VÒNG LUÂN HỒI ( THE WHEEL OF LIFE ) (AVADÀNA SUTTA) Thích Nữ Giới Hương thuyết trình tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California, ngày 15 tháng 10 năm 2006 - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 58

 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VÒNG LUÂN HỒI ( THE WHEEL OF LIFE ) (AVADÀNA SUTTA) Thích Nữ Giới Hương thuyết trình tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California, ngày 15 tháng 10 năm 2006. DÀN BÀI. I.HOẶC (PHIỀN NÃO) 1.Tham 2.Sân 3.Si II.NGHIỆP 1.Nghiệp Ác 2.Nghiệp Lành III.KHỔ (SÁU ĐẠO) 1.Trời 2.Người

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VÒNG LUÂN HỒI ( THE WHEEL OF LIFE ) (AVADÀNA SUTTA) Thích Nữ Giới Hương thuyết trình tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California, ngày 15 tháng 10 năm 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

VÒNG LUÂN HỒI(THE WHEEL OF LIFE)(AVADÀNA SUTTA)Thích Nữ Giới Hương thuyết trìnhtại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California,ngày 15 tháng 10 năm 2006


D n b i l.jpg

DÀN BÀI

 • I.HOẶC (PHIỀN NÃO)

  • 1.Tham

  • 2.Sân

  • 3.Si

 • II.NGHIỆP

  • 1.Nghiệp Ác

  • 2.Nghiệp Lành

 • III.KHỔ (SÁU ĐẠO)

  • 1.Trời

  • 2.Người

  • 3.A-tu-la

  • 4.Ngạ quỹ

  • 5.Bàng Sanh

  • 6.Địa ngục


 • Slide3 l.jpg

  • IV.NHÂN DUYÊN

   • 1.Vô Minh

   • 2.Hành

   • 3.Thức

   • 4.Danh Sắc

   • 5.Lục Nhập

   • 6.Xúc

   • 7.Thọ

   • 8.Ái

   • 9.Thủ

   • 10.Hữu

   • 11.Sanh

   • 12.Già Bịnh Chết


  Slide4 l.jpg

  • V.DÂY SANH TỬ VÔ TẬN (Dòng vận hành của tâm thức)

   THẾ GIỚI / CHÚNG SANH / NGHIỆP QỦA TIẾP TỤC

  • VI.SIÊU THẾ TÂM

   TỊNH ĐỘ


  Slide5 l.jpg

  • VII.SƠ ĐỒ

   • 1.Mười hai nhân duyên

   • 2.Nhân Quả của Pháp Tứ Đế

   • 3.Cức lạc bốn cõi đều tịnh

   • 4.Ngũ trược của cõi ta-bà

   • 5.Ngũ thanh của cõi tịnh-độ

   • 6.Ba khổ của cõi ta-bà

   • 7.Ba vui của cõi cực-lạc

   • 8.Tám điều khổ của ta bà

   • 9.Tám điều vui của nước cực-lạc

   • 10. Bốn đức của tịnh độ

   • 11.Cửu hữu

   • 12.Bốn độ


  Slide6 l.jpg

  • BÁNH XE LUÂN HỒI

   (THE WHEEL OF LIFE)


  Slide7 l.jpg

  • BÁNH XE LUÂN HỒI

   (THE WHEEL OF LIFE)


  Slide8 l.jpg

  • I.HOẶC (PHIỀN NÃO)

   • 1.Tham

   • 2.Sân

   • 3.Si


  Slide9 l.jpg

  • I.HOẶC (PHIỀN NÃO)

   • 1.Tham

   • 2.Sân

   • 3.Si


  Slide10 l.jpg

  • II.NGHIỆP

   • 1 . Nghiệp Ác

   • 2 . Nghiệp Lành


  Slide11 l.jpg

  • II.NGHIỆP

   • 1. Nghiệp Ác

   • 2. Nghiệp Lành


  Slide12 l.jpg

  • III.KHỔ (SÁU ĐẠO)

   • 1.Trời

   • 2.Người

   • 3.A-tu-la

   • 4.Ngạ quỹ

   • 5.Bàng Sanh

   • 6.Địa ngục


  Slide13 l.jpg

  • Trời


  Slide14 l.jpg

  • Người


  Slide15 l.jpg

  • A-tu-la


  Slide16 l.jpg

  • Ngạ quỹ


  Slide17 l.jpg

  • Bàng Sanh


  Slide18 l.jpg

  • Địa ngục


  Slide19 l.jpg

  • IV.NHÂN DUYÊN

   • 1. Vô Minh

   • 2. Hành

   • 3. Thức

   • 4. Danh Sắc

   • 5. Lục Nhập

   • 6. Xúc

   • 7. Thọ

   • 8. Ái

   • 9. Thủ

   • 10. Hữu

   • 11. Sanh

   • 12. Già Bịnh Chết


  Slide20 l.jpg

  • 1. Vô Minh


  Slide21 l.jpg

  • Vô Minh


  Slide22 l.jpg

  • 2. Hành


  Slide23 l.jpg

  • Hành


  Slide24 l.jpg

  • 3. Thức


  Slide25 l.jpg

  • Thức


  Slide26 l.jpg

  • 4. Danh Sắc


  Slide27 l.jpg

  • Danh Sắc


  Slide28 l.jpg

  • 5. Lục Nhập


  Slide29 l.jpg

  • Lục Nhập


  Slide30 l.jpg

  • 6. Xúc


  Slide31 l.jpg

  • Xúc


  Slide32 l.jpg

  • 7. Thọ


  Slide33 l.jpg

  • Thọ


  Slide34 l.jpg

  • 8. Ái


  Slide35 l.jpg

  • Ái


  Slide36 l.jpg

  • 9. Thủ


  Slide37 l.jpg

  • Thủ


  Slide38 l.jpg

  • 10. Hữu


  Slide39 l.jpg

  • Hữu


  Slide40 l.jpg

  • Sanh


  Slide41 l.jpg

  • Sanh


  Slide42 l.jpg

  • 12. Già Bịnh Chết


  Slide43 l.jpg

  • Già Bịnh Chết


  Slide44 l.jpg

  • VI.SIÊU THẾ TÂM

   TỊNH ĐỘ


  Slide45 l.jpg

  • DÒNG VẬN HÀNH CỦA TÂM THỨC


  1 m i hai nh n duy n l.jpg

  1. MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN


  2 nh n qu c a ph p t l.jpg

  2. NHÂN QUẢ CỦA PHÁP TỨ-ĐẾ


  3 c c l c b n c i u t nh l.jpg

  3. CỰC-LẠC BỐN CÕI ĐỀU TỊNH


  4 ng tr c c a c i ta b l.jpg

  4. NGŨ TRƯỢC CỦA CÕI TA-BÀ


  5 ng thanh c a c i t nh l.jpg

  5. NGŨ THANH CỦA CÕI TỊNH-ĐỘ


  6 ba kh c a c i ta b l.jpg

  6. BA KHỔ CỦA CÕI TA-BÀ


  7 ba vui c a c i c c l c l.jpg

  7. BA VUI CỦA CÕI CỰC-LẠC


  8 t m i u kh c a c i ta b l.jpg

  8. TÁM ĐIỀU KHỔ CỦA CÕI TA-BÀ


  9 t m i u vui c a n c c c l c l.jpg

  9. TÁM ĐIỀU VUI CỦA NƯỚC CỰC-LẠC


  10 b n c c a t nh l.jpg

  10. BỐN ĐỨC CỦA TỊNH-ĐỘ


  11 c u h u l ba c i ch n c nh m ra th nh hai m i l m h u l.jpg

  11. CỬUHỮU LÀ BA CÕI, CHÍN CẢNHMỞ RA THÀNH HAI MƯƠI LĂM HỮU


  12 th gi i c c l c c b n m i u c ch n ph m ba b c b t th i l.jpg

  12. THẾ GIỚI CỰC LẠC CÓ BỐN ĐỘ, MỖI ĐỘ ĐỀU CÓ CHÍN PHẨM, BA BẬC BẤT-THỐI


  Slide58 l.jpg

  • Biên tập :Thích Nữ Giới Hương

  • Trình bày: Đức Minh Tâm

 • Địa Chỉ:

  • Chùa Phước Hậu

   1575 W Oklahoma Ave

   Milwaukee, WI 53215

  • Tel : (414) 383 1155

  • Web: Http://www.phuochau.com

  • Email:Thichnugioihuong@yahoo.com


 • Login