T rkiye de sa l k nsan kaynaklar n n mevcut durumu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Türkiye’de Sağlık İnsan Kaynaklarının Mevcut Durumu PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Türkiye’de Sağlık İnsan Kaynaklarının Mevcut Durumu. Dr. Salih Mollahaliloğlu Türkiye Sağlık Kurumu Başkanı. SAİK Düzeyi. Türkiye’de SAİK düzeyi, DSÖ Avrupa Bölgesi ve AB ülkeleriyle kıyaslandığında belirgin olarak düşüktür.

Download Presentation

Türkiye’de Sağlık İnsan Kaynaklarının Mevcut Durumu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Türkiye’de Sağlık İnsan Kaynaklarının Mevcut Durumu

Dr. Salih Mollahaliloğlu

Türkiye Sağlık Kurumu Başkanı


SAİK Düzeyi

Türkiye’de SAİK düzeyi, DSÖ Avrupa Bölgesi ve AB ülkeleriyle kıyaslandığında

belirgin olarak düşüktür.

Seçilen SAİK kategorileri için 10.000 nüfus başına SAİK çalışanı sayısı

Kaynaklar: Dünya Sağlık Örgütü 2006, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2007

* Uzman hekimler, pratisyen hekimler ve asistan hekimleri içermektedir.


SAİK ile ilgili Konular;- Yoğunluk,- Coğrafik Dağılım,- Personelin üretkenliği,- Klinik hizmetlerin kalitesi,- Yarı zamanlı çalışma,- Mesleki tatmin,- Gelecekteki sorunlar;- Göç,- Yaşlanma, cinsiyet ve iş-hayat dengesi


SAİK Düzeyi

Çoğunluğu özel sektörde istihdam edilen eczacı ve diş hekimleri hariç, SAİK’in temel istihdam alanı, SB kurumlarıdır.

Türkiye’deki sağlık iş gücünün istihdam alanlarına dağılım yüzdesi, 2007

Kaynak: SB Personel Genel Müdürlüğü aktif çalışan personel çalışması, 2007.

*SB Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2005.


Yıllara Göre Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

Kaynak: ÖSYM Yıllıkları


Öğretim Üyesi Başına Düşen Tıp Öğrenci Sayısının Uluslararası Karşılaştırması

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı, 2007


Yıllara Göre Doktor, Hemşire-Ebe Mezuniyet Sayısı

Kaynak: ÖSYM, 2007


SAİK Coğrafi Dağılımı

Coğrafi dağılım dengesizlikleri azaltılmış bir şekilde 2007 yılında da sürmektedir.

Kaynak: SB Personel Genel Müdürlüğü aktif çalışan personel çalışması, Aralık 2007.


SAİK Coğrafi Dağılımı

Kaynak: SB Personel Genel Müdürlüğü, Aktif Çalışan Personel Çalışması, Aralık 2007


SAİK Üretkenliği

 • Yıllara Göre Kişi Başına Hastane ve Toplam Başvuru Sayısı

  Kaynak : Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistikleri, 2002-2008

  Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistikleri, 2002-2008


SAİK Üretkenliği

Kaynak: SB Yataklı tedavi kurumları istatistik yıllıkları 2002- 2007, SB

Personel Genel Müdürlüğü, aktif çalışan personel çalışması, Aralık 2007.


SAİK Üretkenliği


SAİK Klinik Hizmetlerin Kalitesi

 • Uluslararası kuruluşlar farklı göstergeler kullanılmaktadır.

 • Bağışıklama 2002- % 78 iken 2007 % 96 çıkmış,

 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü,

 • Bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi,

 • Hastaneler için bazı göstergeler (ameliyat sayısı, yatan hasta oranı, kaba ölüm hızı, yatak devir aralığı vb)


SAİK Yarı Zamanlı Çalışma Durumu

 • SB.’da yarı zamanlı çalışan uzman hekim oranı giderek azalmaktadır.

Kaynak: Sağlık 2006, SB Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2006;

SB Personel Genel Müdürlüğü aktif çalışan personel çalışması, Aralık 2007, Aralık 2008


SAİK Finansmanı

Türkiye’de SAİK finansmanının tahsis verimsizliğine ilişkin somut kanıtlar bulunmamaktadır.

DSÖ’ün 43 ülkede yaptığı çalışmada, toplam sağlık harcamaları içinde tüm sağlık personeline ayrılan pay % 49,4 bulunmuştur.

2007 verilerine göre Türkiye’de ise SB toplam giderleri içinde sağlık işgücü giderleri % 45’dir.

Kaynak: SB 2005 ve 2006 Mali Yılı gerçekleşen harcamalar ve SB Tek Düzen

Muhasebe Sistemi 2007 Verileri’nden elde edilmiştir.


SAİK İş- Gelir Doyumu

Yıllara Göre Performans-Gelir Durumundaki Değişim

Kaynak: OECD, Turkey Health Sector Review Report, 2008


Sağlık Hizmeti Kullanıcı Memnuniyeti

Kaynak: TUIK Yaşam Memnuniyet Araştırması, 2003-2007


SAİK Çalışmaları

 • Bakanlığımız bir dizi faaliyeti SDP kapsamında ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütmektedir.

 • SB & YÖK Sağlık İnsangücü Durum Raporu

 • Sağlıkta İnsan Kaynaklarına ilişkin verilerin derlenmesi, analizi ( Harvard & DSÖ & Yerel Paydaşlar), saha araştırmaları

 • Örgün eğitim ve mezuniyet sonrası eğitimlerin geliştirilmesi,

 • SAİK 2023 Stratejik Planının hazırlanması,

 • Özel sektörün planlı yatırım yapması vb.

 • www.saglik.gov.tr ; www.tusak.saglik.gov.tr


SAİK Çalışmaları

2023 Sağlık İnsan Gücü Stratejik Planı (Taslak)

 • Sağlık hizmeti ihtiyaçlarının nasıl gelişeceği ve bundan hareketle,

 • Sağlık sektörünün ve hizmet sunan sağlık personelinin nasıl bir değişim göstermek durumunda kalacağı konusunda uzun soluklu bir bakış sağlamaktır.


SAİK Çalışmaları

 • Baskın doğum ve ölüm paternleri ---->

 • Kamuya karşı özel sektöre verilen ağırlık -

 • Kamu sağlık harcamalarındaki büyüme -

 • Özel sektör sağlık harcamalarındaki büyüme -

 • Personel harcamalarına karşı personel dışı harcamalara verilen ağırlık --->

 • Koruyucu hizmetlere karşı tedavi edici hizmetlere verilen ağırlık -

 • Birinci basamak hizmetler karşı üst basamak hizmetlere verilen ağırlık ---

 • Kentsel nüfusa karşı kırsal nüfusa verilen ağırlık --->

 • Üst, orta ve destek düzey personele verilen ağırlık --->


Özet

 • Sağlıkta İnsangücü Planlaması tüm ülkeler için önemli bir konudur.

 • Eldeki mevcut insangücünün verimli kullanılması kaçınılmazdır.

 • Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, erişimin kolaylaşması, kişilerin ekonomik gelirlerinin artması vb. gibi yerel etkenler ile göç, denklik, daha iyi yaşam koşulları sunumu gibi uluslararası etkenler nedeniyle insangücü ihtiyacını daha fazla hisettirmeye başlamıştır.

 • Makro planlama yanında kurumsal mikro planlama ve yönetimi de güçlendirmek gerekmektedir.

 • Yeni meslek dallarının tespiti, ileri uzmanlıklara ihtiyaçlar artarken çözümlere de yeni yaklaşımlar önem kazanmaktadır.

 • Bu çalışmaların başarısı için SB & YÖK & DPT & MEB & BPGM & MB yakın işbirliği gerekmektedir.


TEŞEKKÜRLER


Dünya’nın en iyi üniversiteleri

 • Şangay Üniversitesi tarafından yapılan Academic Ranking of World Universities 2008 çalışmasına göre:

 • Dünya’nın en iyi 100 üniversitesi arasında Almanya’dan 6 üniversite varken, Türkiye’den hiç üniversite yoktur.

 • Yine aynı çalışmaya göre Dünya’nın en iyi 500 üniversitesi arasında Almanya’dan 40 üniversite varken, bu listede Türkiye’den sadece İstanbul Üniversitesi (402-503 arası) vardır.


 • Login