Spotkanie informacyjne dotycz ce konkursu w ramach poddzia ania 8 1 2 po kl 4 typ operacji wg szop
Download
1 / 27

Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (4 typ operacji wg SzOP). Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r. Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL(4 typ operacji wg SzOP)

Małgorzata Falkowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r.

Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

 • Konkurs otwarty Nr III/POKL/8.1.2/2011

 • Dostępna kwota:10 000 000,00 PLN

 • Termin naboru wniosków: od 09 sierpnia 2011 do 31 grudnia 2011 r.


Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu

 • Szkolenia przekwalifikujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) (4 typ operacji wg SzOP).


Beneficjenci

 • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Grupa docelowa

 • osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa)

 • osoba odchodząca z rolnictwa - rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gosp.;

 • osoba odchodząca z rybołówstwa (rybactwa) - osoba zatrudniona przy połowie (pozyskiwaniu) ryb i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodach powierzchniowych (śródlądowych i morskich), a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych, która w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia niezwiązanego z wymienioną powyżej działalnością.


Kryteria dostępu

 • Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko – mazurskiego: osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa/rybactwa zamieszkujących na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 • Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.


Kryteria dostępu c.d.

 • Okres realizacji projektu nie przekracza 15 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 r.

 • Beneficjent składa maksymalnie dwa wnioski w ramach danej rundy konkursowej.


Kryteria dostępu c.d.

 • Co najmniej 10% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 18-24 lat.

 • Projekt przewiduje szkolenie dla każdego uczestnika projektu w zakresie co najmniej dwóch zawodów/ specjalności.


Kryteria strategiczne

 • Projekt jest realizowany przez Beneficjenta, który posiada siedzibę główną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 10 punktów.

 • Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko -mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS – 5 punktów.


Kryteria strategiczne c.d.

 • Projekt zakłada realizację szkoleń zawodowych w obszarach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko mazurskiego, tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna) spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,

 • kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra,

 • prowadzone są w oparciu o certyfikowane programy nauczania – 10 punktów.


Kryteria strategiczne c.d.

 • Co najmniej 10% grupy docelowej stanowią osoby w wieku 50+ – 5 punktów.

 • Co najmniej 40% uczestników projektu stanowią osoby z wykształceniem co najwyżej średnim – 10 punktów.


Podstawowe definicje


 • rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.


 • domownik – osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,

 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.


 • działalność rolnicza –działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

 • pozarolnicza działalność gospodarcza – pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na terytorium RP przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:

 • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

 • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Najistotniejsze wymagania konkursowe


 • Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

 • Projekt może być realizowany w partnerstwie.

 • W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej.


 • Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób sformułowania celu głównego projektu, unikając używania określeń, dla których trudno przypisać właściwe mierniki jego pomiaru.

 • W definiowanym celu należy zawrzeć zarówno liczbę wszystkich uczestników projektu (100%) jak i minimalny % grupy docelowej, który będzie stanowił o zrealizowaniu celu np. 90%. Jako wartość docelową wskaźnika należy wskazać wartość, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu, czyli np. liczbę osób odpowiadających min. 90% grupy docelowej.


 • W celu trafnego doboru szkoleń realizowanych w ramach projektu zaleca się zapoznanie z wynikami badania w obszarze zapotrzebowania na konkretne zawody/ specjalności i preferowane kwalifikacje [Załącznik nr 6.8 Zawody i specjalności możliwe do nauczania w trybie pozaszkolnym (kursy i szkolenia), cenione umiejętności twarde i certyfikaty].


Równość szans kobiet i mężczyzn w PO KL


Standard minimum

 • Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć?

 • Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?

 • Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?

 • Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn?

 • Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?

 • Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?


Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:

 • Profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe).

 • Realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych).

 • Zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.


 • Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, w przypadku standardu minimum za rozbieżność należy uznać pozytywną ocenę wniosku pod kątem standardu minimum przez jednego z oceniających, przy jednoczesnym odrzuceniu wniosku przez drugiego oceniającego.

 • Rozbieżnością nie jest natomiast brak zaznaczenia identycznych odpowiedzi w standardzie minimum przez oceniających. Niemniej jednak, w przypadku odmiennej oceny poszczególnych punktów w standardzie minimum przez dwóch oceniających, w celu weryfikacji czy nie nastąpił błąd w ocenie wniosku, przewodniczący KOP może (ale nie musi) zwrócić się do osób oceniających wniosek z prośbą o wyjaśnienie lub uzasadnienie dokonanej oceny.


 • Zgodnie z Instrukcją do standardu minimum PO KL, „Minimalnym wymogiem powinno być podanie w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn przynajmniej jednej danej w podziale na płeć, dotyczącej obszaru interwencji i /lub zasięgu oddziaływania projektu wraz z komentarzem/ wyjaśnieniem dotyczącym podanej danej w odniesieniu do występowania (bądź braku) którejś z barier równości szans płci”.


Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01

poniedziałek godz. 8:00 – 16:00

wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30

Punkt Informacyjny EFS

tel. 89 522 79 55/65

www.up.gov.pl/pokl


ad
 • Login