Spotkanie informacyjne dotycz ce konkursu w ramach poddzia ania 8 1 2 po kl 4 typ operacji wg szop
Download
1 / 27

Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (4 typ operacji wg SzOP). Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r. Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r.' - rigel-matthews


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spotkanie informacyjne dotycz ce konkursu w ramach poddzia ania 8 1 2 po kl 4 typ operacji wg szop

Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL(4 typ operacji wg SzOP)

Małgorzata Falkowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r.

Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poddziałanie 8.1.2 – Poddziałania 8.1.2 PO KLWsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

 • Konkurs otwarty Nr III/POKL/8.1.2/2011

 • Dostępna kwota:10 000 000,00 PLN

 • Termin naboru wniosków: od 09 sierpnia 2011 do 31 grudnia 2011 r.


Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu Poddziałania 8.1.2 PO KL

 • Szkolenia przekwalifikujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) (4 typ operacji wg SzOP).


Beneficjenci Poddziałania 8.1.2 PO KL

 • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Grupa docelowa Poddziałania 8.1.2 PO KL

 • osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa)

 • osoba odchodząca z rolnictwa - rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gosp.;

 • osoba odchodząca z rybołówstwa (rybactwa) - osoba zatrudniona przy połowie (pozyskiwaniu) ryb i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodach powierzchniowych (śródlądowych i morskich), a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych, która w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia niezwiązanego z wymienioną powyżej działalnością.


Kryteria dostępu Poddziałania 8.1.2 PO KL

 • Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko – mazurskiego: osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa/rybactwa zamieszkujących na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 • Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.


Kryteria dostępu c.d. Poddziałania 8.1.2 PO KL

 • Okres realizacji projektu nie przekracza 15 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 r.

 • Beneficjent składa maksymalnie dwa wnioski w ramach danej rundy konkursowej.


Kryteria dostępu c.d. Poddziałania 8.1.2 PO KL

 • Co najmniej 10% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 18-24 lat.

 • Projekt przewiduje szkolenie dla każdego uczestnika projektu w zakresie co najmniej dwóch zawodów/ specjalności.


Kryteria strategiczne Poddziałania 8.1.2 PO KL

 • Projekt jest realizowany przez Beneficjenta, który posiada siedzibę główną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 10 punktów.

 • Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko -mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS – 5 punktów.


Kryteria strategiczne c.d. Poddziałania 8.1.2 PO KL

 • Projekt zakłada realizację szkoleń zawodowych w obszarach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko mazurskiego, tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna) spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,

 • kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra,

 • prowadzone są w oparciu o certyfikowane programy nauczania – 10 punktów.


Kryteria strategiczne c.d. Poddziałania 8.1.2 PO KL

 • Co najmniej 10% grupy docelowej stanowią osoby w wieku 50+ – 5 punktów.

 • Co najmniej 40% uczestników projektu stanowią osoby z wykształceniem co najwyżej średnim – 10 punktów.


Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Poddziałania 8.1.2 PO KL


 • rolnik Poddziałania 8.1.2 PO KL– pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.


 • domownik Poddziałania 8.1.2 PO KL – osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,

 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.


 • działalność rolnicza Poddziałania 8.1.2 PO KL –działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

 • pozarolnicza działalność gospodarcza – pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na terytorium RP przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:

 • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

 • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Najistotniejsze wymagania konkursowe

Najistotniejsze wymagania konkursowe Poddziałania 8.1.2 PO KL


 • Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Poddziałania 8.1.2 PO KL

 • Projekt może być realizowany w partnerstwie.

 • W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej.


 • Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób sformułowania celu głównego projektu, unikając używania określeń, dla których trudno przypisać właściwe mierniki jego pomiaru.

 • W definiowanym celu należy zawrzeć zarówno liczbę wszystkich uczestników projektu (100%) jak i minimalny % grupy docelowej, który będzie stanowił o zrealizowaniu celu np. 90%. Jako wartość docelową wskaźnika należy wskazać wartość, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu, czyli np. liczbę osób odpowiadających min. 90% grupy docelowej.


 • W celu trafnego doboru szkoleń realizowanych sformułowania celu głównego projektu, unikając używania określeń, dla których trudno przypisać właściwe mierniki jego pomiaru. w ramach projektu zaleca się zapoznanie z wynikami badania w obszarze zapotrzebowania na konkretne zawody/ specjalności i preferowane kwalifikacje [Załącznik nr 6.8 Zawody i specjalności możliwe do nauczania w trybie pozaszkolnym (kursy i szkolenia), cenione umiejętności twarde i certyfikaty].


R wno szans kobiet i m czyzn w po kl

Równość szans kobiet i mężczyzn w PO KL sformułowania celu głównego projektu, unikając używania określeń, dla których trudno przypisać właściwe mierniki jego pomiaru.


Standard minimum sformułowania celu głównego projektu, unikając używania określeń, dla których trudno przypisać właściwe mierniki jego pomiaru.

 • Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć?

 • Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?

 • Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?

 • Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn?

 • Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?

 • Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?


Wyj tki co do kt rych nie stosuje si standardu minimum
Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: sformułowania celu głównego projektu, unikając używania określeń, dla których trudno przypisać właściwe mierniki jego pomiaru.

 • Profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe).

 • Realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych).

 • Zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.


 • Zgodnie z zapisami sformułowania celu głównego projektu, unikając używania określeń, dla których trudno przypisać właściwe mierniki jego pomiaru. Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, w przypadku standardu minimum za rozbieżność należy uznać pozytywną ocenę wniosku pod kątem standardu minimum przez jednego z oceniających, przy jednoczesnym odrzuceniu wniosku przez drugiego oceniającego.

 • Rozbieżnością nie jest natomiast brak zaznaczenia identycznych odpowiedzi w standardzie minimum przez oceniających. Niemniej jednak, w przypadku odmiennej oceny poszczególnych punktów w standardzie minimum przez dwóch oceniających, w celu weryfikacji czy nie nastąpił błąd w ocenie wniosku, przewodniczący KOP może (ale nie musi) zwrócić się do osób oceniających wniosek z prośbą o wyjaśnienie lub uzasadnienie dokonanej oceny.


 • Zgodnie z sformułowania celu głównego projektu, unikając używania określeń, dla których trudno przypisać właściwe mierniki jego pomiaru. Instrukcją do standardu minimum PO KL, „Minimalnym wymogiem powinno być podanie w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn przynajmniej jednej danej w podziale na płeć, dotyczącej obszaru interwencji i /lub zasięgu oddziaływania projektu wraz z komentarzem/ wyjaśnieniem dotyczącym podanej danej w odniesieniu do występowania (bądź braku) którejś z barier równości szans płci”.


Dziękuję za uwagę sformułowania celu głównego projektu, unikając używania określeń, dla których trudno przypisać właściwe mierniki jego pomiaru.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01

poniedziałek godz. 8:00 – 16:00

wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30

Punkt Informacyjny EFS

tel. 89 522 79 55/65

www.up.gov.pl/pokl


ad