Obsah - PowerPoint PPT Presentation

Digitalizace televiznho vysln
Download
1 / 148

 • 50 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Digitalizace televizního vysílání VIII. Vlna Zpráva z výzkumu – Kolesárová, Tomek Sběr data – STEM/MARK, a.s. Praha prosinec 2011. 1. Obsah. Základní informace o výzkumu Informovanost o digitálním televizním vysílání Technické parametry příjmu televizního vysílání

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Obsah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obsah

Digitalizace televiznho vyslnVIII. VlnaZprva z vzkumu Kolesrov, TomekSbr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec 2011

1


Obsah

Obsah

 • Zkladn informace o vzkumu

 • Informovanost o digitlnm televiznm vysln

 • Technick parametry pjmu televiznho vysln

 • Plny spojen s chystanm pjmem digitlnho televiznho vysln

 • Zkuenosti s pjmem digitlnho televiznho vysln

 • Problmy pechodu na digitln televizn vysln

 • Celkov hodnocen procesu digitalizace

 • Vybavenost domcnosti

 • Pokryt obc televiznm signlem

 • Sociodemografick charakteristiky vbrovho souboru

2


Obsah

1. Zkladn informace o vzkumu

Pechod na digitln vysln vyaduje komplexn pojatou datovou zkladnu, spojujc rzn zdroje dat vjednotlivch etapch procesu pechodu na digitln vysln.Opakovan a systematick zjiovn klovch daj o rozvoji digitlnho televiznho vysln je jednou zdleitch podmnek racionln a transparentn realizace pechodu na digitln televizn vysln pro vechny zastnn subjekty a jejich rozhodovn.Z tohoto dvodu vznikl vzkumn program T, kter si klade za cl zskat informace o potebch, postojch a znalostech spotebitelsk veejnosti a pinst informace o prbhu digitalizace. Tyto informace by mly sten bt zskny prostednictvm kvantitativnch vzkum. Vzkumy jsou realizovny dvakrt do roka (sbr dat kvten, pelom listopadu a prosince). Dleitm aspektem vzkumnho programu je zajitn srovnatelnosti zskvanch daj vase, co bude dosaeno prostednictvm opakovan zjiovanch standardnch a ovench ukazatel (otzek, i index).

Tato pedkldan zvren vzkumn zprva je ji osmou realizovanou vlnou vzkumnho programu T. Pedmtem vzkumuje digitalizace televiznho vysln vesk republice,tedy proces pechodu zvysln analogovho na vysln digitln na vech platformch a rozvoj digitlnch platforem televiznho vysln. Digitalizace televiznho vysln by mohla znamenat radikln zmnu fenomnu televize. Lze oekvat propojovn technologi, vy mobilitu jednotlivch technologi, interaktivitu atd. Jde o jevy, kter budou psobit na divka, kter ji m zakotven jist divck nvyky, vybavenost informanmi a komunikanmi technologiemi a rove gramotnosti vyuvn informanch a komunikanch technologi. Je dleit zjiovat tyto nvyky a poteby vjednotlivch etapch pechodu na digitln vysln a konfrontovat je soekvnm populace (divk) i sdaji o rozen a dostupnosti jednotlivch platforem.

3


Obsah

 • M-li bt proces digitalizace spn, mus bt naplnny na stran divk nsledujc pedpoklady:

 • informovanost populace o procesu digitalizace

 • zjem o pechod na digitln televizn vysln

 • kompetence populace kpechodu na digitln televizn vysln

 • vybavenost populace prostedky umoujcmi pjem digitlnho televiznho vysln.

 • Sledovan vzkumn cle:

  • Postihnout poten znalosti digitalizace televiznho vysln a jejich promnu vprbhu pechodu zanalogovho na digitalizovan vysln.

   • Zjistit nzory divk na poskytovan informace o pechodu zanalogovho na digitln televizn vysln.

   • Postihnout poten oekvn populace od digitln televize a jejich postupnou promnu.

   • Zmapovat vchoz plonou diferenciaci v technologick gramotnosti pipravenosti, technologick vybavenosti, televiznm chovn, oekvn populace.

   • Postihnout promny technologick vybavenosti populace kpjmu digitalizovanho vysln.

   • Postihnout poten televizn chovn populace jako vsledek dvougeneranho souit sanalogovou televiz.

   • Postihnout po zahjen digitlnho vysln promny televiznho chovn pod vlivem monost nov technologie.

   • Mapovat prbn hodnocen digitlnho televiznho vysln.

   • Mapovat prbn vyuvn jednotlivch monost digitlnho televiznho vysln.

   • Zjiovat nmty divk kfungovn a rozvoji digitln televize.

   • Zjistit a analyzovat diference vpostojch, nzorech, hodnocench a chovn esk divck populace.

   • Zjistit nzory divk ktechnick kvalit digitlnho televiznho vysln.

4


Obsah

Hlavn daje o vzkumu

Realiztor sbru dat: STEM/MARK, a.s.

Typ vzkumu: kvantitativn

Termn sbru dat: I. Vlna 15.5. 29.5.2008 II. Vlna 21.11. 10. 12.2008III. Vlna 22. 5. 10. 6. 2009

IV. Vlna 13. 11. 9. 12. 2009

V. Vlna 19. 5. 10. 6. 2010

VI. Vlna 20.11. 12. 12.2010

VII. Vlna 18.5. 5.6. 2011

VIII. Vlna 16.11. 5.12.2011

Metoda sbru dat: CAPI osobn dotazovn spomoc notebook

Clov skupina:populace star 15-ti let

Vzorek:I. Vlna 1859 kompletnch rozhovor

II. Vlna 1809 kompletnch rozhovorIII. Vlna 1834 kompletnch rozhovor

IV. Vlna 1797kompletnch rozhovor

V. Vlna 1810 kompletnch rozhovor

VI. Vlna 1704 kompletnch rozhovor

VII. Vlna 1813 kompletnch rozhovor

VIII. Vlna 1834 kompletnch rozhovor

Metoda vbru vzorku:kvtn vbr dle parametr

5 kvtnch znak: region, vk, pohlav, vzdln, velikost obce

5


Obsah

2. Informovanost o digitlnm televiznm vysln

Zkladn informovanost populace o digitlnm televiznm vysln se v aktuln vln dostala na sv maximum. O digitlnm televiznm vysln slyelo 97 % populace. Ve srovnn s rokem 2007 se informovanost zvila o 11 procentnch bod (86 % v roce 2007 a 97 % v VIII. vln v roce 2011). O digitlnm televiznm vysln jsou nejinformovanj v kraji Plzeskm, Zlnskm a Moravskoslezskm. Nejmn informovan je kraj Stedoesk.

Respondentm v nedigitalizovanch oblastech nejastji jako informan zdroj o digitlnm televiznm vysln poslouila televize (84 %). Druhm, nejvyuvanjm informanm zdrojem (38 %), je rodina/pbuzn a ptel/znm.

V souasn vln se zvila informovanost o vech zpsobech digitlnho televiznho vysln. Divci jsou stle nejinformovanj o satelitnm digitlnm vysln (76 %). O vysln prostednictvm pozemnch vysla (DVB-T) slyelo 72 % a o kabelovm digitlnm televiznm vysln 70 %. Nejmen informovanost (23 %) je o pjmu prostednictvm pozemnch vysla do mobilnho telefonu (DVB-H).

Nadle se zvyuje informovanost o informan kampani k digitalizaci televiznho vysln. O kampani ji slyelo 76 % respondent. Bezkonkurenn nejastji (96 %) tuto kampa zaznamenali v televizi. V jinch mdich byla kampa zaznamenna vrazn mn (24 % Internet, 23 % titn mdia, 22 % rozhlas).

Informace o digitalizaci jsou hodnoceny velmi pozitivn. 82 % respondent k, e informace o digitalizaci byly snadno dostupn. Podle 79 % byly informace o digitalizaci srozumiteln a jasn. 78 % respondent mlo o digitalizaci vechny informace, kter potebovali. Vysok podl divk byl pipraven na pechod na digitln televizn vysln. 82 % divk uvd: Vdl jsem, co dlat, abych/om mohl/i pijmat digitln televizn signl. Pouze 11 % k, e informace o digitalizaci byly rozporn, neshodovaly se.

6


Obsah

Informovanost o tv. digitlnm vysln v jednotlivch krajch v letech 2007 2011

Otzka:Slyel(a) jste ji o digitlnm televiznm vysln?

VIII. Vlna 2011 R 97 %

VII. Vlna 2011 R 95 %

VI. Vlna 2010 R 95 % V. Vlna 2010 R 96 %

IV. Vlna 2009 R 96 %

III. vlna 2009R 96 %

II. vlna 2008 R 93 %

I. vlna 2008 R 89 %

celek 2007 R 86 %

Libereck

98 %

100 %

99 %

95 %

91 %

92 %

92 %

93 %

85 %

steck

98 %

96 %

88 %

97 %

100 %

95 %

94 %

95 %

88 %

Krlovhradeck

97 %

92 %

92 %

93 %

96 %

94 %

94 %

86 %

88 %

Praha

98 %

97 %

98 %

96 %

98 %

99 %

96 %

88 %

90%

Karlovarsk

93 %

98 %

90 %

100 %

95 %

100 %

88 %

80 %

67 %

Pardubick

93 %

99 %

99 %

95 %

95 %

98 %

93 %

77 %

80 %

Plzesk

100 %

100 %

100 %

99 %

99 %

96 %

93 %

94 %

87 %

Moravskoslezsk

100 %

96 %

97 %

95 %

99 %

98 %

99 %

97 %

88 %

Olomouck

99 %

98 %

94 %

97 %

95 %

85 %

76 %

71 %

82 %

Stedoesk

91 %

86 %

90 %

93 %

97 %

96 %

94 %

86 %

79 %

Jihoesk

95 %

96 %

95 %

97 %

96 %

97 %

95 %

93 %

90 %

Zlnsk

100 %

92 %

94 %

93 %

95 %

95 %

90 %

87 %

81 %

Vysoina

96 %

94 %

92 %

91 %

96 %

89 %

90 %

87 %

87 %

Jihomoravsk

99 %

95 %

97 %

98 %

94 %

99 %

97 %

94 % 89%

Vichni respondenti

VIII. vlna 2011 N = 1834

VII. vlna 2011 N = 1813

VI. vlna 2010 N = 1704

V. vlna 2010 N = 1810

IV. vlna 2009 N = 1797

III. vlna 2009 N = 1834

II. vlna 2008 N = 1809

I. vlna 2008 N = 1859

2007 N = 5000

Zdroj dat 2007: T, VZKUM ESK POTA 2007

7


Obsah

Zdroj informac o televiznm digitlnm vysln

Otzka:Kde i od koho jste slyel(a) o digitlnm televiznm vysln?

97 % respondent ji slyelo o digitlnm televiznm vysln

Respondenti kte se nachzej v oblasti, kter jet nen digitalizovan N = 320

8


Obsah

Spokojenost s informacemi z jednotlivch zdroj

Otzka:Jste stmito informacemi spokojen(a)?

Respondenti, kte maj informace z danho zdroje

N = 122

N = 97

N = 120

N = 51

N = 270

N = 28 Pozor mal poet respondent!

N = 78

N = 62

N = 27 Pozor mal poet respondent!

N = 10 Pozor mal poet respondent!

N = 7 Pozor mal poet respondent!

Respondenti kte se nachzej v oblasti, kter jet nen digitalizovan a slyeli o digi. tv. vysln z danho zdroje

9


Obsah

Informovanost o jednotlivch zpsobech pjmu televiznho digitlnho vysln

Otzka:O kterm znsledujcch zpsob digitlnho televiznho vysln jste slyel(a)? Digitln televizn vysln en prostednictvm

Respondenti kte slyeli o digi. tv. vysln

VIII. vlna 2011 N = 1785

VII. vlna 2011 N = 1720

VI. Vlna 2010 N = 1631

V. Vlna 2010 N = 1730

IV. Vlna 2009 N = 1736

III. vlna 2009 N = 1755

II. vlna 2008 N = 1689

I. vlna 2008 N = 1655

10


Obsah

Informovanost o informan kampani kdigitalizaci televiznho vysln

Otzka: Zaznamenal(a) jste informan kampa kdigitalizaci televiznho vysln?

Otzka: Kde byla tato informan kampa kdigitalizaci televiznho vysln?

Respondenti, kte slyeli o digitlnm tv. vysln

VIII. vlna 2010 N = 1785

VII. vlna 2010 N = 1720

VI. Vlna 2010 N = 1631

V. vlna 2010 N = 1730

IV. vlna 2009 N = 1736 III. vlna 2009 N = 1755 II. vlna 2008 N = 1689

Respondenti kte slyeli o informan kampani

VIII. vlna 2010 N = 1359

VII. vlna 2010 N = 1109

VI. Vlna 2010 N = 989

V. Vlna 2010 N = 1019

IV. Vlna 2009N = 1153

III. Vlna 2009 N = 1091

II. Vlna 2008 N = 1107

11


Obsah

Informace o digitalizaci a schopnost zabezpeit si pjem digitln televize

Otzka:Vyjdete se prosm knsledujcm vrokm.Do jak mry stmito vroky souhlaste?

12

Vichni respondenti N = 1834


Obsah

3. Technick parametry pjmu televiznho vysln

Digitln televizn signl pijm ji 95 % respondent, z toho 84 % pijm pouze digitln a 11 % digitln i analogov. Pjemc analogovho televiznho signlu jsou ji necel ti procenta. Vrazn ubylo divk, kte televizn signl pijmaj zrove digitln i analogov. Od druh vlny z roku 2008 se poet tchto duln pijmajcch divk drel nad 21 %. V souasn vln je tchto pjemc ji pouhch 11 %. Nejvce divk pijmajcch jak digitln, tak analogov nalezneme ve Zlnskm kraji (37 %).

Jakm zpsobem divci pijmaj televizn signl? Nejrozenj pjem je pjem prostednictvm satelitu. Tento zpsob pjmu vzrostl od roku 2007 vce ne trojnsobn (2007 9 %, VIII. vlna 2011 30 %). Rozen je i pjem prostednictvm antny. Spolenou antnu vyuv tvrtina divk a individuln, vlastn antnu na dom vyuv 24 % divk. Ptina divk vyuv kabelovou televizi. Vyuvn IPTV je naprosto okrajovou zleitost. Tento zpsob pjmu televiznho signlu vyuvaj 3 % divk. Podl divk vyuvajcch IPTV se v jednotlivch vlnch pohybuje mezi 1% a 3 %.

Podl uivatel digitlnho televiznho signlu prostednictvm televizn karty v potai se bhem poslednch t vln nezmnil. Televizn kartu v potai pro pjem vyuv 9 %.

Dochzelo v prbhu pechodu na digitln televizn vysln k vtm zmnm platforem pjmu? Pokud se podvme na uivatele jednotlivch platforem, zjistme, e nejastji platformu zmnili ti divci, kte dnes televizn signl pijmaj prostednictvm satelitu. 46 % souasnch uivatel satelitu ped pechodem na digitln televizn vysln vyuvalo jinou platformu. Nejastji to byla individuln, vlastn antna na dom (30 %) a 11 % vyuvalo spolenou antnu.

13


Obsah

astji mnili platformu i souasn uivatel pokojov antny. Z uivatel pokojov antny zmnilo zpsob pjmu ale ji jen 26 % (11 % dve pijmalo prostednictvm spolen antny a 11 % prostednictvm individuln, vlastn antny na dom). Naopak nejmn zmn najdeme u uivatel spolen antny. Pouze 7 % uivatel spolen antny dve pijmalo jinm zpsobem (nejastji individuln, vlastn antnou na dom).

Televizor vlastn skuten kad domcnost. Bez televizoru je pouh 1 % domcnost. Ve srovnn s pedchoz vlnou je v aktuln vln vce domcnost, kter maj jeden televizor. V posledn vln m jeden televizor 65 % domcnost. V minul vln mlo jeden televizor 60 % domcnost. Vtina obrazovek (46 %) hlavnch televizor je stle jet sklennch (CRT). LCD obrazovky ovem ji pomalu dohnj 41 % - sklenn obrazovky. 41 % hlavnch televizor je HD nebo HDTV ready a dv tetiny umouj obraz ve formtu 16 : 9. 64 % hlavnch televizor nen starch pti let.

Druh televizor v domcnosti je podle oekvn o nco star ne prvn, hlavn televizor domcnosti, nejastji je ve vku 6 a 10 let (35 %). Vce ne edest procent druhch televizor m jet klasickou, sklennou obrazovku.

Vzkum, krom aktulnho televiznho pipojen domcnosti, zjioval i zjem o jednotliv zpsoby pjmu digitlnho televiznho signlu. Zatmco v pedchozch vlnch divci mli nejvt zjem o pjem prostednictvm pozemnch vysla (DVB-T), v souasn vln zjem o pjem prostednictvm satelitu (19 %) mrn pedstihl zjem o DVB-T (18 %). Nejmen zjem (6 %) maj divci o pjem prostednictvm IPTV.

14


Obsah

Televiznch divk jsme se zeptali, zda uvauj o zmn zpsobu pjmu televiznho signlu. Tuto otzku jsme poloili dvma skupinm respondent.

Prvn skupinu tvoili uivatel spolen, individuln nebo pokojov antny. V tto skupin dlouhodob roste podl tch divk, kte neuvauj o zmn zpsobu pjmu televiznho signlu. 85 % neuvauje o zmn. Pouh 2 % kaj, e urit zmn zpsob televiznho pjmu a 6 % o zmn uvauje. Plynule kles poet nerozhodnutch divk. Zatmco v tet vln vyuila odpov nevm tm tvrtina divk, v souasn vln tuto odpov zvolilo ji jen 7 %.

Druhou skupinu tvo uivatel televiznho signlu prostednictvm kabelov televize, satelitu, IPTV nebo televizn karty i obdobnho zazen v potai nebo notebooku. Zmny v jednotlivch vlnch byly v tto skupin mn vrazn. Od IV. do VII. vlny se zjem o zmnu pjmu digitlnho televiznho pjmu mnil pouze minimln. V posledn vln se zjem o zmnu snil o 11 procentnch bod, 93 % nem zjem. Zrove ubylo divk, kte nemaj jasno v otzce zmny zpsobu televiznho pjmu. 1 % se urit chyst zmnit zpsob televiznho pjmu a 3 % o tom uvauj.

Nyn se podvejme na vechny divky (bez ohledu na to, jakm zpsobem v souasnosti pijmaj televizn signl), kte uvauj o zmn zpsobu televiznho pjmu. O jak zpsob pjmu maj tito divci zjem? Nejvt zjem je o satelit. Satelit by zvolila vce ne polovina. Na druhm mst je kabelov televize. I kdy ve srovnn se zjmem o satelit je zjem mal 15 %. Oproti minul vln narostl podl tch, kdo by vyuili pjem prostednictvm rychlostnho pipojen k Internetu.

15


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu domcnost na vech televizch v domcnosti

Otzka: Pijmte televizn signl na tto/tchto televizi/televizch ?

Respondenti kte vlastn televizor VIII. vlna 2011 N = 1808 VII. vlna 2011 N = 1773

VI. Vlna 2010N = 1681 V. Vlna 2010N = 1783 IV. Vlna 2009 N = 1772

III. Vlna 2009 N = 1825

II. Vlna 2008 N = 1793

I. Vlna 2008 N = 1853

Zdroj dat 2007: T, VZKUM ESK POTA 2007

16


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na vech televizch v domcnosti respondenta v jednotlivch krajch I. Vlna 2008

Celek R

A = analogov 76 %

D = digitln 10 %

A + D = analogov i digitln 14 %

Libereck 75 % A

7 % D

16 % A + D

steck

62 % A

20 % D

19 % A + D

Karlovarsk

75 % A

25 % A + D

Krlovhradeck 80 % A

10 % D

10 % A + D

Praha 71 % A

8 % D

21 % A + D

Plzesk 61 % A

26 % D

13 % A + D

Pardubick 93 % A

7 % A + D

Stedoesk 70 % A

16 % D

15 % A + D

Moravskoslezsk 81 % A

7 % D

12 % A + D

Olomouck 91 % A

1 % D

7 % A + D

Vysoina 87 % A

2 % D

10 % A + D

Jihoesk 70 % A

14 % D

17 % A + D

Jihomoravsk 74 % A

12 % D

12 % A + D

Zlnsk 80 % A

3 % D

17 % A + D

17

Respondenti kte vlastn televizor N = 1853


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na vech televizch v domcnosti respondenta v jednotlivch krajch II. Vlna 2008

Celek R

A = analogov 58 %

D = digitln 21 %

A + D = analogov i digitln 21 %

Libereck 75 % A

13 % D

12 % A + D

steck

43 % A

30 % D

27 % A + D

Karlovarsk 60 % A 20 % D

20 % A + D

Krlovhradeck 61 % A

18 % D

21 % A + D

Praha 41 % A

29 % D

29 % A + D

Plzesk 31% A

41 % D

28 % A + D

Pardubick 64 % A 8 % D

28 % A + D

Stedoesk 43 % A

34 % D

23 % A + D

Moravskoslezsk 52 % A

23 % D

25 % A + D

Olomouck 84 % A

6 % D

10 % A + D

Vysoina 84 % A

3 % D

13 % A + D

Jihoesk 49 % A

16 % D

36 % A + D

Jihomoravsk 72 % A

15 % D

13 % A + D

Zlnsk 95 % A

3 % D

2 % A + D

18

Respondenti kte vlastn televizor N = 1793


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na vech televizch v domcnosti respondenta v jednotlivch krajch III. Vlna 2009

Celek R

A = analogov 41 %

D = digitln 34 %

A + D = analogov i digitln 24 %

Libereck 52 % A

23 % D

25 % A + D

steck

15 % A

58 % D

26 % A + D

Karlovarsk 40 % A 30 % D

28 % A + D

Krlovhradeck 46 % A

31 % D

20 % A + D

Praha 10 % A

68 % D

19 % A + D

Plzesk 16 % A

54 % D

29 % A + D

Pardubick 60 % A 13 % D

26 % A + D

Stedoesk 16 % A

53 % D

29 % A + D

Moravskoslezsk 44 % A

28 % D

27 % A + D

Olomouck 80 % A

3 % D

12 % A + D

Vysoina 74 % A

17 % D

9 % A + D

Jihoesk 36 % A

26 % D

37 % A + D

Jihomoravsk 56 % A

19 % D

24 % A + D

Zlnsk 71 % A

10 % D

15% A + D

19

Respondenti kte vlastn televizor N = 1825


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na vech televizch v domcnosti respondenta v jednotlivch krajch IV. Vlna 2009

Celek R

A = analogov 31 %

D = digitln 44 %

A + D = analogov i digitln 24 %

Libereck 35 % A

29 % D

35 % A + D

steck

22 % A

57 % D

21 % A + D

Karlovarsk

12 % A

58 % D

25 % A + D

Krlovhradeck 44 % A

32 % D

23 % A + D

Praha

8 % A

73 % D

14 % A + D

Plzesk 6 % A

77 % D

17 % A + D

Pardubick 48 % A 33 % D

19 % A + D

Stedoesk 9 % A

59 % D

30 % A + D

Moravskoslezsk 38 % A

32 % D

28 % A + D

Olomouck 61 % A

18 % D

16 % A + D

Vysoina 58 % A

6 % D

36 % A + D

Jihoesk 18 % A

48 % D

34 % A + D

Jihomoravsk 44 % A

35 % D

20 % A + D

Zlnsk 78 % A

14 % D

8 % A + D

20

Respondenti kte vlastn televizor N = 1772


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na vech televizch v domcnosti respondenta v jednotlivch krajch V. Vlna 2010

Celek R

A = analogov 21 %

D = digitln 50 %

A + D = analogov i digitln 26 %

steck

5 % A

75 % D

21 % A + D

Libereck 17 % A

36 % D

43 % A + D

Karlovarsk

6 % A

74 % D

12 % A + D

Krlovhradeck 23 % A

45 % D

31 % A + D

Praha

4 % A

74 % D

11 % A + D

Plzesk 0 % A

85 % D

12 % A + D

Pardubick 36 % A 37 % D

25 % A + D

Stedoesk 9 % A

75 % D

11 % A + D

Moravskoslezsk 24 % A

37 % D

38 % A + D

Olomouck 58 % A

20 % D

19 % A + D

Vysoina 30 % A

22 % D

46 % A + D

Jihoesk 11 % A

49 % D

39 % A + D

Jihomoravsk 24 % A

52 % D

24 % A + D

Zlnsk 63 % A

11 % D

25 % A + D

21

Respondenti kte vlastn televizor N = 1783


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na vech televizch v domcnosti respondenta v jednotlivch krajch VI. Vlna 2010

Celek R

A = analogov 12 %

D = digitln 60 %

A + D = analogov i digitln 26 %

steck

6 % A

73 % D

21 % A + D

Libereck 7 % A

69 % D

24 % A + D

Karlovarsk

0 % A

82 % D

16 % A + D

Krlovhradeck 16 % A

42 % D

42 % A + D

Praha

2 % A

84 % D

13 % A + D

Plzesk 0 % A

94 % D

6 % A + D

Pardubick 17 % A 43 % D

38 % A + D

Stedoesk 3 % A

74 % D

15 % A + D

Moravskoslezsk 15 % A

49 % D

33 % A + D

Olomouck 22 % A

45 % D

29 % A + D

Vysoina 19 % A

49 % D

30 % A + D

Jihoesk 1 % A

65 % D

29 % A + D

Jihomoravsk 19 % A

59 % D

21 % A + D

Zlnsk 40 % A

18 % D

41 % A + D

22

Respondenti kte vlastn televizor N = 1681


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na vech televizch v domcnosti respondenta v jednotlivch krajch VII. Vlna 2011

Celek R

A = analogov 8 %

D = digitln 64 %

A + D = analogov i digitln 24 %

steck

3 % A

84 % D

11 % A + D

Libereck 15 % A

59 % D

23 % A + D

Karlovarsk

5 % A

79 % D

16 % A + D

Krlovhradeck 18 % A

33 % D

39 % A + D

Praha

2 % A

80 % D

16 % A + D

Plzesk 2 % A

87 % D

11 % A + D

Pardubick 16 % A 59 % D

19 % A + D

Stedoesk 5% A

73 % D

10 % A + D

Moravskoslezsk 13 % A

50 % D

36 % A + D

Olomouck 10 % A

48 % D

38 % A + D

Vysoina 6 % A

72 % D

21 % A + D

Jihoesk 1 % A

77 % D

22 % A + D

Jihomoravsk 5 % A

63 % D

28 % A + D

Zlnsk 22 % A

31 % D

46 % A + D

23

Respondenti kte vlastn televizor N = 1773


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na vech televizch v domcnosti respondenta v jednotlivch krajch VIII. Vlna 2011

Celek R

A = analogov 3 %

D = digitln 83 %

A + D = analogov i digitln 11 %

steck

3 % A

84 % D

10 % A + D

Libereck 2 % A

88 % D

7 % A + D

Karlovarsk

87 % D

13% A + D

Krlovhradeck 84 % D

11 % A + D

Praha

1 % A

85 % D

10 % A + D

Plzesk 1 % A

87 % D

9 % A + D

Pardubick 10 % A 78 % D

6 % A + D

Stedoesk 1 % A

91 % D

1 % A + D

Moravskoslezsk 4 % A

86 % D

9 % A + D

Olomouck 4 % A

73 % D

19 % A + D

Vysoina 4 % A

82 % D

14 % A + D

Jihoesk 2 % A

84 % D

13 % A + D

Zlnsk 5 % A

58 % D

37 % A + D

Jihomoravsk 3 % A

88 % D

8 % A + D

24

Respondenti kte vlastn televizor N = 1808


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na vech televizch v domcnosti respondenta

Otzka: Jakm zpsobem vsouasn dobpijmte televizn signl na Va/Vaich televizi/televizch?

Respondenti kte vlastn televizor VIII. Vlna 2011N = 1808 VII. Vlna 2011N = 1773

VI. Vlna 2010N = 1681 V. Vlna 2010N = 1783 IV. Vlna 2009 N = 1772

III. Vlna 2009 N = 1825

II. Vlna 2008 N = 1793

I. Vlna 2008 N = 1853

Zdroj dat 2007: T, VZKUM ESK POTA 2007

25


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na hlavnm televizoru domcnosti pjemci analogovho, digitlnho a analogovho i digitln televiznho signlu

Otzka: Jakm zpsobem vsouasn dobpijmte televizn signl na Va hlavn televizi?

26

Respondenti kte vlastn televizor N = 1808


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na hlavnm televizoru domcnosti pjemci analogovho, digitlnho a analogovho i digitln televiznho signlu I.

Otzka: Jakm zpsobem vsouasn dobpijmte televizn signl na Va hlavn televizi?

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

N = 1853

N = 1793

N = 1825

27

Respondenti kte vlastn televizor


Obsah

Zpsob pjmu televiznho signlu na hlavnm televizoru domcnosti pjemci analogovho, digitlnho a analogovho i digitln televiznho signlu II.

Otzka: Jakm zpsobem vsouasn dobpijmte televizn signl na Va hlavn televizi?

IV. Vlna 2009

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

N = 1772

N = 1681

N = 1773

N = 1808

28

Respondenti kte vlastn televizor


Obsah

Pjem digitlnho televiznho signlu prostednictvm televizn karty v potai I.

Otzka:Pijmte ve Va domcnosti televizn signl prostednictvm televizn karty v potai?

Vichni respondenti N = 1834

III. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1809

II. Vlna 2008

Vichni respondenti N = 1859

I. Vlna 2008

pohlav vkov skupiny nejvy ukonen vzdln pjmov skupiny

29


Obsah

Pjem digitlnho televiznho signlu prostednictvm televizn karty v potai II.

Otzka:Pijmte ve Va domcnosti televizn signl prostednictvm televizn karty v potai?

Vichni respondenti N = 1834

VIII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1813

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1704

VI. Vlna 2010

Vichni respondenti N = 1797

IV. Vlna 2009

pohlav vkov skupiny nejvy ukonen vzdln pjmov skupiny

30


Obsah

Zmna platformy bhem pechodu na digitln televizn vysln

Otzka:ekl jste, e na Va hlavn prvn televizi pijmte televizn signl , zmnil jste pi pechodu na digitln televizn vysln zpsob pjmu na tto televizi? Pokud ano, jakou platformu jste dve pouval?

Zpsob pjmu televiznho signlu ped pechodem na digitln televizn vysln

Aktuln zpsob pjmu

Respondenti kte na hlavnm televizoru domcnosti pijmaj digitln N = 1706

31


Obsah

Poet televizor v domcnosti a zpsob pjmu signlu na tchto televizorech

dn televizor

1 %

23 % spolen antna

21 % individuln, vlastn antna na dom

4 % pokojov antna

20 % kabelov televize

28 % satelit

3 % rychlostn pipojen k internetu - IPTV

Respondenti kte vlastn alespo jeden televizor N = 1808

1 televizor

65 %

Zpsob pjmu signlu 1. televizoru

19 %spolen antna

21 % individuln, vlastn antna na dom

7 %pokojov antna

21 %kabelov televize

29 %satelit

2 %rychlostn pipojen k internetu - IPTV

Respondenti kte vlastn dva a vce televizor N = 617

2 televizory

25 %

Zpsob pjmu signlu 2. televizoru

3 televizory

6 %

4 a vce televizor

2 %

32


Obsah

Charakteristika televizor v domcnosti

St televizoru

Typ televizoru

HD nebo HDTV ready

Obraz ve formtu 16 : 9

41 % ano

49 % ne

10 % nev

66 % ano

25 % ne

9 % nev

1. televizor

31 % do 2 let

33 % 3 a 5 let

26 % 6a 10 let

8 % 11a 15 let

2 % 16 let a vce

46 % klasick, sklenn CRT obrazovka

41 % LCD

12 % plazmov

Respondenti kte vlastn alespo jeden televizor N = 1808

29 % ano

64 % ne

7 % nev

49 % ano

46 % ne

5 % nev

2. televizor

24 % do 2 let

28 % 3 a 5 let

35 % 6 a 10 let

10 % 11a 15 let

3 % 16 let a vce

62 % klasick, sklenn CRT obrazovka

31 % LCD

6 % plazmov

Respondenti kte vlastn dva televizory N = 617

33


Obsah

Charakteristika televizor v domcnosti I.

St televizoru

Typ televizoru

HD nebo HDTV ready

Obraz ve formtu 16 : 9

24 % do 2 let

33 % 3 a 5 let

31 % 6a 10 let

9 % 11a 15 let

3 % 16 let a vce

65 % klasick, sklenn CRT obrazovka

27 % LCD

8 % plazmov

29 % ano

63 % ne

8 % nev

50 % ano

44 % ne

6 % nev

IV. Vlna 2009

1. televizor

Respondenti kte vlastn alespo jeden televizor N = 1772

22 % do 2 let

30 % 3 a 5 let

34 % 6a 10 let

10 % 11a 15 let

3 % 16 let a vce

67 % klasick, sklenn CRT obrazovka

25 % LCD

8 % plazmov

27 % ano

65 % ne

8 % nev

44 % ano

50 % ne

6 % nev

III. Vlna 2009

1. televizor

Respondenti kte vlastn alespo jeden televizor N = 1825

25 % ano

72 % ne

3 % nev

44 % ano

54 % ne

2 % nev

22 % do 2 let

29 % 3 a 5 let

35 % 6a 10 let

10 % 11a 15 let

3 % 16 let a vce

74 % klasick, sklenn CRT obrazovka

20 % LCD

6 % plazmov

II. Vlna 2008

1. televizor

Respondenti kte vlastn alespo jeden televizor N = 1793

21 % ano

76 % ne

3 % nev

18 % do 2 let

31 % 3 a 5 let

36 % 6a 10 let

11 % 11a 15 let

4 % 16 let a vce

79 % klasick, sklenn CRT obrazovka

16 % LCD

5 % plazmov

40 % ano

59 % ne

2 % nev

I. Vlna 2008

1. televizor

Respondenti kte vlastn alespo jeden televizor N = 1853

34


Obsah

Charakteristika televizor v domcnosti II.

St televizoru

Typ televizoru

HD nebo HDTV ready

Obraz ve formtu 16 : 9

31 % do 2 let

33 % 3 a 5 let

26 % 6a 10 let

8 % 11a 15 let

2 % 16 let a vce

46 % klasick, sklenn CRT obrazovka

41 % LCD

12 % plazmov

41 % ano

49 % ne

10 % nev

66 % ano

25 % ne

9 % nev

VIII. Vlna 2011

1. televizor

Respondenti kte vlastn alespo jeden televizor N = 1808

31 % do 2 let

31 % 3 a 5 let

28 % 6a 10 let

7 % 11a 15 let

3 % 16 let a vce

51 % klasick, sklenn CRT obrazovka

37 % LCD

11 % plazmov

38 % ano

51 % ne

11 % nev

62 % ano

28 % ne

10 % nev

31 % do 2 let

31 % 3 a 5 let

28 % 6a 10 let

7 % 11a 15 let

3 % 16 let a vce

VII. Vlna 2011

1. televizor

51 % klasick, sklenn CRT obrazovka

37 % LCD

11 % plazmov

38 % ano

51 % ne

11 % nev

62 % ano

28 % ne

10 % nev

VII. Vlna 2011

1. televizor

Respondenti kte vlastn alespo jeden televizor N = 1773

Respondenti kte vlastn alespo jeden televizor N = 1773

34 % do 2 let

30 % 3 a 5 let

27 % 6a 10 let

7 % 11a 15 let

2 % 16 let a vce

53 % klasick, sklenn CRT obrazovka

35 % LCD

10 % plazmov

39 % ano

55 % ne

5 % nev

61 % ano

34 % ne

5 % nev

VI. Vlna 2010

1. televizor

Respondenti kte vlastn alespo jeden televizor N = 1681

29 % do 2 let

31 % 3 a 5 let

30 % 6a 10 let

7 % 11a 15 let

3 % 16 let a vce

58 % klasick, sklenn CRT obrazovka

31 % LCD

10 % plazmov

32 % ano

59 % ne

10 % nev

54 % ano

38 % ne

8 % nev

V. Vlna 2010

1. televizor

Respondenti kte vlastn alespo jeden televizor N = 1783

35


Obsah

Zjem o jednotliv zpsoby pjmu digitlnho televiznho signlu I.

Otzka:Mohl(a) byste nm prosm ci, zda byste ml(a) zjem o nsledujc zpsoby pjmu digitlnho televiznho signlu?

IV. Vlna 2008

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1797

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

36


Obsah

Zjem o jednotliv zpsoby pjmu digitlnho televiznho signlu II.

Otzka:Mohl(a) byste nm prosm ci, zda byste ml(a) zjem o nsledujc zpsoby pjmu digitlnho televiznho signlu?

V. Vlna 2008

VIII. Vlna 2011

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

37


Obsah

Uvaovn o zmn zpsobu pjmu televiznho signlu

Otzka: Uvedl(a) jste, e pijmte televizn signl prostednictvm spolen, individuln nebo pokojov antny. Uvaujete o zmn zpsobu pjmu televiznho signlu ve Va domcnosti?

I v tto vln se potvrdil trendov rst tch, kte neuvauj o zmn zpsobu pjmu signlu.

Souasn plynule kles poet nerozhodnutch

Respondenti kte pijmaj tv. signl prostednictvm antny

VIII. Vlna 2011 N = 951

VII. Vlna 2011 N = 1032

VI. Vlna 2010N = 998

V. Vlna 2010N = 1054 IV. Vlna 2009 N =1119

III. Vlna 2009 N = 1219

38


Obsah

Uvaovn o zmn zpsobu pjmu televiznho signlu

Otzka: Uvedl(a) jste, e pijmte televizn signl prostednictvm kabelov televize, satelitu, IPTV nebo televizn karty i obdobnho zazen v potai nebo notebooku. Uvaujete o zmn zpsobu pjmu televiznho signlu ve Va domcnosti?

Od IV. do VII. vlny se zjem o zmnu pjmu digitlnho televiznho pjmu mnil pouze minimln. V posledn vln se zjem o zmnu snil o 11 procentnch bod, 93 % nem zjem. Zrove se snil poet divk, kte nemaj jasno v otzce zmny zpsobu televiznho pjmu.

Respondenti kte pijmaj tv. signl prostednictvm kabelov televize, satelitu, IPTV nebo televizn karty v potai

VIII. Vlna 2011 N = 994

VII. Vlna 2011 N = 906

VI. Vlna 2010N = 853 V. Vlna 2010N = 881 IV. Vlna 2009 N = 807

III. Vlna 2009 N = 762

39


Obsah

Uvaovn o zmn zpsobu pjmu televiznho signlu

Otzka: O jak zpsob pjmu televiznho vysln mte pedevm zjem?

Jen odpovdi tch, kte odpovdli na pedchoz otzku, e uvauj o zmn pjmu

Oproti minul vln narostl podl tch, kdo by vyuili pjem prostednictvm rychlostnho pipojen k Internetu.

Respondenti kte uvauj o zmn televiznho pjmu VIII. Vlna 2011 N = 112

VII. Vlna 2011 N = 213

VI. Vlna 2010N = 216 V. Vlna 2010N = 250

IV. Vlna 2009 N = 271

III. Vlna 2009 N = 292

40


Obsah

HDTV vysln

Otzka: Ml(a) byste zjem o televizn vysln ve formtu HDTV?

Klesl zjem jak o bezplatn HDTV vyslan, tak i placen HDTV vysln a zvil se nezjem o HDTV vysln. Zrove tentokrt tm nepoklesl poet lid, kte nev, o co jde.

Vichni respondenti VII. Vlna 2011 N = 1813

VI. vlna 2010 N = 1704

V. vlna 2010 N = 1810

IV. vlna 2009 N = 1797

III. vlna 2009 N = 1834

41


Obsah

4. Plny spojen s chystanm pjmem digitlnho televiznho vysln (nepijmaj digi. tv.)

Kapitola zabvajc se tmi divky, kte se teprve chystaj pejt na digitln televizn vysln, m v souasn vln spe orientan charakter nebo poet respondent, kterch se tato kapitola tk, je ji velmi mal. Zatmco na zatku vzkumu se tato kapitola tkala vce ne t tvrtin respondent (1400) v souasnosti se tk 3 %, co pedstavuje pouhch 50 respondent.

42


Obsah

Plnovan okamik pechodu na digitln televizn vysln I.

Otzka:Kdy si chcete zabezpeit pjem digitlnho televiznho vysln/pejt na digitln televizn vysln?

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

N = 1400

N = 1400

N = 1043

N = 747

43

Respondenti kte nepijmaj digi. tv.


Obsah

Plnovan okamik pechodu na digitln televizn vysln II.

Otzka:Kdy si chcete zabezpeit pjem digitlnho televiznho vysln/pejt na digitln televizn vysln?

IV. Vlna 2009

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

Pozor mal poet respondent!

N = 1400

N = 555

N = 207

N = 142

N = 50

N = 380

44

Respondenti kte nepijmaj digi. tv.


Obsah

Plnovan een pechodu domcnosti na digitln tv. vysln I.

Otzka: ekl(a) jste, e vsouasn dob nepijmte digitln televizn signl. Pokud byste chtl(a) pejt na digitln televizn vysln, jak byste situaci eil(a)?

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

N = 1400

N = 1400

N = 1043

N = 747

45

Respondenti kte nepijmaj digi. tv.


Obsah

Plnovan een pechodu domcnosti na digitln tv. vysln II.

Otzka: ekl(a) jste, e vsouasn dob nepijmte digitln televizn signl. Pokud byste chtl(a) pejt na digitln televizn vysln, jak byste situaci eil(a)?

IV. Vlna 2009

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

Pozor mal poet respondent!

N = 555

N = 1400

N = 380

N = 207

N = 142

N = 50

46

Respondenti kte nepijmaj digi. tv.


Obsah

Dvody pro respondent v souasnosti nepijm digitln televizn vysln I.

Otzka:Pro nepijmte digitln televizn vysln?

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

N = 1400

N = 1400

N = 1043

N = 747

47

Respondenti kte nepijmaj digi. tv.


Obsah

Dvody pro respondent v souasnosti nepijm digitln televizn vysln II.

Otzka:Pro nepijmte digitln televizn vysln?

IV. Vlna 2009

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

Pozor mal poet respondent!

N = 1400

N = 555

N = 380

N = 207

N = 142

N = 50

48

Respondenti kte nepijmaj digi. tv.


Obsah

Investice domcnosti pi pechodu na digitln televizn vysln

Ochota investovat Set-top-box

Otzka:Kolik je Vae domcnost ochotn pi pechodu na digitln televizn vysln utratit penz za jednotliv pstroje a doplky, kter jsou nezbytn pro pjem digitlnho televiznho vysln? Kolik jste ochotn() zaplatit za ?

Respondenti kte nepijmaj digi. tv. VIII. vlna 2011 N = 50

VII. Vlna 2011N = 142

VI. Vlna 2010N = 207 V. Vlna 2010N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555

III. Vlna 2009 N = 747

II. Vlna 2008 N = 1043

I. Vlna 2008 N = 1400

Pozor mal poet respondent!

49


Obsah

Investice domcnosti pi pechodu na digitln televizn vysln

Ochota investovat prava nebo koup antny

Otzka:Kolik je Vae domcnost ochotn pi pechodu na digitln televizn vysln utratit penz za jednotliv pstroje a doplky, kter jsou nezbytn pro pjem digitlnho televiznho vysln? Kolik jste ochotn() zaplatit za ?

Respondenti kte nepijmaj digi. tv. VIII. vlna 2011 N = 50

VII. Vlna 2011N = 142

VI. Vlna 2010N = 207 V. Vlna 2010N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555

III. Vlna 2009 N = 747

II. Vlna 2008 N = 1043

I. Vlna 2008 N = 1400

Pozor mal poet respondent!

50


Obsah

Investice domcnosti pi pechodu na digitln televizn vysln

Ochota investovat Digitln nahrvac zazen

Otzka:Kolik je Vae domcnost ochotn pi pechodu na digitln televizn vysln utratit penz za jednotliv pstroje a doplky, kter jsou nezbytn pro pjem digitlnho televiznho vysln? Kolik jste ochotn() zaplatit za ?

Respondenti kte nepijmaj digi. tv. VIII. vlna 2011 N = 50

VII. Vlna 2011N = 142

VI. Vlna 2010N = 207 V. Vlna 2010N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555

III. Vlna 2009 N = 747

II. Vlna 2008 N = 1043

I. Vlna 2008 N = 1400

Pozor mal poet respondent!

51


Obsah

Investice domcnosti pi pechodu na digitln televizn vysln

Ochota investovat Digitln televizor

Otzka:Kolik je Vae domcnost ochotn pi pechodu na digitln televizn vysln utratit penz za jednotliv pstroje a doplky, kter jsou nezbytn pro pjem digitlnho televiznho vysln? Kolik jste ochotn() zaplatit za ?

Respondenti kte nepijmaj digi. tv. VIII. vlna 2011 N = 50

VII. Vlna 2011N = 142

VI. Vlna 2010N = 207 V. Vlna 2010N = 380 IV. Vlna 2009 N = 555

III. Vlna 2009 N = 747

II. Vlna 2008 N = 1043

I. Vlna 2008 N = 1400

Pozor mal poet respondent!

52


Obsah

5. Zkuenosti s pjmem digitlnho televiznho vysln (pjemci digi. tv.)

Zkuenost s digitlnm televiznm vyslnm m ji vtina divk 95 %. Pro pechod na digitln televizn vysln byly nejdleitj roky 2009 a 2010, ve kterch na digitln televizn vysln pelo 60 % respondent 31 % v roce 2009 a 29 % v roce 2010. V roce 2011 na digitln televizn vysln pelo ji jen 10 % divk.

Pi pechodu na digitln televizn vysln se divci nejastji spolhaj na svou rodinu. Tetin divk tak pechod na digitln televizn vysln zajistil nkter z len rodiny. V poslednch vlnch se zvil poet divk, kte peli na digitln televizn vysln sami (VI. Vlna 23 %, VII. Vlna 26 %, VIII. Vlna 30 %). Naopak klesl poet divk, kte si pi pechodu vydali pomoc odbornka (VII. Vlna 19 %, VII. Vlna 15 %).

Jednorzov vdaj v souvislosti s pechodem na digitln televizn vysln mlo 62 % domcnost. U tm poloviny divk se tento vdaj veel do t tisc korun. tvrtina divk zaplatila mezi temi a deseti tisci korun. Nadle se sniuje poet divk, kte s digitalizac nemli jednorzov vdaj, protoe plat pravideln poplatky za televizn pjem. Zatmco v III. Vln v roce 2009 bylo takovchto divk 23 %, v souasn vln jich je pouze 9 %. Necel tvrtina divk za pechod nic neutratila.

Pedstavovala stka vynaloen na digitalizaci domcnosti zt pro rodinn rozpoet? V aktuln vln se zvil poet divk, pro kter vynaloen stka pedstavovala zt. Tm ptina divk k, e tato stka velmi zatila rodinn rozpoet (v pedchoz vln 16 %). Polovina divk uvd, e dan stka trochu zatila rodinn rozpoet.

53


Obsah

Stejn tak jako ve vln pedchoz, pravideln poplatky za digitln televizn vysln neplat vtina divk (67 %). Podl divk platcch za digitln televizn vysln se v jednotlivch vlnch pohybuje mezi 30 % a 36 %. Vce ne tetina z divk, kte plat za digitln televizn vysln, plat mezi 201 a 300 K.

Divk, kte plat za pjem digitlnho televiznho vysln pravideln poplatky, jsme se zeptali, zda se tyto poplatky po pechodu na digitln televizn vysln zmnily. Vtina divk dlouhodob k, e poplatky zstaly stejn (61 % v aktuln vln). Zatmco v pedchoz vln tvrtina divk uvdla, e se poplatky zvily (plat vce ne dve), v aktuln vln vzrostl poet divk se zvenmi poplatky na 30 %. Stejn jako v pedchoz vln 7 % divk uvd, e se poplatky snily.

Divci jsou s digitlnm vyslnm velmi spokojeni. V aktuln vln je spokojeno 87 % divk (41 % je rozhodn a 46 % spe spokojeno).

54


Obsah

Termn pechodu domcnosti na digitln tv. vysln

Otzka:Kdy Vae domcnost pela na digitln televizn vysln?

Respondenti kte pijmaj digi. tv. N = 1709

55


Obsah

een pechodu domcnosti na digitln tv. vysln I.

Otzka:Jak jste eil(a) pechod Va domcnosti na digitln televizn vysln?

I. Vlna 2008

II. Vlna 2008

III. Vlna 2009

N = 444

N = 750

N = 1045

56

Respondenti kte pijmaj digi. tv.


Obsah

een pechodu domcnosti na digitln tv. vysln II.

Otzka:Jak jste eil(a) pechod Va domcnosti na digitln televizn vysln?

IV. Vlna 2009

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

N = 1191

N = 1191

N = 1352

N = 1435

N = 1570

N = 1709

57

Respondenti kte pijmaj digi. tv.


Obsah

Finann nklady na pechod domcnosti na digitln televizn vysln

Nklady domcnosti na pechod na digitln televizn vysln

Otzka:Dokzal(a) byste prosm odhadnout, kolik Vae domcnost celkem utratila za pechod na digitln televizn vysln? Napklad za pravu i koupi antny, set-top-boxu nebo digitlnho televizoru.

Vdaje za pechod na digitln televizn vysln

Celkov stka vynaloen na pechod

Respondenti kte pijmaj digi. TV., III. Vlna 2009 N = 1045., IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011N = 1570, VIII. Vlna 2011N = 1709

Respondenti kte pijmaj digi. tv. a mli jednorzov vdaj s pechodem, III. Vlna 2009 N = 602, IV. Vlna 2009 N = 757, V. Vlna 2010 N = 778, VI. Vlna 2010 N = 892, VII. Vlna 2011N = 958, VII. Vlna 2011N = 1053

58


Obsah

Finann nklady na pechod domcnosti na digitln televizn vysln

Zaten rodinnho rozpotu nklady na digitalizaci

Otzka:Co tato stka, kterou Vae rodina za pechod na digitln televizn vysln utratila, znamenala pro V rodinn rozpoet?

Respondenti kte pijmaj digi. tv. a mli jednorzov vdaj s pechodem III. Vlna 2009 N = 602, IV. Vlna 2009 N = 757, V. Vlna 2010 N = 778, VI. Vlna 2010 N = 892, VII. Vlna 2011N = 958 VIII. Vlna 2011N = 1053

59


Obsah

Finann nklady na pechod domcnosti na digitln televizn vysln

Pravideln poplatky domcnosti za digitln televizn vysln

Otzka:Platte za pjem televiznho vysln pravideln poplatky (nap. msn, tvrtletn)?Pokud pravideln platte, uvete prosm kolik. eknte nm prosm co nejpodrobnji o jakou slubu poskytovatele televiznho vysln se jedn.

Pravideln poplatky

Ve pravidelnch poplatk

Respondenti kte pijmaj digi. tv. III. Vlna 2009 N = 1045, IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011N = 1570, VIII. Vlna 2011N = 1709

Respondenti kte pijmaj digi. tv. a plat pravideln poplatky III. Vlna 2009 N = 366, IV. Vlna 2009 N = 386, V. Vlna 2010 N = 480, VI. Vlna 2010 N = 483, VII. Vlna 2011N = 491, VIII. Vlna 2011N = 521

60


Obsah

Finann nklady na pechod domcnosti na digitln televizn vysln

Pravideln poplatky domcnosti za digitln televizn vysln

Otzka:Platte za pjem televiznho vysln pravideln poplatky (nap. msn, tvrtletn)?Uvedl(a) jste, e na digitln vysln vysln pela Vae domcnost vroce Zmnily se pravideln poplatky (nemme na mysli koncesionsk poplatek), kter za televizi platte, po tomto pechodu Va domcnosti na digitln televizn vysln?

Pravideln poplatky

Zmna poplatk

Respondenti kte pijmaj digi. tv. a plat pravideln poplatky III. Vlna 2009 N = 366, IV. Vlna 2009 N = 386, V. Vlna 2010 N = 480, VI. Vlna 2010 N = 483, VII. Vlna 2011N = 491, VIII. Vlna 2011N = 521

Respondenti kte pijmaj digi. tv. III. Vlna 2009 N = 1045, IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011N = 1570, VIII. Vlna 2011N = 1709

61


Obsah

41 % UPC

6,1 % O2

6,1 % O2

Finann nklady na pechod domcnosti na digitln televizn vysln

Typ sluby, za kterou domcnost plat pravideln poplatky

Otzka:Platte za pjem televiznho vysln pravideln poplatky (nap. msn, tvrtletn)?Pokud pravideln platte, uvete prosm kolik. eknte nm prosm co nejpodrobnji o jakou slubu poskytovatele televiznho vysln se jedn.

V. Vlna 2010

8,3 % Kabelov vys. obecn

2,7 % Satelitn vys. obecn

19,0 % Digi TV

2,5 % Skylink

10,4 % UPC

8,8 % UPC Standard

4,6 % UPC Starter

2,3 % UPC Supreme

8,1 % UPC Direct

3,3 % UPC Kabel

0,8 % UPC Rodina

2,1 % UPC Rodina + Plus

0,2 % UPC Pohoda

3,8 % O2 TV

0,4 % O2 Duo

0,6 % O2 Trio

1,0 % O2 TV zbava

0,6 % O2 balek

1,3 % netbox

0,6 % CS Link

0,8 % K plus K

2,1 % NEJ TV

1,0 % Karneval kabelov TV

0,8 % Elsat kabelov TV

1,0 % Kabelov tv. Perov

0,4 % Centria

4,6 % Jin

7,7 % Nev

VI. Vlna 2010

11,2 % Kabelov vys. obecn

2,7 % Satelitn vys.obecn

17,8 % Digi TV

2,1 % Skylink

10,4 % UPC

10,4 % UPC Standard

4,6 % UPC Starter

2,1 % UPC Supreme

6,2 % UPC Direct

2,9 % UPC Rodina

1,4 % UPC Rodina +Plus

0,4 % UPC Sport

0,4 % UPC Mini

3,9 % O2 TV

0,2 % O2 Duo

1,4 % O2 Trio

0,6 % O2 balek

1,2 % HBO

0,2 % TKR Jaek

0,2 % netbox

1,9 % CS Link

0,2 % K plus K

1,0 % NEJ TV

0,4 % Karneval kabelov TV

1,2 % Elsat kabelov TV

2,1 % Kabelov tv. Perov

0,6 % Centria

0,4 % Starnet

0,6 % Kabelov TV Ostrov

2,1 % Jin

13,0 % Nev

38,8 % UPC

Respondenti kte pijmaj digi. tv. a plat pravideln poplatky V. Vlna 2010 N = 480

Respondenti kte pijmaj digi. tv. a plat pravideln poplatky VI. Vlna 2010 N = 483

62


Obsah

8,5 % O2

6,4 % O2

Finann nklady na pechod domcnosti na digitln televizn vysln

Typ sluby, za kterou domcnost plat pravideln poplatky

Otzka:Platte za pjem televiznho vysln pravideln poplatky (nap. msn, tvrtletn)?Pokud pravideln platte, uvete prosm kolik. eknte nm prosm co nejpodrobnji o jakou slubu poskytovatele televiznho vysln se jedn.

VII. Vlna 2011

5,7 % Kabelov vysln obecn

3,9 % Satelitn vysln obecn

11,4 % Digi TV

3,5 % Skylink

13,2 % UPC

7,9 % UPC Standard

3,7 % UPC Starter

1,2 % UPC Supreme

2,9 % UPC Direct

3,1 % UPC kabel

2,4 % UPC Rodina

2,9 % UPC balek

1 % UPC Rodina +Plus

0,2 % UPC Mini

7,5 % O2 TV

0,6 % O2 Trio

0,4 % O2 balek

0,8 % TKR Jaek

0,2 % Netbox

3,1 % CS Link

0,2 % K plus K

3,3 % NEJ TV

2,4 % Elsat kabelov TV

1,6 % Kabelov televize Perov

0,4 % Centria

0,6 % Rio mdia

1,8 % Kabelov TV Ostrov

0,4 % T-mobile satelitn tv

0,6 % IPTV obecn

3,9 % balek slueb obecn (kombinace tv+internet)

3,9 % Jin

8,8 % Nev

VIII. Vlna 2011

5,6 % Kabelov vysln obecn

2,1 % Satelitn vysln obecn

13,6 % Digi TV

3,6 % Skylink

17,9 % UPC

6,5 % UPC Standard

3,5 % UPC Starter

3,6 % UPC Direct

1,9 % UPC Rodina

2,1 % UPC balek

0,8 % UPC Rodina +Plus

5,4 % O2 TV

0,2 % O2 Trio

0,8 % O2 balek

1 % TKR Jaek

0,8 % Netbox

1,9 % CS Link

1,7 % NEJ TV

1,9 % Elsat kabelov TV

1,3 % Kabelov televize Perov

0,2 % Centria

0,8 % Rio mdia

1,2 % Kabelov TV Ostrov

0,4 % T-mobile satelitn tv

5,6 % balek slueb obecn (kombinace tv+internet)

5,6 % Jin 10,7 % Nev

38,5 % UPC

36,3 % UPC

Respondenti kte pijmaj digi. tv. a plat pravideln poplatky VII. Vlna 2010 N = 491

Respondenti kte pijmaj digi. tv. a plat pravideln poplatky VIII. Vlna 2011 N = 524

63


Obsah

Spokojenost domcnosti s pjmem digitlnho televiznho signlu I.

Otzka:Jak jste ve Va domcnosti celkov spokojeni spjmem digitlnho televiznho signlu?

V. Vlna 2010

N = 1352

IV. Vlna 2009

N = 1191

I. Vlna 2008

N = 444

pohlav vkov skupiny nejvy ukonen vzdln

64

Respondenti kte pijmaj digi. tv.


Obsah

Spokojenost domcnosti s pjmem digitlnho televiznho signlu II.

Otzka:Jak jste ve Va domcnosti celkov spokojeni spjmem digitlnho televiznho signlu?

VIII. Vlna 2011

N = 1709

VII. Vlna 2011

N = 1570

VI. Vlna 2010

N = 1435

pohlav vkov skupiny nejvy ukonen vzdln

65

Respondenti kte pijmaj digi. tv.


Obsah

6. Problmy pechodu na digitln televizn vysln

Problmy pi pechodu na pjem digitlnho vysln zaznamenala jen mal st lid

15 % lid mlo problmy s kvalitou digitlnho signlu

Cca 14 % lid poctilo finann problmy spojen s pechodem.

Pokrauje pokles obav z digitalizace

V roce 2011 u je mezi tmi, kdo jet digitln obraz nepijmaj, vce tch, kte nemajobavy ani z finannch nklad spojench s pechodem na digitln vysln a nslednm pjmem poad, ne tch, kdo je maj. Obavy m 38 %, naopak nem 42 %.

Na druhm mst jsou obavy ze sloitosti pouvn novch zazen, mrn astji u en a starch oban.

66


Obsah

Problmy s instalac antny nebo satelitu na dm

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln problmy sumstnm antny nebo satelitu na V dm? Mme tm na mysli, e majitel nebo sprvce domu ml vhrady vi jejmu umstn na dm.

Pokrauje pokles vskytu problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. II. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VII vlna 2011 N = 1570, VIII vlna N = 1709

67


Obsah

Problm s vypnutm analogovho signlu

Problmy s vypnutm analogov T2

Otzka:Televizn vysln prochz celou adou zmn - vypnn analogovho signlu, zapnn digitlnho signlu i zmn digitlnho televiznho vysln. Ml jste problm s vypnutm analogov T2?

Problm ubv a pokud jsou, jsou astji ji vyeeny a kles i pociovan vnost problm

68


Obsah

Problmy s peladnm program

Otzka:Televizn vysln prochz celou adou zmn - vypnn analogovho signlu, zapnn digitlnho signlu i zmn digitlnho televiznho vysln. Ml jste problm s peladnm program?

Drtiv vtina nemla problm s peladnm kanl po vypnut analogovho vysln.

69


Obsah

Problmy s nutnost otoit antnu jedin eho pibv

Otzka:Televizn vysln prochz celou adou zmn - vypnn analogovho signlu, zapnn digitlnho signlu i zmn digitlnho televiznho vysln. Ml jste problm s otoenm antny?

Vtina nemla problm s otoenm antny po vypnut analogovho vysln. V ase ale pibv tch, kdo problmy mli

70


Obsah

Obavy z monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln vlna 2008

Otzka:Mte obavu z nsledujcch monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln?

24 % respondent m velkou obavu z finannch nklad nutnch na pechod na digitln vysln + dalch 22 % ze zven nklad na pjem vysln

71

Respondenti, kte nepijmaj digi. tv. N = 1400


Obsah

Obavy z monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln III. Vlna 2009

Otzka:Mte obavu z nsledujcch monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln?

18 % respondent m velkou obavu z finannch nklad nutnch na pechod na digitln vysln + dalch 16 % ze zven nklad na pjem vysln

72

Respondenti, kte nepijmaj digi. tv. N = 747


Obsah

Obavy z monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln IV. Vlna 2009

Otzka:Mte obavu z nsledujcch monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln?

19 % respondent m velkou obavu z finannch nklad nutnch na pechod na digitln vysln + dalch 18 % ze zven nklad na pjem vysln

73

Respondenti, kte nepijmaj digi. tv. N = 554


Obsah

Obavy z monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln V. Vlna 2010

Otzka:Mte obavu z nsledujcch monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln?

20 % respondent m velkou obavu z finannch nklad nutnch na pechod na digitln vysln + dalch 16 % ze zven nklad na pjem vysln

74

Respondenti, kte nepijmaj digi. tv. N = 380


Obsah

Obavy z monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln VI. Vlna 2010

Otzka:Mte obavu z nsledujcch monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln?

Tak jako v minul V. vln, 20 % respondent m velkou obavu z finannch nklad nutnch na pechod na digitln vysln + dalch 17 % ze zven nklad na pjem vysln

75

Respondenti, kte nepijmaj digi. tv. N = 207


Obsah

Obavy z monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln

VII. vlna 2011

Otzka:Mte obavu z nsledujcch monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln?

Obavy mrn klesaj mn ne 20 % respondent m velkou obavu z finannch nklad nutnch na pechod na digitln vysln , 15 % ze zven nklad na pjem vysln

76

Respondenti, kte nepijmaj digi. tv. N = 142


Obsah

Obavy z monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln

VIII. vlna 2011

Otzka:Mte obavu z nsledujcch monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln?

Zvyuje se poet divk, kte nemaj z jednotlivch monch problm obavu.

77

Respondenti, kte nepijmaj digi. tv. N = 50


Obsah

Obavy z monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn mm obavu a spe mm obavu

Otzka:Mte obavu z nsledujcch monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln?

Pokrauje pokles obav.

Respondenti, kte nepijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 1400, III. vlna 2009 N = 747, IV. vlna 2009 N = 554, V. vlna 2010 N = 380, VI. vlna 2010 N = 207 , VII vlna 2011 N = 142, VIII vlna 2011 N = 50

78


Obsah

Obavy z monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn nemm obavu a spe nemm obavu

Otzka:Mte obavu z nsledujcch monch problm pi pechodu na digitln televizn vysln?

Mrn pokles obav je vidt i zde.

Respondenti, kte nepijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 1400, III. vlna 2009 N = 747, IV. vlna 2009 N = 554, V. vlna 2010 N = 380, VI. vlna 2010 N = 207 , VII vlna 2011 N = 142, VIII vlna 2011 N = 50

79


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln vlna 2008

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

5 % respondent mlo velk problmy s sdigitlnm signlem (patn nebo dn signl)

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. 2008 N = 444

80


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln III. vlna 2009

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Jen 4 % respondent mlo velk problmy se nauit pouvat nov zazen

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. N = 1045

81


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln IV. vlna 2009

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Ji jen 3 % respondent mlo velk problmy se nauit pouvat nov zazen.

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. N = 1191

82


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln V. vlna 2010

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

4 % respondent mlo velk problmy s digitlnm signlem (patn nebo dn signl)

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. N = 1352

83


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln VI. vlna 2010

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

3 % respondent mlo velk problmy s digitlnm signlem (patn nebo dn signl) a s dodatenmi finannmi nklady.

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. N = 1435

84


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln VII. vlna 2011

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

4 % respondent mlo velk problmy s digitlnm signlem (patn nebo dn signl) celkem 14 % a s dodatenmi finannmi nklady celkem 16 %.

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. N = 1570

85


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln VIII. vlna 2011

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

4 % respondent mlo velk problmy s digitlnm signlem (patn nebo dn signl) celkem 15 % a s finannmi nklady celkem 14 %.

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. N = 1709

86


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ano a spe ano

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Oproti minul vln pokles pocitu, e byly problmy

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

87


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

88


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

89


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

90


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

91


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

92


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

93


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

94


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

95


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

96


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

97


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

98


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

99


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

100


Obsah

Problmy pi pechodu na digitln televizn vysln

Souet rozhodn ne a spe ne

Otzka:Ml(a) jste pi pechodu na digitln televizn vysln ?

Po prvn vln dlouhodob roste podl odpovd bez problm

Respondenti, kte pijmaj digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VIII vlna 2011 N = 1709

101


Obsah

7. Celkov hodnocen procesu digitalizace

Digitalizace televiznho vysln se pomalu chl ke konci. Z tohoto dvodu byl do vzkumu nov vloen blok otzek celkov hodnotcch proces digitalizace.

Nejprve jsme respondenty podali o porovnn digitlnho televiznho pjmu s analogovm televiznm pjmem: Zamyslete se prosm nad tm, jak jste pijmali dv televizn signl (takzvan analogov) a jak dnes digitln. ekl byste, e je to znsledujcch hledisek lep nebo hor? Vrazn pevauje nzor, e dolo ke zlepen, zejmna pokud jde o i nabdky (80 %), kvalitu obrazu (72 %) a zvuku (65%). Ptina a tetina divk m v jednotlivch vlastnostech a monostech vysln pocit, e je to stejn. To, e se situace z uritho hlediska zhorila, uvd maximln 6 % obyvatel.

Po porovnn situace nsledovala otzka zjiujc spokojenost s jednotlivmi vlastnostmi digitlnho televiznho vysln. Divci hodnot digitln televizn vysln velmi pozitivn. S jednotlivmi vlastnostmi je spokojeno mezi 46 % a 86 %. Vysok je zejmna spokojenost s kvalitou zvuku a obrazu, dle s nabdky a pokrytm signlem, kde je 80 90 % spokojench. Men spokojenost je s monost nahrvn, informan kampan a s obsahovou rozmanitost program. I zde ale vrazn pevauje pozitivn hodnocen. O nco spokojenj jsou mui, lid s vymi pjmy (asi i kvli pozen technice), lid ve mstech (ale ne velkomstech, ti bvaj krititj i u jinch oblast).

Vtina lid je toho nzoru, e je lep informovanost o poadech, polovina lid vnm i vytvoen jednotnho digitlnho prosted. Skoro polovina souhlas i s tm, e je jednodu TV pjem, pes 40 % pociuje i vy mobilitu pjmu.

102


Obsah

Divk jsme se tak zeptali, jak vnmaj televizn konkurenci: A ekl byste, e rove konkurence TV stanic kter se na trhu vytvoila, je ? Tm ti tvrtiny povauj konkurenci za pimenou. Stejn podl divk (13 %) si mysl, e konkurence je pli mal a pli velk. Rozdly v nzorech na televizn konkurenci jsou jen mal. Ani vzdln, pjmy, vk apod. nehraj velkou roli.

A nakonec celkov hodnocen digitlnho televiznho vysln: A kdy se jet jednou zamyslte nad pechodem na digitln vysln, jakou znmku jako ve kole byste mu dal(a)?. Tm polovina respondent ohodnotila digitalizaci za dv - chvalitebn. Vbornou, stejn tak jako dobrou, pidlilo digitalizaci 22 % divk. Prmrn znmka je 2,10 tedy dvojka, 70 % dv 1 + 2. Spokojenost vrazn roste se vzdlnm (co nebv v R zvykem) jedniku dv 19,7 % lid se zkladnm, ale 27,3 % s vysokokolskm vzdlnm. Jejich prmr je 1,97. Podobn jsou spokojenj lid s vymi pjmy. Ni je spokojenost na venkov (prmr 2,3), i zde je ale pes padest procent jedniek a dvojek.

103


Obsah

Celkov hodnocen procesu digitalizace

Srovnn s dvjkem

Otzka:Zamyslete se prosm nad tm, jak jste pijmali dv televizn signl (takzvan analogov) a jak dnes digitln. ekl byste, e je to znsledujcch hledisek lep nebo hor?

Vrazn pevauje nzor, e dolo ke zlepen, zejmna pokud jde o i nabdky (80 %), kvalitu obrazu (72 %) a zvuku (65%).

Ptina a tetina m pocit, e je to stejn.

To, e se situace z uritho hlediska zhorila, uvd maximln 6 % obyvatel

Vichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

104


Obsah

Celkov hodnocen procesu digitalizace

Otzka:A kdy se jet jednou zamyslte nad pechodem na digitln vysln, jak jste celkov spokojen s

Vysok je zejmna spokojenost s kvalitou zvuku a obrazu, dle s nabdky a pokrytm signlem,

kde je 80 90 % spokojench.

Men spokojenost je s monost nahrvn, informan kampan a s obsahovou rozmanitost program.

I zde ale vrazn pevauje pozitivn hodnocen.

Vichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

105


Obsah

Celkov hodnocen procesu digitalizace prmry a odlinosti

Otzka:A kdy se jet jednou zamyslte nad pechodem na digitln vysln, jak jste celkov spokojen s

O nco spokojenj jsou mui, lid s vymi pjmy (asi i kvli pozen technice), lid ve mstech (ale ne velkomstech, ti bvaj krititj i u jinch oblast).

Vichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

106


Obsah

Celkov hodnocen procesu digitalizace

Otzka:A ekl byste, e pechodem na digitln vysln dolo k:

Vtina lid je toho nzoru, e je lep informovanost o poadech, polovina lid vnm i vytvoen jednotnho digitlnho prosted.

Skoro polovina souhlas i s tm, e je jednodu TV pjem, pes 40 % pociuje i vy mobilitu pjmu.

Vichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

107


Obsah

Celkov hodnocen procesu digitalizace

Znan je i spokojenost s rovn konkurence, kter vznikla:

Otzka:A ekl byste, e rove konkurence TV stanic kter se na trhu vytvoila, je

Rozdly v nzorech jsou jen mal, ani vzdln, pjmy, vk apod. nehraj velkou roli.

Vichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

108


Obsah

Celkov hodnocen procesu digitalizace

Prmr je 2,10 tedy dvojka, 70 % dv 1 + 2

Otzka:A kdy se jet jednou zamyslte nad pechodem na digitln vysln, jakou znmku jako ve kole byste mu dal?

Spokojenost vrazn roste se vzdlnm (co nebv v R zvykem) jedniku dv 19,7 % lid se zkladnm, ale 27,3 % s vysokokolskm vzdlnm. Jejich prmr je 1,97.

Podobn jsou spokojenj lid s vymi pjmy.

Ni je spokojenost na venkov (prmr 2,3), i zde je ale pes padest procent jedniek a dvojek.

Vichni respondenti VIII. Vlna 2011 N = 1834

109


Obsah

8. Vybavenost domcnosti

Shrnut

Dolo k nrstu vybaven domcnosti o TV s digitlnm pjmem, jej penetrace roste s kadou vlnou. Ostatn zmny jsou jen mal.

Oproti minul vln dochz pravdpodobn v dsledku z obav z dopadu ekonomick krize k poklesu zjmu. Lid et. Souvis to ovem i se saturac zkladnch poteb v tto oblasti - proto mal zjem o set top boxy apod.

Vrazn klesl i zjem o PC/notebooky, (kde se hodn nakupovalo letos po poklesu cen), mobily a digi kamery.

110


Obsah

Souasn vybaven domcnosti

 • Otzka:eknte mi prosm, zdali Vae domcnost vlastn nsledujc vybaven

Nrst vybaven domcnosti o TV s digitlnm pjmem..

Ostatn zmny jsou jen mal.

Vichni respondenti III. vlna N = 1834, IV. vlna N = 1797, V. vlna N = 1810, VI. vlna N = 1685, VII vlna 2011 N = 1790, VIII vlna = 1834

111


Obsah

Plnovan nkup vybaven domcnosti

 • Otzka:Chystte se vbudoucm roce ke koupi njakho ze zazen, o kterm jsme tu mluvili? Me jt jak o koupi novho zazen, kter ji vsouasnosti vlastnte, ale i o koupi zazen, kter zatm nevlastnte.

Oproti minul vln dochz pravdpodobn v dsledku z obav z dopadu ekonomick krize k poklesu zjmu. Lid et. Souvis to ovem i se saturac zkladnch poteb v tto oblasti - proto mal zjem o set top boxy apod.

Vrazn klesl i zjem o PC/notebooky, (kde se hodn nakupovalo letos po poklesu cen), mobily a digi kamery

Vichni respondenti VI. vlna 2010 N = 747

VII vlna 2011 N = 636

VIII vlna N = 742

112


Obsah

Pipojen k Internetu

 • Otzka:Jak zpsob pipojen k Internetu vyuv Vae domcnost?

Trv dominance wifin

Respondenti, kte maj Internet: I. vlna 2008 N = 911, III. vlna 2009 N = 980, IV. vlna 2009 N = 1022, V. vlna 2010 N = 1153, VI. vlna 2010 N = 1112 VII vlna 2011 N = 1154, VIII vlna n = 1200

113


Obsah

Povdom o monostech pipojen k Internetu v okol - VI. Vlna 2010

 • Otzka:ekl(a) jste, e tento zpsob nevyuvte. Vte, jestli je ho mon v mst vaeho bydlit vyuvat?

Nejmn lid m povdom o monosti pipojen pomoc optiky. Nejvce lid v, e v jejich mst bydlit nen mon pipojit se k internetu pomoc kabelov TV.

Respondenti, kte maj Internet: VI. vlna 2010 N = 1153

114


Obsah

Povdom o monostech pipojen k Internetu v okol - VII. Vlna 2011

 • Otzka:ekl(a) jste, e tento zpsob nevyuvte. Vte, jestli je ho mon v mst vaeho bydlit vyuvat?

Nejmn lid m povdom o monosti pipojen pomoc optiky. Nejvce lid v, e v jejich mst bydlit nen mon pipojit se k internetu pomoc kabelov TV.

Respondenti, kte maj Internet: VII. vlna 2011 N = 1121

115


Obsah

Povdom o monostech pipojen k Internetu v okol - VIII. Vlna 2011

 • Otzka:ekl(a) jste, e tento zpsob nevyuvte. Vte, jestli je ho mon v mst vaeho bydlit vyuvat?

Nejmn lid m povdom o monosti pipojen pomoc optiky. Nejvce lid v, e v jejich mst bydlit nen mon pipojit se k internetu pomoc kabelov TV.

Respondenti, kte maj Internet:, ale nevyuvaj jednotliv monosti v dcch VIII. vlna 2011 N = 1200

116


Obsah

Jak je rychlost pipojen k Internetu

 • Otzka:Jak je rychlost Vaeho Internetovho pipojen?

Nejastj rychlost pipojen je v rozmez 2 a 10 Mb/s

Respondenti, kte maj Internet VI. Vlna 2010 N = 1154 VII. Vlna 2011 N = 1112, VIII vlna N = 1200

117


Obsah

9. Pokryt obc televiznm signlem

118


Obsah

Pokryt obce respondenta televiznm signlem

119

Vichni respondenti N = 1834


Obsah

Pokryt obce respondenta televiznm signlem I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

120


Obsah

Pokryt obce respondenta televiznm signlem II.

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

VIII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

Vichni respondenti N = 1834

121


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch analogovm signlem T1 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

122


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch analogovm signlem T1 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

123


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch analogovm signlem T2 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

124


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch analogovm signlem T2 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

125


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch analogovm signlem NOVA I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

126


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch analogovm signlem NOVA II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

127


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch analogovm signlem PRIMA I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

128


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch analogovm signlem PRIMA II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

129


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch S 1 I.

III. Vlna 2009

II. Vlna 2008

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

130


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch S 1 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

Vichni respondenti N = 1834

131


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch S 2 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

132


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch S 2 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

Vichni respondenti N = 1834

133


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch S 3 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

134


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch S 3 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

Vichni respondenti N = 1834

135


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch S 4 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

136


Obsah

Pokryt obc respondent v jednotlivch krajch S 4 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

Vichni respondenti N = 1834

137


Obsah

Pokryt obc respondent S 1 I.

III. Vlna 2009

II. Vlna 2008

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

138


Obsah

Pokryt obc respondent S 1 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

Vichni respondenti N = 1834

139


Obsah

Pokryt obc respondent S 2 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

140


Obsah

Pokryt obc respondent S 2 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

Vichni respondenti N = 1834

141


Obsah

Pokryt obc respondent S 3 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

142


Obsah

Pokryt obc respondent S 3 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

Vichni respondenti N = 1834

143


Obsah

Pokryt obc respondent S 4 I.

II. Vlna 2008

I. Vlna 2008

III. Vlna 2009

IV. Vlna 2009

Vichni respondenti N = 1859

Vichni respondenti N = 1809

Vichni respondenti N = 1834

Vichni respondenti N = 1797

144


Obsah

Pokryt obc respondent S 4 II.

VIII. Vlna 2011

V. Vlna 2010

VI. Vlna 2010

VII. Vlna 2011

Vichni respondenti N = 1810

Vichni respondenti N = 1704

Vichni respondenti N = 1813

Vichni respondenti N = 1834

145


Obsah

10. Sociodemografick charakteristiky vbrovho souboru

Pohlav respondent

Vkov skupiny respondent

Nejvy ukonen vzdln respondent

Rodinn stav

146

Vichni respondenti N = 1834


Obsah

Poet len domcnosti

Velikost msta bydlit

147

Vichni respondenti N = 1834


Obsah

Povoln

Kraj

148

Vichni respondenti N = 1834


 • Login