Osnovna ola martina krpana
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 57

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA. INFORMACIJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014. Dnevni red. Prednostne naloge naše šole Metode dela v 1. razredu Prehrana in regresiranje Organizacija življenja in dela na šoli Projekti Vpis v 1. razred Vprašanja. PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE. IZOBRAŽEVANJE. KULTURA.

Download Presentation

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

INFORMACIJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014


Dnevni red

 • Prednostne naloge naše šole

 • Metode dela v 1. razredu

 • Prehrana in regresiranje

 • Organizacija življenja in dela na šoli

 • Projekti

 • Vpis v 1. razred

 • Vprašanja


PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE

IZOBRAŽEVANJE

KULTURA

MEDOSEBNI ODNOSI


IZOBRAŽEVANJE

 • Izvajanje programa OŠ

 • Uporaba IKT pri pouku

 • Spodbujanje učenja tujih jezikov

 • Spodbujanje ustvarjalnosti

 • Navajanje na zdrav način življenja


MEDOSEBNI ODNOSI

 • Pozitivna šolska klima

 • Spoštovanje dogovorov

 • Komuniciranje

 • Strpnost

 • Solidarnost

UČENCI – UČITELJI – VODSTVO ŠOLE – STARŠI


KULTURA

 • Državljanska vzgoja

 • Skrb za slovenski jezik

 • Pripadnost lokalni, nacionalni, evropski skupnosti

 • Bonton

 • Vseživljensko učenje


Delo v 1. razredu

PREDMETNIK

PredmetTedensko št. ur

Slovenski jezik6

Matematika4

Likovna vzgoja2

Glasbena vzgoja2

Spoznavanje okolja3

Športna vzgoja3

Število predmetov:6

Število ur:20

Število učnih tednov:35

Dnevi dejavnostiŠtevilo dni

Kulturni dnevi4

Naravoslovni dnevi3

Tehniški dnevi3

Športni dnevi5

Vseh tednov v šolskem letu je 38.


Potek dela

jutranji krog – pozdrav, osnova za nadaljnje delo – oblikovanje socialnih odnosov in osvajanje novih znanj

delo po kotičkih - oblikovanje solidarnostne pomoči in učenje, samostojno delo

zaključek– navajanje na

aktivno sodelovanje pri učenju


CILJI:

 • Slovenščina: govorimo,poslušamo, beremo, pišemo, pridobivamo glasove

 • Matematika: orientacija, oblike, številske predstave do 20, seštevanje, odštevanje

 • Spoznavanje okolja: razumevajo okolje, telo, naravo, opazujejo, poimenujejo, urejajo, eksperimentiramo, praktično delo,

 • Likovna vzgoja: rišemo, slikamo, barvamo ploskve, kiparimo, razvijamo domišljijski svet

 • Glasbena vzgoja: poslušamo, pojemo, plešemo, se likovno in gibalno izražamo

 • Športna vzgoja: FIT metodologija, orientacija, naravne oblike gibanja, plavanje, zadovoljimo potrebo po gibanju, vaje za zlati sonček


 • Prepletanje vlog učiteljice in vzgojiteljice pri pouku

 • Skrbi, da je preko igre še vedno poudarek na otroku

 • Omogoča lažji prehod na kasnejše specifično šolsko delo

Delo vzgojiteljice


POTEK DELA V PODALJŠANEM BIVANJU


 • Oddelki podaljšanega bivanja se pričnejo ob 12.00, oziroma po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • V tem času se izmenjujejo naslednje dejavnosti:

  • priprava na kosilo in kosilo,

  • sprostitvene dejavnosti,

  • samostojno učenje,

  • usmerjeno preživljanje prostega časa.

 • V času podaljšanega bivanja lahko učenci obiskujejo izbrane interesne dejavnosti.


KOSILO

Učence učimo:

 • pomena zdrave prehrane,

 • primernega obnašanja pri jedi,

 • uporabe jedilnega pribora,

 • uporabljati vljudnostne izraze pri kosilu,

 • pospravljanja za seboj,

 • pomena higienskih navad …


SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

 • Namenjene so predvsem psihični razbremenitvi učencev.

 • V tem času se učenci igrajo različne igre: domišljijske, konstruktivne, družabne … rišejo, barvajo pobarvanke …

 • Poskrbimo, da so čim bolj športno aktivni. V primeru lepega vremena se igrajo na šolskem igrišču.


SAMOSTOJNO UČENJE

 • V tem času učenci naredijo

  domačo nalogo.

 • Pogosto tudi rešujejo različne

  dodatne naloge, predvsem grafomotorične, logične ali

  matematične.


USMERJENO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

 • Pojemo,

 • plešemo,

 • obiskujemo knjižnico,

 • beremo,

 • dramatiziramo,

 • ustvarjamo različne likovne in tehnične izdelke,

 • FIT dejavnosti …


Organizacija življenja in dela na šoli

 • Prehrana

 • Jutranje varstvo

 • Urnik

 • Počitniško varstvo


ŠOLSKA PREHRANA

Prehrana in način življenja

pomembno vplivata na

otrokovo zdravje in počutje.

Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja.

Ob zagotavljanju zdrave hrane, zdravih prehranjevalnih navad, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.


CILJI ŠOLSKE PREHRANE

 • Zagotoviti prehrano, ki temelji na fizioloških potrebah šolske mladine

 • Da se šoloobveznim

  otrokom zagotovi prilagojeno

  in ustrezno prehranjevanje

 • Da se učencem zagotovi v

  času pouka vsaj en obrok

  (šolska malica)

 • Pri sestavljanju jedilnikov se upoštevajo starostne skupine, priporočila in smernice zdravega prehranjevanja in prehranske navade otrok


ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

 • Zdravo prehranjevanje

 • Redno gibanje

 • Počitek

 • Razvedrilo

  Samo zdrav otrok, zdrav mladostnik se lahko razvije v zdravo odraslo osebo. In samo zdrav človek je lahko v svojem življenju, pri svojem delu zadovoljen in uspešen.


Prehrana

 • Zajtrk

 • Malica

 • Kosilo

 • Popoldanska malica


Regresirana prehrana

 • Državni zbor RS je 28. 1. 2013 sprejel nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1), ki se je začel uporabljati 1. 2. 2013.

 • Subvencija za malico: Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi v otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

 • Subvencija za kosilo: Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).


Jutranje varstvo

 • Organiziramo glede na potrebe staršev

  6.00 – 8.25

 • Namenjeno učencem od 1. do 3. (5.) razreda

 • Zajtrk


Urnik

 • Pričetek pouka ob 8.30

 • Malica

 • Zaključek pouka ob 12.05

 • Podaljšano bivanje do 17.00

 • Šolski koledar

 • Počitniško varstvo


OŠ Martina Krpana

 • Zdrava šola

 • EKO šola

 • FIT šola

 • Preventivni projekti

 • Comenius

 • Kulturna šola


ZDRAVA ŠOLA ( 1998)

Zdrave šole delujejo celostno.

Povezani smo v mrežo šol pod koordinacijo Zavoda za zdravstveno varstvo. (http://www.zzv-lj.si/)

Cilje uresničujemo:

z obveznim učnim načrtom,

skritim učnim načrtom,

s povezavo med domom in skupnostjo.


AKTIVNOSTI

STARŠI IN SKUPNOST:

predavanja za starše, razredne prireditve, novoletni sejem, ustvarjalne delavnice, pikniki, sodelovanje pri pouku, obiskovanje ostarelih, sodelovanje na prireditvah izven šole…

UČNI NAČRT: dnevi dejavnosti, tabori, vsebine v učnem načrtu, interesne dejavnosti…

PROJEKTI: preventivni projekti, šolski eko vrt, fit, skrb za okolje, preventivno zdravstvo, družbeno koristno delo…


Primeri uresničevanja ciljev:


V okviru Zdrave šole se trudimo vzgojiti učence v zdrave, uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.


EKO ŠOLA

 • PROJEKTI:

  • Zdravo življenje

  • Varčevanje z energijo in obnovljeni viri energije v šolah

  • Modri Jan


 • NATEČAJI:

  • Eko bralna značka

  • Slopak

  • Zemljo so nam posodili otroci

  • Eko kviz

  • Evropski teden zmanjševanja odpadkov


 • AKCIJE:

  • Zbiranje tonerjev in izrabljenih kartuš

  • Zbiranje odpadnih baterij in pločevink

  • Urejanje šolske okolice

  • Predstavitev ekoloških dejavnosti šolskem okolišu


PREDSTAVITEV MEDNARODNEGA PROJEKTA FIT SLOVENIJANA OŠ MARTINA KRPANA


ZAKAJ MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA?

 • ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV

 • PREDNOSTI REDNE GIBALNE/ ŠPORTNE AKTIVNOSTI

 • STROKOVNI KADER  VZOREC

 • GŠA DANES  NOVE STRATEGIJE  MP FIT SLOVENIJA

 • VEČJA MOTIVIRANOST UČENCEV

 • SODELOVANJE S STARŠI


“Zmorem-torej sem”Razvijanje pozitivne samopodobe ob premagovanju problemsko zastavljene gibalne naloge.


“Zaupaj mi”Spodbujanje medsebojnega zaupanja in odgovornosti za druge.


FIT PREŽIVETJE

Skupinska harmonija


FIT FILOZOFIJA

“ Svet gibanja, svet veselja”


COMENIUS

 • Mednarodni projekt

 • Irska, Francija, Nemčija, Madžarska in Slovenija


KULTURNA ŠOLA


Krpanovo gledališče


Plesna skupina


Pevski zbor


Druženje s prebivalci Doma FužineObisk znanih osebnosti


Obisk staršev na novoletnem sejmu


Plesne delavnice


Nastopi za starše


Preventivni projekti

 • NASILJE IN STRPNOST

 • S PROSOCIALNOSTJO NAD MEDVRSTNIŠKO NASILJE

 • PROGRAM „IZŠTEKANI“ (O2 za vsakega, Mladi in alkohol)

 • OTROCI IN MLADI NE PRIZNAJO MEJA

 • RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTE-NJA OTROK

 • PROSTOVOLJNO DELO kot način preprečevanja ali odpravljanja neželenega vedenja

 • PREVENTIVNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI

 • Projekt »VARNE TOČKE«

 • PREVENTIVNI PROGRAM »UČENJE UČENJA«


Šolski okoliš OŠ Martina Krpana

Archinetova ulica neparne od 1 do 19,

Brodarjev trg od 1 do 8, od 10 do 15,

Gašperšičeva ulica 1, 3, 3/a, 5, 5/a, 6, 7, 7/a od 8 do 11, 11/a, 15, 19, 21, 23,

Nove Fužine 7, 8, neparne od 15 do 23, 24, 26, 33,

Poljska pot 2, 4, 6,

Pot na Fužine neparne od 1 do 13, neparne od 19 do 57,

Preglov trg 1, 2, 10, 11, 12, 13,

Ulica Molniške čete neparne od 1 do 19,

Zaloška cesta neparne od 143 do 155, 159.


12. in 13. februarja 2013

med 8. in 12. uro in 16. in 19. uro

v prostorih šolske svetovalne službe

pri Tatjani Božič Geč.

S seboj prinesite svoj dokument

(potni list ali osebno izkaznico).

VPIS V 1. RAZRED(letnik 2006)


UČITELJI

STARŠI

OŠ MARTINA KRPANA

OKOLICA

OTROCI

FIT, EKO in ZDRAVA šola. Živimo v skladu s temi cilji in se trudimo, da gojimo čim boljše medosebne odnose.


 • Login