Programul na ional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008 2012 l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Programul Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 290 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Programul Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova. Scopul - Programului Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII

Download Presentation

Programul Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programul na ional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008 2012 l.jpg

Programul Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012

Ministerul Muncii,

Protecţiei Sociale şi Familiei

al Republicii Moldova


Scopul programului na ional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale l.jpg

Scopul - Programului Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII

VIEŢII PERSOANELOR ÎN

DIFICULTATE


Obiectiv strategic i asigurarea calit ii i eficien ii sistemului integrat de servicii sociale l.jpg

Obiectiv strategic I: Asigurarea calităţii şi eficienţii sistemului integrat de servicii sociale

 • Dezvoltarea, ajustarea şi promovarea cadrului normativ

 • Dezvoltarea şi consolidarea cadrului instituţional

 • Dezvoltarea cadrului operaţional

 • Consolidarea resurselor umane angajate în sistemul de asistenţă socială


Cadrul normativ promovat i l.jpg

Cadrul normativ promovat (I)

Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123, la 18 iunie 2010;

Legea pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 nr. 122 din18 iunie 2010;

Legea privind regimul juridic al adopției nr. 99 din 28 mai 2010;

Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, adoptată prin Legea nr. 169 din  09.07.2010;

Hotărîrea Guvernului nr. 614 din 06.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr.937 din 12.07.2002 „Pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial”, Hotărîrea Guvernului nr. 1733 din 31.12.2002 „Cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial” şi Hotărîrea Guvernului nr. 691 din 17 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”);

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliunr.1182 din 22 decembrie 2010


Cadrul normativ promovat ii l.jpg

Cadrul normativ promovat (II)

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului–cadru şi Standardele minime de calitate pentru serviciul social „Locuinţă protejată”, nr. 711 din 9 august 2010;

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor minime de calitate, nr. 936 din 8 octombrie 2010;

Hotărîrea Guvernului nr.129 din  22.02.2010 pentru aprobareaRegulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de reabilitare a victimelor violenţei în familie;

Hotărîrea Guvernului nr. 1200 din 20.12.2010 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenţei în familie;

Regulamentul privind procedura de evaluare a garanțiilor morale și condițiilor materiale ale solicitanților pentru adopție, aprobat prin ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 285 din 23 iunie 2011


Elaborarea i ajustarea cadrului normativ i l.jpg

Elaborarea şi ajustarea cadrului normativ (I)

 • proiectul legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;

 • proiectul legii privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale;

 • proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale;

 • proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale prestate în cadrul centrelor de zi pentru copii în situaţie de risc;

 • proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale prestate în cadrul centrelor maternale;

 • proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale prestate în cadrul centrelor de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi;

 • proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale prestate în cadrul centrelor de zi pentru copii cu dizabilități.


Elaborarea i ajustarea cadrului normativ ii l.jpg

Elaborarea şi ajustarea cadrului normativ (II)

 • proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Echipa mobilă și a Standardelor minime de calitate;

 • proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului Consultativ pentru Adopţii Internaţionale;

 • proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de acreditare, modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale şi lista serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale;

 • proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea autorităților tutelare de nivelul I și II (consultare cu societatea civilă);

 • proiectul Regulamentului-tip și a Standardelor minime de calitate pentru serviciul de îngrijire socială la domiciliu;

 • proiectul Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru persoanele în etate și cu dizabilități


Dezvoltarea i consolidarea cadrului institu ional l.jpg

Dezvoltarea şi consolidarea cadrului instituţional

proiectul Regulamentului cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime a traficului de fiinţe umane, instrument operaţional de lucru pentru organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale, administraţia publica locală, societatea civilă, organizaţiile interguvernamentale, prestatorii de servicii, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică a acestora;

proiectul Instrucţiunilor privind intervenţia organelor de asistenţă socială, afacerilor interne şi instituţiilor medicale în cazurile de violenţă în familie. Instrucţiunile menţionate stabilesc atribuţiile specialiştilor în virtutea prevederilor legale în procesul identificării cazurilor de violenţă în familie, coordonării şi soluţionării multidisciplinare a cazurilor înregistrate, prevenirii cazurilor de violenţă în familie şi supravegherii îndeplinirii măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie;

proiectul Instrucțiunilor interinstituționale privind prevenirea și intervenția în cazurile de violență, neglijare, exploatare împotriva copilului


Dezvoltarea cadrului opera ional l.jpg

Dezvoltarea cadrului operaţional

Obiectivul vizat a fost realizat în special la prima etapă de implementare a Programului (2008-2009) fiind aprobate și recomandate SASPF acte metodologice de lucru în domeniu: Managementul de caz; Mecanismul de referire al cazului în sistemul de servicii sociale; Mobilizarea comunităţii; Mecanismul de supervizare profesională în asistenţă socială; Ghidul de implementare a mecanismului de supervizare în asistenţă socială; Sistemul de prevenire a separării copilului de familie; Documentaţiei din cadrul Serviciului de asistenţă socială comunitară ca supliment la Regulamentul – cadru de activitate al Serviciului de asistenţă socială comunitară.

În anul 2010 au fost elaborate: Ghidul de aplicare practică privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu; mecanismul de monitorizare şi evaluare a activităţii Comisiilor pentru protecţia copilului aflat în dificultate.


Consolidarea resurselor umane angajate n sistemul de asisten social l.jpg

Consolidarea resurselor umane angajate în sistemul de asistenţă socială

Curriculum-ul de instruire iniţială în asistenţa socială şi suportul de curs pentru instruirea iniţială a asistenţilor sociali comunitari;

Curriculum-ul de instruire iniţială şi suportul de curs pentru formarea iniţială a competenţelor manageriale pentru sistemul de asistenţă socială;

Curriculum-ul de instruire și suportul de curs pentru formarea continuă a competenţelor fundamentale în asistenţa socială pentru asistenţii sociali comunitari;

Curriculum-ul naţional pentru modulul „Supervizarea profesională în asistenţă socială”;

Curriculum-ul naţional de instruire pentru serviciul de asistență parentală profesionistă;

Modulul de instruire „Îngrijirea copiilor infectaţi şi/sau afectaţi de HIV/SIDA în Serviciul de asistenţă parentală profesionistă”;

Curriculum-ul de instruire și suportul de cursa asistenţilor sociali în domeniul HIV/SIDA;

 Curriculum-lui naţional de formare profesională continuă a specialiştilor

din cadrul SNR și modulul „Prevenirea şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane”.


Slide11 l.jpg

Obiectivul strategic II: Dezvoltarea, consolidarea şi integrarea serviciilor sociale orientate pentru grupurile de persoane aflate în dificultate

Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale primare;

Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale specializate;

Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale cu specializare înaltă.


Slide12 l.jpg

Serviciul de asistenţă socială comunitară


Slide13 l.jpg

Cantine de ajutor social


Slide14 l.jpg

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu


Slide15 l.jpg

Centre sociale pentru persoane în etate și cu dizabilități


C entre sociale de zi pentru familiile cu copii i copiii afla i n dificultate l.jpg

Centre sociale de zi pentru familiile cu copii și copiii aflați în dificultate


Tutela curatela l.jpg

Tutela/curatela


C entre sociale de plasament pentru familiile cu copii i copiii afla i n dificultate l.jpg

Centre sociale de plasament pentru familiile cu copii și copiii aflați în dificultate


Asisten a parental profesionist l.jpg

Asistenţa parentală profesionistă


Cas e de copii de tip familial l.jpg

Case de copii de tip familial


Adop ia na ional 2007 2010 l.jpg

Adopția naţională 2007-2010


Servicii sociale cu specializare nalt i l.jpg

Servicii sociale cu specializare înaltă (I)

În conlucrare cu administraţia publică locală din mun. Chişinău, mun. Bălţi şi oraşul Comrat au fost identificate spaţiile pentru crearea Centrelor comunitare regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.

 • primăria mun. Chişinău în urma conlucrării cu administraţia Instituţiei Medico-sanitare publice - Spitalul clinic municipal nr.1, a oferit încăperile din blocul alimentar din str. Melestiu, 20 lit. M cu o suprafaţă de 980 m².

 • primăria mun. Bălţi a propus clădirea fostei grădiniţe creşe din strada Victoriei ,7/A cu o suprafaţă totală de 1929 m².

 • primăria Comrat a propus clădirea cu teren adiacent (ex-atelierele şcolii medii nr. 7) din str. Feropontievscaia, 7 cu o suprafaţă de 396,6 m².

  Prin ordinul Ministrului nr. 216-P din 31 mai 2010 a fost aprobat Conceptul Centrului social regional pentru persoanele afectate/infectate de HIV/SIDA.


Priorit i l.jpg

Priorități

 • Dezvoltarea cadrului normativ pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale: Regulamente-cadru; standarde minime de calitate; ghiduri de implementare;

 • Elaborarea şi aprobarea metodologiei de stabilire a costurilor serviciilor sociale, necesară autorităţilor administraţiei publice locale în procesul planificării bugetare şi pentru a asigura dezvoltarea durabilă şi acoperirea financiară deplină a serviciilor sociale;

 • Elaborarea Nomenclatorului de servicii sociale;

 • Elaborarea statelor – tip pentru serviciile sociale;

 • Uniformizarea curriculum-urilor şi a suporturilor de curs pentru instruirea personalului din domeniul protecţiei copilului;

 • Instituirea mecanismului de acreditare a prestatorilor de servicii sociale;

 • Promovarea mecanismului de procurare a serviciilor sociale.


Slide25 l.jpg

Vă mulțumim pentru atenție și suportul oferit.


 • Login