enesehindamise ja assessoriks olemise ppetunnid
Download
Skip this Video
Download Presentation
Enesehindamise ja assessoriks olemise õppetunnid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Enesehindamise ja assessoriks olemise õppetunnid - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Enesehindamise ja assessoriks olemise õppetunnid. Sirje Ellermaa Kuressaare Ametikooli arendusdirektor Laulasmaa, 1. november 2006. Kuressaare Ametikooli enesehindamise kronoloogia. SEKRi poolt juhitud Phare VET reformi pilootprojekt „Kvaliteedijuhtimise rakendamine koolis“ 1997. a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Enesehindamise ja assessoriks olemise õppetunnid' - rolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
enesehindamise ja assessoriks olemise ppetunnid

Enesehindamise ja assessoriks olemise õppetunnid

Sirje Ellermaa

Kuressaare Ametikooli arendusdirektor

Laulasmaa, 1. november 2006

kuressaare ametikooli enesehindamise kronoloogia
Kuressaare Ametikooli enesehindamise kronoloogia
 • SEKRi poolt juhitud Phare VET reformi pilootprojekt „Kvaliteedijuhtimise rakendamine koolis“ 1997. a
 • Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna konkurss 2003
 • Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhinna konkurss 2004
 • Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna konkurss 2004
 • Innove ESF kvaliteediprojekt 2005 – 2008 ja Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna konkurss 2007

Kuressaare Ametikool

enesehindamise eesm rgid
Enesehindamise eesmärgid
 • Organisatsiooni toimimisest tõese pildi saamine
 • Tugevuste ja parendusvaldkondade väljatoomine
 • Ideed ja vajadused arendusprojektide algatamiseks
 • Kooli toimimisest teadlikkuse tõstmine läbi kaasamise hindamisse ja planeerimisse
 • Võrdlus teiste kutseõppeasutustega
 • Pidev õppimine ja parendamine

Kuressaare Ametikool

enesehindamise etapid 2003 2004 a
Enesehindamise etapid 2003 - 2004. a
 • Enesehindamine kvaliteediauhinna mudeli põhjal
 • Kriteeriumihaldurid juhtkonnaliikmed, meeskonnas ka juhtkonnaväliseid inimesi (kokku umbes 20)
 • Koolitus meeskonnale oli minimaalne
 • Toimus võimaldajate kirjeldamine ja tulemuste koondamine
 • Tähelepanu seostele jäi ajapuudusel väheseks
 • Palju energiat kulus teksti viimistlemisele ja kärpimisele
 • Hinnangu andsid assessorid, mitte meie ise

Kuressaare Ametikool

slide5
Tagasisideraport peegeldas reaalsust ja näitas kätte koha teel täiuslikkusele
 • Juhtkond koostas tagasisideraporti põhjal parendustegevuste kava (avalikustatud intranetis ja kajastab täitmist)
 • Paralleelselt toimus uue arengukava koostamine, parendustegevused integreeriti arengukavva, püstitati uued arengueesmärgid ja koostati tegevuskava
 • 2 x aastas toimub tegevuskava elluviimise hindamine ja korrigeerimine, muudatusi arvestatakse iga-aastaste tegevuskavade koostamisel

Kuressaare Ametikool

enesehindamise ppetunnid
Enesehindamise õppetunnid
 • enesehindamise protsess annab organisatsioonile võimaluse õppida oma tugevustest ja parendusvaldkondadest
 • tagasisideraport toob meid tagasi kahe jalaga maa peale – saame aru, kui kaugele oleme teel täiuslikkuse poole
 • organisatsiooni jaoks paraneb tegevuste süstematiseeritus, põhjendatus, seotus, dokumenteeritus

Kuressaare Ametikool

slide7
kui me enne oletasime, mis on meie töötajale ja õpilasele hea, siis tänu enesehindamise käivitamisele oleme saanud hulgaliselt faktilist materjali ja teinud muudatusi oma lähenemisviisides;
 • paraneb meeskonnatöö
 • uues arengukavas said eesmärgid mõõdetavaks
 • tippjuhi eestvedamine ja pühendumus on kõige tähtsam eeldus enesehindamise tulemuslikuks läbiviimiseks

Kuressaare Ametikool

m ned n iteid parendustegevustest
Mõned näiteid parendustegevustest
 • Käivitati rühmajuhatajate ja üldaineõpetajate ümarlauad (ainetevaheline integratsioon, sotsiaalsete probleemide teadvustamine, vastastikku teavitamine jm)
 • Võeti tööle koolipsühholoog-nõustaja, sotsiaalpedagoog ja lisakasvatajad õpilaskodusse
 • Taaselustati lastevanemate koosolekud
 • Koduleheküljele lisati reklaamimisvõimalus tööandjaile

Kuressaare Ametikool

slide9
Algatati teisipäevahommikused kohvi- ja infotunnid õpetajate tubades
 • Kogu kooli ühistele personaliüritustele lisandused ühised õppekäigud teistesse kutseõppeasutustesse
 • Töötati välja sisseelamisprogramm uutele töötajatele, uutele õpetajatele määratakse mentorid
 • Õppetöö tulemuste paremaks jälgimiseks liituti e-kooliga
 • Töötati välja personali- ja koolituspoliitika, tunnustamiskord, kooli sisehindamise süsteem

Kuressaare Ametikool

enesehindamine 2005 a
Enesehindamine 2005. a
 • Enesehindamise töörühm formeerus vabatahtlikkuse alusel – 17 inimest
 • Juhtkonnaliikmed kaasatud, kuid mitte ilmtingimata kriteeriumide haldurid
 • Töörühm saab rohkem koolitust
 • Toimub tegelik enesehindamine- töörühm kasutab täidetud vormi ja seminari meetodit ja toob kohe välja võimaldajate seosed tulemustega; annab hinnangu- kogu personal hindab maatriks-meetodit kasutades- uus parendustegevuste kava koostatakse enne välishindajate tagasisidearuannet, pärast korrigeeritakse

Kuressaare Ametikool

organisatsiooni tulemused
Organisatsiooni tulemused
 • Eesti kutseõppeasutuste 2004. a kvaliteediauhinna konkursil 6 äramärgitud nominendi hulgas
 • Leonardo da Vinci programmi kvaliteediauhinna konkurssidel:- 1 pilootprojekt valiti 32 Euroopa parima hulka - 1 lähetusprojekt valiti 24 Euroopa parima hulka ning pälvis oma kategoorias kvaliteediauhinna

Kuressaare Ametikool

kuressaare ametikooli edutegurid
Kuressaare Ametikooli edutegurid
 • Enesehindamine
 • Kliendirahulolu mõõtmine (töötajad, õpilased, partnerid, vilistlased) ja selle tulemuste arvesse võtmine otsustamisel
 • Toimiv arengukava
 • Süsteemne eesmärkidest lähtuv tegevuskavade koostamine, hindamine ja korrigeerimine
 • Paindlikkus ja õpilasekesksus
 • Kaasaegne õpikeskkond ja kommunikatsioonisüsteem
 • Rahvusvaheline koostöö
 • Aktiivne suhtlemine kõikide huvirühmadega
 • Töötajate, õpilaste ja koostööpartnerite tunnustamissüsteem
 • Personali kaasahaaratus planeerimise ja hindamise protsessidesse
 • Arenguvestlused
 • Pedagoogide tulemuspalgasüsteem
 • Ühisüritused

Kuressaare Ametikool

assessorit kogemus
Assessoritöö kogemus
 • On mõjutanud kõiki eelpoolmainitud protsesse
 • Aitas paremini kvaliteediauhinna mudelit selgeks saada, eriti terviklikkuse mõiste ja seoste osas
 • Muutis kvaliteedijuhtimise põhimõtted (eriti Demingi ratta) mõtteviisiks
 • Huvitavaid mõtteid ja ideid hinnatavatest organisatsioonidest
 • Sai selgeks süstematiseerituse ja struktureerituse väärtus
 • Esmakordselt oht ülehinnata, teistkordselt allahinnata
 • Enesehindamise läbiviimine oma organisatsioonis peaks muutuma tänu assessoritöö kogemusele lihtsamaks
 • Samas näed kogu aeg parendamist vajavat, st kolleegide jaoks oled “tüütu kahvel”

Kuressaare Ametikool