korespondent, 2001, ISBN -.

 • FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a kol. Obchodní korespondence pro střední školy. Praha: Fortuna, 2000, ISBN 80-7168-718-9.

 • PREISLEROVA, Milada. Technika administrativy IV. Praha: Fortuna, 1994, ISBN 80-7168-134-2.


 • Login