Obieg okr ny produktu i dochodu w gospodarce
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Obieg okrężny produktu i dochodu w gospodarce PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Obieg okrężny produktu i dochodu w gospodarce.

Download Presentation

Obieg okrężny produktu i dochodu w gospodarce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obieg okr ny produktu i dochodu w gospodarce

Obieg okrężny produktu i dochodu w gospodarce


Obieg okr ny produktu i dochodu w gospodarce

Funkcjonują dwa rodzaje podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowe i firmy (przedsiębiorstwa). Gospodarstwa domowe są właścicielami zasobów, które udostępniają firmom. Firmy wykorzystują te zasoby produkcyjne, wytwarzając z nich dobra i usługi. W zamian za wykorzystane zasoby firmy wypłacają gospodarstwom domowym dochody. Te otrzymane przez gospodarstwa dochody są więc dla firm kosztami. Gospodarstwa domowe przekształcają je w wydatki konsumpcyjne, czyli na dobra i usługi zaspokajające potrzeby członków tych gospodarstw.


Obieg okr ny produktu i dochodu w gospodarce

Każde gospodarstwo planuje swoje wydatki konsumpcyjne. Ale na rzeczywiste wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych składają się wydatki planowane i nieplanowane, które muszą być dokonane w sytuacjach niespodziewanych, np. naprawa pralki czy samochodu.


Obieg okr ny produktu i dochodu w gospodarce

W gospodarce krążą więc w jedną stronę strumienie zasobów oraz dóbr i usług, a w drugą stronę pieniądze w postaci wypłaconych dochodów i wydatków. Obieg pieniężny w gospodarce jest odzwierciedleniem obiegu rzeczowego i występuje w gospodarce tylko wtedy, gdy alokacja zasobów i samej produkcji odbywa się za pośrednictwem pieniądza.


Obieg okr ny produktu i dochodu w gospodarce

Produkty konsumpcyjne nabywane są przez gospodarstwa domowe w przedsiębiorstwach. Pieniądze, które zostały wypłacone przez firmy gospodarstwom domowym jako dochody, wróciły zatem do firm jako zapłata za nabyte dobra i usługi.


Schemat okr nego obiegu produktu i dochodu

Schemat okrężnego obiegu produktu i dochodu


Obieg okr ny produktu i dochodu w gospodarce

*Dobra finalne- dobra nabyte przez ostatniego użytkownika.

*Dobra pośrednie- dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach.


Obieg okr ny produktu i dochodu w gospodarce

PKB-jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.

Uproszczony model obiegu okrężnego produktu i dochodu pozwala obliczyć PKB 3 metodami, przez sumowanie:

*metoda wartości dodanej ( wartość dodana jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.)

*metoda strumienia produktów (suma wydatków podmiotów gospodarujących na dobra finalne i usługi.)

*metoda dochodowa (suma dochodów z czynników produkcji,będąca jednocześnie kosztami wytworzenia dóbr finalnych i usług.)


Obieg okr ny produktu i dochodu w gospodarce

Realny PKB-to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego. Realny PKB opisuje wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonych w danym okresie (najczęściej roku), na terytorium danego kraju, liczona w cenach rynkowych w okresie bazowym.

Nominalny PKB-oblicza się według bieżącej wartości pieniądza.


Obieg okr ny produktu i dochodu w gospodarce

Prezentację wykonała:

Patrycja Biedroń kl.IIg

Przy pomocy źródeł internetowych


  • Login