Co warto wiedzieć o ewaluacji?
Download
1 / 24

Delegatura w Płocku - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Co warto wiedzieć o ewaluacji?. Delegatura w Płocku. Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające, p rzeprowadzana jest przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Ewaluacja nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Delegatura w Płocku' - ross


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Co warto wiedzieć o ewaluacji?

Delegatura w Płocku


Ewaluacja– praktyczne badanie oceniające,

przeprowadzana jest przez zespół wizytatorów

ds. ewaluacji.

Ewaluacja nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia ewaluacji zewnętrznej zespół lub osoba, którzy przeprowadzili ewaluację, przedstawiają wyniki i wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej.

Delegatura w Płocku


Zakres ewaluacji zewnętrznej

 • całościowa

 • problemowa

Delegatura w Płocku


PROCES EWALUACJI JEST:

 • w pełni demokratyczny;

 • transparentny;

 • elastyczny.

Delegatura w Płocku


Ewaluacja dzieli się na 3 etapy:

PRZYGOTOWANIE

BADANIE

PODSUMOWANIE i analiza zebranych danych – na ich podstawie powstaje raport.

Delegatura w Płocku


W terminie 7 dni od dnia zebrania z radą pedagogiczną, zespół lub osoba, którzy przeprowadzili ewaluację, sporządzają raport z przeprowadzonej ewaluacji zawierający:

wyniki ewaluacji;

2) określenie poziomu spełniania wymagań,

o których mowa w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168,

poz. 1324);

wnioski z ewaluacji.

Delegatura w Płocku


Raport, o którym mowa w § 9 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, kurator oświaty, przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację, oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.

Delegatura w Płocku


Metody i techniki badawcze

1) Badania ankietowe:

 • „Moja szkoła” - uczniowie klas o rok młodszych od najstarszych;

 • „Mój dzień” – uczniowie klas najstarszych;

 • rodzice uczniów klas objętych badaniem ankietowym;

 • nauczyciele;

 • dyrektor.

 • 2) Wywiady z: dyrektoremoraz przedstawicielami: nauczycieli, uczniów, partnerów szkoły i j.s.t., pracowników niepedagogicznych i rodziców.

 • 3) Obserwacje zajęć

 • 4) Obserwacja szkoły, jej otoczenia oraz zachowańuczniów.

 • 5) Analiza dokumentacji.

Delegatura w Płocku


 • RESPONDENCI

 • a) zgodnie z procedurą (np. klasy V i VI w SP, klasy III i IV w T);

 • b) dobór respondentów (zgodnie z procedurą, w uzgodnieniu z wizytatorami ds. ewaluacji):

 • dobór z uwzględnieniem rodzaju i zakresu współpracy (np. partnerzy, rodzice) i wykonywanych zadań (np. pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele);

 • dobór losowy (np. uczniowie);

 • b) niezależność respondentów

 • zadbanie o to, aby dany respondent nie występował w dwóch rolach.

Delegatura w Płocku


PRZEBIEG EWALUACJI

Jawność narzędzi

Przebieg ewaluacji

a) pismo informujące o ewaluacji (wysyłane na 30 dni przed rozpoczęciem)

b) harmonogram + dostęp do narzędzi;

Delegatura w Płocku


 • PRZEBIEG EWALUACJI

 • c) przygotowanie się do odpowiedzi na pytania w narzędziach;

 • adekwatność odpowiedzi do pytań (np. pytania do nauczycieli: – ankieta dla nauczyciela, wywiad z przedstawicielami nauczycieli);

 • niezależność respondentów (brak wzajemnej ingerencji w treści przekazywanych informacji przez poszczególne grupy respondentów);

 • d) zbieranie danych;

 • e) prezentacja zebranych danych na spotkaniu rady pedagogicznej.

Delegatura w PłockuZwiązek między wymaganiami a metodami zbierania danych

Wywiad z dyrektorem

Analiza dokumentów

Wywiad grupowy z nauczycielami

Wywiad grupowy z prac. niepedagogicznymi

Wywiad z dyrektorem

Wywiad grupowy z nauczycielami

Ankieta dla nauczycieli

Wywiad z dyrektorem

Wywiad grupwy z rodzicami

Wywiad z dyrektorem

Wywiad grupowy z nauczycielami

Ankieta dla nauczycieli

Analiza dokumentów

Wywiad z dyrektorem

Wywiad grupowy z uczniami

Wywiad z dyrektorem

Wywiad grupowy

z nauczycielami


Poziom spełniania przez szkołę wymagań

E (poziom niski) – szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D

D (poziom podstawowy) - szkoła spełnia wymaganie na poziomie D

C (poziom średni) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D, ale nie spełnia wymagań na poziomie B

B (poziom wysoki) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D oraz na poziomie B

A (poziom bardzo wysoki) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D, na poziomie B oraz wykracza, w znaczący sposób, wyróżniający się na tle kraju, poza B.

Delegatura w Płocku


Delegatura w Płocku


Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

a

Ewaluacja Wymagania: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Delegatura w Płocku


 • Wg rozporządzenia

 • poziom D:

 • wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki;

 • w szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów;

 • poziom B:

 • do analizy wyników sprawdzianu i egzaminu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników;

 • wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

Delegatura w Płocku


 • poziom D: W szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.

 • Jaką grupę respondentów wybrać i jakie zadać pytania?

 • nauczyciele (ankieta, wywiad);

 • analiza dokumentów (np. arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych);

 • uczniowie (ankieta);

 • ???

Delegatura w Płocku


Przykłady pytań w ankiecie dla nauczycieli, np.:

Czy zna Pan/i wnioski pochodzące z analiz egzaminu zewnętrznego? Tak / Nie

B) Czy wdraża Pan/i wnioski sformułowane na podstawie analizy egzaminu zewnętrznego?

Tak / Nie

C) Proszę wymienić wnioski, które Pan/i wdrażał/a?

………………….

D) Proszę opisać kilka przykładów (która klasa, temat/y lekcji, krótki opis sposobu wdrożenia, zastosowane pomysły).

………………….

E) ???

Delegatura w Płocku


Przykłady pytań w ankiecie dla uczniów, np.:

W odniesieniu do konkretnego wniosku, np.: Doskonalić umiejęt. wypowiadania się w krótkich formach pisemnych.

Jak często w tym roku szkolnym na lekcjach pisałeś samodzielnie krótkie teksty (np.: odpowiedź do zadania, notatka, opis, zaproszenie …)?

1 raz w tygodniu / 1 raz w miesiącu / … / …

B) Na jakim przedmiocie najczęściej piszesz samodzielnie ww. teksty? Wymień nie więcej niż 3 przedmioty.

…………………………………

C) Czy nauczyciel sprawdza poprawność napisanego przez Ciebie tekstu? zawsze / czasami / nigdy / … / …

D) ???

Delegatura w Płocku


 • Przykłady pytań w arkuszu analizy dokumentów, np.:

 • liczba obserwacji zajęć w roku szkolnym 2011/12: ….

 • liczba obserwowanych zajęć, na których nauczyciele wdrażali wnioski pochodzące z analiz egzaminu zewnętrznego: …..

 • najczęściej wdrażane wnioski (proszę podać 3 przykłady):

  • …………..

  • ……..……

  • …………..

 • ????

 • Delegatura w Płocku


  • Wykorzystanie ewaluacji, np. do:

  • wywołania dyskusji: czy szkoła/placówka spełnia wymagania określone w prawie?;

  • dzielenia się w środowisku tym, co szkoła/placówka robi dobrze/bardzo dobrze;

  • spojrzenia na swoją szkołę/placówkę na tle innych;

  • poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, aby zmienić stwierdzony stan?

  • ......................................

  • ………………………….

  Delegatura w Płocku


  Dostępność procedur

  oraz

  innych materiałów i informacji

  www.npseo.pl

  Delegatura w Płocku


  D Z I Ę K U J E M Y

  Delegatura w Płocku


  ad