Osvetljenje
Download
1 / 24

OSVETLjENjE - PowerPoint PPT Presentation


 • 456 Views
 • Updated On :

OSVETLjENjE. Priroda svetlosti. Izrazom “ svetlost ” označava se svako zračenje koje prouzrokuje neposredno vidljivo opažanje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OSVETLjENjE' - roshaun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Priroda svetlosti l.jpg
Prirodasvetlosti

 • Izrazom “svetlost” označava se svako zračenje koje prouzrokuje neposredno vidljivo opažanje.

 • Svetlost je u osnovi, zračena ili reflektovana energija koja dospe u čovečije oko i koja se u vidnom organu (kompletno ljudsko oko sa delom mozga) pretvori u čulno opažanje i osećanje svetline – utisak o jačem ili slabijem zračenju – i boja.

 • Zračenje je u fizikalnom smislu definisano kao emitovanje ili prenos energije u obliku elektromagnetnih talasa ili čestica.

 • Spektar elektromagnetnih zračenja je vrlo širok, dok se u tehnici osvetljenja iskorištava samo vrlo usko područje spektra talasnih dužina između 10-7 i 10-3 metara, koje se označava kao optičko zračenje.

 • Čovečije oko opaža još uže područje spektra i to područje talasnih dužina od 380 nm do 780 nm. To područje se naziva vidljivo zračenje ili svetlost.

 • Današnja fizika pripisuje svakom zračenju dvojnu (dualističku) prirodu: talasnu i korpuskularnu.

Osvetljenje


Zra enja l.jpg
Zračenja

Osvetljenje


Svetlotehni ke veli ine l.jpg
Svetlotehničke veličine

 • Osnovne svetlotehničke (fotometrijske) veličine:

 • svetlosni fluks,

 • svetlosna jačina,

 • osvetljenost,

 • sjajnost

Φ (lm) – lumen

I (cd) – kandela

E (lx) – luks

L (cd/m2)

S (m2)

Ω (sr) steradijan

Osvetljenje


Elektri ni izvori svetlosti l.jpg
Električni izvori svetlosti

Osnovni kriterijumi za izbor električnog izvora svetlosti su:

 • svetlosni fluks

 • svetlosna iskoristivost, η[lm/W]

 • pad svetlosnog fluksa tokom životnog doba

 • boja svetlosti i svojstva u pogledu reprodukcije boja

 • električna snaga

 • izvedbeni oblik

 • ponašanje u pogonu

 • nabavna cena i troškovi eksploatacije

Osvetljenje


Vrste svetlosnih izvora l.jpg
Vrste svetlosnih izvora

 • Inkadescentni

  Pri proticanju struje kroz metalnu nit zagreva se na visoku temeperaturu i emituje zračenje u vidljivom delu spektra

  • Sijalice sa užarenim vlaknom – žarulje

  • Sijalice sa užarenim vlaknom i halogenim elementom (jod, brom)

 • Luminiscentni

  Pri proticanju struje kroz gasove ili metalne pare dolazi do elektromagnetnog zračenja koje jednim delom pada u vidljivi deo spektra

  • Niskog pritiska (0,1 do 1,3 Pa)

   • fluorescentne cevi

   • natrijumove sijalice niskog pritiska

  • Visokog pritiska (3x—104 do 9x—105 Pa)

   • živine sijalice visokog pritiska

   • metal-halogene sijalice visokog pritiska

   • natrijumove sijalice visokog pritiska

 • Osvetljenje


  Sijalice sa u arenim vlaknom l.jpg
  Sijalice sa užarenim vlaknom

  • Edison 1879. sijalica sa ugljenim vlaknom

  • Današnja sijalica datira od početka XX veka

  • Volframovo vlakno u unutrašnjosti staklenog

   balona spiralizovano

  • Nosači od molibdena

  • Stakleni balon

  • Priključak izveden u vidu metalne čaure

   sa Edisonovim navojem E10 E14 E27 E40

  • Veći deo energije na toplotu

  • Visoka temperatura staklenog balona

  Osvetljenje


  Sijalice sa u arenim vlaknom8 l.jpg
  Sijalice sa užarenim vlaknom

  • Ako se kroz vlakno propusti električna struja, vlakno će se usled Džulovog efekta, zagrevati.

  • Kada temperatura dostigne 500ºC vlakno počinje da svetli, pri temeraturi od 1500 ºC svetli žutom bojom, a na 2500 ºC belom

  • Zrače energiju u širokom području optičkog zračenja.

  • 5-15% dovedene energije se pretvara u svetlost, preostali deo predstavlja toplotne gubitke.

  • Prosečni radni vek sijalice sa užarenim vlaknom iznosi 1.000 sati. Kada svetlosni fluks sijalice opadne za 20 % u odnosu na nazivni fluks, sijalica se smatra praktično neupotrebljivom.

  • Svetlosno iskorištenje 6-15 [lm/W]

  • Neosetljive na sniženje napona – manji svetlosni fluks

  • Osetljive na povišenje napona – smanjuje se životni vek

  Osvetljenje


  Halogene sijalice l.jpg
  Halogene sijalice

  • U stakleni balon se dodaje halogeni element jod ili brom sa dodatkom argona. Na taj način se uspostavlja ciklus regeneracije volframovog vlakna “halogeni kružni proces”

  • Vek trajanja dvostruko duži (oko 2.000 sati)

  • Bolja svetlosna iskoristivost

  • Boja svetlosti vrlo pogodna 3.000 K

  • Sijalica se izrađuje u obliku cevi od kvarcnog stakla duž koje je razapeto spiralizovano vlakno.

  • Temperatura na površini kvarcne cevi za vreme rada sijalice je 520 – 970 ºC i zato se ova sijalica smešta u specijalan stakleni balon.

  • U praktičnoj primeni halogene sijalice se dele u 2 skupine:

   • reflektorske halogene žarulje

   • niskonaponske halogene žarulje

  Osvetljenje


  Halogene sijalice10 l.jpg
  Halogene sijalice

  Osvetljenje


  Fluorescentne cevi l.jpg
  Fluorescentne cevi

  • Fluorescentne su izvori svetlosti, koji deluju na osnovu električnog pražnjenja u živinim parama niskog pritiska, reda veličine 0,1-0,3 Pa.

  • Elektrode su načinjene od dvostruko spiralizovanog volframovog vlakna.

  • Bilans zračenja

   • 2% vidljivog zračenja,

   • 38% je termičko dok

   • ostalih 60% otpada na UV zračenje talasne dužine 253,7 nm.

   • To nevidljivo zračenje se na fluorescentnom sloju apsorbuje i pretvara u vidljivo zračenje.

  Osvetljenje


  Fluorescentne cevi12 l.jpg
  Fluorescentne cevi

  • Kod ovih izvora energetski bilans pretvaranja je

   • 25% dovedene energije pretvara se u vidljivu svetlost

   • 75% u toplotu

  • Hemijski sastav fluorescentnog sastava je:

   • borat, silikat, fosfat, volframat.

  • Različitim kombinacijama ovih supstanci dobijaju se različite boje svetlosti:

   • TB toplo bela boja (2.900 K) - utisak tople boje i sadrži povećanu komponentu crvene svetlosti.

   • SB svetlo bela boja (3.500 K) - svetlost bele boje toplog tona.

   • BB bela boja (4.500 K) - svetlost bele boje koja deluje hladno.

   • DS boja dnevne svetlosti (6.500 K) - slična boji dnevne svetlosti srednje naoblačenog neba.

   • Osim ovih fluorescentne-cevi proizvode se i fluorescentne-cevi sa luksuznim bojama koje se odlikuju vrlo dobrom reprodukcijom boja, ali slabijim stepenom iskorišćenja (TBX, BBX).

  • Osetljive na sniženje napona, na sniženje temperature

  • Potrebne predspojne naprave

  • Loš faktor snage cosφ

  • Pogodne tamo gde ne treba često paljenje

  Osvetljenje


  Fluorescentne cevi13 l.jpg
  Fluorescentne cevi

  • Vek trajanja produžen do 7.000 sati

  • Svetlosna iskoristivost do 80 lm/W

  • Stroboskopski efekat

  Osvetljenje


  Ivine sijalice l.jpg
  Živine sijalice

  • Žižak

   • pomoćni gas argon

  • Elektrode

   • glavna

   • pomoćna

  • Proces razgorevanja

   • Živa isparava 105 Pa

   • traje do 5 min

  • Radni napon oko 180V

   • Kada napon opadne ispod 180V sijalica se gasi

  • Prigušnica

  • Nakon gašenja mora se ohladiti

  • Vek trajanja do 16.000 sati

  • Svetlosna iskoristivost 40 – 60 lm/W

  • Stroboskopski efekat

  Osvetljenje


  Ivine sijalice15 l.jpg
  Živine sijalice

  • Boja svetlosti

   • Deo svetlosti UV deo spektra

   • Od vidljivog dela spektara

    • 50% 577 i 579,1 nm

    • 50% 546,1 nm

    • vidni nedostatak crvene boje

   • Fluorescentni premaz

    • itrijum-vanadataktiviran evropijumom

    • u starijim izvedbama,fluor-germanat

  • Spoljašnja rasveta

  Osvetljenje


  Natrijumove sijalice l.jpg
  Natrijumove sijalice

  • Sijalice niskog pritiska

   • balon od borat-stakla BrO3 u obliku U cevi na čijim zidovima je nataložen natrijum u vidu kapljica koje predstavlja osnovno punjenje

   • kao pomoćno punjenje koristi se mešavina argona i neona

   • po uključenju dolazi do pražnjenja kroz pomoćno punjenje, a kada se dostigne radna temperatura od 570K i ispari natrijum počinje emisija kroz natrijumovu paru. Sijalica zrači jarko žutu svetlost

   • da bi se održala radna temperatura cev se stavlja u stakleni balon sa vakuumom

   • unutrašnjost balona se premazuje tankim slojem indijum-oksida, koji reflektuje infracrveno zračenje i dodatno spečava hlañenje para natrijuma

   • talasne dužine 589 i 589,6 nm

   • svetlosna iskoristivost 110 – 150 lm/W

   • radni položaj – horizontalni zbog ravnomernog kapljičenja tečnosti

   • vek trajanja do 16.000 sati

   • spoljašnje osvetljenje

  Osvetljenje


  Natrijumove sijalice17 l.jpg
  Natrijumove sijalice

  • Sijalice visokog pritiska

   • poboljšanje spektra zračenja povećanjem pritiska u cevi

   • zbog toga su sijalice znatno robusnije, a cev se pravi od sinterovanog aluminijum-oksida

   • Osnovno punjenje je amalgam natrijuma i žive

   • ksenon - pomoćno punjenje

   • Ovaj balon se smešta u spoljašnji plašt od kvarcnog stakla ili natrijum-karbonatnog krečnog stakla iz koga je ispumpan vazduh

   • Poboljšanje spektralne karakteristike postignuto je “razvlačenjem” karakterističnih linija spektra natrijuma, ali i pojačavanjem zračenja u ostalim delovima spektra, pa se može uzeti da je spektar ovih sijalica kontinualan, sa maksimumom oko 600 nm. Zbog toga je svetlost ovih sijalica žućkasto-bela (“zlatne boje”).

   • svetlosna iskoristivost 70 – 150 lm/W

   • radni položaj – praktično 360 stepeni

   • vek trajanja do 28.000 sati

   • moraju imati predspojnu napravu – prigušnicu

   • starter - specijalni tiristorski - naponske udare reda 1,8 – 3 kV

   • vreme razgorevanja - oko 1 minut

   • loš faktor snage pa se mora kompenzovati kondenzatorom

   • spoljašnje osvetljenje

  Osvetljenje


  Metal halogene l.jpg
  Metal - Halogene

  • poboljšanje spektralnih karakteristika zračenja živinih sijalica – dodavanje u osnovno punjenje halogenih elemenata – jodid indijuma, talijuma i natrijuma

  • danas halogenidi disprozijuma, holmijuma i tulijuma ili kalajni jodid – smeša ovih jedinjenja se stavlja u isti kvarcni balon sa živom.

  • na taj način se dobijaju izuzetno dobre spektralne karakteristike uz ostale povoljne osobine

  • zbog toga se upotrebljavaju tamo gde je potrebna dobra reprodukcija boja uz visoke vrednosti osvetljaja

  • upotrebljavaju se za:

   • spoljašnje osvetljenje -sportski stadioni, reflektorsko osvjetljenje zgrada, filmska i televizijska snimanja,

   • unutrašnje osvetljenje - sportski objekti, industrijske hale, tuneli ...

  • Svetlosna iskoristivost 75 – 95 lm/W

  • vek trajanja do 10.000 sati

  • moraju imati predspojnu napravu – prigušnicu

  • starter - specijalni tiristorski - naponske udare reda 3,5 – 4 kV

  Osvetljenje


  Unutra nje osvetljenje l.jpg
  Unutrašnje osvetljenje

  Faktori kvaliteta unutrašnjeg osvetljenja:

  • nivo osvetljenosti

  • ravnomernost osvetljenosti

  • raspodela sjajnosti

  • ograničenje blještanja

  • smer upada svetla i senovitost

  • klima boje

  • ograničenje stroboskopskog efekta

  Osvetljenje


  Unutra nje osvetljenje20 l.jpg
  Unutrašnje osvetljenje

  Nivo osvetljenosti

  • minimalni nivo osvetljenosti za prag raspoznavanja crta lica

   ≈ 20 lx

  • minimalni nivo osvetljenosti u radnim prostorijama za zadovoljavajuće raspoznavanja crta lica

   ≈ 200 lx

  • optimalni nivo osvetljenosti u radnim prostorijama

   ≈ 1.500 – 2.000 lx

  • dodatno osvetljenje za teže vidne zahteve

   ≈ 2.000 – 20.000 lx

  Osvetljenje


  Unutra nje osvetljenje21 l.jpg
  Unutrašnje osvetljenje

  ravnomernost = Emin : Esr

  Osvetljenje


  Postupak projektovanja unutra njeg osvetljenja l.jpg
  Postupak projektovanja unutrašnjeg osvetljenja

  • prikupljanje potrebnih informacija,

  • određivanjevanje faktora kvaliteta osvetljenja,

  • proračun stvarne srednje osvetljenosti,

  • kontrolu ravnomernosti osvetljenosti,

  • kontrolu snošljivosti bleštanja,

  • izradu nacrta osvetljenja,

  • utvrđivanje karakterističnih električnih podataka uređaja osvetljenja,

  • proračun ekonomičnosti ureñaja osvetljenja.

  Osvetljenje


  Postupak projektovanja unutra njeg osvetljenja23 l.jpg
  Postupak projektovanja unutrašnjeg osvetljenja

  Postupak izračunavanja svetlosnog fluksa, potrebnog za ostvarenje zahtevane srednje horizontalne osvetljenosti u prostoriji obuhvata utvrđivanje, određivanje i izračunavanje sledećih parametara:

  • Dimenzije prostorije

  • Indeks prostorije

   k= (a∙b)/(hK ∙(a+b))

   a i b – dimenzije prostorije; hK – korisna visina, hK = h – hd – hv (h – visina prostorije, hd – visina radne površine, hv – udaljenost sijalice od plafona)

  • Faktori refleksije površina

   • tavanice (pt)

   • zida (pz)

   • poda (pP)

  • Izbor izvora svetlosti

  Osvetljenje


  Postupak projektovanja unutra njeg osvetljenja24 l.jpg
  Postupak projektovanja unutrašnjeg osvetljenja

  • Izbor svetiljke

  • Iskoristivost osvetljenja ηR

   • Na osnovu svetiljke i ostalih parametara (k, p)

  • Određivanje faktora

   • Zagađenja

   • Starenja

  • Određivanje ukupnog svetlosnog fluksa na osnovu zahtevanog osvetljajaEn[lx]

  • Izračunavanje stvarnog srednjeg osvetljaja

  Osvetljenje


  ad