Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 58

VÒNG LUÂN HỒI ( THE WHEEL OF LIFE ) (AVADÀNA SUTTA) Thích Nữ Giới Hương thuyết trình tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California, ngày 15 tháng 10 năm 2006 PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VÒNG LUÂN HỒI ( THE WHEEL OF LIFE ) (AVADÀNA SUTTA) Thích Nữ Giới Hương thuyết trình tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California, ngày 15 tháng 10 năm 2006. DÀN BÀI. I.HOẶC (PHIỀN NÃO) 1.Tham 2.Sân 3.Si II.NGHIỆP 1.Nghiệp Ác 2.Nghiệp Lành III.KHỔ (SÁU ĐẠO) 1.Trời 2.Người

Download Presentation

VÒNG LUÂN HỒI ( THE WHEEL OF LIFE ) (AVADÀNA SUTTA) Thích Nữ Giới Hương thuyết trình tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California, ngày 15 tháng 10 năm 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VÒNG LUÂN HỒI(THE WHEEL OF LIFE)(AVADÀNA SUTTA)Thích Nữ Giới Hương thuyết trìnhtại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California,ngày 15 tháng 10 năm 2006


DÀN BÀI

 • I.HOẶC (PHIỀN NÃO)

  • 1.Tham

  • 2.Sân

  • 3.Si

 • II.NGHIỆP

  • 1.Nghiệp Ác

  • 2.Nghiệp Lành

 • III.KHỔ (SÁU ĐẠO)

  • 1.Trời

  • 2.Người

  • 3.A-tu-la

  • 4.Ngạ quỹ

  • 5.Bàng Sanh

  • 6.Địa ngục


  • IV.NHÂN DUYÊN

   • 1.Vô Minh

   • 2.Hành

   • 3.Thức

   • 4.Danh Sắc

   • 5.Lục Nhập

   • 6.Xúc

   • 7.Thọ

   • 8.Ái

   • 9.Thủ

   • 10.Hữu

   • 11.Sanh

   • 12.Già Bịnh Chết


  • V.DÂY SANH TỬ VÔ TẬN (Dòng vận hành của tâm thức)

   THẾ GIỚI / CHÚNG SANH / NGHIỆP QỦA TIẾP TỤC

  • VI.SIÊU THẾ TÂM

   TỊNH ĐỘ


  • VII.SƠ ĐỒ

   • 1.Mười hai nhân duyên

   • 2.Nhân Quả của Pháp Tứ Đế

   • 3.Cức lạc bốn cõi đều tịnh

   • 4.Ngũ trược của cõi ta-bà

   • 5.Ngũ thanh của cõi tịnh-độ

   • 6.Ba khổ của cõi ta-bà

   • 7.Ba vui của cõi cực-lạc

   • 8.Tám điều khổ của ta bà

   • 9.Tám điều vui của nước cực-lạc

   • 10. Bốn đức của tịnh độ

   • 11.Cửu hữu

   • 12.Bốn độ


  • BÁNH XE LUÂN HỒI

   (THE WHEEL OF LIFE)


  • BÁNH XE LUÂN HỒI

   (THE WHEEL OF LIFE)


  • I.HOẶC (PHIỀN NÃO)

   • 1.Tham

   • 2.Sân

   • 3.Si


  • I.HOẶC (PHIỀN NÃO)

   • 1.Tham

   • 2.Sân

   • 3.Si


  • II.NGHIỆP

   • 1 . Nghiệp Ác

   • 2 . Nghiệp Lành


  • II.NGHIỆP

   • 1. Nghiệp Ác

   • 2. Nghiệp Lành


  • III.KHỔ (SÁU ĐẠO)

   • 1.Trời

   • 2.Người

   • 3.A-tu-la

   • 4.Ngạ quỹ

   • 5.Bàng Sanh

   • 6.Địa ngục


  • Trời


  • Người


  • A-tu-la


  • Ngạ quỹ


  • Bàng Sanh


  • Địa ngục


  • IV.NHÂN DUYÊN

   • 1. Vô Minh

   • 2. Hành

   • 3. Thức

   • 4. Danh Sắc

   • 5. Lục Nhập

   • 6. Xúc

   • 7. Thọ

   • 8. Ái

   • 9. Thủ

   • 10. Hữu

   • 11. Sanh

   • 12. Già Bịnh Chết


  • 1. Vô Minh


  • Vô Minh


  • 2. Hành


  • Hành


  • 3. Thức


  • Thức


  • 4. Danh Sắc


  • Danh Sắc


  • 5. Lục Nhập


  • Lục Nhập


  • 6. Xúc


  • Xúc


  • 7. Thọ


  • Thọ


  • 8. Ái


  • Ái


  • 9. Thủ


  • Thủ


  • 10. Hữu


  • Hữu


  • Sanh


  • Sanh


  • 12. Già Bịnh Chết


  • Già Bịnh Chết


  • VI.SIÊU THẾ TÂM

   TỊNH ĐỘ


  • DÒNG VẬN HÀNH CỦA TÂM THỨC


  1. MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN


  2. NHÂN QUẢ CỦA PHÁP TỨ-ĐẾ


  3. CỰC-LẠC BỐN CÕI ĐỀU TỊNH


  4. NGŨ TRƯỢC CỦA CÕI TA-BÀ


  5. NGŨ THANH CỦA CÕI TỊNH-ĐỘ


  6. BA KHỔ CỦA CÕI TA-BÀ


  7. BA VUI CỦA CÕI CỰC-LẠC


  8. TÁM ĐIỀU KHỔ CỦA CÕI TA-BÀ


  9. TÁM ĐIỀU VUI CỦA NƯỚC CỰC-LẠC


  10. BỐN ĐỨC CỦA TỊNH-ĐỘ


  11. CỬUHỮU LÀ BA CÕI, CHÍN CẢNHMỞ RA THÀNH HAI MƯƠI LĂM HỮU


  12. THẾ GIỚI CỰC LẠC CÓ BỐN ĐỘ, MỖI ĐỘ ĐỀU CÓ CHÍN PHẨM, BA BẬC BẤT-THỐI


  • Biên tập :Thích Nữ Giới Hương

  • Trình bày: Đức Minh Tâm

 • Địa Chỉ:

  • Chùa Phước Hậu

   1575 W Oklahoma Ave

   Milwaukee, WI 53215

  • Tel : (414) 383 1155

  • Web: Http://www.phuochau.com

  • Email:[email protected]


 • Login