Hemodiyaliz
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Dr. Serkan Gür, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hemodiyaliz Hastalarında Endovasküler Yolla Tedavi Edilen Santral Ven Darlık ve Tıkanıklıklarının Uzun Dönem Sonuçları. Dr. Serkan Gür, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Dr. Levent Oğuzkurt , Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Uğur Özkan, Ortadoğu Hastanesi, Adana

Download Presentation

Dr. Serkan Gür, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr serkan g r ifa niversitesi t p fak ltesi zmir

HemodiyalizHastalarındaEndovaskülerYollaTedaviEdilenSantralVenDarlıkveTıkanıklıklarınınUzunDönemSonuçları

Dr. Serkan Gür, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

Dr. Levent Oğuzkurt, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

Dr. Uğur Özkan, Ortadoğu Hastanesi, Adana

Dr. Murat Gedikoğlu, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

Dr. Mahmut Duymuş, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kars

Dr. Berhan Genç, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir


Dr serkan g r ifa niversitesi t p fak ltesi zmir

Amaç

 • Hemodiyalizhastalarındakisemptomatiksantralvendarlıkvetıkanıklıklarınınendovasküleryöntemlerletedavisininuzundönemsonuçlarınıbildirmek

 • Endovasküler tedavi yöntemlerinin uzun dönem patensi sonuçlarını karşılaştırmaktır


Gere ve y ntem

GereçveYöntem

 • 2000-2010yıllarıarasında tek merkezli, retrospektif

  (Başkent Üniversitesi hastanesi, ADANA)

 • Semptomatik!

 • Endovasküleryöntemlebaşarıylatedaviedilenhastalar çalışmaya alındı

 • Primer tedaviyöntemi:Balonanjioplasti(PTA)

 • PTA cevap yok → Stentleme (Bailout)

 • Rekürrenslerde ilk seçenek→ PTA


Tan mlamalar

Tanımlamalar

 • Teknik başarı ( %30 > rezidüel darlık, kollaterallerin kaybolması)

 • Primer patensi: İlk işlem →→ İkinci işlem

 • Sekonder Patensi (PTA): İlk işlem →→ Kalıcı tıkanıklık veya stentleme

 • Sekonder Patensi (Stent): İlk işlem→→ Kalıcı tıkanıklık, akses kaybı


Statistik de erlendirme takip

İstatistik değerlendirme-Takip

 • Kaplan-Meiersağkalım eğrileri:

  Primer/Sekonder Patensi

  PTA-stent /nitinol-Wallstent gurupları arasında

 • Log-rank test: Patensi kıyaslaması

 • T-test: Sürekli değişkenlerin analizi

 • Pearson analizi: Lezyon uzunluğu-sekonderpatensi ilişkisi

 • Takip: Semptomatik hastada venografi ile


 • Bulgular

  Bulgular

  (İki gurup arasında anlamlı istatistik fark saptanmadı p > 0.05)


  Bulgular1

  Bulgular

  • 125 (%83) hastada dirsek, 25 (%17) el bilek fistülü var.

  • 136 hastada nativ AVF; 14 hasta AVG

  • 135 (%90) hastada santral venözkateter öyküsü (+)

  • 85 hastada→ tek santral kateter

  • 84 hastada (%56) IJV; 51 hastada (%44) subklaviankateter öyküsü (+)

  • Klinik bulgu: Kol şişliği (%97), yüz-boyun şişliği (%38), diyalizde yetersizlik (%13), meme ödemi (%3)


  Bulgular2

  Bulgular


  150 hastada ematik lezyon da l m

  150 hastada şematik lezyon dağılımı


  Bulgular3

  Bulgular

  • 141 hasta: toplam 184 semptomatiksantralventıkayıcılezyonu

  • 109 PTA (%77) ve 32 (%23) stentleme

  • Teknikbaşarı %94

  • 9 hastada (%6) rekanalizasyon başarısız

  • 91 (%61) hastada anlamlı (> %50) darlık

  • 59 (%39) hastada santral ven tıkanıklığı

  • 14 hastada eşlik eden akut tromboz

   • Ortalama takip süresi: 36.5±21.9 ay


  Bulgular komplikasyon

  Bulgular/Komplikasyon

  • Pearson korelasyon analizinde lezyon uzunluğu ile PTA sekonderpatensisi arasında negatif ilişki bulundu

  • PTA/Stent gurubunda ven başına ortalama girişim sayısı: 2.6±2.8/4.3±2.5/(p=0.002)

   KOMPLİKASYON

  • Stentte kısalma (wallstent/ 2 hasta): ek stentleme

  • Stentfraktürü (nitinolstent/2 hasta): stentleme

  • Stentkollapsı(nitinolstent/1 hasta): stentleme

  • 3 (SCV) ekstravazasyon:

   • balon tamponad (2), kaplı stentleme (1)


  Pta stent guruplar na ait primer patensi sa kal m e risi

  PTA/Stent Guruplarına ait primerpatensisağkalım eğrisi

  p= 0.036


  Pta stent guruplar na ait sekonder patensi sa kal m e risi

  PTA/Stent Guruplarına ait sekonderpatensisağkalım eğrisi

  p=0.046


  Nitinol wallstent guruplar na ait primer patensi sa kal m e risi

  Nitinol/Wallstent guruplarına ait primerpatensisağkalım eğrisi

  p=0.007


  Nitinol wallstent guruplar na ait sekonder patensi sa kal m e risi

  Nitinol/Wallstent guruplarına ait sekonderpatensisağkalım eğrisi

  p=0.011


  Tarti ma sonu

  TARTIŞMA/SONUÇ

  • Primer/bailoutstentleme ? Primer kaplı stentleme?

  • Literatürde patensi oranları farklı..

  • Endovasküler tedavide ek girişim sayısı fazla

  • Semptomatik hastalar tedavi edilmeli

  • Stent gurubunda PTA gurubuna göre ve nitinolstent gurubunda Wallstent gurubuna göre daha yüksek patensi oranları saptandı.


 • Login