IV.
Download
1 / 23

Európai alkotmány- és integrációtörténet 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

IV. A középkori város jellegzetességei. Rendi monarchia – rendi hatalommegosztás. Az abszolutizmus államának főbb sajátosságai. Európai alkotmány- és integrációtörténet 1. 8. A középkori város jellegzetességei (a városok újjászületése – a városi polgárság )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Európai alkotmány- és integrációtörténet 1' - rowan-hodges


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

IV. A középkori város jellegzetességei. Rendi monarchia – rendi hatalommegosztás. Az abszolutizmus államának főbb sajátosságai

Európai alkotmány- és integrációtörténet 1

 • 8. A középkori város jellegzetességei (a városok újjászületése – a városi polgárság)

 • 9. A rendi monarchia és a rendi hatalommegosztás

 • 10. Az abszolút monarchia kialakulása

 • Források:

 • Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Budapest: Osiris, 2003.

 • Horváth Pál (szerk.): Egyetemes jogtörténet I. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

 • Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Budapest: Osiris, 2003.

 • Walter Haller – Alfred Kölz – Thomas Gächter: AllgemeinesStaatsrecht. Vierte, neuüberarbeitete und ergänzteAuflage. Basel: HelbingLichtenhahn, 2008.


9 t tel a rendi monarchia s a rendi hatalommegoszt s
9. tétel: A rendi monarchia és a rendi hatalommegosztás

1. Kiindulópont: a hűbériség – hűbéri állam (01)

 • Személyi elem: hűbérúr és vazallus közti hűség

 • Dologi elem: hűbérbirtok

  A hűbérviszony létrejöttének három eleme:

 • Homagium (alávetés kifejezése a vazallus részéről)

 • Fidelitas (hűségeskü)

 • Investitura (a hűbérbirtokba való bevezetés)


1 kiindul pont a h b ris g h b ri llam 02
1. Kiindulópont: a hűbériség – hűbéri állam (02)

Szerződéses viszony:

 • Mindkét oldalon jogok és kötelességek (nem egyenlők)

 • Szankciók

  A 9-10. századra a volt Frank Birodalom területén élő társadalmakat, elsősorban a nemességet, teljesen átható szisztémává vált.

  Hűbéri állam (11-13. sz.):

 • A hűbériség az alapja:

  • az államvezetésnek (tisztségek, méltóságok hűbérként jelennek meg)

  • a hadseregnek (lovas harcosok hűbéri kötelességük alapján harcolnak)


2 a rendis g kialakul sa 01
2. A rendiség kialakulása (01)

Kialakulnak a társadalom lényeges vonásokban azonos jogokkal, kötelességekkel és funkciókkal rendelkező tagjainak közösségei:

 • rendek: tipikusan papság, nemesség, polgárság, helyenként parasztság

 • ezek egységesen fellépve ellenpólusát képezik a királyi hatalomnak – rendi alkotmány (13-17. sz.)


2 a rendis g kialakul sa 02
2. A rendiség kialakulása (02)

Az átalakulás főbb lépései, alakító tényezői:

A) A hasonló helyzetű hűbéresek „egymásra találása”:

 • elvonatkoztatás a személyes hűbérkapcsolattól

 • egyforma jogok igénye a hasonló státusú hűbéresek részéről (lehetőleg írásban, privilégiumban)

  B) Az intellektualizmus, írásbeliség szerepe:

 • A társadalmi tények jogi tényként való kifejezése írásban

 • Egyház, klerikusság, kancelláriák szerepe


2 a rendis g kialakul sa 03
2. A rendiség kialakulása (03)

C) Az immunitás szerepe:

 • először egyházi személyek, majd

 • világi nemesek harcolják ki a mentességet birtokaik, alávetettjeik tekintetében a királyi igazságszolgáltató hatalom alól

 • majd a városok is megkapják a saját jogszolgáltatás jogát

  D) Az egyház szerepe:

 • eleve létező, hierarchikus rend - ösztönzőleg hat a többi hűbéresre

 • élére áll a társadalmi szabadságmozgalmaknak (pl. Magna Charta – ellenállási jog)

 • közvetíti a képviseleti gyűlések gondolatát (concilia – repraesentatio)

 • korporatív elméletek: a társadalmi működés különbözősége magával hozza az állapot és kiváltság különbözőségét is – de mégis egységet alkotnak

 • Aquinói Szt. Tamás (Arisztotelész nyomán) az összességet a család és az egyén fölé helyezi (tanítványai a 13. sz. végétől az egységet és rendet magasztalják, a hierarchikus társadalmi tagozódást)


2 a rendis g kialakul sa 04
2. A rendiség kialakulása (04)

E) Az erősödő, racionális államüzem szerepe:

 • Az uralkodó küzd hűbéreseivel – központi hivatalok, jogvégzett értelmiségiek segítik

 • Az ehhez szükséges pénzt a teljesítőképes társadalmi rétegektől szerzi kiváltságokért cserébe – azok egyre erősebben tömörülnek

  G) A jog szerepe:

 • Különböző testületek szerveződnek:

  • Egyháziak (káptalanok, konventek, lovagrendi házak, egyetemek)

  • Nemesiek (vidéki önkormányzatok)

  • Polgáriak (városok, szabad kerületek, céhek)

  • Parasztiak (községek)

 • E testületek (universitates, communitates) saját jogi személyiséget és szabályozást vívnak ki

 • Testületként jelennek meg a jogi szabályozásban – alapokmányok, testületi karták


 • 2 a rendis g kialakul sa 05
  2. A rendiség kialakulása (05)

  H) A testületekből kialakul a rend:

  • Alkalmi koalíciók, társulások, utóbb állandósulnak

  • Közösségi életérzés, életstílus, értékfelfogás, privilégiumokra való büszkeség

  • A tulajdonhoz való hasonló viszony

  • Rendi jogok (gazdasági – pl. adómentesség; politikai – pl. közhatalomban való részvétel; jogi jellegű privilégiumok – pl. letartóztatás alóli mentesség, magas esküérték a perben)

   I) Rendi karta elnyerése:

  • Közös szabályozás a rend egészére

  • Rendenkénti szabályozások (közös jog helyett partikuláris jogok: papság – kánonjog, nemesség – hűbérjog és helyi szokások, városi polgárság – városi jogkönyvek)

  • Rendenként külön bírói fórumok (egyháziak – egyházi bíróságok, nemesek – hűbéri kúriák, polgárok – városi esküdtszékek, parasztság – földesúri esküdtszékek); személyi elv


  2 a rendis g kialakul sa 06
  2. A rendiség kialakulása (06)

  A rend létrejötte:

  meghatározott társadalmi funkciót betöltő és megfelelő jogi szabályozással (lényegében azonos jogokkal és kötelességekkel) rendelkező személycsoport, amely jogait kiváltságként őrzi


  2 a rendis g kialakul sa 07
  2. A rendiség kialakulása (07)

  J) A rendi országgyűlések kialakulása:

  • A kialakult rendek is összefognak

  • Együttesen az „ország”-ot képviselik

  • Az uralkodó pénzügyi kívánságait újabb kiváltságok fejében teljesítik (adómegajánlás)

  • A rendi országgyűlés őrködik az egyéni, testületi, rendi és országos privilégiumok betartása fölött


  3 a rendi alkotm ny 01
  3. A rendi alkotmány (01)

  A) A királyi tanács átalakulása:

  • Eredetileg a király közvetlen hűbéreseinek tanácsa

  • Most megjelennek az udvarban a rendek képviselői – a tanácsba is beférkőznek

  • Az uralkodó hűbérviszonyra tekintet nélküli, állandó létszámú, kinevezett tagokból álló tanácsot hoz létre (felesküdt tanács – iuratumconsilium)

  • Ez az uralkodó és a rendek közti közvetítőként funkcionál


  3 a rendi alkotm ny 02
  3. A rendi alkotmány (02)

  B) A rendi gyűlés:

  • Hűbéri felfogás: új adó kivetése csak minden érdekelt beleegyezésével történhet

  • A 14-15. században az uralkodó már maga hívja össze a rendeket adómegszavazásra, s az „ország” képviseletének ismeri el őket (de ≠ népképviselet, pl. a paraszti réteg többnyire kimarad)

  • Szerkezetére nézve két típus:

   • Kétkamarás: kiváltságosok + alacsonyabb nemesek és polgárok (Anglia, Észak-Európa, Lengyelország, Magyarország, Kasztília, Elbától keletre eső német tartományok)

   • Háromkamarás: papság, nemesség, polgárság (Franciaország, Aragónia, Nápoly-Szicília, Elbától nyugatra eső német tartományok)


  3 a rendi alkotm ny 03
  3. A rendi alkotmány (03)

  C) Rendi dualizmus:

  • A főhatalom megosztása az uralkodó és a rendek között (a kettőt összefogó államszemélyiség még hiányzik)

  • Az egyensúly hol az uralkodó, hol a rendek javára bomlik meg (abszolutizmusba vagy köztársaságba hajlik)

  • Jogegyenlőtlenség: minden politikai jog privilégiumon alapul (még a királyéit is annak tekintik – prerogatívának)

  • A jelentős döntések – törvényhozás, adómegajánlás, trónbetöltés – a két pólus kompromisszumában születnek

  • Olykor írott (szerződéses) formában is megjelennek (pl. Magna Charta 1215, Német Aranybulla 1356)

  • Az uralkodó centralizál (erősödő professzionális központi hivatalszervezet) – a territoriális hatalmak megszűnnek

   Rendi állam: 13-17. sz.


  8 t tel a k z pkori v ros jellegzetess gei a v rosok jj sz let se a v rosi polg rs g
  8. tétel: A középkori város jellegzetességei (a városok újjászületése – a városi polgárság)

  1. Eltérés a feudális világtól:

  • Privilégiummal bíró szabad közösség

   • de nincs feudális függés

   • intézményes keretet ad a szolgai állapotból való felemelkedésre („Stadtluftmachtfrei”)

   • eltérő gazdálkodási viszonyok (föld helyett kereskedelem, kézművesség), települési és lakásforma


  2 v rost pusok
  2. Várostípusok

  Attól függőn, hogy ki adja a városi autonómiát:

  • Császár: birodalmi város

  • Király: szabad királyi város

  • Földesúr: földesúri ill. mezőváros

  • szabad/független város

   Az autonómia megszerzése folyamat:

  • Pl. földesúri város kiharcolja a beköltözés szabadságát

  • A városlakó réteg egyre vegyesebb

  • A földesúr egyre kevésbé képes jogait érvényesíteni

  • A városi közösség szerzi meg e földesúri jogokat

  • Testületbe szerveződnek (korporáció) – közös esküvel (coniuratio) erősítik meg e polgári szövetséget

  • A városok renddé szerveződnek

   Az igazi kérdés: mire terjed ki az autonómia?


  3 a v rosi auton mia
  3. A városi autonómia

  A) Az autonómia köre (lehetséges elemek):

  • Köz- és magánjogi autonómia (a tartósan a városban lakó polgár felszabadul a feudális függésből)

  • Területi (a város saját területének tulajdonosa, ő a főhatóság)

  • Önkormányzati (saját közigazgatás, szervezet, jogszolgáltatás, statútumalkotás)

  • Polgárjog adományozása (városi elöljáróság)

  • Földesúri jogok gyakorlása (a városi földeken dolgozó jobbágyok felett)

  • Követküldés a rendi gyűlésbe

  • Vásártartás, árumegállítás, útkényszer

  • Részletesen a város privilégiumlevele határozza meg

   B) Városi terhek (a kiváltságot adó úr felé):

  • Adófizetés, ajándékok, katonaállítás, fegyver-lőszer szállítás


  4 v rosi polg rs g
  4. Városi polgárság

  A) Jogaik a nemesi jogokat mintázzák:

  • Személyes szabadság (saját bíróhoz való jog)

  • Nemesekével azonos vérdíj

  • Jobbágyi szolgáltatásoktól, közmunkáktól, beszállásolások alól való mentesség

  • Vám- és révmentesség, iparűzési és kereskedési jog

  • Ingatlanszerzési képesség, öröklési szabadság

  • Választójog (városi közhatalmi szervezetekbe, rendi gyűlési követnek)

   B) Kötelességek:

  • Központi és helyi adók fizetése, katonaállítás, városi védelem költségeinek viselése

  • E jogok a polgárt csak a városban illetik.

  • Idegenek csak meghatározott feltételek teljesítése esetén szerezhetnek ilyen jogokat.


  5 a v ros mint miniat r llam 01
  5. A város mint „miniatűr állam” (01)

  Wilhelm Ebel: „a modern értelemben vett államiság melegháza” (előrevetíti a modern jogállami és bürokratikus struktúrákat)

  Államra jellemző funkciók:

  • Bírói szervezet

  • Meghatározott jogalkotási metódus, jogalkotó szervezet

  • Jogilag megalapozott igazgatás és rendészet


  5 a v ros mint miniat r llam 02
  5. A város mint „miniatűr állam” (02)

  Városi szervek:

  • Városi tanács (választott testület, a legfőbb városi hatalom, jogalkotó, igazgató és ítélkező funkció is)

  • Polgármester (a tanács által választott első ember, a város képviselője, közélelmezés, vásárszervezés, tűzvédelem, céhek felügyelete, pénzügyi igazgatás stb. intézője – esetleg hivatalszervezettel)

  • Külön ítélkező szervek: városuraság vagy megbízottja (Schultheiß), esetleg esküdtszékkel (iudices – bírák, consules – tanácstagok, universicives – polgárok közössége)

   • A bíráskodás hatalmának megszerzése: 1. bírókinevezésbe való beleszólás, 2. saját tanács-bíráskodás kialakítása, 3. a bírói hivatal integrálása a saját városi alkotmányos rendbe


  10 t tel az abszol t monarchia kialakul sa
  10. tétel: Az abszolút monarchia kialakulása

  1. Abszolút monarchia:

  • az uralkodó által elvben korlátlan hatalommal irányított királyság

  • „princepslegibusabsolutus”

  • nincs tekintettel a rendi vagy parlamenti tényezőkre

  • személyében hordozója az állami főhatalomnak (XIV. Lajos: „Az állam én vagyok”)

  • Akik államhatalmat gyakorolnak, az ő jogán teszik

  • 15-16. századtól érvényesül

  Többnyire nem teljesen abszolút ez a hatalom

  • pl. isteni jogon – „Dei gratia” - uralkodik


  2 kialakul sa
  2. Kialakulása

  • 15-16. századi háborúk, államterület megnövelése

  • Sorozatos válságok (agrár-, pénzválság, járványok, stb.) megoldása csak központi állami eszközökkel történhet

  • Sikeres római császárok előképe, 13-15. századi itáliai városi vezetők példája


  3 eszmei megalapoz sa
  3. Eszmei megalapozása

  NiccolòMacchiavelli (1469-1527):

  • Il principe (A fejedelem)

  • A politikai hatalmat az adott helyzettel számolva, a célokat, lehetőségeket, korlátokat mérlegelve kell gyakorolni

   Jean Bodin (1530-1596):

  • Sixlivres de la République – „Az állam”

  • Az uralkodó az egyetlen döntőbíró a politikai és vallási irányzatok felett, korlátlan és egységes akarata biztosítja a békét, képviseli az államérdeket (államrezont)

   Thomas Hobbes (1588-1679):

  • Leviatán

  • A polgárok szerződéssel hozzák létre az államot, de annak vezetője teljhatalmú úr, csak Istennek felelős


  4 az abszol t monarchia ltal nos jellemz i
  4. Az abszolút monarchia általános jellemzői

  • Uralkodói irányítás alá vont hadsereg és bürokrácia

  • Élethivatásszerű katonaság (növekvő létszám)

  • A bürokráciában nő a szakértelem szerepe (polgárság!) – Polizeistaat (rendészállam)

  • Erősen központosított egységes állam

  • Az állam egyre több feladatot vállal (a felvilágosult abszolút uralkodó gondoskodik a nép neveléséről, képzéséről, gazdasági biztonságáról, stb.)

  • A rendi dualizmus megbomlik – a rendi gyűléseket visszaszorítják


  ad