Finanse drużyny - PowerPoint PPT Presentation

Finanse dru yny
Download
1 / 20

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Finanse drużyny. Hufiec PIAST Poznań Stare – Miasto Materiał dla kwatermistrzów, skarbników drużyn oraz drużynowych Autor: hm. Mateusz Żurek. Dokumentacja finansowa. książka finansowa drużyny, zasady jej wypełniania, krok po kroku, ćwiczenie, dokumentacja źródłowa i jej rodzaje,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Finanse drużyny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Finanse dru yny

Finanse druyny

Hufiec PIAST Pozna Stare Miasto

Materia dla kwatermistrzw, skarbnikw druyn oraz druynowych

Autor: hm. Mateusz urek


Dokumentacja finansowa

Dokumentacja finansowa

 • ksika finansowa druyny,

 • zasady jej wypeniania, krok po kroku,

 • wiczenie,

 • dokumentacja rdowa i jej rodzaje,

 • zasady opracowywania dokumentacji rdowej od A do Z.


Ksi ka finansowa

Ksika finansowa


Finanse dru yny

Kada druyna, ktra zbiera skadki lub osiga dochody, musi prowadzi dokumentacj finansow zgodnie z instrukcj

Fundusze druyny

 • skadki czonkowskie,

 • odpatnoci za udzia w rajdach, zlotach, biwakach,

 • dochody z ofiarnoci publicznej (np.: darowizny, wpaty z 1%, zbirki z ofiarnoci publicznej np: pakowanie zakupw),

 • wpywy z prowadzonej przez druyn dziaalnoci zarobkowej(na ktr naley uzyska zgod komendanta i skarbnika chorgwi lub upowanione przez nich osoby),

 • dotacje i inne rodki przekazywane na prowadzenie zada i akcji zleconych przez organy publiczne (administracji rzdowej i samorzdu terytorialnego) oraz podmioty gospodarcze,

 • naliczone rodki na odtworzenie sprztu.


Finanse dru yny

w kolumnach od 4 do 9 wpisujemy kwot wpyww szczegowo. Kwot t przyporzdkowujemy konkretnie tylko do jednej kolumny

tre dokumentu rdowego

np.: skadki czonkowskie

I kwarta

w kolumnie 10 podsumowujemy wpywy wczeniej rozpisane szczegowo w kolumnach 4-9 z caego wiersza w poziomie

kolejny numer dowodu rdowego,

ktry sami nadajemynp.: 1,2,3,

data zaksigowania

dowodu rdowego tzn. data wpisu do ksiki finansowej


Finanse dru yny

Gdy koczy si nam strona w ksice finansowej podsumowujemy wszystkie kolumny i sprawdzamy czy lewa strona (wpywy) zgadza si z praw stron (wydatki). Dokadnie tak samo postpujemy gdy robimy rozliczenie druyny na koniec roku.


Finanse dru yny

w kolumnach od 13 do 19 wpisujemy kwot wydatkw szczegowo. Kwot t przyporzdkowujemy konkretnie do jednej kolumny lub te rozbijamy na czci w zalenoci od artykuw wpisanych na fakturze np.: na fakturze s gwodzie i motek to kwota za gwodzie kolumna 14, a kwota za motek to kolumna 13 itp.

w kolumnie 12 podsumowujemy wydatki szczegowo rozpisane w kolumnach 13-19 z caego wiersza w poziomie

W kolumnie saldo wpisujemy AKTUALNY stan naszej kasy po dodaniu wpyww lub te po odjciu wydatkw tzn.: jeeli mamy wpisane co w kolumnie 10 to dodajemy to do SALDA a jeeli w kolumnie 12 to odejmujemy od SALDA

WYJTKIEM S SKADKI CZONKOWSKIE

ale o tym za chwil


Finanse dru yny

Suma kolumn 13-19 powinna da kolumn 12. Suma kolumn 4-9 powinna da kolumn 10. (SALDA nie podsumowujemy). Po podsumowaniu kolumn 12 odejmujemy od kolumny 10 i powinno nam to da wynik znajdujcy si w SALDZIE jeeli tak jest to wszystko jest w porzdku.


Jeszcze raz

Jeszcze raz

-

=


Podsumowanie

Podsumowanie

1

 • data to data zaksigowania

 • numer dowodu to nasz kolejny numer ktry sami nadajemy

 • tre to nazwa tego co znajduje si np.: na fakturze

 • wpywy szczegowo - to wszystkie pienidze wpywajce do druyny

 • wpywy razem - to podsumowanie kolumn 4 do 9

 • wydatki szczegowe - to rozpiska tego na co wydalimy pienidze

 • wydatki razem - to podsumowanie kolumn 13 do 19

 • saldo - to kwota naszych pienidzy

2

3

4-9

10

13-19

12

11


Wiczenie

wiczenie


Finanse dru yny

Wpata do druyny- Skadki czonkowskie I kwarta 2007

1

8 I 07

120,00

120,00

120,00

Wpata do KH- skadki czonkowskie I kwarta 2007

15 I 07

2

120,00

120,00

0,00

12 II 07

3

Pobranie z KH

200,00

200,00

200,00


Dokumentacja r d owa

Dokumentacja rdowa

 • kwitariusz przychodowy KP

 • faktura Vat

 • faktura Vat Korygujca

 • nota korygujca

 • faktura Vat RR

 • rachunek

 • polecenie wyjazdu subowego (delegacja)

 • wniosek o zaliczk

 • nota ksigowa

 • dowd wpaty KP

 • polisa ubezpieczeniowa

 • inne dowody rdowe (np.: paragon do 6 z, bilety)


Finanse dru yny

120,00

0,00

200,00

129,00

20,00

71,00

51,00

Rozpisujemy szczegowo. Mamy na jednej fakturze materia i sprzt

rozbijamy pozycje z naszej faktury i wpisujemy w osobnej

kolumnie ale w jednym wierszu nasze artykuy

kol. 13 zakup sprztu (motek) i kol. 14 zakup materiaw (gwodzie)

Po wypenieniu kolumn

1,2 oraz 3 (tre):

w naszym wypadku

motek ( 51 z) i gwodzie (20 z)

Mamy nasz motek i gwodzie

znajdujce si na jednej fakturze -

jak to wpisa ???


Dokumentacja r d owa jak j opracowa

dokumentacja rdowa jak j opracowa ?

pokaemy to na przykadzie naszej faktury


Finanse dru yny

W prawym grnym naroniku wpisujemy kolejny nr dowodu (patrz kolumna 2-ksika finansowa)

4

Bardzo wane aby poda dokadne dane

ZHP Chorgiew Wielkopolska Hufiec Piast Pozna Stare Miasto

61-809 Pozna; ul. w. Marcin 80/82

NIP 778-14-40-251


Druga strona

nastpnie opisujemy co stao si z zakupionymi artykuami. Jeeli np.: co zuyto na biwaku to trzeba to napisa (i do czego to zuyto rwnie) oraz gdzie by ten biwak.

W lewym grnym naroniku

przystawiamy piecztk druyny,

w ktrej bdzie

rozliczana nasza faktura

Druga strona

Motek zakupiono w celu uzupenienia sprztu pionierskiego druyny

wpisano do ksiki inwentarzowej hufca pod pozycj 12.

Gwodzie zakupiono i zuyto podczas budowy skrzy magazynowych druyny.

10.05.07

Druynowy

10.05.07

Skarbnik

Skarbnik

71,00

10.05

7

Druynowy


Sprawdzono pod wzgl dem formalnym i rachunkowym merytorycznym

sprawdzono pod wzgldem formalnym i rachunkowym, merytorycznym ?

formalnymi rachunkowym - skarbnik sprawdza czy dokumenty rdowe zostay wystawione w sposb prawidowy, zawieraj wszystkie elementy prawidowego dowodu oraz, e ich dane liczbowe nie zawieraj bdw rachunkowych.

merytorycznym druynowy sprawdza rzetelnoci zawartych danych, celowoci, gospodarnoci i legalnoci operacji gospodarczych a take na stwierdzeniu, e dowody zostay wystawione przez waciwe jednostki. Opisana faktura przez osoby upowanione jest jednoznaczna z zatwierdzeniem pod wzgldem merytorycznym.


Dzi kuj za uwag

Dzikuj za uwag !!!


 • Login