OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA - PowerPoint PPT Presentation

Osnovna ola martina krpana
Download
1 / 57

 • 154 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA. INFORMACIJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014. Dnevni red. Prednostne naloge naše šole Metode dela v 1. razredu Prehrana in regresiranje Organizacija življenja in dela na šoli Projekti Vpis v 1. razred Vprašanja. PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE. IZOBRAŽEVANJE. KULTURA.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osnovna ola martina krpana

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

INFORMACIJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014


Dnevni red

Dnevni red

 • Prednostne naloge naše šole

 • Metode dela v 1. razredu

 • Prehrana in regresiranje

 • Organizacija življenja in dela na šoli

 • Projekti

 • Vpis v 1. razred

 • Vprašanja


Prednostne naloge ole

PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE

IZOBRAŽEVANJE

KULTURA

MEDOSEBNI ODNOSI


Osnovna ola martina krpana

IZOBRAŽEVANJE

 • Izvajanje programa OŠ

 • Uporaba IKT pri pouku

 • Spodbujanje učenja tujih jezikov

 • Spodbujanje ustvarjalnosti

 • Navajanje na zdrav način življenja


Osnovna ola martina krpana

MEDOSEBNI ODNOSI

 • Pozitivna šolska klima

 • Spoštovanje dogovorov

 • Komuniciranje

 • Strpnost

 • Solidarnost

UČENCI – UČITELJI – VODSTVO ŠOLE – STARŠI


Osnovna ola martina krpana

KULTURA

 • Državljanska vzgoja

 • Skrb za slovenski jezik

 • Pripadnost lokalni, nacionalni, evropski skupnosti

 • Bonton

 • Vseživljensko učenje


Predmetnik

Delo v 1. razredu

PREDMETNIK

PredmetTedensko št. ur

Slovenski jezik6

Matematika4

Likovna vzgoja2

Glasbena vzgoja2

Spoznavanje okolja3

Športna vzgoja3

Število predmetov:6

Število ur:20

Število učnih tednov:35

Dnevi dejavnostiŠtevilo dni

Kulturni dnevi4

Naravoslovni dnevi3

Tehniški dnevi3

Športni dnevi5

Vseh tednov v šolskem letu je 38.


Potek dela

Potek dela

jutranji krog – pozdrav, osnova za nadaljnje delo – oblikovanje socialnih odnosov in osvajanje novih znanj

delo po kotičkih - oblikovanje solidarnostne pomoči in učenje, samostojno delo

zaključek– navajanje na

aktivno sodelovanje pri učenju


Cilji

CILJI:

 • Slovenščina: govorimo,poslušamo, beremo, pišemo, pridobivamo glasove

 • Matematika: orientacija, oblike, številske predstave do 20, seštevanje, odštevanje

 • Spoznavanje okolja: razumevajo okolje, telo, naravo, opazujejo, poimenujejo, urejajo, eksperimentiramo, praktično delo,

 • Likovna vzgoja: rišemo, slikamo, barvamo ploskve, kiparimo, razvijamo domišljijski svet

 • Glasbena vzgoja: poslušamo, pojemo, plešemo, se likovno in gibalno izražamo

 • Športna vzgoja: FIT metodologija, orientacija, naravne oblike gibanja, plavanje, zadovoljimo potrebo po gibanju, vaje za zlati sonček


Delo vzgojiteljice

 • Prepletanje vlog učiteljice in vzgojiteljice pri pouku

 • Skrbi, da je preko igre še vedno poudarek na otroku

 • Omogoča lažji prehod na kasnejše specifično šolsko delo

Delo vzgojiteljice


Potek dela v podalj anem bivanju

POTEK DELA V PODALJŠANEM BIVANJU


Osnovna ola martina krpana

 • Oddelki podaljšanega bivanja se pričnejo ob 12.00, oziroma po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • V tem času se izmenjujejo naslednje dejavnosti:

  • priprava na kosilo in kosilo,

  • sprostitvene dejavnosti,

  • samostojno učenje,

  • usmerjeno preživljanje prostega časa.

 • V času podaljšanega bivanja lahko učenci obiskujejo izbrane interesne dejavnosti.


Kosilo

KOSILO

Učence učimo:

 • pomena zdrave prehrane,

 • primernega obnašanja pri jedi,

 • uporabe jedilnega pribora,

 • uporabljati vljudnostne izraze pri kosilu,

 • pospravljanja za seboj,

 • pomena higienskih navad …


Sprostitvene dejavnosti

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

 • Namenjene so predvsem psihični razbremenitvi učencev.

 • V tem času se učenci igrajo različne igre: domišljijske, konstruktivne, družabne … rišejo, barvajo pobarvanke …

 • Poskrbimo, da so čim bolj športno aktivni. V primeru lepega vremena se igrajo na šolskem igrišču.


Samostojno u enje

SAMOSTOJNO UČENJE

 • V tem času učenci naredijo

  domačo nalogo.

 • Pogosto tudi rešujejo različne

  dodatne naloge, predvsem grafomotorične, logične ali

  matematične.


Usmerjeno pre ivljanje prostega asa

USMERJENO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

 • Pojemo,

 • plešemo,

 • obiskujemo knjižnico,

 • beremo,

 • dramatiziramo,

 • ustvarjamo različne likovne in tehnične izdelke,

 • FIT dejavnosti …


Organizacija ivljenja in dela na oli

Organizacija življenja in dela na šoli

 • Prehrana

 • Jutranje varstvo

 • Urnik

 • Počitniško varstvo


Olska prehrana

ŠOLSKA PREHRANA

Prehrana in način življenja

pomembno vplivata na

otrokovo zdravje in počutje.

Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja.

Ob zagotavljanju zdrave hrane, zdravih prehranjevalnih navad, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.


Cilji olske prehrane

CILJI ŠOLSKE PREHRANE

 • Zagotoviti prehrano, ki temelji na fizioloških potrebah šolske mladine

 • Da se šoloobveznim

  otrokom zagotovi prilagojeno

  in ustrezno prehranjevanje

 • Da se učencem zagotovi v

  času pouka vsaj en obrok

  (šolska malica)

 • Pri sestavljanju jedilnikov se upoštevajo starostne skupine, priporočila in smernice zdravega prehranjevanja in prehranske navade otrok


Zdrav ivljenjski slog

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

 • Zdravo prehranjevanje

 • Redno gibanje

 • Počitek

 • Razvedrilo

  Samo zdrav otrok, zdrav mladostnik se lahko razvije v zdravo odraslo osebo. In samo zdrav človek je lahko v svojem življenju, pri svojem delu zadovoljen in uspešen.


Prehrana

Prehrana

 • Zajtrk

 • Malica

 • Kosilo

 • Popoldanska malica


Regresirana prehrana

Regresirana prehrana

 • Državni zbor RS je 28. 1. 2013 sprejel nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1), ki se je začel uporabljati 1. 2. 2013.

 • Subvencija za malico: Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi v otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

 • Subvencija za kosilo: Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).


Jutranje varstvo

Jutranje varstvo

 • Organiziramo glede na potrebe staršev

  6.00 – 8.25

 • Namenjeno učencem od 1. do 3. (5.) razreda

 • Zajtrk


Urnik

Urnik

 • Pričetek pouka ob 8.30

 • Malica

 • Zaključek pouka ob 12.05

 • Podaljšano bivanje do 17.00

 • Šolski koledar

 • Počitniško varstvo


O martina krpana

OŠ Martina Krpana

 • Zdrava šola

 • EKO šola

 • FIT šola

 • Preventivni projekti

 • Comenius

 • Kulturna šola


Zdrava ola 1998

ZDRAVA ŠOLA ( 1998)

Zdrave šole delujejo celostno.

Povezani smo v mrežo šol pod koordinacijo Zavoda za zdravstveno varstvo. (http://www.zzv-lj.si/)

Cilje uresničujemo:

z obveznim učnim načrtom,

skritim učnim načrtom,

s povezavo med domom in skupnostjo.


Aktivnosti

AKTIVNOSTI

STARŠI IN SKUPNOST:

predavanja za starše, razredne prireditve, novoletni sejem, ustvarjalne delavnice, pikniki, sodelovanje pri pouku, obiskovanje ostarelih, sodelovanje na prireditvah izven šole…

UČNI NAČRT: dnevi dejavnosti, tabori, vsebine v učnem načrtu, interesne dejavnosti…

PROJEKTI: preventivni projekti, šolski eko vrt, fit, skrb za okolje, preventivno zdravstvo, družbeno koristno delo…


Primeri uresni evanja ciljev

Primeri uresničevanja ciljev:


Osnovna ola martina krpana

V okviru Zdrave šole se trudimo vzgojiti učence v zdrave, uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.


Osnovna ola martina krpana

EKO ŠOLA

 • PROJEKTI:

  • Zdravo življenje

  • Varčevanje z energijo in obnovljeni viri energije v šolah

  • Modri Jan


Osnovna ola martina krpana

 • NATEČAJI:

  • Eko bralna značka

  • Slopak

  • Zemljo so nam posodili otroci

  • Eko kviz

  • Evropski teden zmanjševanja odpadkov


Osnovna ola martina krpana

 • AKCIJE:

  • Zbiranje tonerjev in izrabljenih kartuš

  • Zbiranje odpadnih baterij in pločevink

  • Urejanje šolske okolice

  • Predstavitev ekoloških dejavnosti šolskem okolišu


Predstavitev mednarodnega projekta fit slovenija na o martina krpana

PREDSTAVITEV MEDNARODNEGA PROJEKTA FIT SLOVENIJANA OŠ MARTINA KRPANA


Zakaj mednarodni projekt fit slovenija

ZAKAJ MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA?

 • ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV

 • PREDNOSTI REDNE GIBALNE/ ŠPORTNE AKTIVNOSTI

 • STROKOVNI KADER  VZOREC

 • GŠA DANES  NOVE STRATEGIJE  MP FIT SLOVENIJA

 • VEČJA MOTIVIRANOST UČENCEV

 • SODELOVANJE S STARŠI


Osnovna ola martina krpana

“Zmorem-torej sem”Razvijanje pozitivne samopodobe ob premagovanju problemsko zastavljene gibalne naloge.


Zaupaj mi spodbujanje medsebojnega zaupanja in odgovornosti za druge

“Zaupaj mi”Spodbujanje medsebojnega zaupanja in odgovornosti za druge.


Fit pre ivetje

FIT PREŽIVETJE

Skupinska harmonija


Osnovna ola martina krpana

FIT FILOZOFIJA

“ Svet gibanja, svet veselja”


Comenius

COMENIUS

 • Mednarodni projekt

 • Irska, Francija, Nemčija, Madžarska in Slovenija


Kulturna ola

KULTURNA ŠOLA


Krpanovo gledali e

Krpanovo gledališče


Plesna skupina

Plesna skupina


Pevski z bor

Pevski zbor


Dru enje s prebivalci doma fu ine obisk znanih osebnosti

Druženje s prebivalci Doma FužineObisk znanih osebnosti


Obisk star ev na novoletnem sejmu

Obisk staršev na novoletnem sejmu


Plesne delavnice

Plesne delavnice


Nastopi za star e

Nastopi za starše


Preventivni projekti

Preventivni projekti

 • NASILJE IN STRPNOST

 • S PROSOCIALNOSTJO NAD MEDVRSTNIŠKO NASILJE

 • PROGRAM „IZŠTEKANI“ (O2 za vsakega, Mladi in alkohol)

 • OTROCI IN MLADI NE PRIZNAJO MEJA

 • RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTE-NJA OTROK

 • PROSTOVOLJNO DELO kot način preprečevanja ali odpravljanja neželenega vedenja

 • PREVENTIVNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI

 • Projekt »VARNE TOČKE«

 • PREVENTIVNI PROGRAM »UČENJE UČENJA«


Olski okoli o martina krpana

Šolski okoliš OŠ Martina Krpana

Archinetova ulica neparne od 1 do 19,

Brodarjev trg od 1 do 8, od 10 do 15,

Gašperšičeva ulica 1, 3, 3/a, 5, 5/a, 6, 7, 7/a od 8 do 11, 11/a, 15, 19, 21, 23,

Nove Fužine 7, 8, neparne od 15 do 23, 24, 26, 33,

Poljska pot 2, 4, 6,

Pot na Fužine neparne od 1 do 13, neparne od 19 do 57,

Preglov trg 1, 2, 10, 11, 12, 13,

Ulica Molniške čete neparne od 1 do 19,

Zaloška cesta neparne od 143 do 155, 159.


Vpis v 1 razred letnik 2006

12. in 13. februarja 2013

med 8. in 12. uro in 16. in 19. uro

v prostorih šolske svetovalne službe

pri Tatjani Božič Geč.

S seboj prinesite svoj dokument

(potni list ali osebno izkaznico).

VPIS V 1. RAZRED(letnik 2006)


Osnovna ola martina krpana

UČITELJI

STARŠI

OŠ MARTINA KRPANA

OKOLICA

OTROCI

FIT, EKO in ZDRAVA šola. Živimo v skladu s temi cilji in se trudimo, da gojimo čim boljše medosebne odnose.


 • Login