01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation) สำหรับนักศึกษา 2G/2 - PowerPoint PPT Presentation

01052006 engineering computation 2g 2
Download
1 / 12

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation) สำหรับนักศึกษา 2G/2. บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: http://www.kmitl.ac.th/~kpbumroo. Computer Programming and Software. Packages Excel MatLab Programming

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation) สำหรับนักศึกษา 2G/2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


01052006 engineering computation 2g 2

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)สำหรับนักศึกษา 2G/2

บำรุง พ่วงเกิด

Office: ME201

Homepage: http://www.kmitl.ac.th/~kpbumroo

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


Computer programming and software

Computer Programming and Software

 • Packages

  • Excel

  • MatLab

 • Programming

  • Microsoft Visual Studio (C# (IMSL) และ Intel Visual Fortran(IMSL))

  • COMPAQ Visual Fortran

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


Computer programs

Computer Programs

 • Simple information representation

  • Constants, variables, and type declarations

 • Advanced information representation

  • Data structure, arrays, and records

 • Mathematic formulas

  • Assignment, priority rules, and intrinsic functions

 • Input/output

  • Console and files

 • Logical representation

  • Sequence, selection, and repetition

 • Modular programming

  • Functions and subroutines

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


Programming techniques

Programming Techniques

Unstructured programming

Procedural programming

Modular programming

Object-oriented programming

Functional programming

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


01052006 engineering computation 2g 2

รูปแบบการเขียนโปรแกรม

Program

Main program

(with globally available data)

Main program

(with globally available data)

Program

Procedure 1

Procedure 2

Procedure 3

Unstructured programming

Procedural programming

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


01052006 engineering computation 2g 2

รูปแบบการเขียนโปรแกรม

Program

Module 1

Main program

(with globally available data)

Module 2

Modular programming

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


01052006 engineering computation 2g 2

รูปแบบการเขียนโปรแกรม

A software object

Methods

(Behaviours)

Variables

(Properties)

Object-oriented programming

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


01052006 engineering computation 2g 2

รูปแบบการเขียนโปรแกรม

 • Inheritance

 • Encapsulation

 • Polymorphism

Object-oriented programming

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


Structured programming

Structured Programming

Instruction1

Instruction2

Instruction3

Instruction4

 • Flowchart

 • Algorithm

  • Pseudo code

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


Root of a quadratic

Root of a Quadratic

 • สมการ

 • คำตอบ

 • ลำดับขั้นตอนการหาคำตอบ (Algorithm)

  • ขั้นตอนที่ 1 ใส่ค่าสัมประสิทธิ์ abและ c

  • ขั้นตอนที่ 2 หาคำตอบจากสมการข้างต้น (ไม่สนใจหารด้วย 0 หรือคำตอบเป็นจำนวนเชิงซ้อนหรือไม่)

  • ขั้นตอนที่ 3 แสดงคำตอบ คือแสดงค่า x

  • ขั้นตอนที่ 4 ถามว่าจะทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 หรือไม่ ถ้าใช่ทำตามขั้นตอนที่ 1-4

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


Roots of a quadratic

Roots of a Quadratic

DO

INPUT a, b, c

x1 = (-b + SQRT(b*b - 4*a*c))/(2*a)

x2 = (-b – SQRT(b*b – 4*a*c))/(2*a)

DISPLAY x1,x2

DISPLAY ‘Try again? Answer yes or no’

INPUT response

IF response = ‘no’ EXIT

ENDDO

Pseudo code

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


Packages

Packages

 • Excel

  • Excel VBA

 • MatLab

  • M-Files

01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


 • Login