Софтуер ни надеждност ни Концепции - PowerPoint PPT Presentation

 Софтуер
Download
1 / 5

 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Софтуер ни надеждност ни Концепции. Софтуер на Надеждност: вероятността, че програмата се изпълнява успешно, в съответствие със спецификациите за определен период от време. Rsy = Rs * Rh * Ro Rsy - надеждността на системата Rs - Софтуер на н адеждност

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Софтуер ни надеждност ни Концепции

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5592985

Софтуерни надеждностни Концепции


5592985

Софтуерна Надеждност: вероятността, че програмата се изпълнява успешно, в съответствие със спецификациите за определен период от време.

Rsy = Rs * Rh * Ro

Rsy - надеждността на системата

Rs - Софтуернанадеждност

Rh -Хардуерна надеждност

Ro-Операторна надеждност


5592985

Хардуерни и Софтуерни грешки

Графика


5592985

Избягването на повредизаразвитиетонасофтуераразчитана:

 • Наличиетонаточна (запредпочитанеофициална) системна спецификация

 • Организационнафилософияна качеството

 • Използваненависоквидезикзапрограмиране

 • Ограничениязаизползваненапрограмни конструкции,коитосазастрашениотгрешки.


5592985

Четиритеаспекта за устойчивостнаотказите са:

 • откриваненагрешка: Системататрябвадаоткрие, чедаденакомбинацияводиилищедоведедоповреда в системата

 • оценканапораженията: Частитенасъстояниетонасистемата, коитосабилизасегнатиотповредата, трябвадабъдатоткрити.

 • повреди привъзстановяване: Системататрябвадавъзстановисъстояниетосидоизвестно безопасносъстояние

 • ) заотстраняваненадефекти: Товавключвапромянанасистемата, такачевината за повредата да несеповтори


 • Login