Katholikos :
Download
1 / 61

Katholikos : z gr . powszechny - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Katholikos : z gr . powszechny. Pojęcie „kościół katolicki” wprowadził po raz pierwszy biskup Antiochii – Ignacy (+107r.) .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Katholikos : z gr . powszechny' - ronna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Katholikos : z gr.powszechny

  • Pojęcie „kościół katolicki” wprowadził po raz pierwszy biskup Antiochii – Ignacy (+107r.) .

  • oznaczało ono powszechność Kościoła w sensie geograficznym i doktrynalnym, który obejmował chrześcijan wszystkich krajów i zawierał całość prawowiernej doktryny chrześcijańskiej.

  • => Od czasów Schizmy Wschodniej (1054) oznaczało Kościół Zachodni,

  • => Od Reformacji (1517) papistów lub rzymskokatolików, czyli tych którzy uznawali zwierzchnictwo papieża w przeciwieństwie do katolików – protestantów.

  • => Od XVIII wieku pojęcie to zawęziło się tylko do samych rzym-kat.


Doktryna rzymsko-katolicka zawiera w sobie objawione przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. Gal.1,6-9 ; Jan.20,31


- wyłączności Biblii jako Bożego objawienia przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego.

- dodawanie nowych nauk

- sposobu usprawiedliwienia grzeszników

- uczynkowość

- niepełne – czyściec

- jedynego pośrednictwa Jezusa

- sakramenty

- święci

- fundamentu Kościoła

- papież

Główne miejsca zwiedzenia

dotyczą:


Objawienie bo e wg kk

" przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.Święta Tradycjasłowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali".

Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie Objawienia „osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte.”

KKK 82

Objawienie Boże wg KK


85 przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. "Zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję,powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła,który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa z następcą Piotra, Biskupem Rzymu.

95 "Jasne więc jest, że święta Tradycja, Pismo święte i Urząd Nauczycielski Kościoła,wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego,tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha Świętego przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz" KKK


Argumenty pisma w za tradycj

I zasada interpretacji Pisma św.: przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. tekst bez kontekstu staje się pretekstem !

Jan.20,30: zob.Jan.20,31 !

2Tes.2,15 : zob => Gal.1,8, i 2Tym.3,16-17 : ten przekaz przez „mowę” nie mógł więc zawierać czegoś więcej niż nauka przekazana w spisanym Słowie !

Argumenty Pisma św za tradycją ?!


Mk.7,7-8.13: przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, ... i znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali.”


Objawienie bo e wg autora ca kowita wy czno biblii

Pwt 4:2 : przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam."

Prz 30:6:Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę."

Obj.22,18-19 :Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze

2Tym.3,16-17: Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Objawienie Boże wg Autora : całkowita wyłączność Biblii !


Kanon pisma w wg kk

Kanon Pisma Św. : przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. 73 księgi : 46 St i 27 Nt

„Tradycjaapostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana "kanonem" Pisma świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu (45, jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem) i 27 ksiąg Nowego Testamentu” KKK

Kanon Pisma św. wg KK


1546 przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. :Sobór w Trydencie włączył do Kanonu 7 ksiąg apokryficznych : Tb, Jdt, 1 i 2 Mch, Syr, Mdr, Ba, fragmenty z Dn: pieśń 3 młodzieńców i historię Zuzanny ( i to jest tradycja apostolska ???)

Nazywane są wtórnokanonicznymi . Zawierają poważne błędy historyczne, topograficzne,chronologiczne i teologiczne


Dołączone Apokryfy ST : przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego.

1) Księgi te powstały między 200 p.n.e. a 200 n.e - nigdy nie były uzane przez Żydów za święte !

Kryteria ustalające kanonu ST przyjęte w Jamne (90 r.po Chr.) :

- język powstania księgi: hbr. lub aramejski

- powstałe przed końcem okresu profetycznego (Malachiasz)

- zgodne z Prawem Mojżeszowym

2) Jezus ani Apostołowie ani razu z nich nie cytują !

3) Wczesnochrześcijańscy Ojcowie Kościoła(do III w.) podobnie - nigdy na nie się nie powoływali w swoich pismach, przy czym sam NT w tych dziełach był cytowany 32 000 razy !!!

Kanon Pisma to 66 ksiąg : 39 St i 27 Nt

(ustalony już od ok. 150 roku)


Dodawanie nowych nauk skrypt s 4 oraz reinterpretacja biblijnych ii przykazanie dekalogu

Komentarz katechizmu: do 2 przykazania: przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. 2131:Opierając się na misterium Słowa Wcielonego, siódmy sobór powszechny w Nicei (787 r.) uzasadnił - w kontrowersji z obrazoburcami - kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczątkował nową "ekonomię" obrazów.

Dodawanie nowych nauk (skrypt s.4)oraz reinterpretacja biblijnych (II przykazanie dekalogu)


KKK : ...istotnie przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. "cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru" i "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia" . Cześć oddawana świętym obrazom jest "pełną szacunku czcią", nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu.


Ii przykazanie dekalog

Sobór Trydencki - uchwała z 1562 roku: przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. „stanowczo twierdzę, że należy mieć i zachować obrazy Chrystusa, wiecznie dziewiczej Matki Boskiej, jak również innych świętych, że należy okazywać im (tym obrazom !! ) należną cześć i uwielbienie.”

II przykazanie (dekalog)‏


Ii przykazanie dekalog1

Fakty: przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego.

Rok 300: Synod w Elwirze (Hiszpania) zabraniał jakiegokolwiek kultu obrazów czy rzeźb w Kościołach

KKK 2132: Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo.

II przykazanie (dekalog)‏


2 moj 20 4 5

Nie czyń sobie podobizny przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.

2 Moj.20,4-5:


M wi o zakazie wykonywania takich rzeczy i ich kultu

mówi przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego.

o ZAKAZIE WYKONYWANIA TAKICH RZECZY I ICH KULTU !

II przykazanie (dekalog)‏


Usprawiedliwienie wg kk

1992 : Usprawiedliwienie zostało nam przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew stała się narzędziem przebłagania za grzechy wszystkich ludzi.Usprawiedliwienie zostaje udzielone przez chrzest,sakrament wiary.

Usprawiedliwienie wg KK


KKK 2010: przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego.

Poruszeni przez Ducha Świętego i miłośćmożemy później wysłużyć sobie i innym łaski potrzebne zarówno do naszego uświęcenia, wzrostu łaski i miłości, jak ido otrzymania życia wiecznego.


Usprawiedliwienie otrzymane przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego.

od Jezusa Chrystusa jest :

=> darmowe (łaska): Efez. 2,8

=> pełne (wystarczające): Gal.2,16

=> doskonałe(dokończone): Hbr.10,10-15


Usprawiedliwienie jest darmowe

Ef.2,8-9: przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

Usprawiedliwienie jest darmowe


Usprawiedliwienie jest pełne: przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego.

Gal.2,16: a jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia


Usprawiedliwienie jest doskona e doko czone

Hbr.10,10-15: przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze[....] Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty...”

Jan.19,28 ! : wykonało się

Usprawiedliwienie jest doskonałe/ dokończone


Niepe ne usprawiedliwienie wg kk czyli pomoc czy ca

KKK: Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba ....

Niepełne usprawiedliwienie wg KK czyli “pomoc” Czyśćca


1 Jan.1,9: przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.


Rozbie no ci w samej nauce kk

Nie wszyscy tam pójdą - Sob.Florencki 1247 przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego.

Dusze zaś tych, którzy po przyjęciu chrztu św. nie splamiły się w ogóle żadnym grzechem .... zostają natychmiast przyjęte do nieba”

Rozbieżności w samej nauce KK


  • Wszyscy go zaliczą : Trydent 1547 sesja VI,can.

  • “Jeśli ktoś twierdzi, że po otrzymaniu łaski usprawiedliwienia każdemu grzesznikowi pokutującemu tak jak wina odpuszczona i zgładzona kara wieczna, iż nie zostaje żadna kara doczesna do odpokutowania czy na tym świecie, czy w przyszłym - w czyśćcu - przed wejściem do królestwa niebieskiego - niech będzie wyklęty”


1032 Trydent 1547 sesja VI,can. :

Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, o której mówi już Pismo święte:"Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu" (2 Mch 12, 45).

Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną...

“początek”: Apokryf i Sobór Lyoński 1247


Teksty kt re nawi zuj wg kkk do nauki o czy ccu 1kor 3 15 1pt 1 7

Teksty które nawiązują wg KKK do nauki o czyśccu : Trydent 1547 sesja VI,can.

1Kor.3,15* ; 1Pt.1,7


“jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie,tak jednak, jak przez ogień.” 1Kor.3,15*

* kom.BT: tekst niniejszy, nie będąc formalnym dowodem na istnienie czyśćca, zawiera jednak aluzję do tej prawdy...


1 pt 1 6 7

“Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.”

(??)

1 Pt.1,6-7


B d nr 37 czy ca nie da si udowodni z ksi g pisma w zawartych w kanonie

Błąd nr 37: trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

“Czyśćca nie da się udowodnić z ksiąg Pisma św. zawartych w kanonie”

Leon X [1520]: odn. błędów Lutra


To nie b d to prawda

To nie błąd to prawda.... trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,


Rzym 5 8 10 8 1 8 29 30 34 hbr 9 14 1jan 1 8 9

Rzym.: 5,8-10; trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

8,1;

8,29-30-34

Hbr.9,14

1Jan.1,8- 9; !

Słowo Boże a “czyściec”


Jezus jedynym po rednikiem mi dzy bogiem a lud mi

SAKRAMENTY trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

W kościele jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie (chryzmacja), Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo.

Jezus jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi


Sakramenty trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost,umacniają ją i wyrażają. KKK

Sakramenty zajmują więc miejsce Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego...


Rzym 10 17 prawdziwy pocz tek wiary

trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (BW)

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.” (BT)

Hbr.12,2: „...ze wzrokiem utkwionym w Jezusie, w Tym, który wzbudza i doskonali wiarę” (eib)

Rzym.10,17 : prawdziwy początek wiary:


Sakramenty

1128 ....sakramenty działają “ex opere operato” trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,(dosłownie: "przez sam fakt spełnienia czynności"), czyli mocą zbawczego dzieła Chrystusa,

SAKRAMENTY


Hbr.11,6: trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.


Tyt.3,4-7: trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.


KKK 1131: trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

“ Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa ”

( Ich liczba (7) ustaliła się ostatecznie od XIII w.)

(?! uwagi bpa Romaniuka: Sakramentologia biblijna )


Nowy Testament mówi o 2 ustanowieniach Jezusa Chrystusa: trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

-Chrzest (Mat.28,19)

- Wieczerza Pańska (1Kor.11,23-26)

“SAKRAMENTY” w Biblii


INNI POŚREDNICY - ZMARLI ŚWIĘCI - trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,„pomocnicy” Pośrednika ?

… protestanci wielu odłamów są przekonani że katolicy modlą się do Matki Jezusa i świętych. Tymczasem nie istnieje absolutnie żadna modlitwa do świętych, albowiem ci którzy już są oko w oko z Jezusem są tylko naszymi pomocnikami i wstawiają się za nami do Jezusa a tylko Jezus jest pośrednikiem do Ojca...


Kult maryjny skrypt

Kult maryjny trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

(skrypt)


Inni święci trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

O święty Józefie, .... Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.


Katechizm JPII mówi o tym, że przez liturgię wyraża się wiara Kościoła kat. - tak jak wierzy, tak czyni i tak się modli.

KKK 1074 "Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc"


=> Biblia nie zachęca  nigdzie do szukania wstawiennictwa (pomocy, pośrednictwa) u nieżyjących świętych = martwych

=> Biblia zakazuje kontaktowania się ze zmarłymi: 5Moj.18,10-12

=> Jedynie Bóg jest  wszechobecny: dlatego wszyscy mogą się do Niego modlić naraz / jednocześnie - tego atrybutu nie ma żadna inna istota stworzona - ani na niebie ani na ziemi


=>Pierwszym i najważniejszym pomocnikiem w modlitwie i  wstawiennikiem  o nas jest Duch Święty: Rzym.8,26-27; Jud.0,20

=> Biblia zachęca  do szukania takiej pomocy pomiędzy żyjącymi świętymi : 

Mat.18,19-20; Efez.6,18-19; Flp.1,3-4; 1Tes.5,25.

=>JEDYNY POŚREDNIK - Jezus Chrystus: Hbr.4,15-16; Hbr.9,15;  Hbr.9,24, Hbr.12,24-25; 1Tym.2,5; Jan.14,6; Dz.4,12


Co robi wi ci w niebie

Ap.4,10-11; 5,9-14; 14,1-3; 19,1-8:  wstawiennikiem  o nas jest Duch Święty:

- zanoszą modlitwy UWIELBIENIA Boga nie WSTAWIENNICTWA  za żyjącymi na ziemi !

Ap.6,9-11:

- wołają o pomstę SWOJEJ krwi (10 .w) 

- odpoczywają (11.w.);

- nie mają wpływu na ochronę współbraci na ziemi którzy mieli podobnie poginąć (w.11)

Co robią święci w niebie ?


Fundament Kościoła wstawiennikiem  o nas jest Duch Święty: Mat.16, 13-19:A Ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr; i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.


Fragment ten od początku historii Kościoła rozumiano różnie. Jedni twierdzili, że Skałą wymienioną w Ewangelii jest sam Chrystus, inni uważali że skałą jest wyznanie wiary Piotra - wiary w Jezusa jako Syna Bożego.


Gdy zaczęto szukać dowodów na wiodącą rolę rzymskiego kościoła, odwołano się do wątpliwej tradycji mówiącej o pobycie w tym mieście apostoła Piotra.

Żeby jeszcze dodać powagi biskupowi rzymskiemu, zaczęto twierdzić, że pierwszym biskupem Rzymu był właśnie Piotr,

któremu Pan jakoby powierzył rolę Głowy Kościoła, a po nim godność ta przypada jego następcom. (Rzym.16 !?)


Od tego czasu tekst Mat.16 zaczął być interpretowany: kościoła, odwołano się do wątpliwej tradycji mówiącej o pobycie w tym mieście apostoła Piotra.

"A ja tobie powiadam, iżeś ty jest Opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój"


Następnie wiernym przedstawia się takie rozumowanie: kościoła, odwołano się do wątpliwej tradycji mówiącej o pobycie w tym mieście apostoła Piotra.

=> Piotr został nazwany Opoką.

=> Piotr był Głową Kościoła

=> Kościół jest zbudowany na Piotrze.

=> Papieże są następcami Piotra i konsekwentnie Głowami Kościoła

bulla „Unam Sanctam” - Bonifacy VIII (+1303):

"jest absolutnie konieczne dla zbawienia, aby każda ludzka istota była poddana Pontiffowi Rzymskiemu".


Kluczem do prawidłowego zrozumienia tekstu jest tu gra słów:=> petros (petros) : oznacza kamień, głaz r.m=> petra (petra): oznacza opokę-masyw skalny. r.ż a) Jezus nadając Szymonowi nowe imię użył pierwszego z tych słów (Mk 3.16, Jan 1.42). b) Jezus mówi w tym fragmencie, że Kościół będzie zbudowany na "skale".


PRAWDZIWY FUNDAMENT KOŚCIOŁA tu gra słów:

„Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus”.  (1 Kor.3;11)

„Zbudowani na fundamencie Apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus” (Ef.2;20,21)


Rz 9,33: tu gra słów: Jezus porównany do skały (petra)

1Pt 2,8: "ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni." .

1 Kor. 10:4 :A wszyscy pili ten sam duchowy napój; gdyż pili z duchowej Skały (Petra), która podążała za nimi, a skałą tą był Chrystus.


Częstym argumentem za koncepcją tu gra słów: piotrową jest ten, że gra słów Petros-Petra występuje tylko w języku greckim, nie zaś w aramejskim, którym posługiwał się Chrystus (prawdopod.) Jan 1,42 : A wejrzawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jonasza; ty będziesz nazwany Kefas, co się wykłada Piotr (Petros).

( "Kefas" więc w języku aramejskim ma takie samo znaczenie jak "Petros" (Piotr) w greckim)


Tłumacze BT zdają sobie sprawę z różnicy między „petros” a „petra” , a jednak świadomość „zanika” w momencie gdy chodzi o papiestwo....


2 Machabejska 1:16: „petros” a „petra” , a jednak świadomość „zanika” w momencie gdy chodzi o papiestwo....a otworzyli tajemne drzwi w suficie i zabili wodza, zrzucając na niego kamienie....petros - kamień, biernik, l.m. r.m

2 Machabejska 4:41:Widząc gwałtowne postępowanie Lizymacha, jedni pochwycili za kamienie...petros - kamień, biernik , l.m. r.m

2 Machabejska 14:45:Podniósł się, choć krew z niego płynęła i rany były bolesne, a biegnąc minął żołnierzy. Stanął wreszcie na jakiejś urwistej skale.

petra - skała, dopełniacz (genetivus), l.p. r.ż


Sprzeczno ci wewn trz doktrynalne

=> Katechizm JPII nazywa papieża głową kolegium Biskupów, a nie głową Kościoła (883)

=> Sob.Trydencki i Sob.Wat.I używają określenia papieża „jako widzialnej głowy Kościoła kat.”

=>Katechizm (zarys wiary, www.opoka): „Na czele wszystkich biskupów stoi biskup Rzymu, papież. Jest on następcą św. Piotra i widzialną głową Kościoła powszechnego.”

Sprzeczności wewnątrz doktrynalne ?


ad