โครงสร้างตลาด - PowerPoint PPT Presentation

 5
Download
1 / 62

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

หน่วยที่ 5. โครงสร้างตลาด. ตลาด ( Market ). ตลาด หมายถึง การติดต่อซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกัน ซึ่ง ความหมายดังกล่าวข้างต้นตลาดจะมีสถานที่หรือไม่มีสถานที่ก็ได้. ผู้ซื้อ. ผู้ขาย. สินค้า. โครงสร้างตลาด. โครงสร้างตลาด. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์. ตลาดกึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงสร้างตลาด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6972603

5


Market

( Market )


6972603


6972603

-

-

-

-

-

-


6972603

 • 1. ( Perfect Competitive Market )

 • 2. ( Monopolistic Competition )

 • 3. ( Oligopoly )

 • 4. (Monopoly )


6972603

 • 1. ( Perfect Competitive Market )

  2. ( Monopsonistic Competition )

  3. ( Oligopsony )

  4. ( Monopsony )


6972603

1.

2.

3.

4.

5.


6972603

P

P

S

5

P , AR , MR , d

D

Q

Q

150

0

0

1

4


6972603

P Q TR = P.Q AR = TR MR = TR

Q Q

5 1 5 5 5

5 2 10 5 5

5 3 15 5 5

5 4 20 5 5

5 5 25 5 5

5 6 30 5 5

5 7 35 5 5

5 8 40 5 5

5 9 45 5 5

5 10 50 5 5

AR = MR = P


6972603

P

MC

ATC

MC = MR

(TR) = OQ1AP1

(TC) = OQ1BC

= CBAP1

A

P,AR,MR,d

(5)

P1

(4)

C

B

Q

Q1

0


6972603

P

P

S

S1

5

P , AR , MR , d

4

P1, AR1 , MR1 , d1

D

Q

Q

150

0

0

1

4


6972603

P

P

S

S1

S2

5

P , AR , MR , d

4

P1, AR1 , MR1 , d1

3

P2, AR2 , MR2 , d2

D

Q

Q

0

0

1

4

Q2

Q3

Q1


6972603

P

MC

ATC

A

(4)

P1 ,C

P,AR,MR,d

Q

Q1

0


6972603

MC

P

ATC

(5)

C

(4)

P1

P,AR,MR,d

Q

Q1

0


6972603

P ,

5

d = AR = MR = P

Q

0


6972603

P ,

D

Q

0


6972603

P ,

TR

Q

0


6972603

LRMC

LRATC

P = AR = MR

P

0

Q

LMC = LAC = P = AR = MR


6972603

TC = 4,000 + 5 Q + 0.1 Q2

MC = 5 + 0.2 Q

Q=

1. 55 /

2. 65 /


6972603

( )

MC = MR

55 = 5 + 0.2 Q

0.2 Q = 50

Q = 250

= TR - TC

= 55(250) - 4,000 - 5(250) - 0.1(250)2

= 2,250


6972603

( )

65 MC = MR

65 = 5 + 0.2 Q

0.2Q = 60

Q = 300

= TR - TC

= 65 (300) - 4,000 - 5 (300) - 0.1(300)2

= 5,000


6972603

,

TC

TR

0

Q1

Q2

Q3

,

MC

ATC

P

AR , MR , P

C

0

Q1

Q2

Q3

50

TNP

0

Q1

Q2

Q3


6972603

,

TC

TR

0

Q1

Q2

,

MC

ATC

P,C

AR , MR , P

0

Q1

Q2

TNP

0

Q1

Q2


6972603

,

TC

TR

TVC

0

Q1

,

MC

AFC

ATC

AVC

6

AR , MR , P

5

4.5

0

Q1

Q1

0

TFC


6972603

,

TC

TVC

TR

0

Q1

,

MC

ATC

D

AVC

E

P

AR , MR , P

A

0

Q1

Q1

TFC

100


6972603

P

TC

TR

Q

0

Q

P

TC

TR

Q

0

Q

P

TC

TR

Q

0

Q


6972603

1.

2. -


6972603

3.

3.1

3.2

3.5


6972603

1.

2.

3.


Monopoly

(Monopoly)

1.

2.

3.

4.


Monopoly1

(Monopoly)

5. Demand Demand

6.

Demand


6972603

1.

2.

3.

4.

5.

6. (Patent right)


6972603

P

P

D = d

D

MR

Q

Q

0

0


6972603

P

P

MC

ATC

P1

C

P,D,AR

P,D,AR

MR

MR

Q

Q

Q1

0

0


6972603

P

P

MC

MC

ATC

C,P1

C

ATC

ATC

P1

P,D,AR

P,D,AR

MR

MR

Q

Q

Q1

0

0


6972603

P

TR

MC

MR

TC

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.00

4.80

4.60

4.40

4.20

4.00

3.80

3.60

3.40

3.20

3.00

0.00

4.80

9.20

13.20

16.80

20.00

22.80

25.20

27.20

28.80

30.00

-

4.80

4.40

4.00

3.60

3.20

2.80

2.40

2.00

1.60

1.20

0.00

3.75

7.45

11.10

14.70

18.00

20.90

23.80

27.20

30.60

35.00

-

3.75

3.70

3.65

3.60

3.30

2.90

2.90

3.40

3.50

4.40

10


6972603

TR= 300 Q - 0.001 Q2

TC= 9,000,000 + 20 Q + 0.0004 Q2

MR = MC

MR= 300 - 0.002 Q

MC= 20 + 0.0008 Q


6972603

300 - 0.002 Q = 20 + 0.0008 Q

0.0028 Q = 280

Q = 100,000

P = TR

Q

= 300 Q - 0.001 Q2

Q

= 300 - 0.001 Q

= 300 - 0.001 (100,000)

= 200


6972603

= TR - TC

= 300Q - 0.001Q2 - 9,000,000 - 20Q - 0.0004Q2

= - 0.0014Q2 + 280Q - 9,000,000

= - 0.0014 (100,000)2 + 280 (100,000) - 9,000,000

= 5,000,000


6972603

1.

2.

3.

4.


6972603

3

1. (First degree price discrimination)

P

= APN

A

MC

N

P

L

P,D,AR

MR

Q

0

M


6972603

2. (Second degree price discrimination)

P

A

P1

(10)

B

(8)

P2

C

(6)

P3

AR

Q

1,500

2,000

0

1,000


6972603

3. (Third degree price discrimination)

A

B

P,TR

P,TR

P,TR

MC

PA

PB

C

E

ART

ARA

MRA

MRB

ARB

MRT

Q

Q

Q

0

qA

0

qB

0

Q = qA + qb


6972603

1.

,

MC

ATC

E1

P1

E

P2

B

C

AR , P

MR

0

Q1

Q2


6972603

MC = MR

OP1 OQ1 P1E1BC

OP1 (Monopoly Price)

OP2

(Fair Price) AR = ATC


6972603

2.

2.1

,

MCT

ATCT

MC

ATC

PT

P

CT

C

AR , P

MR

0

QT

Q


6972603

2.2 (

)

MC = MCT

,

ATCT

ATC

A

P

CT

D

B

C

AR , P

MR

0

Q


6972603

TC

TC , TR

TR

TFC

Q

0

Q0

Q1

Q2

TC , TR

MC

ATC

A

P

B

C

AR = P = D

MR

Q

0

Q1

Q2

E

TNP

F

0

Q

Q0

Q1

Q2

TFC


6972603

TC , TR

TC

TR

TFC

Q

0

Q0

Q1

TC , TR

MC

ATC

SP

AR

MR

Q

0

Q1

R

TNP

0

Q

Q1

TFC


Tr tvc

TC

TC , TR

TVC

S

R

TR

N

TFC

Q

0

Q1

MC

TC , TR

ATC

D

AVC

E

P

A

B

C

AR

MR

Q

0

Q1

Q1

Q

G

TFC

TFC

L

TR > TVC


Tr tvc1

TC

TC , TR

TVC

R

TR

S

TFC

Q

0

Q1

MC

TC , TR

ATC

D

E

AVC

P

A

AR

MR

Q

0

Q1

0

Q

Q1

TFC

N

TR = TVC


6972603

1.

2.


6972603

P

P

MC

MC

ATC , AC

ATC , AC

A

P

C,P

B

C

P,D,AR

P , D

MR

MR

Q

Q

Q

Q

0

0


6972603

P

MC

AC , ATC

B

C

AVC

A

P

E

Z

P , D

MR

Q

Q

0


6972603

,

SMC

LMC

LAC

SAC

P

AR , P , D

MR

0

Q


6972603

SME = LMC = MR SAC = LAC


Oligopoly

(Oligopoly)

Pure Oligopoly

Differentiated

Oligopoly


Oligopoly1

(Oligopoly)

-

-

-


Oligopoly2

(Oligopoly)

P,C

P,C

P,C

MC1

MC2

MC

P

P

P

D

MR

D1

D2

MR1

MR2

Q

Q

Q

0

Q1

0

Q2

0

Q1+2


Oligopoly3

P , C

MC

P

D , P

MR

Q

0

Q

(Oligopoly)


Oligopoly4

P

MCL

MCT

PL

DT

DL

MRL

Q

0

QL

QT

12

20

(Oligopoly)


6972603

P

P

d,P,AR,MR

d,D,P

Q

Q

0

0

P

P

d,P

d,P

Q

Q

0

0


 • Login