Download

Rano iskustvo


Advertisement
/ 12 []
Download Presentation
Comments
roch
From:
|  
(1070) |   (0) |   (0)
Views: 64 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Rano iskustvo. Platon (428.-348. p.n.e.): Prvi korak je najvažniji, naročito kada se radi o mladim i nežnim osobama. To je vreme kada se one formiraju i kada svaki utisak koji im priredimo ostavlja trajni trag.
Rano iskustvo

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rano iskustvoSlide 1

Rano iskustvo

Rano iskustvoSlide 2

 • Platon (428.-348. p.n.e.): Prvi korak je najvažniji, naročito kada se radi o mladim i nežnim osobama. To je vreme kada se one formiraju i kada svaki utisak koji im priredimo ostavlja trajni trag.

 • Kvintilijan (35-100 n.e.): Po prirodi smo najuporniji u onome što smo upili u detinjstvu, kao što miris kojim se impregniraju lađe dok su nove ostaje u njima ...

 • Džon Lok (1632-1704): Mali ili gotovo neosetni utisci iz našeg ranog detinjstva imaju vrlo važne i trajne posledice

Rano iskustvoSlide 3

 • J. B. Votson (1928): Kada dete napuni tri godine, već je postavljen čitav njegov emocionalni plan, kao i njegova emocionalna dispozicija.

 • S. Frojd (1949): Izgleda da se neuroze dobijaju samo u ranom detinjstvu (do šeste godine)...psihološki, dete je otac čoveka

Zna aj ranog iskustvaSlide 4

Značaj ranog iskustva

 • Psihoanaliza

 • Teorije učenja

Psihoanaliti ki pristup izu avanju zna aja ranog iskustvaSlide 5

Psihoanalitički pristup izučavanju značaja ranog iskustva

 • Značaj ranog detinjstva kao formativnog perioda u razvoju ličnosti i karaktera

  Frojdova teorija razvoja ličnosti

 • Posledice ranog negativnog iskustva po mentalno zdravlje i funkcionisanje ličnosti

  Afektivno lišavanje

  Hospitalizam

Rano iskustvoSlide 6

 • Džon Bolbi: Afektivna vezanost (attachment)- odnos između deteta i roditelja koji se uspostavlja tokom prvih meseci života na osnovu urođene potrebe deteta za kontaktom

 • Rene Špic: Hospitalizam-negativne psihofizičke posledice afektivnog lišavanja usled hospitalizacije ili odvajanja uopšte

Istra ivanje zna aja ranog iskustva u okviru teorija u enjaSlide 7

Istraživanje značaja ranog iskustva u okviru teorija učenja

 • Utiskivanje

 • Izlaganje draži (držanje u ruci, elekrični šokovi)

 • Senzorno lišavanje

Klasi na teza o ranom iskustvu nikla u okviru psihoanalize i teorija u enjaSlide 8

Klasična teza o ranom iskustvu(nikla u okviru psihoanalize i teorija učenja)

 • Period ranog detinjstva predstavlja senzitivni ili kritični period razvoja

 • Efekti ranog iskustva su trajni i ireverzibilni

 • Efekti ranog iskustva su globalni (opšti)

Klark i klark rano iskustvo mit ili injenicaSlide 9

Klark i Klark : Rano iskustvo, mit ili činjenica

 • Klarkovi analiziraju tri grupe studija:

 • Studije na deci odrasloj u uslovima ekstremno teškog socijalnog lišavanja (izolacije)

 • Studije o razvoju domske dece i dece gajene u porodici ali u krajnje nepovoljnim uslovima

 • Studije o delovanju kompenzatornih programa

  -

Studije na deci odrasloj u uslovima ekstremno te kog socijalnog li avanja izolacijeSlide 10

Studije na deci odrasloj u uslovima ekstremno teškog socijalnog lišavanja (izolacije)

-Psiholingvistička studija jednog modernog divljeg deteta, S. Kertis- potvrđuje ireverzibilno negativno dejstvo ranog jezičkog lišavanja

- Studija blizanaca ; J. Koluhova – ukazuje da su efekti ranog negativnog iskustva nadoknadivi

Studije o razvoju domske dece i dece gajene u porodici ali u krajnje nepovoljnim uslovimaSlide 11

Studije o razvoju domske dece i dece gajene u porodici ali u krajnje nepovoljnim uslovima

 • Deca iz Kreša u Libanu, Denis – rano detinjstvo (prve dve godine) je kritičan period za razvoj inteligencije

 • Gvatemalska studija, Kegan – efekti ranog iskustva su nadoknadivi

Dejstvo kompenzatornih programaSlide 12

Dejstvo kompenzatornih programa

 • Efekte treba tumačiti u kontekstu sadržaja primenjenih programa i testova evaluacije

 • Efekti su bolji u domenima u kojima je stepen početnog zaostajanja manji

 • Dugotrajni programi dodatne stimulacije daju bolje efekte od kratkotrajnijih

 • Efekti su bolji što je raniji uzrast na kome se počinje sa primenom programa


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro