گزارش پیشرفت کار سند جامع سلامت شهرستان میبد
Download
1 / 22

گزارش پیشرفت کار سند جامع سلامت شهرستان میبد - PowerPoint PPT Presentation


  • 209 Views
  • Uploaded on

گزارش پیشرفت کار سند جامع سلامت شهرستان میبد. واحد بهداشت محیط – بهار 1390. عنوان برنامه: کاهش عرضه مواد دخانی در سطح بازار شهرستان میبد. اهداف برنامه (کوتاه مدت): هماهنگی در اجرای طرح محدودیت عرضه با ادارات ذیربط و صدور کارت عاملیت مجاز خرده فروشی اتحادیه های مربوطه شاخص برنامه:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' گزارش پیشرفت کار سند جامع سلامت شهرستان میبد' - ron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

گزارش پیشرفت کار سند جامع سلامت شهرستان میبد

واحد بهداشت محیط – بهار 1390


عنوان برنامه: شهرستان میبدکاهش عرضه مواد دخانی در سطح بازار شهرستان میبد

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

هماهنگی در اجرای طرح محدودیت عرضه با ادارات ذیربط و صدور کارت عاملیت مجاز خرده فروشی اتحادیه های مربوطه

شاخص برنامه:

شاخص اول = 100* کل مراکز مشمول طرح/ مراکزی که در آنها ممنوعیت عرضه قلیان اعمال شده است

شاخص دوم = 100*کل مراکز مشمول طرح/ مراکزی که بصورت غیر مجاز دخانیات عرضه می کنند

شاخص در شروع برنامه:

شاخص اول: %87=100*7/7

شاخص دوم : %100=100* 313/313

شاخص فعلی (1389) :

شاخص اول % 0 =100*0/7

شاخص دوم : %83=100* 262/313

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %50


عنوان برنامه: شهرستان میبدکاهش تقاضای مواد دخانی در سطح شهرستان میبد

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

هماهنگی با دستگاه های متولی آموزش جهت آموزش عمومی مردم برگزاری کلاس های آموزشی

شاخص برنامه:

شاخص اول = 100* تعداد جمعیت شهرستان/ تعداد افرادی که دخانیات مصرف می کنند

شاخص در شروع برنامه: ( برآوردی بر اساس یک تحقیق میدانی در سال 1386 در یزد، شاخص مستندی موجود نیست)

شاخص اول: %10.5=100*7350/70000

شاخص فعلی (1389) :

شاخص اول: شاخص مستندی در دست نیست

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %نامشخص


عنوان برنامه: شهرستان میبدبهسازی محیط روستا

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1-افزایش 1% خانوارهای روستایی برخوردار از توالت بهداشتی

2-افزایش 2% مدارس روستایی دارای سرویس بهداشتی

3-افزایش 2% خانوارهای روستایی دارای دام و طیور با شرایط بهداشتی نگهداری در منزل

4-افزایش 2% خانوارهای روستایی با سوخت مناسب و بهداشتی

5-افزایش 2% روستاهای دارای طرح هادی

6-افزایش 2% روستاهای دارای طرح جمع آوری آبهای سطحی

شاخص برنامه:

شاخص اول: = 100* کل خانوارهای روستایی/ تعداد خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی

شاخص دوم: = 100*کل مدارس روستایی/ تعداد مدارس روستایی دارای توالت بهداشتی

شاخص سوم: =100* کل خانوارهای روستایی/ تعداد خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی

شاخص چهارم : = 100*کل مدارس روستایی/ تعداد خانوارهای روستایی با مصرف سوخت مناسب

شاخص پنجم: =100* کل روستاها/ روستاهای دارای طرح هادی

شاخص ششم : = 100*کل روستاها/ تعداد روستاهای دارای سیستم جمع آوری آبهای سطحی


عنوان برنامه: شهرستان میبدبهسازی محیط روستا ( ادامه)

شاخص در شروع برنامه:

شاخص اول: %96.9 =100*1913/1973

شاخص دوم : %100=100* 12/12

شاخص سوم: %94.5=100*399/422

شاخص چهارم : %100=100* 1973/1973

شاخص پنجم: %60=100*7/12

شاخص ششم : %0=100* 0/12

شاخص فعلی (1389) :

شاخص اول: %87=100*7/7

شاخص دوم : %100=100* 313/313

شاخص سوم: %100=100*422/422

شاخص چهارم : %100=100* 2004/2004

شاخص پنجم: %83=100*10/12

شاخص ششم : %16=100* 2/12

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدآمادگی در مقابله با حوادث و بلایا در شهرستان میبد

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- راه اندازی وافزایش 2% تجهیزات اتاق بحران

2-افزایش 2% میان آمادگی تیم های امداد ونجات

شاخص برنامه:

شاخص اول = 100* تعداد کل پرسنل بهداشتی درمانی/ تعداد پرسنل بهداشتی درمانی آموزش دیده

شاخص دوم = 100* تعداد تیم پیش بینی شده بر اساس استاندارد/ تعداد تیم آموزش دیده

شاخص در شروع برنامه:

شاخص اول: %6=100*10/172

شاخص دوم:%50=100*2/4

شاخص فعلی (1389) :

شاخص اول: %6=100*10/172

شاخص دوم:%50=100*2/4

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %50


عنوان برنامه: شهرستان میبدفوریت های بهداشت محیط

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ایجاد و راه اندازی خط پیامگیر تلفنی فوریت های بهداشت محیط جهت اخذ گزارش و شکایات مردمی

شاخص برنامه:

شاخص اول = تعداد شکایات مردمی واصله

شاخص دوم = تعداد شکایات رسیدگی شده

شاخص در شروع برنامه:

شاخص اول = تعداد شکایات مردمی واصله

شاخص دوم = تعداد شکایات رسیدگی شده

شاخص فعلی (1389) :

شاخص اول = 103

(شاخص دوم : = 103(درحال حاضر اخذ گزارشات مردمی در ساعات غیراداری از طریق نگهبان شب صورت می گیرد

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی تولیدو عرضه شیرینی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ارتقاء وضعیت بهداشتی کارگاه های تولید و عرضه شیرینی بمیزان4% نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل مراکزتولید و عرضه شیرینی/ مراکز تولید و عرضه شیرینی بهداشتی

شاخص نمونه برداری = 100*کل نمونه شیرینی برداشت شده / نمونه های با نتیجه مطلوب میکروبی و شیمیایی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی %75=100*6/8

شاخص نمونه برداری: %20=100* 11/54

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %87=100*7/8

شاخص نمونه برداری: %13=100* 9/69

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی تولیدو عرضه فرآورده های پروتئینی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ارتقاء وضعیت بهداشتی مراکز تولید و عرضه فرآورده های پروتئینی بمیزان4% نسبت به سال 1388

شاخص برنامه:

بهداشتی شدهشاخص = 100* کل مراکزتولید و عرضه فرآوره های پروتئینی / مراکز تولید وعرضه فرآورده های پروتئینی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص %65=100*47/73

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %80=100*59/73

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی تولید و عرضه قند

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ارتقاء وضعیت بهداشتی کارگاه های تولید و عرضه قند بمیزان4% نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل مراکزتولید و عرضه قند/ مراکز تولید و عرضه قند بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی %100=100*5/5

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %100=100*5/5

(تعداد 26 مورد قند ریزی سنتی فاقد پروانه کسب در حال فعالیت هستند)

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی تولیدو عرضه نان

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ارتقاء وضعیت بهداشتی نانوایی ها بمیزان4% نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل نانوایی ها/ نانوایی های دارای شرایط بهداشتی

شاخص حذف جوش شیرین = 100*کل نانواییها / نانوایی هایی که جوش شیرین را حذف کرده اند

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی %32=100*41/128

شاخص حذف جوش شیرین : %100=100* 128/128

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %38=100*50/131

شاخص حذف جوش شیرین : %100=100* 128/128

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهسازی و بهداشتی م ت ت مواد غذایی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% شاخص بهسازی م ت ت نسبت به شاخص سال 1388

1- ارتقاء 2% شاخص بهداشتی م ت ت نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل تهیه وتوزیع مواد غذایی/ م ت ت با شرایط بهسازی

شاخص بهداشتی = 100* کل تهیه وتوزیع مواد غذایی/ م ت ت با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی71% = 100* 1210/ 858

شاخص بهداشتی27.6% = 100* 1210/ 334

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %67=100*881/1301

شاخص بهداشتی: %31.8=100* 415/1301

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهسازی و بهداشتی هتل و مهمانپذیر

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 4% شاخص بهسازی هتل و مهمانپذیرنسبت به شاخص سال 1388

1- ارتقاء 4% شاخص بهداشتی هتل و مهمانپذیرنسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل هتل و مهمانپذیر/ هتل و مهمانپذیربا شرایط بهسازی

شاخص بهداشتی = 100* کل هتل و مهمانپذیر/ هتل و مهمانپذیربا شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی75% = 100* 4/ 3

شاخص بهداشتی25% = 100* 4/ 1

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %67=100*3/4

شاخص بهداشتی: %50=100* 2/4

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی اماکن ورزشی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ارتقاء وضعیت بهداشتی اماکن ورزشی بمیزان3% نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل اماکن ورزشی/ اماکن ورزشی با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی %66=100*2/3

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %100=100*3/3

(کلیه اماکن ورزشی خصوصی و باشگاههای بدنسازی و سالنهای ایروبیک و بلیارد در برنامه سال 90 می باشد)

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی سینماها و سالنهای نمایش

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% وضعیت بهداشتی سینماها وسالن های نمایش نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل سینماها وسالن های نمایش / سینماها وسالن های نمایش با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی100% = 100* 3/ 3

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %100=100*3/3

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشت محیطی دانشگاه ها و مراکز آموزشی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% وضعیت بهداشتی دانشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* دانشگاهها و مراکز آموزشی / دانشگاهها و مراکز آموزشی با شرایط بهداشتی مطلوب

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی80% = 100* 15/ 12

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %86=100*13/15

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهسازی و بهداشتی مهد کودک ها

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% وضعیت بهداشتی مهد کودک ها وروستا مهد ها نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل مهد کودک ها وروستا / مهد کودک ها وروستا با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی مهد کودک ها 61% = 100* 23/ 14

شاخص بهداشتی روستا مهد ها 0% = 100* 6/ 0

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی مهد کودک ها 74% = 100* 23/ 17

شاخص بهداشتی روستا مهد ها 50% = 100* 6/ 3

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهسازی و بهداشتی آرایشگا ه ها (مردانه)

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% شاخص بهسازی آرایشگا هها نسبت به شاخص سال 1388

1- ارتقاء 2% شاخص بهداشتی آرایشگاه ها نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل آرایشگا هها / آرایشگا هها شرایط بهسازی

شاخص بهداشتی = 100* کل آرایشگا هها / آرایشگا هها با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی62% = 100* 53/ 33

شاخص بهداشتی38% = 100* 53/ 20

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %65.5=100*36/55

شاخص بهداشتی: %45=100* 25/55

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهسازی و بهداشتی آرایشگا ه ها (زنانه)

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% شاخص بهسازی آرایشگا هها نسبت به شاخص سال 1388

1- ارتقاء 2% شاخص بهداشتی آرایشگاه ها نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل آرایشگا هها / آرایشگا هها شرایط بهسازی

شاخص بهداشتی = 100* کل آرایشگا هها / آرایشگا هها با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی52% = 100* 72/ 37

شاخص بهداشتی41% = 100* 72/ 30

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %56=100*51/91

شاخص بهداشتی: %43=100* 40/91

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی پارک ها

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 4% وضعیت بهداشتی پارک ها نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل پارک ها / پارک ها با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی100% = 100* 2/ 2

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %100=100*2/2

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی پادگانها و مراکز نظامی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 4% وضعیت بهداشتی پادگان ها و مراکز نظامی نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل پادگان ها و مراکز نظامی / پادگان ها و مراکز نظامی با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی85% = 100* 7/ 6

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %100=100*7/7

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی تهیه تولید و عرضه گوشت قرمز

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء بررسی وضعیت بهداشتی کشتارگاه سنتی دام

2-ارزیابی و استخراج مشکلات بهداشتی

3- طرح در شوراس سلامت

4- برنامه ریزی برای خذف کشتارگاه سنتی

شاخص برنامه:

مستندات اجرایی شدن اهداف کوتاه مدتشاخص بهداشتی =

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی = شرایط بسیار نامطلوب بهداشتی

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی = علی رغم پیگیری های مکرر و طرح موضوع در شورای سلامت شهرستان و حتی چندین نوبت بازدید مسئولین شهرستان شرایط هیچ تغییری نداشته است

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %0


ad