Strategické záměry a priority MPO pro nové programovací období 2007 – 2013
Download
1 / 52

Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Strategické záměry a priority MPO pro nové programovací období 2007 – 2013. Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti. Schéma formování priorit. Analýzy prostředí. Identifikace „bariér“. Vize.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti' - risa-sargent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Strategické záměry a priority MPO pro nové programovací období 2007 – 2013

Ing. Boris Halata

ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti

Sekce rozvoje podnikatelského prostředí

a konkurenceschopnosti


Sch ma formov n priorit
Schéma formování priorit období 2007 – 2013

Analýzy prostředí

Identifikace „bariér“

Vize

Globální cíl

Specifické cíle

Priority

Strategie EU


Vize 2015
Vize 2015 období 2007 – 2013

„V horizontu roku 2015 by měla mít Česká republika konkurenceschopný podnikatelský sektor, dosahující vysoké přidané hodnoty a produktivity práce, schopný prosadit se, jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i na ostatních mezinárodních trzích.

Podnikatelský sektor by měl svoji konkurenceschopnost opírat především o aplikaci nových vědeckovýzkumných poznatků, realizaci inovačních opatření, kvalifikovanou pracovní sílu a fungující ucelenou síť podnikatelských služeb.“


Sou asn situace esk ekonomiky
Současná situace české ekonomiky období 2007 – 2013

Pozitivní stránky:

 • relativně rychlý ekonomický růst (5,1 % 2.Q 2005)

 • rostoucí exportní výkonnost české ekonomiky

 • masivní příliv FDI atd.

  Negativní stránky:

 • nízká produktivita práce ve srovnání s EU

 • nízká inovační aktivita

 • nedostatečná mobilita pracovní síly

 • nedostatek rizikového kapitálu atd.


Identifikace kl ov ch bari r rozvoje podnik n
Identifikace klíčových „ období 2007 – 2013bariér“ rozvoje podnikání

 • Nedostatečná spolupráce mezi podniky, VŠ a VVI

 • Nedostatečná podpora VaV a transferu technologií

 • Nedostatečné využívání ICT a moderních metod řízení

 • Nedostatečná vzájemná spolupráce mezi podniky

 • Nedostatečná nabídka vhodných podnikatelských ploch

 • Vysoká energetická náročnost výroby


Identifikace kl ov ch bari r rozvoje podnik n1
Identifikace klíčových „ období 2007 – 2013bariér“ rozvoje podnikání

Bariéry  Cíle

 • Zvýšení spolupráce mezi podniky, VŠ a VVI

 • Intenzivnější podpora VaV a transferu technologií

 • Efektivní využívání ICT a moderních metod řízení

 • Zlepšení vzájemné spolupráce mezi podniky

 • Zvýšení nabídky vhodných podnikatelských ploch

 • Snížení energetické náročnosti výroby


Identifikace kl ov ch bari r rozvoje podnik n2
Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání období 2007 – 2013

Intervenční oblasti

Výzkum, vývoj, inovace

Infrastruktura pro podnikání

KONKURENCESCHOPNOST

Lidské zdroje pro podnikání

Úspory energií


Napl ov n vize
Naplňování vize období 2007 – 2013

I4

I2

I1

I3

Naplňování vize

Vize

Cíle


N vrh rozd len priorit oppi
Návrh rozdělení priorit OPPI období 2007 – 2013


N vrh rozd len priorit oppi1
Návrh rozdělení priorit OPPI období 2007 – 2013


N vrh rozd len priorit oppi2
Návrh rozdělení priorit OPPI období 2007 – 2013


Ing boris halata sekce rozvoje podnikatelsk ho prost ed a konkurenceschopnosti

Děkuji za Vaši pozornost období 2007 – 2013

Ing. Boris Halata

Sekce rozvoje podnikatelského prostředí

a konkurenceschopnosti


Oppi 2007 2013

OPPI 2007 – 2013 období 2007 – 2013

Spolupráce

Inkubátor

Prosperita II.

Pracovní skupina 1

Praha, 27.2. 2006


Spolupr ce klastry p ly excelence technologick platformy
Spolupráce období 2007 – 2013klastry, póly excelence, technologické platformy

Cíl:

 • Podpora ekonomického růstu a konkurenceschopnosti rozvojem odvětvových seskupení

 • Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšení podmínek pro podnikání a inovace

 • Zlepšení vazeb VŠ, výzkumu a podnikatelského sektoru.

  Zaměření:

 • Podpora vzniku a rozvoje kooperačních seskupení podnikatelských subjektů s VVI a vzdělávacími institucemi

 • vytváření úzkých vzájemných vazeb a realizace kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni.


Spolupr ce klastry p ly excelence technologick platformy1
Spolupráce období 2007 – 2013klastry, póly excelence, technologické platformy

Zaměření – 4 typy projektů:

 • Klastry

 • Póly excelence

 • Technologické platformy

 • Související aktivity (CzechInvest)

  Dopady:

 • 30 – 40 klastrů

 • 10 – 15 pólů excelence

 • 5 – 10 technologických platforem


Inkub tor
Inkubátor období 2007 – 2013

Cíl:

 • Zakládání, činnost a další rozvoj podnikatelských inkubátorů, resp. podnikatelských inovačních center, vytvářejících podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem

  Zaměření:

  Podpora infrastruktury pro vznik a rozvoj firem,zejména start-up a spin-off, s inovačním potenciálem

 • vznik a rozvoj inkubátorů, BIC, PIC apod.

 • sítě Business Angels


Inkub tor1
Inkubátor období 2007 – 2013

Zaměření (pokrač.):

 • nové finanční nástroje:

  -dotace pro fondy mikropůjček a fondy rizikového kapitálu

  -patentové fondy pro podporu ochrany duševního vlastnictví

  - aktivity související se zkvalitněním implementace programu

  a vybudováním infrastruktury pro implementaci

  Dopady:

 • Rozvoj podnikatelského prostředí, akcelerace vzniku a rozvoje inovativních firem, tvorba pracovních míst.

 • 40 – 50 podpořených inkubátorů

 • 10 fondů

 • 700 podpořených firem


Prosperita ii
Prosperita II. období 2007 – 2013

Cíl:

 • Zakládání, činnost a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb a na ochranu duševního vlastnictví.

  Zaměření:

 • Podpora infrastruktury pro průmyslový VVI se zaměřením na transfer technologií mezi subjekty inovačního prostředí.

 • Podpora přímé vazby mezi výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou


Prosperita ii1
Prosperita II období 2007 – 2013.

Zaměření (pokrač.):

 • zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků

 • zakládání a rozvoj center pro transfer technologií

 • vytvoření a uplatnění nových finančních nástrojů

 • aktivity související se zkvalitněním implementace programu

  Dopady:

 • Zvýšení konkurenceschopnosti regionů budováním znalostní základny v regionech

 • 40 podpořených VTP a CTT

 • 5 fondů

 • 400 podpořených firem


Děkuji za Vaši pozornost období 2007 – 2013


Oppi 2007 20131

OPPI 2007 – 2013 období 2007 – 2013

Výzkumný potenciál

Inovace

Patent

Pracovní skupina 2

Praha, 27.2. 2006


V zkumn potenci l
VÝZKUMNÝ POTENCIÁL období 2007 – 2013

CÍL

 • Zvýšení výzkumných a vývojových kapacit firem (zejména MSP), zvýšení počtu podniků (zejména MSP), které provádějí vlastní výzkum a vývoj.

 • Trvalé zvyšování konkurenceschopnosti a tvorba kvalifikovaných pracovních míst.

  ZAMĚŘENÍ

 • Podpora firem při budování pracovišť výzkumu a vývoje, a další rozvoj existující výzkumné a vývojové kapacity podniků

 • Prohloubení spolupráce podniků s VaV organizacemi, zlepšení podmínek pro zapojení podniků do domácích a evropských programů VaV

  DOPADY

 • Zvyšování výzkumného a vývojového potenciálu firem.

 • Zlepšování pozice firem v rámci inovační infrastruktury ČR.

 • Předpoklad je podpora cca 500 subjektů.


Inovace
INOVACE období 2007 – 2013

CÍL

 • Posílit dlouhodobou konkurenceschopnost podnikatelů a jejich udržitelný růst

 • Stimulovat inovační aktivitu podniků, zejména MSP.

  ZAMĚŘENÍ

 • Podpora komercionalizace výsledků VaV a transferu technologií do tržního prostředí prostřednictvím podpory inovačních projektů zaměřených na:

  - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

  -nebo na zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb,

  - nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení významných změn organizační struktury či změn ve strategické orientaci podnikatele,

  - nebo na zavedení progresivních marketingových metod,

  - nebo na realizaci eko-inovací v průmyslové výrobě.

  DOPADY

 • Zvýšení inovační aktivity podniků, zvýšení technologické úrovně výroby a zavedení efektivních metod řízení podniků.

 • Předpoklad podpora cca 1000 – 1400 subjektů


Patent
PATENT období 2007 – 2013

CÍL

 • Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv duševního vlastnictví, malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, a vysokými školami.

  ZAMĚŘENÍ

 • Podpora aktivit vedoucích k ochraně práv k duševnímu vlastnictví (zejména patentových aktivit) malých a středních podniků, pracovišť výzkumu a vývoje v ČR a v zahraničí (zejména u EPO, USPTO, JPO) a v ČR ve formě úhrady části nákladů spojených s ochranou průmyslového vlastnictví (vynálezů, užitných a průmyslových vzorů a topografií polovodičových výrobků).

  DOPADY

 • Zlepšení patentové výkonnosti českých podniků, vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí.

 • Zvýšení dostupnosti právně chráněného know-how českých podniků směrem k zahraničí.

 • Předpoklad podpora cca 700 – 1000 subjektů.


Děkuji za Vaši pozornost období 2007 – 2013


Oppi 2007 20132

OPPI 2007 – 2013 období 2007 – 2013

START, KREDIT, PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ III

MARKETING

Pracovní skupina 3

Praha, 27.2. 2006


Start
START období 2007 – 2013

Cíl

 • zvýšení zájmu o podnikání

 • usnadnění vstupu nových subjektů do podnikání

  Zaměření

  financování podnikatelských záměrů občanů poprvé nebo s delším časovým odstupem vstupujících do podnikání

  Dopady

 • vznik cca 3000 nových podnikatelů

 • odstranění překážek při financování projektů začínajících podnikatelů

 • podpora realizace podnikatelských projektů žen - podnikatelek


: období 2007 – 2013

KREDIT

Cíl

 • zachování a zvýšení konkurenceschopnosti malých podnikatelů

 • zvýšení motivace malých podnikatelů k inovacím

 • zvýšení zaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených regionech

  Zaměření

  podpora realizace menších rozvojových podnikatelských projektů malých podnikatelů s kratší historií

  Dopady

 • zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 1800 podnikatelů v počátečním stádiu rozvoje

 • zvýhodněná podpora podnikatelů v NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko


Progres
PROGRES období 2007 – 2013

Cíl

 • podpora zachování a zvýšení konkurenceschopnosti

 • zvyšování zaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených regionech

 • zvýšení motivace podnikatelů k inovacím

  Zaměření

  • podpora realizace rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a především středních podnikatelů

  Dopady

 • zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 1400 podnikatelů

 • tvorba nových pracovních míst

 • realizace inovačně zaměřených projektů


Z ruka
ZÁRUKA období 2007 – 2013

Cíl

 • podpora zachování a zvýšení konkurenceschopnosti

 • zvyšování zaměstnanosti

  Zaměření

  • usnadnění realizace podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, kdy poskytnutí bankovního úvěru je rizikovější z důvodu omezených možností dostatečného zajištění úvěru

  Dopady

 • zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 6000 podnikatelů

 • tvorba nových pracovních míst

 • realizace inovačně zaměřených projektů

 • záruční fond umožní poskytnutí cca 30 mld. Kč záruk k úvěrům ve výši cca 43 mld. Kč


Rozvoj iii
ROZVOJ období 2007 – 2013III

 Cíl

 • realizace programu povede k růstu vlastních výkonů podpořených podnikatelů

 • zlepšení pozice podpořených podnikatelů na trhu

 • udržení, případněrůst počtu pracovních míst

  Zaměření

  •podporuje rozvoj malých a středních podnikatelských subjektů ve vybraných regionech investicemi do nových technologií

  Dopady

 • stabilizace podniků

 • růst tržeb z vlastních výkonů

 • udržení stavu zaměstnanosti ve vybraných regionech


Marketing
MARKETING období 2007 – 2013

Cíl

 • zvýšit marketingovou přípravu a připravenost malých a středních podniků pro vstup na zahraniční trhy

 • poskytovat podpůrné služeby v oblasti marketingu

  Zaměření

  • na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů s preferencí minimálně 3 malých a středních podnikatelů prostřednictvím marketingové prezentace na zahraničních trzích, výstavách a veletrzích

  Dopady

 • podpora cca 1600 podnikatelských subjektů v rámci individuálních projektů

 • podpora cca 450 seskupení malých a středních podnikatelů

 • možnost efektivní marketingové presentace podnikatelů v zahraničí


Děkuji za Vaši pozornost období 2007 – 2013


Oppi 2007 20133

OPPI 2007 – 2013 období 2007 – 2013

Poradenství, Trendy

Internacionalizace

Specializované veletrhy a mise v zahraničí

ICT a strategické služby, Využití ICT v podnicích

Pracovní skupina 4

Praha, 27.2. 2006


Poradenstv
Poradenství období 2007 – 2013

Cíl

 • Zvýšení konkurenceschopnosti firem prostřednictvím ucelené nabídky poradenských aktivit

  Zaměření

 • Vytvořit systém poradenských služeb

 • Podpora finančně dostupných nástrojů pro firmy

  Dopady

 • Zvýšení konkurenceschopnosti firem prostřednictvím ucelené nabídky poradenských aktivit

 • Zlepšení image poradenských služeb

 • Zlepšení propojení nabídky a poptávky

 • Vyšší spokojenost klientů a vyšší efekt poradenských služeb


Trendy
Trendy období 2007 – 2013

 • Cíl

  • Zlepšit informovanost o vývoji a potřebách klíčových oborů v České republice

  • Systematické a dlouhodobé porovnávání konkurenceschopnosti těchto oborů a světových trendů

 • Zaměření

  • Zajistit ucelené a systematické sledování vývoje podnikání a inovací

  • Výstupy budou sloužit pro firmy, vzdělávací, státní instituce a to zejména za účelem zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.


 • Trendy1
  Trendy období 2007 – 2013

  • Dopady

   • Kvalitativní - informovanost firem o trendech oborů, informovanost regionů o vývoji průmyslu a podnikání a inovací v jejich kraji,informovanost veřejnosti o prospěchu podnikání a inovací

   • Kvantitativní - nastavený systém sledování vývoje a informování, trvalé sledování vývoje a trendů minimálně 15 nejvýznamnějších oborů v ČR a jejich porovnání se zahraničím, realizace minimálně 15 pilotních projektů pro otestování navrhnutých strategií


  Internacionalizace
  Internacionalizace období 2007 – 2013

  • Cíl

   • Rozvoj infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod

   • Vytvoření podmínek pro zlepšování mezinárodní konkurenceschopnosti

 • Zaměření

  • Rozvoj podnikatelského prostředí ve vazbě na instituce určené na podporu mezinárodních aktivit firem. Jako základní opatření obsahuje informační, vzdělávací, poradenské a prezentační aktivity

 • Dopady

  • Zvýšení počtu firem ze zahraničí, které získají informace o průmyslu ČR

  • Zvýšení počtu kontaktů na zahraniční společnosti pro firmy z ČR

  • Zvýšení počtu úspěšných obchodních případů firem z ČR v návaznosti na realizované projekty.


 • Specializovan veletrhy a mise v zahrani
  Specializované veletrhy a mise v zahraničí období 2007 – 2013

  • Cíl

   • Podpora konkurenceschopnosti výrobních podniků a poskytovatelů služeb účastí na zahraničních veletrzích a výstavách

   • Soustředěnou, společnou a systematickou prezentací zvýšit potenciál tuzemských firem

 • Zaměření

  • Zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem v zahraničí a zlepšení celkové prezentace České republiky prostřednictvím účasti na společné prezentaci průmyslu z ČR v zahraničí

 • Dopady

  • Zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a služeb v zahraničí

  • 560 specializovaných veletrhů a výstav, 245 menších prezentací,70 podnikatelských misí za 7 let.


 • Ict a strategick slu by
  ICT a strategické služby období 2007 – 2013

  • Cíl

   • Rozvoj informační a znalostní společnosti

   • Pozitivní dopad na skladbu HDP

 • Zaměření

  • Vývoj software a další služby v oblasti IT: digitalizace dat, standardizace, implementace a administrace ICT systémů apod.

  • Centra sdílených služeb: centra pro sdílení vnitropodnikových funkcí jako finance, účetnictví, lidské zdroje, marketing, řízení vztahů s dodavateli, IT apod.

  • Centra zákaznické podpory, High-tech opravárenská centra

 • Dopady

  • Cca 800 podpořených projektů během 7 let


 • Vyu it ict v podnic ch
  Využití ICT v podnicích období 2007 – 2013

  • Cíl

   • Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího potenciálu ICT v podnicích, rozvoj informační společnosti

 • Zaměření

  • Rozvoj a zdokonalování ICT infrastruktury v podnicích

  • Připojení podniků k vysokorychlostnímu internetu, podpora tvorby webstránek, zavádění e-commerce, tzv. paperless office apod.

  • Řešení podnikové agendy pomocí ICT

  • Rozvoj lidských zdrojů v oblasti ICT

 • Dopady

  • Růst produktivity práce, zvýšení konkurenceschopnosti práce MSP, snížení provozních nákladů

  • Počet podpořených firem: cca 250 ročně


 • Děkuji za Vaši pozornost období 2007 – 2013


  Oppi 2007 20134

  OPPI 2007 – 2013 období 2007 – 2013

  Infrastruktura pro RLZ

  Nemovitosti

  Pracovní skupina 5

  Praha, 27.2. 2006


  Infrastruktura pro rozvoj lidsk ch zdroj
  INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

  • Cíl

   zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávání, personální činnosti a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů,

   zvýšení konkurenceschopnosti podniků i zaměstnatelnosti jednotlivců

   Zaměření

   Podpora výstavby, pořízení, rekonstrukce, vybavení a zařízení infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů v sektoru průmyslu, průmyslových služeb, energetiky, podnikání a souvisejících oborech

  • Dopady

   Kvantitativní i kvalitativní rozvoj kapacit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů


  Nemovitosti
  NEMOVITOSTI PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

  • Cíl

   Podpora kvalitního a fungujícího trhu podnikatelských nemovitostí prostřednictvím adekvátní nabídky a rozvoje podnikatelských nemovitostí podpora rozvoje hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionů včetně zlepšení životního prostředí

  • Zaměření

   Podpora rozvoje nemovitostí pro podnikání včetně související infrastruktury, zahrnujících výstavbu a další rozvoj existujících průmyslových parků, výstavbu univerzálních nájemních hal, regeneraci brownfieldů (pozemků i objektů) a relokaci firem z intravilánu měst a obcí.

  • Dopady

   Rozšiřování a zakládání nových podniků a výrobních závodů

   zefektivnění využití a revitalizace území.


  Děkuji za Vaši pozornost PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ


  Oppi 2007 20135

  OPPI 2007 – 2013 PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

  Eko-energie

  Pracovní skupina 6

  Praha, 27.2. 2006


  Eko energie
  Eko-energie PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

  • Cíl

   • Snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru (za ceny umožňující zachovat její konkurenceschopnost).

   • Omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit.

   • Snížit spotřebu fosilních primárních energetických zdrojů.

   • Podpořit podnikání v dynamicky se rozvíjejících oborech (využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, energetické služby) a konkurenceschopnost v MSP.

   • Využít významný potenciál energetických úspor a využití OZE ve velkých podnicích.

   • Využít významný energetický potenciál komunálních odpadů.


  Eko energie1
  Eko-energie PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

  • Zaměření

   1. Využití obnovitelných a druhotných zdrojů

   2. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie

   3. Podpora podnikání v energetických službách


  Eko energie2
  Eko-energie PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

  • Dopady

  • Energetickými úsporami, zvýšením účinnosti užití energie a využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie dosáhnout v souladu se státní energetickou koncepcí:

   • snížení relativní spotřeby primárních fosilních zdrojů na jednotku HDP

   • přiblížení energetické náročnosti české ekonomiky průměru EU


  Eko energie3
  Eko-energie PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

  • Další efekty

   • Snížená zátěž životního prostředí vlivem nižších emisí škodlivin a skleníkových plynů,

   • Zvýšení konkurenceschopnosti podniků nižšími náklady na energie,

   • Rozvoj nových oborů (obnovitelné zdroje, produkce biomasy) v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti,

   • Rozvoj trhu s energetickými službami.


  Děkuji za Vaši pozornost PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ


  ad