Maakonnaplaneeringute ülevaatamise tulemused - PowerPoint PPT Presentation

Maakonnaplaneeringute levaatamise tulemused
Download
1 / 24

 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Maakonnaplaneeringute ülevaatamise tulemused. Heino Alaniit Harju Maavalitsus 21.12.2011. Maakonnaplaneeringute ülevaatamine. Planeerimisseaduse § 29 lg 2 1 kohaselt vaatab maavanem hiljemalt nelja kuu jooksul pärast Riigikogu korralisi valimisi kehtestatud maakonnaplaneeringud üle.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Maakonnaplaneeringute ülevaatamise tulemused

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maakonnaplaneeringute levaatamise tulemused

Maakonnaplaneeringute levaatamise tulemused

Heino Alaniit

Harju Maavalitsus

21.12.2011


Maakonnaplaneeringute levaatamine

Maakonnaplaneeringute levaatamine

 • Planeerimisseaduse 29 lg 21 kohaselt vaatab maavanem hiljemalt nelja kuu jooksul prast Riigikogu korralisi valimisi kehtestatud maakonnaplaneeringud le.

 • Kehtestatud planeeringute levaatamise eesmrgiks oli vlja selgitada ka planeeringu elluviimisel ilmnenud olulised mjud majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning anda hinnang planeerimisalasele olukorrale maakonnas.


Maakonnaplaneeringute levaatamine1

Maakonnaplaneeringute levaatamine

Maakonnaplaneeringute levaatamise lihtsustamiseks ja maakonna planeerimisalase olukorra hindamiseks koostas Siseministeerium vastava juhendmaterjali (edaspidi juhend).

Juhendi eesmrk oli htlustada maakonnaplaneeringute levaatamise ning maakonna planeerimisalase olukorra hindamise aruannete sisu ja lesehitust

Regionaalministri 03.11.2010 kirjaga nr 13-2/5-1 anti maavalitsustele planeerimisseaduse 29 lg 21 kohase koondlevaade esitamise thtajaks 10. juuni 2011.


Maakonnaplaneeringute levaatamise tulemused

Harju maakonnas kehtivad kesoleval ajal

alljrgnevad maakonnaplaneeringud:

-Harju maakonnaplaneering, I etapp, kehtestatud 19.04.1999.

- Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, kehtestatud 11.03.2003.

- Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015, kehtestatud 01.04.2010.


Maakonnaplaneeringute levaatamise tulemused

 • Vastavalt Siseministeeriumi juhendis toodud tabelitele ksisime jaanuaris 2011 KOV-delt andmeid planeerimisalase olukorra kohta:

  - palju on ldplaneeringuid, kas ja millisel mral need muudavad maakonnaplaneeringut ning kas ja kui palju on ldplaneeringut detailplaneeringutega muudetud;

  - KOV-de varustatus erialase haridusega planeeringuspetsialistidega;

  - kui palju planeeringuid on vaidlustatud kohtus;

  - kui palju planeeringuvaidlusi on judnud riigikohtusse, mis planeeringud ja millised on riigikohtu lahendid.

 • Kik maakonna 24 KOV-i esitasid oma andmed, mille phjal on koostatud levaatlik koondtabel olukorrast kohalikes omavalitsustes.


Maakonnaplaneeringute levaatamise tulemused

Maakonnaplaneeringu strateegiliste eesmrkide elluviimise hindamine ning nende dokumentide mju inventuur kohalikul tasandil ja riigi tasandil

 • Selle lesande titmiseks korraldati hange, mille vitis O Hendrikson & Ko.

 • Konsultandi lesandeks oli:

  • vrrelda kehtestatud maakonnaplaneeringu ja teemaplaneeringute eesmrke vastavate riiklike sektorarengukavade ning kohalike omavalitsuste ldplaneeringute ja arengukavadega.

  • tuvastada, mitmel korral ja millistes punktides on KOV ldplaneeringuga tehtud maakonnaplaneeringu muutmise ettepanek.


Maakonnaplaneeringute levaatamise tulemused

 • 19.04.2011 toimus seminar KOV-dele, kus vaadati le senise levaatuse tulemused ning koguti infot kvalitatiivanalsiks maakonnaplaneeringute mju kohta kohalikule elule.

 • Lpparuanne esitati juuni algul.

 • Konsultandi koostatud lpparuanne oli heks oluliseks koondaruande osaks.


Harju maakonnaplaneeringu i etapp

Harju maakonnaplaneeringu I etapp

 • Maakonnaplaneeringu koostamisel lhtuti sel ajal kehtinud riiklikest arengukavadest.

 • Tnasel peval kehtivate arengukavade koostamisel on ldjoones maakonnaplaneeringuga arvestatud.

 • Eesti leriigiline planeering 2010 ja Eesti regionaalarengu strateegia 2005 2015 nevad ette maakonnakeskuste tugevdamist, kuid reaalseid samme selleks ei ole riigi poolt tehtud.


Teemaplaneering asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused

Teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused

 • Teemaplaneeringu rakendusstete kohaselt on olulisemateks rakendusvahenditeks ldplaneeringud ja detailplaneeringud.

 • Kikides prast 2003 kehtestatud ldplaneeringutes on lhtutud teemaplaneeringust ja viidud see vastavaks kohalikele oludele.

 • Kuna Tallinna lhimbruses on kehtestatud uued ldplaneeringud vi on need lppstaadiumis (Rae, Harku, Kiili), siis on loobutud Tallinna lhipiirkonna eripra ja probleeme arvestava teemaplaneeringu koostamisest, kuna viimati nimetatud teemaplaneeringu eesmrgid on tidetud.


Teemaplaneering maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009 2015

Teemaplaneering Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015

 • Teemaplaneeringu juures puudub vahetu tegevuskava.

 • Teemaplaneering on aluseks ja analtiliseks toeks kohalike omavalitsuste planeeringute ja arengudokumentide koostamisel ning tegevuse kavandamisel.


Planeerimisalane olukord maakonnas

Planeerimisalane olukord maakonnas

 • Planeerimisseaduse ajal (alates 2003) kehtestatud kogu omavalitsuse haldusterritooriumit hlmavad ldplaneeringud on kehtestatud 13 omavalitsuses;

 • Planeerimis- ja ehitusseaduse (PES) ajal (1995-2002) kehtestatud kogu omavalitsuse haldusterritooriumit hlmavad ldplaneeringud on kehtestatud 9 omavalitsuses, neist viies on menetluses uus ldplaneering;

 • hes omavalitsuses prineb kehtiv ldplaneering PES kehtestamisele eelnevast ajast (uus menetluses)

 • hes omavalitsuses puudub kogu omavalitsuse haldusterritooriumit hlmav ldplaneering (uus menetluses)


Maakonnaplaneeringute levaatamise tulemused

Planeerimis- ja ehitusseadus (14.06.1995) Planeerimisseadus (01.01.2003)


Maakonnaplaneeringute levaatamise tulemused

Planeerimisseaduse 29 like 3 kohaselt vaatab kohalik omavalitsus kehtestatud ldplaneeringud le ja esitab levaatuse tulemused maavanemale hiljemalt 6 kuu jooksul prast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi.


2011 aastal maavanema j relevalves olnud ldplaneeringud

2011. aastal maavanema jrelevalves olnud ldplaneeringud

 • Rae valla ldplaneeringu avalikustamise kigus esitatud ettepanekutest ji arvestamata 80.

 • Harku valla ldplaneeringu avalikustamise kigus esitatud ettepanekutest ji arvestamata 97.

 • Kiili valla ldplaneering esitati maavanemale 30.09.2011 jrelevalve teostamiseks ning 18.10.2011 kirjaga tegi maavanem ettepaneku korraldada Kiili valla ldplaneeringule tiendav avalik vljapanek.

 • Kose valla ldplaneering sai maavanemalt heakskiidu 28.10.2011 ja kehtestati 17.11.2011

 • Vasalemma valla ldplaneering sai maavanemalt heakskiidu ja kehtestati 28.06.2011


Kov de varustus erialase haridusega planeerimisspetsialistidega

KOV-de varustus erialase haridusega planeerimisspetsialistidega:


Planeerimisseaduse 23 kohane j relevalve

Planeerimisseaduse 23 kohane jrelevalve


Kov de planeerimisalased kohtuvaidlused alates 2005 aastast

KOV-de planeerimisalased kohtuvaidlused alates 2005. aastast

 • Harjumaa 16 KOV-i planeerimisalastest vaidlustest 141 on judnud I vi II astme kohtusse, sealhulgas:

  • 73 Tallinnast

  • 30 Viimsi vallast

  • 11 Rae vallast

 • Riigikohtusse on judnud 24 planeerimisalast vaidlust, sealhulgas:

  • 12 Tallinnast

  • 6 Rae vallal

  • 2 Saku vallal


Vvs 85 tulenevate planeerimisalaste kohtuvaidluste arv maavalitsuse kohtusk igud

VVS 85 tulenevate planeerimisalaste kohtuvaidluste arv (maavalitsuse kohtuskigud)


Ettepanekud planeerimisalase v imekuse t stmiseks

Ettepanekud planeerimisalase vimekuse tstmiseks

 • Planeerimisseadust tiendada:

  • Miste lhiaastate ehitustegevus sisustamine seaduses (et saada alus tunnistada kehtetuks aegunud planeeringuid);

  • Maavanemale planeeringujrelevalve kigus suurema kaalutlusiguse andmine;

  • 17 kohase koosklastuse vajaduse mramise iguse laiendamine kohalikele omavalitsustele

  • ld- ja detailplaneeringute avaliku vljapaneku korraldamine ainult valla keskuses ( 18 lg 2).

 • Looduskaitseseaduse thenduses tiheasustusalade tunnuste tpsustamine ning uute tiheasustusalade moodustamise/laiendamise menetlusreeglite lihtsustamine;

 • Ranna ja kalda ehituskeeluvndi vhendamise menetluse hildamine planeeringu koosklastamise menetlemisega;

 • Planeerimismenetluse ja keskkonnamju strateegilise hindamise menetluse harmoniseerimine.


Ettepanekud maakonna ruumilise arengu edendamiseks

Ettepanekud maakonna ruumilise arengu edendamiseks

 • Uus Harju maakonnaplaneering

  • on vaja htset terviklikku ngemust Harju maakonna arengusuundadest (pikemas perspektiivis)


Lisanduvad planeerimis lesanded

Lisanduvad planeerimislesanded:

 • Rail Balticu trassikoridori asukoha valik

  • algatab Vabariigi Valitsus

 • Keskustevrgu teemaplaneering

  • tulenevalt toimunud arengutest elamuehituse, koolivrgu ja muude teenuste kttesaadavuse osas on vaja uuest lbi analsida Harju maakonna keskustevrgustik

 • Tuuleenergeetika teemaplaneering kesoleval ajal on pilootprojektina koostamisel Hiiu, Lne, Prnu, ja Saare maakonnas. Selle phjal koostatakse metoodika teistele maakondadele.

  • Eesmrk on leida sobivaimad kohad tuulikuparkide rajamiseks.

 • Merealade teemaplaneering pilootprojektina algatatakse planeeringud Hiiu vi Prnu maakonnas, t tulemusena valmib ka metoodika teistele maakondadele

  • Eesmrk on suunata merealade kasutuselevttu (avamere tuulikupargid, laevateed, maavarade ammutamine jne)


Koostatavad planeeringud

Koostatavad planeeringud

 • Teemaplaneering Phimaantee nr 4 (E67) Tallinn Prnu Ikla (Via Baltica) trassi asukoha tpsutamine km 12,0 44,0 algatatud Harju maavanema 13.05.2009 korraldusega nr 1215-k

 • Teemaplaneering "Harjumaa kergliiklusteed" - algatatud Harju maavanema 27.04.2010 korraldusega nr 665-k

 • Teemaplaneering "Harku-Lihula-Sindi 330 kV elektriliini L503 trassiasukohamramine algatatud Harju maavanema 26.10.2011 korraldusega nr 2018-k


T nan

Tnan!

Heino Alaniit

Harju MaavalitsusAPO arengutalitus


 • Login