Utvikling av indikatorer for m le kvalitet p kommunale pleie og omsorgstjenester
Download
1 / 27

Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester. Marit Kise. E-post: [email protected] Bakgrunnen for utvikling av kvalitetsindikatorer, PLO. Utgangspunktet for arbeidet er i St. mld.nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester' - roanna-barrett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utvikling av indikatorer for m le kvalitet p kommunale pleie og omsorgstjenester

Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester

Marit Kise. E-post: [email protected]


Bakgrunnen for utvikling av kvalitetsindikatorer plo
Bakgrunnen for utvikling av kvalitetsindikatorer, PLO pleie- og omsorgstjenester

Utgangspunktet for arbeidet er i St. mld.nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene

og

Avtale om kvalitetsutvikling inngått mellom Regjeringen og Kommunenes Sentralforbund


Bakgrunn og f ringer nasjonale kvalitetsindikatorer
Bakgrunn og føringer nasjonale kvalitetsindikatorer pleie- og omsorgstjenester

Prosessen i stor grad politisk initiert

 • Informasjon om kvalitet i helsetjenesten er mangelfull (”lukket system”)

 • Åpenhet og tilgjengelighet

 • Ønsker økt fokus på kvalitet og kvalitetsforbedring

 • Grunnlag for fritt valg av sykehus

 • Kan stimulere til konkurranse mellom sykehus

 • ”Trend i tiden”


Partene skal i fellesskap utvikle
Partene skal i fellesskap utvikle pleie- og omsorgstjenester

 • Gode kvalitetsindikatorer

 • System for å måle kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene


Viktige punkter i avtalen
Viktige punkter i avtalen pleie- og omsorgstjenester

 • Det legges vekt på lokalt basert kvalitetsarbeid

 • Individbaserte tjenester er et hovedmål

 • Dette forutsetter aktiv medvirkning fra brukerne og de tilsatte sin side, og sterkere fokus på valgfrihet og opplevd kvalitet


Viktige punkter i avtalen forts
Viktige punkter i avtalen, forts. pleie- og omsorgstjenester

De verktøy som utvikles skal kunne brukes av alle kommuner

Resultatene som oppnås skal bli offentliggjorte

og satt inn i et system for systematisk sammenligning feks gjennom en nasjonal IKT-portal


Utgangspunktet h sten 2003
Utgangspunktet høsten 2003 pleie- og omsorgstjenester

VIKTIG:

 • Se om data som allerede registreres kan brukes

 • Vurdere om disse egner seg for å uttrykke kvalitet

  UTGANGSPUNKTET:

 • Indikatorer og metodikk i Effektiviseringsnettverket

 • Kommunenes registreringer i KOSTRA

 • Mulighetene i IPLOS


Sammenheng med annet arbeid
Sammenheng med annet arbeid pleie- og omsorgstjenester

 • Ny nasjonal strategi for sosial- og helsetjenesten

 • Nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten (somatikk og psykisk helsevern)

  pleie-og omsorgstjenestene i kommunene

  rusomsorgen

 • Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

 • Program for faglige retningslinjer

 • Prosjekt pasientsikkerhet (nasjonal database) påbegynt i 2004

  (SHDir oppdrag fra Helsedepartementet fra 2002)


...og bedre skal det bli! pleie- og omsorgstjenester

 • Tjenester av god kvalitet

  • er virkningsfulle

  • er trygge og sikre

  • involverer brukere og gir dem innflytelse

  • er samordnet og preget av kontinuitet

  • utnytter ressursene på en god måte

  • er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Styrke

brukeren

Styrke

utøveren

Forbedre

ledelse og

organisa-

sjon

Styrke

forbedrings-

kunnskapens

plass

Følge med

i og

evaluere

tjenestene

Handlingplan

Handlingplan

Handlingplan

Handlingplan

Handlingplan


Parallelle satsinger i shdir

Shdir opprettet 2002 pleie- og omsorgstjenester

..og bedre skal det bli! avsluttes 2014

Si @

[email protected] 2007

Rus

Fattigdom

Personellsatsingen

Opptrappingsplanen

Arbeid med st.meld 45/KS-avtalen

Parallelle satsinger i SHdir

Kubru

Nasj. strat


Hva er en kvalitetsindikator
Hva er en kvalitetsindikator? pleie- og omsorgstjenester

En målbar variabel som anvendes til å ”overvåke og evaluere” kvaliteten

Indikatorer kan avspeile

 • Opplevd kvalitet målt ved å spørre brukere

 • ”Objektiv kvalitet”, gjennom å måle andre verdier som forventes å uttrykke kvalitet


De nasjonale kvalitetsindikatorene m lsetting
De nasjonale kvalitetsindikatorene - målsetting pleie- og omsorgstjenester

 • Være pekepinne om kvalitet på mer overordnet nivå (Virksomhet/sykehus, HF)

 • Sier noe særlig om struktur, prosess, koordinering og ledelse, og dette antas å ha betydning for faglige resultater (outcome) og øvrige tjenester


Hvilke hovedform l har indikatorene
Hvilke hovedformål har indikatorene? pleie- og omsorgstjenester

 • Lokalt forbedringsarbeid

 • Informasjon til ledere, eiere og politikere

 • Informasjon til brukere og borgere


Hva gj r en indikator til nytte i lokalt kvalitetsarbeid
Hva gjør en indikator til nytte i lokalt kvalitetsarbeid? pleie- og omsorgstjenester

 • Det vi måler må oppleves som viktig

 • Det må være mulig å gjøre noe med

 • Være gode nok til å stimulere til endring

 • Egne seg til å vise de endringer som oppstår (”svinge med”) som følge av tiltak


Kvalitet og forbedring lokalt

Ressursoverforbruk skal unngås pleie- og omsorgstjenester

”God praksis”

Endring = forbedring

Forbedringsarbeid

Forsvarlig

Uforsvarlig

Endring, men ikke forbedring

Kvalitet og forbedringlokalt


Bruksverdien i lokalt arbeid
Bruksverdien i lokalt arbeid pleie- og omsorgstjenester

Være en viktig brikke i en kvalitetsutviklingsprosess –

 • Måling (informasjonshentingen)

 • Refleksjon (den gode diskusjonen/deling av kunnskap)

 • Handling (på grunnlag av ny kunnskap)

 • Ny måling


Indikatorer kommunale pleie og omsorgstjenester
Indikatorer kommunale pleie- og omsorgstjenester pleie- og omsorgstjenester

Tall fra KOSTRA for 2004:

 • Antall/andel plasser satt av til korttidsopphold

 • Andel enerom

 • Andel enerom med eget bad/WC

 • Andel personell med helse- eller sosialfaglig utdanning. (Deles i 1-årig og 3-årig utdanning?)

 • Bakgrunnsinfo: System for brukerundersøkelser


Hva kan disse indikatorene si noe om
Hva kan disse indikatorene si noe om? pleie- og omsorgstjenester

 • De kan gi en pekepinn på kvalitet av tjenestene ved å si noe om:

  • struktur (organisering,personell, bygninger)

  • prosess (pasientflyt, faglig praksis, samhandling og kommunikasjon)


Hva sier de ikke noe om
Hva sier de ikke noe om? pleie- og omsorgstjenester

 • Brukertilfredshet

 • Resultat av behandling eller tjenestetilbud


Hva skjer n
Hva skjer nå? pleie- og omsorgstjenester

 • Pilotprosjekt med fire kommuner for å:

  • vurdere om de indikatorene som er valgt for 2004 er egnet til å si noe om kvalitet

  • teste ut rutiner for registrering, kvalitetssikring og rapportering av indikatorene

 • Arbeidet i pilotprosjektet vil ha betydning for endelig utforming av systemet for å måle kvalitet ved hjelp av indikatorer


Beskrivelse av en indikator
Beskrivelse av en indikator pleie- og omsorgstjenester

Gå til word…


Status nasjonale kvalitetsindikatorer
Status nasjonale kvalitetsindikatorer pleie- og omsorgstjenester

Nasjonale kvalitetsindikatorer

 • Spesialisthelsetjenesten (sykehus)

  Somatikk: 9indikatorer innført i 2003 og ytterligere 6 i 2004

  Psykiatri: 1 indikator innført i 2003, ytterligere 5 i 2004

 • Kommunal pleie- og omsorgs tjeneste: 5 indikatorer med tall fra KOSTRA for 2004, ytterligere 3 prøves ut med tall fra IPLOS

 • Rusomsorgen: under arbeid


Hva skjer videre
Hva skjer videre? pleie- og omsorgstjenester

 • Utvikling/bearbeiding av de indikatorer som er foreslått

 • Utvikling av nødvendige rutiner og avtaler

 • Opplæring og kommunikasjon

 • Samarbeid

  • Kommunene, KS/Effektiviseringsnettv

  • Nasjonalt, fylkesmenn og andre

  • Nordisk og internasjonalt


Idealet
Idealet pleie- og omsorgstjenester

 • At vi finner indikatorer som egner seg til lokalt forbedringsarbeid – som understøtter kommunens egne mål for tjenesten

 • At lokale mål peker mot de seks perspektivene ved kvalitet jf forslag til ny nasjonal strategi

 • At vi ut fra lokale initiativ finner et sett med felles indikatorer som kan sammenlignes nasjonalt


Hensyn ved offentliggj ring
Hensyn ved offentliggjøring pleie- og omsorgstjenester

 • Krav til kvaliteten på data er høyere

 • Begrensninger ved tolkning og bruk av data må gjøres tydelig

 • Data kan skape ”falsk positive” og ”falsk negative” bilder av tjenesten

 • Form og innhold må tilpasses aktuelle målgrupper og formål


Nsker dr fte nettopp dette
Ønsker å drøfte nettopp dette… pleie- og omsorgstjenester

 • Hvilke primære målgrupper ser dere?

 • Hvordan bør resultater best settes fram for de ulike gruppene?

 • La oss tenke oss gjennom dette sammen:


KOSTRA pleie- og omsorgstjenester

Statistikk

banken

Kommunene sender inn data

til SSB innen 15.02

SSB er i dialog med kommunene

for å sikre kvalitet på data

15. 06:

Reviderte tall

er klare i SSB’s database

Publiseringskanaler

Hjulet

KOSTRA-

faktaark

Bedrekommune.no

Andre?

SHdir-portal

Kommunale

hjemmesider

Bedreomsorg.no

?

Primære målgrupper

Rådmenn

Kostraansvarlige

politikere

KS/effektivi-

tetsnettverket

Andre?

Tjenesteytere

Informasjons-

tjeneste

Brukere/pårørende


ad