Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. - PowerPoint PPT Presentation

Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku
Download
1 / 25

  • 121 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

6. 1. 2. 3. 5. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 22. Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. Žalm 95

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

6

1

2

3

5

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

22


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Pote, klaajme sa a na zem padnime, kaknime na kolen pred Pnom, ktor ns stvoril. Lebo on je n Boh a my sme ud jeho pastviny a ovce, ktor vedie svojou rukou.

alm 95

Preto bdejte cel as a modlite sa, aby ste mohli unikn vetkmu tomu, o m prs a postavi sa pred Syna loveka.

Lk 21

nvrat

Nvrat


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

K tebe, Pane, dvham svoju duu. Uk mi, Pane, svoje cesty a pou ma o svojich chodnkoch. Ve ma vo svojej pravde a u ma, lebo ty si Boh, moja spsa.

alm 25

Bratia, Pn nech zvead a rozhojn vau lsku navzjom i voi vetkm tak, ako ju my mme voi vm. Nech posiln vae srdcia, aby ste boli bez hony vo svtosti pred Bohom a nam Otcom, ke prde n Pn Jei so vetkmi svojimi svtmi.

1. list Solnanom 3


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

1. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktor som a vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebude ma inch bohov predo mnou.

2. Neuin si rytiny ani nijakej podoby tch vec, ktor s hore na nebi, ani tch, ktor s dole na zemi, ani tch, ktor s vo vodch pod zemou. Nebude sa im klaa, ani im nebude sli, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh.

3.Nevezme mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo.

4.Pamtaj na de odpoinku a sv ho.

5.Cti svojho otca i matku svoju, aby si dlho il na zemi.

6. Nezabije

7. Nezosmiln /nescudzolo/

8.Nepokradne

9. Nevyslov kriv /falon/ svedectvo proti svojmu blnemu

10.Nepoiada domu svojho blneho - Nepoiada enu svojho blneho, ani jeho sluhu ...ani ni, o patr tvojmu blnemu

2. Mojiova 20 2-12


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Hospodin jest mj past, nebudu mti nedostatku.

Na pastvch zelench pase mne, k vodm tichm mne pivod.

Dui mou oerstvuje, vod mne po stezkch spravedlnosti pro jmno sv.

By mi se dostalo jti pes dol stnu smrti, nebudu se bti zlho, nebo ty se mnou jsi; prut tvj a hl tv, to mne potuje.

Stroj stl ped obliejem mm naproti mm neptelm, pomazuje olejem hlavy m, kalich mj nalv, a oplv.

Nadto i dobrota a milosrdenstv nsledovati mne budou po vecky dny ivota mho, a pebvati budu v dom Hospodinov za dlouh asy.

alm 23 bible kralick z r. 1613


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Ja som prav vnny kme a mj Otec je vinohradnk. Kad ratoles na mne, ktor neprina ovocie, odrezva a kad, ktor prina ovocie, ist, aby prinala viac ovocia. Vy ste u ist pre slovo, ktor som Vm hovoril. Zostate vo mne a ja vo vs. Ako ani ratoles neme prina ovocie sama zo seba, len ak ostva na vnnom kmeni, tak ani vy, len ak zostvate vo mne. Ja som vnny kme a vy ste ratolesti. Kto zostva vo mne a ja v om, ten prina vea ovocia, pretoe bezo ma ni nemete ini

Jn 15 1-5

Zni smr navdy; zotrie Pn, Boh, slzu z kadej tvre a hanbu svojho udu odstrni z celej zeme, lebo Pn prehovoril.

Iz. 25


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Daj Boh astia tejto zemi, vetkm uom v nej

Nech im slnko jasne svieti kad Bo de

Nech ich sused v lske m, nech im priaze zachov

Daj Boh astia tejto zemi vetkm uom v nej

Daj Boh astia celej Zemi, vetkm nrodom

Nech im svetlo hviezdy lsky oiaruje dom

Hladnm chleba dobrho, chorm zdravia pevnho

Daj Boh astia celej zemi, vetkm nrodom

Dopraj, Boe, svojmu dielu ven trvanie,

Nech sa samo nezahub, vetci prosme,

Rybm istej vody daj, vtctvo a zver zachovaj,

Dopraj, Boe, svojmu dielu ven trvanie.

Pavol Habera


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Hospodin je mojm svetlom a mojou spsou, koho sa mm b? Hospodin mi je pevnosou itia, koho sa mm aka?

alm 27

Ke Jei odchdzal, ili za nm dvaja slepci a kriali : Syn Dvidov, zmiluj sa nad nami! Ke potom voiel do domu, slepci prili k nemu. Jei sa ich optal: Verte, e to mem urobi? Oni mu odpovedali: no, Pane. Tu sa dotkol ich o a povedal: Nech sa vm stane, ako ste uverili.

A oi sa im otvorili.

Mt 9


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Poslal Boh anjela Gabriela do galilejskho mesta Nazareta k panne zasnbenej s muom, ktor sa menoval Jozef a bol z domu Dvidovho; panna sa volala Mria. Ke anjel voiel k nej, povedal: Zdravas bu, milosou obdaren, Pn s tebou, poehnan ty medzi enami. Neboj sa, Mria, lebo si nala milos u Boha. A pone v ivote a porod syna a d mu meno Jei. Bude velik, Synom najvyieho sa bude vola a Pn Boh Mu d trn Jeho otca Dvida. Bude kraova nad domom Jkobovm a Jeho krovstvu nebude konca... Duch Svt zostpi na teba a moc Najvyieho zatieni a; preto aj to, o svtho narod sa z teba, bude sa vola Syn Bo.

Vtedy povedala Mria: Ha, sluobnica Pna, sta sa mi poda tvojho slova.

Lk 1 26-38


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

V tch doch vystpil Jn Krstite, kzal na pti Judskej a hovoril: Poknie ite, lebo sa priblilo krovstvo nebesk. Toto je toti ten, o ktorom povedal prorok Izai: Hlas volajci na pti: Pripravujte Pnovi cestu, vyrovnvajte Mu chodnky...

Ja vs krstm vodou na poknie, ale Ten, ktor prichdza za mnou, je mocnej ako ja; nie som hoden nies Mu obuv; On vs bude krsti Duchom Svtm a ohom.

Mt 3


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Ke Jei voiel do Kafarnauma, pristpil k nemu stotnk s prosbou: Pane, sluha mi le doma ochrnut a hrozne trp. On mu povedal: Prdem a uzdravm ho. Stotnk mu povedal:

Pane, nie som hoden,

aby si voiel pod moju strechu,

ale povedz iba slovo a mj sluha ozdravie...

Ke to Jei poul, zadivil sa a tm, o ho sprevdzali povedal: Veru, hovorm vm, tak vieru som nenaiel u nikoho v Izraeli.

Mt 8


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Ste dobro a milosrdenstvo a scit a porozumenie.

Ste pokoj a rados a svetlo.

Ste odpustenie a trpezlivos, sila a odvaha,

ste pomocnkmi v obdob nedostatku,

teitemi v obdob smtku,

lieitemi v obdob zranen,

uitemi v dobe zmtku.

Ste najhlbia mdros a najvyia pravda,

najv pokoj a najkrajia lska.

To vetko ste.

A v niektorch okamihoch ivota si to uvedomujete.

Rozhodnite sa, e si to budete uvedomova stle.


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Jei povedal: Pote ku mne vetci, ktor sa namhate a ste preaen, a ja vs posilnm. Vezmite na seba moje jarmo a ute sa odo ma, lebo som tich a pokorn srdcom; a njdete odpoinok pre svoju duu.

Moje jarmo je prjemn a moje bremeno ahk.

Mt 11


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Blahoslaven chudobn v duchu, lebo ich je krovstvo nebesk.

Blahoslaven alostiaci, lebo oni poteenia djdu.

Blahoslaven krotk, lebo oni dedimi zeme bud.

Blahoslaven, ktor lania a znia po spravodlivosti, lebo oni nasten bud.

Blahoslaven milosrdn, lebo oni milosrdenstva djdu.

Blahoslaven istho srdca, lebo oni Boha uvidia.

Blahoslaven, ktor tvoria pokoj, lebo synmi Bomi oni bud sa menova.

Blahoslaven prenasledovan pre spravodlivos, lebo ich je krovstvo nebesk.

Blahoslaven ste, ke vs hanobia a prenasleduj a luhaj na vs vetko zl pre ma; radujte a vesete sa, pretoe vaa odplata hojn je v nebesiach

Mt. 4


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Toto hovor Pn, tvoj vykupite, Svt Izraela:

Ja som Pn, tvoj Boh, ktor a u, o ti oso, a vedie a po ceste, ktorou m s.

Keby si si bol vmal moje prkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivos ako morsk vlny; ako piesku by bolo tvojich potomkov a ratolest tvojho lona ako zrniek piesku. Nezaniklo by, ani by nebolo vyhladen jeho meno spred mojej tvre.

Iz 48


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Pastier Izraela, povaj!

Ty, o trni nad cherubnmi, zaskvej sa!

Vzbu svoju moc a pr ns zachrni.

Boe zstupov, vr sa,

zhliadni z neba, podvaj sa a navtv tto vinicu.

A chr ju, ve ju vysadila tvoja pravica,

chr i vhonok, ktor si si vypestoval.

Nech je tvoja ruka nad muom po tvojej pravici,

nad synom loveka, ktorho si si vyvolil.

U neodstpime od teba a ty ns zachov pri ivote

a budeme vzva tvoje meno.

alm 80


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Bratia, ustavine sa radujte v Pnovi! Opakujem: Radujte sa!

Vaa miernos nech je znma vetkm uom.

Pn je blzko. O ni nebute ustarosten.

Ale vo vetkom modlitbou, prosbou a so vzdvanm vaky prednajte svoje iadosti Bohu. A Bo pokoj, ktor prevyuje kad chpavos, uchrni vae srdcia a vae mysle v Kristovi Jeiovi.

List Filipanom 4

Pokoj Pnov nech je vdy s vami.


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Prep, prosm.

Odpus mi, prosm.

akujem ti.

Milujem a.

hooponopono

Tak stvoril Boh loveka na svoj obraz;

na Bo obraz ho stvoril;

ako mua a enu ich stvoril.

1. Mojiova 1


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

A o by som udskmi jazykmi hovoril, aj anjelskmi, a lsky by som nemal,

bol by som iba cvendiacim kovom a zvuiacim zvonom.

A o by som vedel aj prorokova a znal vetky tajomstv a mal vetko mon poznanie, a o by som mal tak vieru, e by som hory prenal

a lsky by som nemal ni nie som.

A o by som rozdal vetok svoj majetok, i telo si dal spli

a lsky by som nemal, ni mi to nepome.

Lska je trpezliv, lska je dobrotiv,

lska sa nevypna, nenadma sa;

nie je neslun, nie je sebeck,

nerozuuje sa, nezma zle,

neraduje sa z neprvosti, ale te sa s pravdou;

Vetko zna, vetkmu ver,

vetkho sa ndej, vetko pretrp.

Lska nikdy neprestane. Kdeto proroctv sa pomin, jazyky umknu, poznanie sa pominie.

Lebo siastky poznvame a siastky prorokujeme,

Ale ke prde dokonal, iaston sa pominie.

Ke som bol diea, zmal som ako diea, usudzoval som ako diea, ale ke som sa stal muom, zanechal som detsk spsoby.

Doteraz toti vidm len hmlist obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvrou v tvr.

Doteraz poznvam iastone, ale potom poznm tak, ako aj ma poznal /Boh/.

Teraz vak zostva viera, ndej, lska, to troje,

ale najvie z nich je lska.

Hymna lsky, 1. list korintskm


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Pane,

urob zo ma nstroj svojho pokoja,

aby som prinal lsku, kde je nenvis,

odpustenie kde je urka,

jednotu kde je nesvornos,

vieru kde je pochybnos,

pravdu kde je blud,

ndej kde je zfalstvo,

rados kde je smtok,

svetlo kde vldne tma.

Pom mi, aby som netil po teche, ale poteoval,

netil po porozumen, ale rozumel,

netil po lske, ale miloval.

Lebo ten, kto dva, dostane,

kto odpa, tomu je odpusten,

kto umiera, vstane k ivotu.

Amen


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Ke mte pokuenie, uvedomte si, e Ja som vdy pri vs a vtedy sa modlite:

Nepokvrnen istota,

pom mi zachova istotu mjho srdca.

Posolstvo zjavenia Panny Mrie Nepokvrnenej istoty v Litmanovej 7. jla 1991


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

V tch doch sa Mria vydala na cestu a ponhala sa do istho judejskho mesta v hornatom kraji. Vola do Zachariovho domu a pozdravila Albetu.

Len o Albeta zaula Mriin pozdrav, diea v jej lone sa zachvelo a Albetu naplnil Duch Svt. Vtedy zvolala vekm hlasom: Poehnan si medzi enami a poehnan je plod tvojho ivota. m som si zaslila, e matka mjho Pna prichdza ku mne? Lebo len o zaznel tvoj pozdrav v mojich uiach, radosou sa zachvelo diea v mojom lone.

A blahoslaven je t, ktor uverila,

e sa spln, o jej povedal Pn.

Lk.1


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Mria hovorila: Veleb moja dua Pna a mj duch jas v Bohu, mojom Spasiteovi, lebo zhliadol na ponenos svojej sluobnice. Ha, od tejto chvle blahoslavi ma bud vetky pokolenia, lebo vek veci mi urobil ten, ktor je mocn, a svt je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tmi, o sa ho boja.

Ukzal silu svojho ramena, rozptlil tch, o v srdci pyne zmaj. Mocnrov zosadil z trnov a povil ponench. Hladnch nakmil dobrotami a bohatch prepustil naprzdno.

Lk 1


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

Lebo tak Boh miloval svet, e svojho jednorodenho Syna dal, aby nezahynul, ale ven ivot mal kad, kto ver v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsdil svet, ale aby ho spasil. Kto ver v Neho, nebude sden. Kto never, u je odsden, pretoe neuveril v meno jednorodenho Syna Boieho. A v tom je sd, e Svetlo prilo na svet, ale udia vmi milovali tmu ako Svetlo, lebo ich skutky boli zl. Kad toti, kto zle rob, nenvid Svetlo a nejde na Svetlo, aby jeho skutky nevyli najavo. Ale kto in pravdu, ide na Svetlo, aby jeho skutky boli zjavn, pretoe s v Bohu konan.

Jn 3


Hospodin jest m j past nebudu m ti nedostatku

V tom istom kraji boli pastieri, ktor v noci bdeli a strili svoje stdo. Tu zastal pri nich Pnov anjel a oiarila ich Pnova slva. Zmocnil sa ich vek strach, ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vm vek rados, ktor bude patri vetkm uom. Dnes sa vm v Dvidovom meste narodil Spasite, Kristus Pn.

A toto vm bude znamenm: njdete dieatko zavinut do plienok a uloen v jasliach. A hne sa k anjelovi pripojilo mnostvo nebeskch zstupov, zvelebovali Boha a hovorili:

Slva Bohu na vsostiach

a na zemi pokoj uom dobrej vle.

Lk 2


ad
  • Login