slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
อนาคตเศรษฐกิจไทย : ก้าวต่อไปสู่ ความเข้มแข็งและยั่งยืน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

อนาคตเศรษฐกิจไทย : ก้าวต่อไปสู่ ความเข้มแข็งและยั่งยืน - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

อนาคตเศรษฐกิจไทย : ก้าวต่อไปสู่ ความเข้มแข็งและยั่งยืน. กรอบการนำเสนอ. ความเป็นมา โครงสร้างเศรษฐกิจไทย : ประเด็นสำคัญ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน. ความเป็นมา. ปัจจัยภายนอก ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจโลกชะลอตัว การแข่งขันการส่งออกที่รุนแรงขึ้น Tsunami ภัยแล้ง. เศรษฐกิจมีภูมิคุ้มกัน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' อนาคตเศรษฐกิจไทย : ก้าวต่อไปสู่ ความเข้มแข็งและยั่งยืน' - robert-contreras


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
อนาคตเศรษฐกิจไทย:ก้าวต่อไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนอนาคตเศรษฐกิจไทย:ก้าวต่อไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
slide2
กรอบการนำเสนอ
 • ความเป็นมา
 • โครงสร้างเศรษฐกิจไทย : ประเด็นสำคัญ
 • แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
slide3
ความเป็นมา

ปัจจัยภายนอก

 • ราคาน้ำมัน
 • เศรษฐกิจโลกชะลอตัวการแข่งขันการส่งออกที่รุนแรงขึ้น
 • Tsunami
 • ภัยแล้ง
 • เศรษฐกิจมีภูมิคุ้มกัน
 • ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
 • มีคุณภาพและยั่งยืน
 • กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง
slide4
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย : ประเด็นสำคัญ
  • โครงสร้างรายจ่าย
  • โครงสร้างด้านการผลิต
  • โครงสร้างด้านรายได้
slide5

1. พึ่งพิงการส่งออกในสัดส่วนที่สูง

 • 2. ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งมี import content สูง
 • 3. การบริโภคสินค้าคงทนมีความสำคัญมากขึ้น ต้องอาศัย import content สูง
 • โครงสร้างด้านรายจ่าย : 3 ประเด็นสำคัญ
 • เศรษฐกิจไทยขึ้นกับปัจจัยภายนอกมากขึ้น
 • การนำเข้าเพิ่มขึ้น : มูลค่าเพิ่ม GDP ต่ำ
slide6
1. พึ่งพิงการส่งออกสูง ทำให้เศรษฐกิจไทยขึ้นกับเศรษฐกิจโลก

ที่มา : สศช.

2 import content
2. พึ่งการส่งออกสินค้าอุตฯ ที่มี Import contentสูง

ที่มา : สศช.

higher exports are accompanied by increasing import bills
Higher exports are accompanied by increasing import bills

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบนำเข้า/ มูลค่าการส่งออก (%)

ที่มา : สศช.

slide9
มูลค่าเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักต่ำมูลค่าเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักต่ำ

ที่มา : สศช.

slide10
3.การบริโภคสินค้าคงทนมีความสำคัญมากขึ้น : ใช้วัตถุดิบนำเข้าในการผลิตสูง

ที่มา : สศช.

slide11

1. พึ่งพิงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก

 • 2. การผลิตสินค้าอุตฯ ที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีต้นทุนการผลิตนำเข้าจากต่างประเทศสูง
 • 3. ภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง ใช้พลังงานสูง + นำเข้าพลังงาน
 • 4. การผลิตต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 • 5. การผลิตสาขาบริการมีความสำคัญมากขึ้นแต่บริการท่องเที่ยวยังเป็นสาขาหลัก สาขาบริการอื่น ๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ และการเงิน ยังไม่มีการขยายตัวเท่าที่ควร
 • ในสาขาท่องเที่ยว อาศัยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก และใช้ความรู้และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการสร้างมูลค่าน้อย
 • 6. การผลิตสาขาเกษตร ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ/ ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าเทคโนโลยีในการผลิต
 • โครงสร้างด้านการผลิต : 6 ประเด็นสำคัญ
 • ขึ้นกับปัจจัยภายนอกมากขึ้น
 • การนำเข้าเพิ่มขึ้น : มูลค่าเพิ่มต่ำ
slide12

1. พึ่งพิงสาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก

ที่มา : สศช.

slide13
2. การผลิตสินค้าอุตฯ ที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีต้นทุนการผลิตนำเข้าจากต่างประเทศสูง

ที่มา : สศช.

slide14
3. ภาคอุตสาหกรรมและขนส่งใช้พลังงานมากกว่าภาคเกษตร

Shares of Final Energy Consumption by Economic Sector 2004

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

*Industry = Manufacturing +Mining +Construction

slide15
4. การผลิตพึ่งพิงเทคโนโลยีต่างประเทศ รายจ่ายค่าลิขสิทธิ์, รอยัลตี้ และเครื่องหมายการค้าสูงขึ้นต่อเนื่อง

ที่มา ธปท.

slide16
ข้อสังเกต : โครงสร้างการผลิตปท. พัฒนาแล้วพึ่งภาคบริการสูง

ที่มา :CEIC

slide18

ความเหลื่อมล้ำรายได้ : ความไม่สมดุลระหว่างการผลิตและการจ้างงาน ประสิทธิภาพการผลิต/ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรต่ำ

  • แรงงานภาคเกษตรมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
 • โครงสร้างด้านรายได้ :
slide19

การจ้างงานภาคเกษตรจะมีสัดส่วนลดลงการจ้างงานภาคเกษตรจะมีสัดส่วนลดลง

แต่แรงงานกว่าร้อยละ 40 ยังคงอยู่ในภาคเกษตรกรรม

(%)

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

slide20

ความเหลื่อมล้ำของรายได้ความเหลื่อมล้ำของรายได้

ที่มา : สศช.

slide21

คุณภาพแรงงาน

สัดส่วนแรงงานแยกตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)

ที่มา : สศช.

slide22

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

Macroeconomic management

สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต

พัฒนาคน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

R&D

ลดการใช้พลังงาน/พลังงานทดแทน

Rules & Regulations

Institutional framework