Enesehindamise ja assessoriks olemise õppetunnid - PowerPoint PPT Presentation

Enesehindamise ja assessoriks olemise ppetunnid
Download
1 / 14

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Enesehindamise ja assessoriks olemise õppetunnid. Sirje Ellermaa Kuressaare Ametikooli arendusdirektor Laulasmaa, 1. november 2006. Kuressaare Ametikooli enesehindamise kronoloogia. SEKRi poolt juhitud Phare VET reformi pilootprojekt „Kvaliteedijuhtimise rakendamine koolis“ 1997. a

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Enesehindamise ja assessoriks olemise õppetunnid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Enesehindamise ja assessoriks olemise ppetunnid

Enesehindamise ja assessoriks olemise õppetunnid

Sirje Ellermaa

Kuressaare Ametikooli arendusdirektor

Laulasmaa, 1. november 2006


Kuressaare ametikooli enesehindamise kronoloogia

Kuressaare Ametikooli enesehindamise kronoloogia

 • SEKRi poolt juhitud Phare VET reformi pilootprojekt „Kvaliteedijuhtimise rakendamine koolis“ 1997. a

 • Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna konkurss 2003

 • Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhinna konkurss 2004

 • Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna konkurss 2004

 • Innove ESF kvaliteediprojekt 2005 – 2008 ja Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna konkurss 2007

Kuressaare Ametikool


Enesehindamise eesm rgid

Enesehindamise eesmärgid

 • Organisatsiooni toimimisest tõese pildi saamine

 • Tugevuste ja parendusvaldkondade väljatoomine

 • Ideed ja vajadused arendusprojektide algatamiseks

 • Kooli toimimisest teadlikkuse tõstmine läbi kaasamise hindamisse ja planeerimisse

 • Võrdlus teiste kutseõppeasutustega

 • Pidev õppimine ja parendamine

Kuressaare Ametikool


Enesehindamise etapid 2003 2004 a

Enesehindamise etapid 2003 - 2004. a

 • Enesehindamine kvaliteediauhinna mudeli põhjal

 • Kriteeriumihaldurid juhtkonnaliikmed, meeskonnas ka juhtkonnaväliseid inimesi (kokku umbes 20)

 • Koolitus meeskonnale oli minimaalne

 • Toimus võimaldajate kirjeldamine ja tulemuste koondamine

 • Tähelepanu seostele jäi ajapuudusel väheseks

 • Palju energiat kulus teksti viimistlemisele ja kärpimisele

 • Hinnangu andsid assessorid, mitte meie ise

Kuressaare Ametikool


Enesehindamise ja assessoriks olemise ppetunnid

 • Tagasisideraport peegeldas reaalsust ja näitas kätte koha teel täiuslikkusele

 • Juhtkond koostas tagasisideraporti põhjal parendustegevuste kava (avalikustatud intranetis ja kajastab täitmist)

 • Paralleelselt toimus uue arengukava koostamine, parendustegevused integreeriti arengukavva, püstitati uued arengueesmärgid ja koostati tegevuskava

 • 2 x aastas toimub tegevuskava elluviimise hindamine ja korrigeerimine, muudatusi arvestatakse iga-aastaste tegevuskavade koostamisel

Kuressaare Ametikool


Enesehindamise ppetunnid

Enesehindamise õppetunnid

 • enesehindamise protsess annab organisatsioonile võimaluse õppida oma tugevustest ja parendusvaldkondadest

 • tagasisideraport toob meid tagasi kahe jalaga maa peale – saame aru, kui kaugele oleme teel täiuslikkuse poole

 • organisatsiooni jaoks paraneb tegevuste süstematiseeritus, põhjendatus, seotus, dokumenteeritus

Kuressaare Ametikool


Enesehindamise ja assessoriks olemise ppetunnid

 • kui me enne oletasime, mis on meie töötajale ja õpilasele hea, siis tänu enesehindamise käivitamisele oleme saanud hulgaliselt faktilist materjali ja teinud muudatusi oma lähenemisviisides;

 • paraneb meeskonnatöö

 • uues arengukavas said eesmärgid mõõdetavaks

 • tippjuhi eestvedamine ja pühendumus on kõige tähtsam eeldus enesehindamise tulemuslikuks läbiviimiseks

Kuressaare Ametikool


M ned n iteid parendustegevustest

Mõned näiteid parendustegevustest

 • Käivitati rühmajuhatajate ja üldaineõpetajate ümarlauad (ainetevaheline integratsioon, sotsiaalsete probleemide teadvustamine, vastastikku teavitamine jm)

 • Võeti tööle koolipsühholoog-nõustaja, sotsiaalpedagoog ja lisakasvatajad õpilaskodusse

 • Taaselustati lastevanemate koosolekud

 • Koduleheküljele lisati reklaamimisvõimalus tööandjaile

Kuressaare Ametikool


Enesehindamise ja assessoriks olemise ppetunnid

 • Algatati teisipäevahommikused kohvi- ja infotunnid õpetajate tubades

 • Kogu kooli ühistele personaliüritustele lisandused ühised õppekäigud teistesse kutseõppeasutustesse

 • Töötati välja sisseelamisprogramm uutele töötajatele, uutele õpetajatele määratakse mentorid

 • Õppetöö tulemuste paremaks jälgimiseks liituti e-kooliga

 • Töötati välja personali- ja koolituspoliitika, tunnustamiskord, kooli sisehindamise süsteem

Kuressaare Ametikool


Enesehindamine 2005 a

Enesehindamine 2005. a

 • Enesehindamise töörühm formeerus vabatahtlikkuse alusel – 17 inimest

 • Juhtkonnaliikmed kaasatud, kuid mitte ilmtingimata kriteeriumide haldurid

 • Töörühm saab rohkem koolitust

 • Toimub tegelik enesehindamine- töörühm kasutab täidetud vormi ja seminari meetodit ja toob kohe välja võimaldajate seosed tulemustega; annab hinnangu- kogu personal hindab maatriks-meetodit kasutades- uus parendustegevuste kava koostatakse enne välishindajate tagasisidearuannet, pärast korrigeeritakse

Kuressaare Ametikool


Organisatsiooni tulemused

Organisatsiooni tulemused

 • Eesti kutseõppeasutuste 2004. a kvaliteediauhinna konkursil 6 äramärgitud nominendi hulgas

 • Leonardo da Vinci programmi kvaliteediauhinna konkurssidel:- 1 pilootprojekt valiti 32 Euroopa parima hulka - 1 lähetusprojekt valiti 24 Euroopa parima hulka ning pälvis oma kategoorias kvaliteediauhinna

Kuressaare Ametikool


Kuressaare ametikooli edutegurid

Kuressaare Ametikooli edutegurid

 • Enesehindamine

 • Kliendirahulolu mõõtmine (töötajad, õpilased, partnerid, vilistlased) ja selle tulemuste arvesse võtmine otsustamisel

 • Toimiv arengukava

 • Süsteemne eesmärkidest lähtuv tegevuskavade koostamine, hindamine ja korrigeerimine

 • Paindlikkus ja õpilasekesksus

 • Kaasaegne õpikeskkond ja kommunikatsioonisüsteem

 • Rahvusvaheline koostöö

 • Aktiivne suhtlemine kõikide huvirühmadega

 • Töötajate, õpilaste ja koostööpartnerite tunnustamissüsteem

 • Personali kaasahaaratus planeerimise ja hindamise protsessidesse

 • Arenguvestlused

 • Pedagoogide tulemuspalgasüsteem

 • Ühisüritused

Kuressaare Ametikool


Assessorit kogemus

Assessoritöö kogemus

 • On mõjutanud kõiki eelpoolmainitud protsesse

 • Aitas paremini kvaliteediauhinna mudelit selgeks saada, eriti terviklikkuse mõiste ja seoste osas

 • Muutis kvaliteedijuhtimise põhimõtted (eriti Demingi ratta) mõtteviisiks

 • Huvitavaid mõtteid ja ideid hinnatavatest organisatsioonidest

 • Sai selgeks süstematiseerituse ja struktureerituse väärtus

 • Esmakordselt oht ülehinnata, teistkordselt allahinnata

 • Enesehindamise läbiviimine oma organisatsioonis peaks muutuma tänu assessoritöö kogemusele lihtsamaks

 • Samas näed kogu aeg parendamist vajavat, st kolleegide jaoks oled “tüütu kahvel”

Kuressaare Ametikool


T nan t helepanu eest

Tänan tähelepanu eest!


 • Login