KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER - PowerPoint PPT Presentation

Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler
Download
1 / 100

 • 213 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER. YMM SAKIP ŞEKER ANKARA, 10.04.2010 SAMSUN S.M.M.M.O. Meşrutiyet Cad.29/17 Kızılay / ANKARA 0312 417 0596 pbx www.kanitymm.com.tr. Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti-1. Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

KURUMLAR VERGSNDE MUAFYET, STSNA VE NDRMLER

YMM SAKIP EKER ANKARA, 10.04.2010

SAMSUN S.M.M.M.O.

Merutiyet Cad.29/17 Kzlay / ANKARA 0312 417 0596 pbx

www.kanitymm.com.tr


Kooperatiflerde kurumlar vergisi muafiyeti 1

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti-1

Tketim ve tamaclk kooperatifleri hari olmak zere,

- Ana szlemelerinde sermaye zerinden kazan datlmamas,

-Ynetim kurulu bakan ve yelerine kazan zerinden pay verilmemesi,

-Yedek akelerin ortaklara datlmamas ve

-Sadece ortaklarla i grlmesine (Yap kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarn kat karl vererek her bir hisse iin bir i yeri veya konut elde etmeleri ortak d ilem saylmaz.)

ilikin hkmler bulunan ve bu hkmlere fiilen uyan kooperatifler

KURUMLAR VERGSNDEN muaftr.


Yap kooperatifleri in zel ko ul 2

Yap Kooperatifleri in zel Koul-2

Yap kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf olabilmesi iin yukardaki koullara ek olarak (kuruluundan inaatn bitim tarihine kadar ynetim ve denetim kurullarnda) aadaki koullarn yerine getirilmesi gerekmektedir.

-Kooperatifin inaat ilerini ksmen veya tamamen stlenen gerek kiilerle tzel kii temsilcilerine,

-Kanunun 13 nc maddesine gre bunlarla ilikili olduu kabul edilen kiilere,

-Yukarda saylanlarla ii ve iveren ilikisi iinde bulunanlara yer vermeyen,

-Yap ruhsat ile arsa tapusu kooperatif tzel kiilii adna tescil edilmi olmas,

Gerekir.


Kdv y n nden 3

KDV Ynnden-3

 • Konut yap kooperatiflerine yaplan inaat taahht ileri KDVden istisna edilmitir. yeri yap kooperatiflerine yaplan inaat taahht ileri ile bunlarn yelerine olan iyeri teslimleri KDVne tabidir.

 • Net alan 150 m2ye kadar konut teslimleri KDVden istisna edilmitir.

 • Konut yap kooperatiflerinin yelerine olan konut teslimlerine ilikin istisna 3.7.2009 tarihinden itibaren yrrlkten kaldrlmtr.


Kooperatiflerde ristrun stisnas 4

Kooperatiflerde Ristrun stisnas-4

 • Kooperatif muafiyetinden yararlanamayan kooperatiflerin yararlanabilecei dier bir vergi avantaj ise risturn istisnasdr.

 • Kooperatif ortaklarnn ynetim gideri karl olarak dedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen ksmlar ile aada belirtilen kooperatiflerin ortaklar iin;

 • 1) Tketim kooperatiflerinde, ortaklarn kiisel ve ailev gda ve giyecek ihtiyalarn karlamak iin satn aldklar mallarn deerine,

 • 2) retim kooperatiflerinde, ortaklarn reterek kooperatife sattklar veya kooperatiften retim faaliyetinde kullanmak zere satn aldklar mallarn deerine,

 • 3) Kredi kooperatiflerinde, ortaklarn kullandklar kredilere gre hesapladklar risturnlar kurumlar vergisinden istisnadr.

 • Bu risturnlarn ortaklara datm, kr datm saylmaz.


Ortak d lemlerde ristrun stisnas n n hesab 5

Ortak D lemlerde Ristrun stisnasnn Hesab-5

 • Ortaklardan baka kimselerle yaplan ilemlerden doan kazanlar ile ortaklarla ortaklk stats dnda yaplan ilemlerden doan kazanlar hakknda risturnlara ilikin istisna hkm uygulanmaz.

 • Ortak d ilemler ile ortak ii ilemlerin birlikte yaplmas halinde ristrun istisnasna iasabet eden kazan ksm, ortaklarla yaplan i hacminin genel i hacmine olan oran esas alnarak hesaplanr.


Osb lerin kurumlar vergisi muafiyeti 1

OSBlerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti-1

 • Organize sanayi blgeleri ile kk sanayi sitelerinin alt yaplarn hazrlamak ve buralarda faaliyette bulunanlarn; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyalarn karlamak amacyla kamu kurumlar ve kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ile gerek ve tzel kiilerce birlikte oluturulan ve kazancnn tamamn bu yerlerin ortak ihtiyalarnn karlanmasnda kullanan iktisad iletmeler

  Kurumlar Vergisinden muaf tutulmutur.


Osb lerde muafiyetin s n r ve kdv 2

OSBlerde Muafiyetin Snr ve KDV-2

 • OSBlerin arsa, elektrik, gaz, buhar ve su d-ndaki satlarndan doan kazanlar kurumlar vergisine tabi midir? Ortak ihtiyalarn grlmesi iin gerekli olan (banka, PTT v.s.) iyerlerinin kira gelirleri de kurumlar vergisinden muaf tutulmaldr. Ortak ihtiya-larn grlmesi dnda kalan faaliyet gelirleri (kantar iletmecilii v.b) sorun yaratmaktadr.

 • Organize sanayi blgeleri ile kk sanayi sitelerinin kurulmas amacyla oluturulan iktisadi iletmelerin arsa ve iyeri teslimleri KDVnden istisna edilmitir.


Kv den st sna ed len kazan lar

KV den STSNA EDLEN KAZANLAR

 • tirak Kazanlar stisnas

 • Yurtd tirak Kazanlar stisnas

 • A.lerin Yurtd tirak Hisselerini Elden karmalarna likin stisna

 • Emisyon Primi stisnas

 • Yatrm Fon ve Ortaklklarn Kazanlarna likin stisna

 • Tanmaz ve tirak Hisseleri Sat Kazanc stisnas

 • Bankalara veya TMSFye Borlu Olan Kurumlara likin stisna

 • Bankalara Tannan Tanmazlar,tirak Hisseleri, Rhan Hakk Satlarndan Doan Kazanlara likin stisna


Stisnalar devam

stisnalar (Devam)

 • Yurtd ube Kazanlar stisnas

 • Yurtd naat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Salanan Kazanlara likin stisna

 • zel Okul ve Rehabilitasyon Merkezi letilmesinden Elde edilen Kazanlara likin stisna

 • Kooperatiflerde Risturn stisnas

 • Yatrm ndirimi stisnas

 • OHAL ve KYlerde Geici stisna

 • Trk Uluslar aras Gemi Siciline Kaytl Gemilerin letilmesi ve Devrinden Elde Edilen Kazanlara likin stisna

 • Teknokentlerde Yaplan Faaliyetlere likin Kazan stisnas

 • Serbest Blgelerde Elde Edilen Kazanlara likin stisna

 • Lisansl Depoculuk Kanununa tabi rn senetlerinin elden karlmasna ilikin istisna ( GVK,Geici Md:76)


Tirak kazan lar stisnas

tirak Kazanlar stisnas

 • Tam mkellefiyete tabi bir kurumun sermayesine katlnmas nedeniyle elde edilen bir kazan olmal

 • Kara katlma imkan veren kurucu senetleri ve intifa senetleri de ayn nitelikte olup istisnadan faydalanr

 • Mkerrer vergilendirmeyi nleme amac var. Ancak ana irkette vergileme yaplmam olsa dahi istisna geerli

 • GVK 75/3 kapsamndaki ynetim kurulu bakan ve yelerine verilen kar paylar da itirak eden kurumda istisnadan faydalanr

 • tirakin oran ve sresinin nemi yok


Yurtd tirak kazan lar stisnas

Yurtd tirak Kazanlar stisnas

 • Yurt dnda itirak edilen kurum anonim veya limited irket statsnde olmal

 • tirak edilen kurumun merkezi Trkiyede olmamal

 • Yurtdndaki itirakin sermayesinin en az %10una sahip olunmal

 • Kazancn elde edildii tarih itibariyle itirak pay aralksz en az bir yl elde bulundurulmal

 • tirak kazanc iin en az %15 orannda vergi denmi olmal

 • Yabanc kurumun faaliyet konusu finansman temini, sigortaclk veya menkul kymet yatrm ise yurtdnda denen vergi yk en az %20 olmal

 • tirak kazancnn kurumlar vergisi beyannamesinin verildii tarihe kadar Trkiyeye transfer edilmi olmas

 • Yukardaki koullar topluca dikkate alnmaldr

 • Transfer edilen kazancn Trk Lirasna evrilmesi zorunlu deildir

 • Kur farklar istisna kazancn hesabnda dikkate alnmayacak

 • Yurt d inaat ileri iin zorunluluk nedeniyle kurulan irketlerden elde edilen itirak kazanlar hibir koula bal olmakszn kurumlar vergisinden istisna


Kontrol edilen yabanc kurum kazan lar n n durumu

Kontrol Edilen Yabanc Kurum Kazanlarnn Durumu

 • Tam mkellef gerek kii ve kurumlarn dorudan veya dolayl olarak ayr ayr ya da birlikte sermayesinin, kar paynn veya oy kullanma hakknn en az %50sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt d itiraklerinin kurum kazanlar, datlsn veya datlmasn belli koullarn varl halinde ( itirakin gayrisafi haslatnn %25 veya fazlasnn hizmet gelirlerinden meydana gelmesi, bilano kar zerinden %10 dan daha az vergi yk tamas, itirakin yllk cirosunun 100 bin TLyi amas) Trkiyede kurumlar vergisine tabidir. Belirtilen koullar tamayan yurt d itiraklerden elde edilen kazanlar her hal ve takdirde Trkiyede beyan edilecek.

 • Kontrol edilen yurt dndaki itirakin yurt dnda demi olduu gelir/kurumlar vergileri Trkiyede hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.


Yurtd tirak hisselerinin elden kar lmas ndan do an kazan lara li kin stisna

Yurtd tirak Hisselerinin Elden karlmasndan Doan Kazanlara likin stisna

 • stisnadan tam mkellef anonim irketler yararlanabilecektir

 • Yurt dndaki itirakin anonim veya limited irket statsnde olmas

 • Kurumun aralksz olarak en az bir yl sreyle nakit varlklar dnda kalan aktif toplamnn %75 veya daha fazlasnn yurtd itirak hisselerinden olumas ve yurtd itiraklerinin her birinin sermayesine en az %10 orannda itirak edilmesi

 • Sata konu itirak hissesinin en az iki tam yl aktifte bulundurulmas

 • Yurtii itirak hisselerinin satnda kazancn %75i istisna olduu halde yurt d itiraklerde istisna oran %100. Ayrca, sz konusu kazancn iletmeden ekilmesi yasa da yok.

 • Yararlanabilecek mkellef says son derece snrl


Emisyon primi kazanc stisnas

Emisyon Primi Kazanc stisnas

-Anonim irketlerin gerek kurulu gerekse sermayelerini artrdklar srada kardklar hisse senetlerinin itibari deerinin zerinde bir bedelle elden karlmas halinde oluan kazanlar emisyon primi veya hisse senedi ihra primi olarak adlandrlmaktadr

-Emisyon primlerinin bir kazan m yoksa sermaye yedei mi olduu tartmaldr.

-irketlere yeni ortak alnmasnda nemli bir tevik unsuru olup, eski ortaklarn elde ettii kazan vergi dnda tutulmakta ve kazan (prim) irkette kald iin irketin bymesinde kullanlmaktadr. Emisyon primlerinin ortaklara datlmamas esastr.


Menkul k ymetler yat r m fon ve ortakl klar n n portf y letmecili inden do an kazan stisnas

Menkul Kymetler Yatrm Fon ve Ortaklklarnn Portfy letmeciliinden Doan Kazan stisnas

 • Trkiyede kurulu;

  -Menkul kymetler yatrm fonlar veya ortaklklarnn portfy iletmeciliinden doan kazanlar

  -Altn ve kymetli madenlere dayal yatrm fonlar veya ortaklklarnn portfy iletmeciliinden doan kazanlar

  -Giriim sermayesi yatrm fonlar veya ortaklklarnn kazanlar

  -Gayrimenkul yatrm fonlar veya ortaklklarnn kazanlar

  -Emeklilik yatrm fonlarnn kazanlar

  -Konut finansman fonlar ile varlk finansman fonlarnn kazanlar

  Sz konusu fon ve ortaklklarn portfy yapsnn en az %51i devaml olarak Trkiyede kurulu borsalarda ilem grmesi gerekmektedir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

 • Tanmazlar,tirak Hisseleri, Rhan Haklarnn Sat Karnn %75inin stisna Edilmesi-1

  Kurumlarn en az iki tam yl sreyle aktiflerine kaytl tanmazlar ve itirak hisselerinin satna ilikin teden beri sre gelen %100lk istisna %75 oranna ekilmitir. Bununla birlikte istisnann kapsam geniletilmitir. Buna gre kurumlarn;

 • kurucu sentleri

 • intifa senetleri

 • Rhan haklarnn satndan doan kazanlar da

  %75i istisna kapsamna dahil edilecektir.

 • Sattan zarar domas halinde zararn da %75inin kanunen kabul edilmeyen gider kabul edileceine ilikin tartmalar netlik kazanmamtr.Bize gre zararn tamam matrahn tespitinde indirilebilir.


Tirak hisseleri ve ta nmazlar 2

tirak Hisseleri ve Tanmazlar-2

 • stisna satn yapld ylda uygulanacaktr. Dier bir ifade ile istisna da tahsil esas deil tahakkuk esas geerlidir. Sat izleyen 2.yln sonuna kadar tahsilat yaplmaz ise istisna hakk iptal edilecektir.

  -Sz konusu istisnadan yararlanlmas iin kazancn sermayeye ilave art kaldrlmtr. 5 yl sre ile zel fonda tutulmas yeterlidir.

  -Fon hesabna alma zaman kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadardr.

  -Satlarn nakit karl yaplmas gerekmektedir. (devir,temlik, takas, hari). Borca karlk rzaen devir ve icra yoluyla satlarda da istisnadan faydalanlabilir.

  -2009 ylnda 156.000 TLnin zerinde istisnadan faydalanan kurumlarnayrca YMM raporu dzenlettirmesi gerekir. Tam tasdik szlemesi bulunanlarda ayrca rapora ihtiya yoktur.

  -Kooperatifler de sz konusu istisnadan faydalanabilir.


Tirak hisseleri ve ta nmazlar 3

tirak Hisseleri ve Tanmazlar-3

Tanmazdan Maksat:

 • Arazi

 • tapu siciline kaydedilen bamsz ve srekli haklar.Ancak tapu ktne ilenmi olan tanmaz lehine kurulan en az 30 yln zerinde kurulan irtifak haklarnn ( st hakk, mecra hakk,kaynak hakk gibi) sat istisna kapsamndadr.(Tapu Sicil Tz, md:10)

 • kat mlkiyetine kaytl bamsz blmler.

 • Madenler tanmaz saylmad iin maden arama ve iletme haklarnn sat bu kapsamda deerlendirilmez

 • Cins tashihi yaplmayan binalarn satnda istisna uygulanmaz. Ancak, kullanlmaya balanld tarihten itibaren 2 yl geen ve sat tarihinde cins tashihi yaplan tanmazlar istisnadan faydalandrlr.


Tirak hisseleri ve ta nmazlar 4

tirak Hisseleri ve Tanmazlar-4

 • Sat vaadi szlemesi ile yaplan satlar geersizdir

 • Aktifletirilen yenileme harcamalar iki yln hesabnda dikkate alnmaz

 • Tamamlanmayan binalarda arsaya isabet eden ksm istisnadan yararlandrlr

 • OSBlerce katlmclara tahsis edilen ancak tapu kayd katlmc zerinde bulunmayan arsalarn sat istisna kapsamnda deildir.

 • Finansal kiralama yntemiyle edinilen tanmazlarda 2 yln hesab tapuya tescilden itibaren

 • Devir, blnme ve birlemelerde 2 yln hesab ilk iktisap tarihidir.


Stisnadan faydalanamayacak olanlar 5

stisnadan Faydalanamayacak Olanlar-5

 • Menkul kymet ve tanmaz ticaretiyle uraanlar

 • Esas faaliyeti tanmaz kiralama ii olanlarn bu amala sahip olduklar tanmaz satlar

 • Kat karl inaat ilerinden elde edilen tanmazlar

 • Para karl olmayan devir, trampa ve temlikler karl yaplan sat ilemleri (Rzaen veya icra yoluyla satlar hari)

 • Satan kurumun mali yapsnda bir iyileme olmas gerekir. Arsann satlp yerine arsa alnmas irketin mali yaps zerinde olumlu etki yapmaz. zel durumlar dikkate alnabilir


Tirak hisselerinde ktisap tarihi 6

tirak Hisselerinde ktisap Tarihi-6

 • Bedelsiz hisselerde iktisap tarihi, bedelli ilk iktisap tarihi esas alnr

 • Rhan hakk kuponlarn ellerinde bulunduranlarn rhan hakk kuponlar karlnda itibari deeri ile yeni hisse senedi iktisabnda iktisap tarihi eski senetlerin iktisap tarihi esas alnr.

 • Ayn kuruma ait itirak hisselerinin deiik tarihlerde edinilip bir ksmnn satlmas halinde gerek 2 yln hesabnda gerekse maliyet bedelinin tespitinde FFO yntemi kullanlmaldr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Maliye Bakanl tirak Hissesinden Maksadn;7

 • Anonim irketlerin hisse senetleri

 • Limited irketlerin itirak paylar

 • Sermayesi paylara blnm komandit irketlerin komanditer ortaa ait ortalk paylar

 • ortaklarnn ortaklk paylar

 • Adi ortaklklarn ortaklk paylar olduu eklinde aklama yapmtr. ( 49 ve 1 nolu KVK Teblileri)

 • GVKnn 75/2 nci maddesinde itirak hisseleri tabirinden; limited irket, i ortakl, kooperatif ve komandit irketlerdeki komanditer ortaklk paylarnn anlalmas gerektii belirtilmitir.

 • KVKnn 5/1nci maddesinin (c) alt bendindeki itirak hissesi tanmna anonim irketlere itirak edilmesinden elde edilen hisselerin (bilanoda duran varlklar hesap grubunda gsterilen bal kymetler, itirakler ve bal ortaklklar) dahil edilmesi doru olmakla birlikte, KDV Kanununun 17/4 (r) bendindeki itirak hissesi tabirine anonim irket hisselerinin dahil olmad grndeyim. Keza, (g) bendinde hisse senetlerinin teslimi her halde KDVden istisna edilmitir.


Di er konular

Dier Konular

 • Muvazaa olmadka grup irketlerle olan ilemler de sz konusu istisnadan yararlandrlabilir.

 • Eski iyerinin satlp yeni bir iyeri alnmasnda ekonomik katk varsa istisnadan faydalanlacaktr. Organize sanayi blgesi dndaki tanmazn satlp OSBnde yeni bina alnmas veya yatrm yaplmas kanunun amacna uygundur.

 • Vade fark ve kur farklar istisnadan yararlan-drlmayacaktr.

 • stisnadan yararlanlmas zorunlu deildir.


Tirak hisselerine ait finansman giderleri 8

tirak Hisselerine Ait Finansman Giderleri-8

 • tirak hisseleri almlaryla ilgili finansman giderleri hari,kurumlar vergisinden istisna edilen kazanlara ilikin giderlerin veya istisna kapsamndaki faaliyetlerden doan zararlar istisna d kurum kazancndan indirilmesi kabul edilmez.

 • Hisse senetleri al bedeli ile deerlenir. Vadeli almlarda denen finansman giderlerinin dorudan gider yazlmas gerekir.Hissenin sat tarihinden sonra denecek finansman giderlerinin de zel hkm gerei zarar yazlmas mmkn. Tanmaz satlarn da ise finansman giderleri maliyete ilave edilenler hari gider kabul edilmeyecektir.

 • Deerini kaybeden itirak hisseleri iin deer dkl karl ayrlabilir mi? (VUK, Md:274-278) Kusurluluk halinin olaya etkisi?


Tiraklerden elde edilen bedelsiz hisselerin kayd 9

tiraklerden Elde Edilen Bedelsiz Hisselerin Kayd-9

Kar yedeklerinden salanan bedelsiz hisseler itirak eden kurumda sermaye yedei mi, kar yedei mi olarak muhasebeletirilmeli? Teblide kar yedei olarak kaydedilmesi gerektii ve itirak kazanc istisnas olarak beyannamede indirilmesi gerekmektedir.

 • 1 nolu KVK Genel Tebliinde sermaye yedeklerinden kaynaklanan bedelsiz hisselerin itirak edenler ynnden aktif ve pasifte bir arta neden olmamas gerektii, aktifte tutulan hisselerin sadece adedinin deiecei, bedelinde bir deime yaplmayaca belirtilmitir.

 • Bu durumda hisselerin birim maliyet bedeli bedelsiz hisselerin oran lsnde decektir.


Tirak hisseleri ve ta nmazlar 10

tirak Hisseleri ve tanmazlar-10

 • Ancak, sermaye dzeltme olumlu farklarndan kaynaklanan bedelsiz hisselerin itirak eden irkette kaydnda mkerrer maliyet artna neden olmamak iin senedin zerinde yazl deer dikkate alnmayp adet olarak kaytlarda izlenmelidir. Keza, itirak eden irkette daha nce itirakler hesab enflasyon dzeltmesine tabi tutulmu olmaldr.

 • Enflasyon dzeltmesine tabi tutulan itirak hisselerinin satnda enflasyon dzeltmesinden kaynaklanan zararn durumu ile deerini tamamen yitiren itirak hisselerinin kaytlardan karlmas veya tasfiye ve iflas halinde pasif kalemlerdeki enflasyon dzeltme farklarnn iletmeden ekilmesi veya baka hesaba nakledilmesi ne anlama gelmektedir? Tartmal bir konu. Sat yoksa enflasyon dzeltmesinden kaynaklanan zarar geerli olmal.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Bankalara Veya TMSFye Borlu Olan Kurumlara Tannan stisna-1

Bankalara borlar nedeniyle kanuni takibe alnm veya TMSFye borlu olan kurumlar ile bunlarn kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip olduklar

-tanmazlar

-itirak hisseleri

-kurucu senetleri

-intifa senetleri

-rhan haklarnn

Borca karlk bankalara veya TMSFye devrinden salanan haslatn borcun tasfiyesinde kullanlan ksma isabet eden kazancn TAMAMI kurumlar vergisinden istisna edilmitir.

-rnein, x bankasna 100 YTL bor iin ipotek gsterilen tanmazn bankaya 300 YTLye devrinde, hesaplanan kazancn 200*1/3=66,66 YTLsi iin istisna uygulanacaktr.Tanmazn aktifte 2 yl kalma art aranmayacaktr.


Bankalara tan nan stisna ve zel ayr cal k 2

Bankalara Tannan stisna ve zel Ayrcalk-2

Bankalar tarafndan kanuni takibe alnm alacaklar nedeniyle iktisap ettikleri

-tanmazlar

-itirak hisseleri

-kurucu senetleri ve intifa senetleri

-rhan haklarnn

Satndan doan kazanlarn %75i kurumlar vergisinden istisna edilmitir.

stisnadan yararlanlmas iin bankann sz konusu iktisadi kymetleri aktifinde 2 tam yl bulundurma zorunluluu yoktur. Bu hkm bankalar iin nemli bir ayrcalktr.


Yurtd ube kazan lar

Yurtd ube Kazanlar

 • Kurumlarn yurt dnda bulunan iyerleri ve kanuni temsilcilik araclyla elde ettikleri kazanlar iin;

 • Doduu lkede en az %15 orannda vergi denmi olmas ( Esas faaliyeti finansal kiralama, finansman temini, sigorta hizmetleri, menkul kymet yatrm olan ubelerde en az %20 gelir/kurumlar vergisi denmi olmas)

 • Elde edildii hesap dnemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildii tarihe kadar Trkiyeye transfer edilmesi

  Hallerinde kurumlarn yurt dndaki ubelerinden elde ettikleri kazanlar kurumlar vergisinden istisna edilecektir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Yurtd naat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Elde Edilen Kazanlara likin stisna -1

-Kurumlarn yurtdnda yaptklar inaat,onarma ,montaj ileri ve teknik hizmetlerden salanan ve Trkiyedeki hesaplarna intikal ettirilen kazanlar kurumlar vergisinden istisna edilmitir.

-stisnadan yararlanmak iin haslatn dviz olarak Trkiyeye getirilmesi zorunlu deildir.

-Trkiyedeki hesaplara intikal ettirilmeyen sz konusu kazanlarn istisnadan yararlandrlp yararlandrl-mayaca ak deildir. Teblide sz konusu kazanlarn Trkiyedeki genel sonu hesaplarna intikal ettirilmesi istisnadan yararlanlmas iin yeterlidir ifadesi kullanlmtr.


Merkez ve ube cari hesaplar n n de erlemesi 2

Merkez ve ube Cari Hesaplarnn Deerlemesi-2

 • Yurt dndaki antiye veya ubelere gnderilen mallar ihracat kapsamnda deerlendirilecektir

 • Yurt dna gnderilen avanslar deerlemeye tabi tutulmayacaktr. Bu konu bize gre tartmaldr. KVKnn 5/3. maddesine gre yurt dna gnderilen kredilere ait Trkiyede denen faiz ve hesaplanan kur farklar Trkiyedeki vergiye tabi gelirlerden indirilemez.

 • Geici ihra kapsamnda yurt dna gnderilen makine ve tehizat iin Trkiyede amortisman ayrlamaz.

 • Ortak genel giderlerden yurt dndaki ilere pay verilmesi gerekebilir. Yurt dna ait giderler ayrtrlmal


Yurtd nda yap lan ler nedeniyle sonradan denen faiz ve kur farklar 3

Yurtdnda Yaplan ler Nedeniyle Sonradan denen Faiz ve Kur Farklar-3

 • Yurt dndaki ilerle ilgili olarak alnan kredilerle ilgili olarak i tamamlandktan sonra ortaya kan veya vadesi iin tamamland tarihten sonra gelen faiz ve kur farklar Trkiyedeki merkezden denecektir. Ancak, Teblie gre, yurt dndaki inaata harcanan kredi tutar kadar ksmn Trkiyeye getirilmi olmas gerekmektedir. Bize gre Trkiyede gider yazlabilecek tutar sz konusu i nedeniyle Trkiyeye getirilen kazanc amamaldr. Aan ksm kanunen kabul edilmeyen gider kabul edilmelidir.


Teknik hizmetlerde yeri zorunlulu u 4

Teknik Hizmetlerde yeri Zorunluluu-4

 • Teblie gre teknik hizmetlerden elde edilen kazanlarn sz konusu istisnadan yararlanabilmesi iin bu iler iin yurt dnda iyeri veya kanuni temsilci araclyla yaplmas gerekmektedir.

 • Trkiyede izilen projeler iin istisnadan yararlanlamaz. Bu tr hizmetleri ihracat olarak deerlendirmek gerekir. Sondaj ii gibi teknik hizmetler bizzat yurt dnda yaplm olacandan iyeri koulu aranmamas gerekir.

 • Teknik hizmetlerde iyeri tutma zorunluluu olduu halde inaat ilerinde byle bir zorunluluk bulunmamaktadr. Keza, yurt dndaki bir inaat iinin fiilen yurt dnda yaplmas mmkn deil, ancak teknik hizmetlerde yurt dndaki bir iin Trkiyeden yrtlmesi mmkndr.


Yurtd lere ait defter tutulmas 5

Yurtd lere Ait Defter Tutulmas-5

 • Yurt dnda ube vastasyla faaliyet gsterilmedii durumlarda ilgili lke mevzuatna gre defter de tutulmayabilmektedir. Bu durumda yurt dndaki ilere ait gelir ve giderler Trkiyedeki defterlerde izlenebilir. Fatura Trkiyeden kesilmekle birlikte istisnadan yararlanlabilir.

 • Yurt dndaki ubeler vastasyla elde edilen kazanlarn yabanc lke mevzuatna gre Trkiyedeki sonu hesaplarna intikal ettirilmesi gerekir. Dier bir ifade ile inaat ii ilgili lkede her yl itibariyle beyan ediliyorsa Trkiyedeki hesaplara da geici vergi dnemleri dahil her yl itibariyle intikal ettirilmelidir. Yurt dndaki faaliyet sonucunun sadece net kar/zarar olarak m yoksa brt tutarlar itibariyle mi Trkiyedeki sonu hesaplarna intikal ettirilmelidir.

 • Tahakkuk ettirilen yurt d kazanlar sonu hesabna intikal ettirilen tarihteki dviz kuru zerinden deerlendirilmelidir.


E itim retim ama l stisna

Eitim retim Amal stisna

Okul ncesi eitim,

 • lk retim,

 • zel eitim,

 • Orta retim,

 • BK vergi muafiyeti tannan vakflara ve Kamu Yararna alan derneklere bal rehabilitasyon merkezlerinin

  letilmesinden elde edilen kazanlar 5 yl sre ile kurumlar vergisinden istisnadr

 • istisnadan faydalanmak iin Maliye Bakanlna bavurulmas gerekmektedir. Dershane iletmeleri bu istisnadan faydalanamayacaktr. Okullarn bfe, kafeterya,kantin ve kitap sat yerleri de istisnadan faydalandrlmayacaktr.


T rk uluslar aras gemi siciline kay tl gemilere li kin stisna

Trk Uluslar Aras Gemi Siciline Kaytl Gemilere likin stisna

 • 4490 Sayl kanun kapsamndaki TUG Siciline kaytl gemilerin ve yatlarn iletilmesinden ve devrinden elde edilen kazanlar gelir/kurumlar vergisinden istisnadr.

 • Sz konusu kazanlarn ortaklara datlmas halinde GVK 94/6 ve KVK 30. maddelerine gre yaplmas gereken stopajlar iin istisna geerli deil

 • stisna kapsamndaki zarar ve giderler dier vergiye tabi faaliyet gelirlerinden indirilemez. Gelir ve giderlerin ayrtrlmas gerekir.

 • Time charter iletmecilii ( geminin bir ksmnn veya tamamnn tatana tahsis edilmesi )kapsamndaki faaliyetler de istisna kapsamnda deerlendirilecektir. Kiralamalar hari


Teknoloji geli tirme b lgeleri kanunu kapsam ndaki stisna

Teknoloji Gelitirme Blgeleri Kanunu Kapsamndaki stisna

 • TGBleri ynetici irketleri ile bu blgelerde faaliyet gsteren gelir/kurumlar vergisi mkelleflerinin mnhasran bu blgedeki;

 • Yazlm

 • Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettii kazanlar 31.12.2013 tarihine kadar Gelir/kurumlar vergisinden istisna edilmitir.

 • Blgede alan aratrmac, yazlmc ve ar-ge personelinin cretleri de gelir/damga vergisinden istisna


Serbest b lge kazan lar nda stisna 1

Serbest Blge Kazanlarnda stisna-1

 • Serbest Blgeler Kanununda 5084 sayl kanunla 6.2.2004 tarihinde yaplan deiiklikle serbest blgeler-deki gelir/kurumlar vergisi istisnasna son verilmitir. Ancak, daha nce faaliyet ruhsat bulunan mkelleflerin ruhsat sresi sonuna kadar eski uygulamadan yararlan-masna imkan tannmtr.

 • malat faaliyetlerine ilikin gelir/ kurumlar vergisi istisnas ise Trkiyenin ABye ye olaca yla kadar devam edecektir.

 • Serbest blge kazanlarnn datlmas halinde stopaj hesaplanacaktr

 • Bu blgelerde istihdam edilen personelin cretlerine ilikin istisna ise (retim faaliyetinde alanlar hari) 31.12.2008 tarihinde sona ermitir.

 • .


5810 say l kanunla yap lan de i iklikler 2

5810 sayl Kanunla Yaplan Deiiklikler-2

 • 5810 sayl kanunla SBK nunda yaplan deiiklik sonucun-da serbest blgelerde retilen rnlerin FOB bedelinin en az %85ini yurt dna ihra eden mkelleflerin retim faaliye-tinde istihdam ettikleri personele dedikleri cretler 1.1.2009 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilmitir. BKnun ihracat orann %50ye indirme yetkisi bulunmaktadr.

 • Gelir vergisi istisnasndan yararlandrlan personele ilikin listenin muhtasar beyanname ile her ay vergi dairesine bildirilmesi ve hesaplanmas gereken verginin tecil ettirilmesi gerekmektedir. (Bk: 1 nolu SBK Genel Teblii) (Bu tebliin bir blmnn yrtlmesi Dantay 4. Dairesince durdurulmutur. Bk. 1Nolu SBK Sirkleri)

 • Serbest blgelerdeki sz konusu vergi avantajndan yararlanlmas 42 nolu YMM Genel Teblii ile YMMlerce dzenlenecek Serbest Blge Faaliyet Tasdik Raporu na balanmtr. Tecil edilen veya denen gelir vergisi stopajlar YMM raporuna istinaden terkin veya iade edilecektir.


Lisansl depolar n r n senetlerinin elden kar lmas na li kin stisna

Lisansl Depolarn rn Senetlerinin Elden karlmasna likin stisna

 • 3100 sayl Tarm rnleri Lisansl Depoculuk Kanununun tevik edilmesi amacyla rn senetlerinin elden karlmasndan doan kazanlar 31.12.2014 tarihine kadar gelir/ kurumlar vergisinden istisna edilmitir. (GVK,Geici Md:76)

 • rn senetlerinin el deitirmesi ile birlikte rnlerin mlkiyeti de el deitirmektedir.stisna edilen bu kazanlar zerinden GVK,94/11nci madde uyarnca gelir vergisi tevkifat (zirai rnlere ilikin stopaj) da yaplmayacaktr.


Yat r m ndirimi

Yatrm ndirimi

 • Devreden yatrm indirimi tutarlar Anayasa mahkemesinin 15.10.2009 tarih ve E:2006/95;K:2009/144 sayl iptal karar gerei 2009 yl beyannamesinde indirim konusu yaplabilir. Kararn Resmi Gazetede yaymlanmasnn 2010 yl Ocak aynda yaplm olmasnn bir nemi bulunmad grndeyim. Geici vergi dnemlerinde indirim haklarn kullanamayanlar kurumlar vergisi beyanname-sinde bu haklarn kullanabilirler. steyen mkellefler beyannamelerini ihtirazi kaytla da verebilir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

AR-GE NDRM VE UYGULAMASI

lkelerin gelimilik dzeylerinin sap-tanmasnda kullanlan en nemli l birimi kii bana den GSMHdr. Bunun yannda bir takm gstergeler de gelimilik ve refah dzeyinin saptanmasnda kullanlmaktadr. Bilimsel ve teknik aratrma almalar asndan, bir lkedeki aratrma ve gelitirme faaliyetleri iin yaplan harcamalarn GSYHye oran ile aratrmac saysnn alan nfusa oran da o lkenin gelimilik gstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

TK tarafndan yaplan aratrma sonularna gre Trkiyede aratrma ve gelitirme (A r- Ge) harcamalarnn GSYHya oran 2003 ylnda % 0 61; 2004 ylnda ise %0 67 2005 ylnda % 0 79 olarak hesaplanmtr. AB lkeleri ortalamas srasyla, %1,76; %1,73 ve %1,74 tr.10 bin alan nfusa den tam zamanl Ar-Ge personeli says (TZE) ise 2003 ylnda 18,1; 2004 ylnda 18,3;2005 ylnda 22 kiidir. AB lkeleri TZE ortalamas ise 2003 ylnda 98, 2004 ylnda 99 kiidir.

Ar-ge konusunda TBTAK bata olmak zere, DTM, DPT, TTGV, KOSGEB ve AB fonlarndan zel sektr projelerine maddi destek salanmaktadr.

.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

5746 sayl Kanunla Ar-ge indirimi 1.4.2008 tarihinden itibaren 2023 yl sonuna kadar %100e karlmtr. Bu oran daha nce %40 idi.

500 veya daha fazla ar-ge personeli istihdam eden ar-ge merkezlerinde bu oran bir nceki yla gre yaplan ilave harcama iin %50 fazlasyla dikkate alnacaktr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

5520 sayl KVKnun 10.maddesinin 1nci fkrasnn (a) bendinde kurumlar vergisi matrahnn tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi zerinde ayrca gsterilmek artyla, mkelleflerin mnhasran yeni teknoloji ve bilgi arayna ynelik aratrma ve gelitirme harcamalar tutarnn 2008-2023 yllarnda %100n kurum kazancndan Ar-Ge ndirimi olarak indirebilecekleri hkmne yer verilmitir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Aratrma ve gelitirme faaliyetleri ile dorudan ilikili olmayan giderlerden ve tamamen aratrma ve gelitirme faaliyetlerinde kullanlmayan amortismana tbi iktisad kymetler iin hesaplanan amortisman tutarlarndan verilen paylar zerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahn yetersiz olmas nedeniyle ilgili dnemde indirim konusu yaplamayan tutar, sonraki hesap dnemlerine devreder.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

AR-GE FAALYETLERNN TANIMI VE KAPSAMI.

Aratrma ve gelitirme (Ar-Ge) faaliyeti, bilim ve teknolojinin gelimesini salayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, rn ve aralar retmek, yazlm retimi dahil olmak zere yeni sistem, sre ve hizmetler oluturmak veya mevcut olanlar gelitirmek amacyla yaplan dzenli almalar ifade etmektedir.

Yaplan bir harcamann Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi iin Ar-Ge faaliyeti kapsamnda yaplm olmas gerekmekte olup aada belirtilen amalara ynelik faaliyetler Ar-Ge faaliyetleridir:


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

 • Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunlar aydnlatmak amacyla, bilim ve teknolojinin gelimesini salayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,

 • Yeni yntemlerle yeni rnler, madde ve malzemeler, aralar, gereler, ilemler, sistemler gelitirilmesi, tasarm ve izim almalar ile yeni teknikler ve prototipler retilmesi,

 • Yeni ve zgn tasarma dayanan yazlm faaliyetleri,

 • Yeni retim yntem, sre ve ilemlerinin aratrlmas veya gelitirilmesi,

 • Bir rnn maliyetini drc, kalite, standart veya performansn ykseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin aratrlmas.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

AR-GE FAALYETNN SINIRI

Ar-Ge faaliyeti, esas itibaryla denemelerin son bulduu, ilk retimin yapld aamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen rnn pazarlanabilir aamaya geldii andan itibaren Ar-Ge projesi bitmi saylr. Bu tarihten sonra yaplan harcamalar Ar-Ge harcamas kapsamnda deerlendirilmez.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Ar-Ge Gider eitleri

1 nolu KVK Genel Tebliinde mkelleflerin Ar-Ge indiriminden yararlanabilmeleri iin iletmelerin ayr bir Ar-Ge departman kurmalarnn zorunlu olduu belirtilerek Ar-Ge faaliyetinin kapsamnda deerlendirilecek gider eitlerinin;

-lk Madde ve Malzeme Giderleri,

-Personel Giderleri,

-Genel Giderler,

- Dardan Salanan Fayda ve Hizmetler ,

-Vergi, Resim ve Harlar,

-Amortisman ve Tkenme Paylar,

-Finansman Giderlerinden ibaret olduu belirtilmi olup,

bu giderler arasnda amortismana tabi iktisadi kymet almlarna ilikin harcamalar saylmamtr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

stisna Kapsamndaki Faaliyetler erevesinde Yaplan Ar-Ge Harcamalar in Ar-Ge ndiriminden Yararlanlamaz

KVKnn 5/3. madde hkme gre, teknoloji gelitirme blgelerinde veya serbest blgelerde gerekletirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazan domas ve bu kazanla ilgili olarak 4691 sayl Teknoloji Gelitirme Blgeleri Kanununun geici 2 nci maddesinde ya da 3218 sayl Serbest Blgeler Kanununun geici 3 nc maddesinde yer alan istisnadan yararlanlacak olmas durumunda, istisna uygulanacak kazancn elde edilmesine ynelik olarak yaplan harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamnda deerlendirilmeyecektir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Ar-Ge Departmannn Teknoloji Gelitirme Blgesi veya Serbest Blgede Bulunmasna Ramen Sz Konusu Kazan stisnasndan Yararlanlmamas Halinde Ar-Ge ndirimi

zellikle Teknoloji Gelitirme Blgeleri Kanunundaki ar-ge personeline tannan vergi avantajlarndan yararlanmak amacyla ar-ge faaliyetlerini teknokentlerde yrten mkelleflerin bu blgelerdeki ar-ge harcamalar zerinden hesaplayacaklar ar-ge indirimini dier vergiye tabi kazanlarndan indirmeleri mmkn bulunmaktadr. Dier bir ifade ile teknoloji gelitirme blgelerinde veya serbest blgelerde yrtlen Ar-Ge faaliyetlerinin iletmenin merkez faaliyetiyle ilgili olmas ve anlan kanunlarda yer alan kazan istisnalarna konu olmamas durumunda, bu tr harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamnda deerlendirilecektir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

zetle, hem ar-ge indiriminden hem de sz konusu blge kazanlarna ilikin kurumlar vergisi istisnasndan birlikte yararlanlmas mmkn deildir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

AR-GE HARCAMALARININ KAYDI VE AMORTSMANI

1 Nolu KVK Genel Tebliinde mkelleflerin hesap dnemi ierisinde gayrimaddi hakka ynelik yaptklar aratrma ve gelitirme harcamalarnn tamamn aktifletirmek zorunda olduklar belirtilmitir. Aktifletirme ilemine sz konusu projenin tamamland tarihe kadar devam edilmesi gerekmektedir.

Proje olumlu veya olumsuz sona ermeden yaplan harcamalar zerinden amortisman hesaplanmamaldr. Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak domas halinde, aktifletirilmesi gereken bu tutar, amortisman yoluyla itfa edilmelidir. Bir hakkn doup domad elde edilen gayrimaddi hakkn bir patentte ( gayrimaddi hakka) balanmasyla anlalr.

Haklarn faydal mr 5 yl olarak belirlendiinden, projenin tamamlanp aktife alnd yldan ( geici vergi dnemi dahil) itibaren amortisman ayrlmaya balanmaldr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

rnein; bir kurum tarafndan 3 yl sreli Ar-Ge projesi hazrlanarak Ar-Ge faaliyetine balanlmtr. kinci yln sonunda, kurum Ar-Ge projesinin gereklemesinin mmkn olmad dncesiyle projeden vazgeme karar almtr. Dolaysyla, projenin balama tarihinden itibaren aktifletirilen Ar-Ge harcamalar, projeden vazgeildii tarih itibaryla dorudan gider yazlabilecektir

ster aktifletirilsin ister dorudan gider yazlsn ilgili dnemde yaplan ve yukardaki blmde belirtilen Ar-Ge harcamalarnn tamam zerinden Ar-Ge indirimi ayrca hesaplanacak ve yllk beyanname zerinde kazantan indirim konusu yaplacaktr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Tekdzen Hesap Plan aklamalarna gre Ar-Ge harcamalarnn 750- Aratrma ve gelitirme Giderleri hesabnda izlenmesi, bu hesabn dnem sonlarnda 751 nolu yanstma hesabyla 263- Aratrma ve Gelitirme Giderleri hesabna devredilmesi gerekmektedir. 750 nolu hesabn alt hesaplarnn aadaki ekilde oluturulmas gerekmektedir.

750- ARATIRMA VE GELTRME GDERLER

750.01. lk madde ve malzeme giderleri

750.02. Personel giderleri

750.03. Genel giderler

750.04. Dardan salanan fayda ve hizmetler

750.05. Vergi, resim ve harlar

750.06. Amortisman ve tkenme paylar

750.07. Finansman giderleri

Ar-ge faaliyetinde kullanlmak zere satn alnan amortismana tabi iktisadi kymetler ise ar-ge harcamalar dnda 253- Tesis Makine ve Cihazlar hesabnda izlenmeli, sadece amortismanlar ar-ge maliyetine alnmaldr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

AR-GE NDRMNN HESABI VE BEYANNAMEDE GSTERM

Mkellefler, Ar-Ge harcamalarnn %40 orannda hesaplayacaklar Ar-Ge indirimini, beyanname zerinden hesaplanan kurum kazancndan indirebileceklerdir. Ar-Ge indirimi, Ar-Ge faaliyetine baland andan itibaren hem yllk beyannamede hem de geici vergi beyannamelerinde uygulanabilecektir. Hesaplanan Ar-Ge indirimi tutar, mkellefler tarafndan yllk kurumlar vergisi beyannamesi ile geici vergi beyannamesinin ilgili satrna yazlarak kazantan indirilecektir. lgili dnemde kazancn yetersizlii nedeniyle indirim konusu yaplamayan Ar-Ge ndirimi tutar sonraki hesap dnemlerine devredecektir.

Alannda uzman kurulularca hazrlanan Ar-Ge Projesi Deerlendirme Raporu nun olumsuz olmas halinde, Ar-Ge indirimi dolaysyla eksik denen vergiler mkelleften cezal olarak geri alnacaktr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

-Mkelleflerin Ar-Ge projesi kapsamndaki harcamalarn, iletmenin dier faaliyetlerine ilikin harcamalarndan ayrarak, Ar-Ge indiriminin doru hesaplanmasna imkan verecek ekilde muhasebeletirmeleri gerekmektedir.

-Ar-ge indirimi Maliye Bakanlnca 2008 yl iin bastrlan beyanname formatnda kazancn bulunmas halinde indirilecek istisna ve indirimler blmnde gsterilmi, ancak kazan yetersiz ise izleyen ylda indirime imkan olduu dipnotta belirtilmitir.

-Kurumlar vergisinden istisna edilen kazanlar ise beyannamede zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler blmnde gsterilecektir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

ndirimin Sresi ve Endeksleme

Kurumun ar-ge indirimini karlayacak kazanc bulunmad takdirde aan ksm izleyen yln kazancndan indirilecektir. Kullanlamayan ar-ge indirimi (5746 sayl kanun kapsamndaki harcamalar hari) izleyen ylda TFE endeksi veya yeniden deerleme oran uygulanarak gncellenemeyecektir. Ar-ge indiriminin ar-ge harcamasnn yapld hesap dneminde indirilmesi esastr. Yl ierisinde indirilmeyen veya indirimi unutulan durumlarda ilgili dnem beyannamesinin dzeltilmesi gerekir.

Ar-ge indiriminden yararlanan mkellefler indirim hesabnn doru ekilde yaplp yaplmadn tevsik etmek amacyla yeminli mali mavirlik ar-ge indirimi tasdik raporu dzenletmeleri gerekmektedir. Tam tasdik szlemesi bulunan mkelleflerin ayrca ar-ge indirimi tasdik raporu dzenlettirmesine gerek bulunmamaktadr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

AR-GE DESTEKLERNN GELR YAZILIP YAZILMAYACAI

94/6401 sayl hracata Ynelik Devlet Yardmlar Karar erevesinde ParaKredi Koordinasyon Kurulunun 9/9/1998 tarih ve 98/16 sayl Kararna istinaden yaymlanan 98/10 sayl AratrmaGelitirme (Ar-Ge) Yardmna likin Tebli erevesinde D Ticaret Mstearl tarafndan, sanayi kurulularnn uzman kurumlar tarafndan Ar-Ge niteliine sahip olduu tespit edilen projeleri kapsamnda izlenip deerlendirilebilen giderlerin belli bir oran hibe eklinde karlanmakta veya bu projelere geri deme kouluyla sermaye destei salanmaktadr. Sz konusu devlet destekleri TBTAKn denetiminde yrtlmektedir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

1 nolu KVK Genel Tebliinde u aklamalara yer verilmitir. Yukarda belirtilen mevzuat erevesinde hibe eklinde salanan destek tutarlar ile dier kurumlardan bu mahiyette salanacak her trl destek tutarlar, ticari kazancn bir unsuru olarak kazanca dahil edilecektir. Maliyetleri, bu tr desteklerle karlanan Ar-Ge harcamalar da Ar-Ge indiriminin hesabnda dikkate alnacaktr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

5746 Sayl Kanunun Getirdikleri Yenilikler

1-Ar-Ge ndirimi %40tan %100e karlmtr

Ayrca, 500 ve zerinde tam zamanl edeer ar-ge personeli istihdam eden ar-ge merkezlerinde ayrca o yl yaplan ar-ge ve yenilik harcamasnn bir nceki yla gre artnn yars kadar ilave ar-ge indirim hakk tannmaktadr. rnein, bir ar-ge merkezinin 2008 yl ar-ge harcamalar toplam 100 YTL, 2009 yl harcamalar 150 YTL ise 2009 yl iin yararlanlacak ar-ge indirim tutar 150+50/2=175 YTL olarak hesaplanacaktr. Fazla harcama yapan byk ar-ge merkezleri desteklenmektedir.

2-Kazan yetersizlii nedeni ile yl iinde indirilemeyen ar-ge indirimi izleyen yllarda yeniden deerleme oranndaki art kadar artrlarak kullanlabilecektir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

3-Ar-Ge Personeline Gelir Vergisi Stopaj istisnas getirilmektedir.

Buna gre;

 • Teknoloji merkezi iletmelerinde,

 • Ar-ge merkezlerinde,

 • Kamu kurum ve kurulular ile kanunla kurulan vakflar tarafndan veya uluslar aras fonlarca desteklenen ya da TBTAK tarafndan yrtlen ar-ge ve yenilik projelerinde,

 • Teknogiriim sermaye desteklerinden yararlanan iletmelerde,

 • Rekabet ncesi ibirlii projelerinde,


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

alan ar-ge ve destek personelinin (destek personeli toplam personelin %10unu aamaz) bu almalar karlnda elde ettikleri cret gelirlerinin %80i gelir vergisinden istisna edilmitir. Doktoral personelde bu oran %90 orannda uygulanacaktr.

Daha nce gelir vergisi istisnasndan yararlanlabilmesi iin personelin bizzat Teknoloji gelitirme Blgesinde almas gerekmekteydi. Yeni dzenleme ile irketler teknokentlerde ube amadan altrdklar personelden kanunda belirtilen oranda gelir vergisi istisnas uygulayabilecektir. Ancak, sz konusu istisnadan yararlanabilmek iin projenin TBTAK veya kanunla kurulan vakflar ya da kamu kurum ve kurulularnca desteklenmi olmas gerekmektedir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

4- 5 yl sre ile ar-ge personelinin sigorta primi iveren paynn yarsMaliye Bakanlnca karlanacaktr.

Ar-ge personelinden cret geliri iin gelir vergisi stopaj istisnas uygulananlarn SSK primi iveren payna ilikin destek her bir personel iin en fazla 5 yl devam edebilecektir. Bu destekten yararlanlmas iin Tbitaktan yaz alnp sigorta mdrlne bavurulmas gerekmektedir.

5-Damga Vergisi stisnas

Bu kanun kapsamndaki her trl ar-ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak dzenlenen katlar damga vergisinden istisna edilmektedir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

6-Hibe eklindeki destekler gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancn hesabnda dikkate alnmayp zel bir fon hesabnda tutulacak.

Sz konusu gelirler elde edildii yl izleyen 5 yl iinde iletmeden ekilemeyecek, ancak sermayeye ilavesi kar datm saylmayacaktr. Sz konusu gelirler ilgili ylda yaplan ar-ge harcamas tutarnn hesabnda dikkate alnamayacaktr. rnein, bir kurum 2009 ylnda 500.000 YTL ar-ge harcamas yapm ise, bu harcama karlnda TBTAK ve benzeri bir kurumdan 150.000 YTL hibe destei alm ise ar-ge indirimine esas tutar 350.000 YTL olarak dikkate alnacaktr. Ar-ge indirimine esas harcamann iletmenin z kaynaklarndan yapmas amalanmtr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

6-Hibe eklindeki destekler gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancn hesabnda dikkate alnmayp zel bir fon hesabnda tutulacak.

Sz konusu gelirler elde edildii yl izleyen 5 yl iinde iletmeden ekilemeyecek, ancak sermayeye ilavesi kar datm saylmayacaktr. Sz konusu gelirler ilgili ylda yaplan ar-ge harcamas tutarnn hesabnda dikkate alnamayacaktr. rnein, bir kurum 2009 ylnda 500.000 YTL ar-ge harcamas yapm ise, bu harcama karlnda TBTAK ve benzeri bir kurumdan 150.000 YTL hibe destei alm ise ar-ge indirimine esas tutar 350.000 YTL olarak dikkate alnacaktr. Ar-ge indirimine esas harcamann iletmenin z kaynaklarndan yapmas amalanmtr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

6-Hibe eklindeki destekler gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancn hesabnda dikkate alnmayp zel bir fon hesabnda tutulacak.

Sz konusu gelirler elde edildii yl izleyen 5 yl iinde iletmeden ekilemeyecek, ancak sermayeye ilavesi kar datm saylmayacaktr. Sz konusu gelirler ilgili ylda yaplan ar-ge harcamas tutarnn hesabnda dikkate alnamayacaktr. rnein, bir kurum 2009 ylnda 500.000 YTL ar-ge harcamas yapm ise, bu harcama karlnda TBTAK ve benzeri bir kurumdan 150.000 YTL hibe destei alm ise ar-ge indirimine esas tutar 350.000 YTL olarak dikkate alnacaktr. Ar-ge indirimine esas harcamann iletmenin z kaynaklarndan yapmas amalanmtr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

6-Hibe eklindeki destekler gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancn hesabnda dikkate alnmayp zel bir fon hesabnda tutulacak.

Sz konusu gelirler elde edildii yl izleyen 5 yl iinde iletmeden ekilemeyecek, ancak sermayeye ilavesi kar datm saylmayacaktr. Sz konusu gelirler ilgili ylda yaplan ar-ge harcamas tutarnn hesabnda dikkate alnamayacaktr. rnein, bir kurum 2009 ylnda 500.000 YTL ar-ge harcamas yapm ise, bu harcama karlnda TBTAK ve benzeri bir kurumdan 150.000 YTL hibe destei alm ise ar-ge indirimine esas tutar 350.000 YTL olarak dikkate alnacaktr. Ar-ge indirimine esas harcamann iletmenin z kaynaklarndan yapmas amalanmtr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Ar-ge ndirimi Ynnden 5520 Sayl Kanun Hkmleri le 5746 Sayl Kanun Hkmleri Arasnda Fark Var Mdr?

Gelir daresi Bakanlnca basm ve datm yaplan yllk gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde Ar-Ge ndirimi blmnde iki ayr indirim satr almtr. 1. Satr: 5520 Sayl Kanuna Gre Ar-Ge ndirimi 2. Satr: 5746 Sayl Kanuna Gre Ar-Ge ndirimi. Beyanname zerindeki bu durum Ar- Ge indiriminin uygulanmasnda baz tereddtlerin domasna neden olmaktadr.


Ki farkl ar ge ndirimi mi var

ki Farkl Ar-Ge ndirimi mi Var!

Bilindii gibi 5746 sayl kanun geici nitelikte bir kanun olup 31.12.2023 ylnda sona erecektir. 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanunu ile 193 Sayl Gelir vergisi Kanununda yer alan Ar-Ge indirimlerinin yer ald hkmler ynnden bir sre snrlamas sz konusu deildir.

5746 sayl Kanun zel nitelikte bir kanun olduu ve mkellefler ynnden 5520 veya 193 sayl kanuna gre daha avantajl olduu iin 2008-2023 yllar arasnda yaplan Ar-Ge harcamalarna ilikin Ar-Ge indiriminin 5746 sayl kanuna gre hesaplanmas gerekmektedir.


Zel h k m genel h k m

zel Hkm-Genel Hkm

.

ki kanun hkm arasndaki farkllklar aadaki gibi zetlenebilir.

5520 sayl Kanun genel nitelikte, 5746 sayl Kanun zel niteliktedir. zel hkm genel hkm atmasnda zel hkmn ncelii vardr. Bu nedenle mkelleflerin Ar-Ge indirimini uygulamasnda 5746 sayl kanunu tercih etmeleri gerekir


Zel h k m genel h k m1

zel Hkm-Genel Hkm

.

ki kanun hkm arasndaki farkllklar aadaki gibi zetlenebilir.

5520 sayl Kanun genel nitelikte, 5746 sayl Kanun zel niteliktedir. zel hkm genel hkm atmasnda zel hkmn ncelii vardr. Bu nedenle mkelleflerin Ar-Ge indirimini uygulamasnda 5746 sayl kanunu tercih etmeleri gerekir


Zel h k m genel h k m2

zel Hkm-Genel Hkm

.

ki kanun hkm arasndaki farkllklar aadaki gibi zetlenebilir.

5520 sayl Kanun genel nitelikte, 5746 sayl Kanun zel niteliktedir. zel hkm genel hkm atmasnda zel hkmn ncelii vardr. Bu nedenle mkelleflerin Ar-Ge indirimini uygulamasnda 5746 sayl kanunu tercih etmeleri gerekir


Ndirimli kurumlar vergisi 1 md 32 a

ndirimli Kurumlar Vergisi-1(Md:32/A)

Kurumlar Vergisi Kanununa 5838 sayl Kanun ile 28.02.2009 tarihinden geerli olmak zere yrrle giren indirimli kurumlar vergisi uygulamasndan;

 • -Finans ve sigortaclk sektrlerinde faaliyet gsteren kurumlarn,

 • - ortaklklarnn,

 • -naat taahht ilerinin,

 • -4283 sayl Yap let Modeli elektrik enerjisi retim tesislerinin kurulmas ve iletilmesine ilikin Kanun kapsamnda yaplan yatrmlarn, (HESler bu kapsamda deil)

 • -3996 sayl Baz yatrmlarn Yap let Devret Modeli erevesinde yaptrlmasna ilikin Kanun kapsamnda yaplan yatrmlarn,

 • -Rdovans szlemesi kapsamndaki yatrmlarn,

  kazanlar yararlandrlmayacaktr.


Ndirimli kurumlar vergisi 2

ndirimli kurumlar vergisi-2

 • Sz konusu uygulamadan yararlanabilmek iin yatrmn yatrm tevik belgesine balanm olmas gerekmektedir.

 • Tevik sisteminde 3 farkl kategori var; 1. Genel tevik, 2.Blgesel tevik, 3.Byk yatrmlarn teviki

 • Maliye Bakanlnn indirimli kurumlar vergisinin usul ve esaslarn belirleme yetkisi bulunduu halde bugne kadar bu yetkisini kullanmamtr. Dier bir ifade ile herhangi bir tebli yaymlamamtr. Byle bir teblide ksmen eski ksmen yeni tevik mevzuatna gre tamamlanan yatrmlarda indirimin ne ekilde hesaplanaca, indirim hakkndan yararlananlardan YMM tasdik raporu istenip istenmeyecei belirtilmelidir.


Ndirimli kurumlar vergisi 3

ndirimli Kurumlar Vergisi-3

 • ndirimli Kurumlar Vergisi sadece yeni yaplan yatrmdan elde edilen kazanca yatrma katk orannda ve blgeler itibariyle farkl oranlarda uygulanacaktr. Yeni yaplan yatrm dndaki hali hazrdaki yatrmlardan elde edilen kazanca standart (%20) kurumlar vergisi uygulanacaktr. ndirimli kurumlar vergisi uygulamas zetle, devletin daha az vergi alarak yatrmcy iletme dneminde dolayl ekilde desteklemesini salayan bir yntemdir. Yatrm dneminde tevik yok. Kaldrlan yatrm indirimi uygulamasnda indirim mkellefin tm kazancndan yapld iin tevik yatrm dnemini de kapsamaktayd.


Yat r ma katk oran 4

Yatrma katk oran-4

 • rnein, 1. blgedeki Ankarada yatrm katk oran blgesel yatrmlarda %10 ve uygulanacak kurumlar vergisi oran %20 yerine %15 olacaktr. BKKna gre KV indirim oran %25tir. ( 0,20*%75= 0,15) Buna gre 10 milyon TL deerindeki bir yatrm iin devletin Ankaral yatrmcya destei (katks) %10 zerinden 1 milyon TLdir. Bu 1 milyon TL destek devletin %20 yerine %15 orannda indirimli kurumlar vergisi almasyla dolayl ekilde finanse edilecektir.

 • Bu durumda 10 milyon TL deerindeki yatrmdan elde edilecek kazancn 20 milyon TLsi 5 puan indirimli kurumlar vergisi ile vergilendirilecektir. Yatrm katk tutar: (20.000.000 x %5)= 1.000.000 TLye ulancaya kadar mkellef %20 yerine %15 orannda kurumlar vergisi deyecektir. Bu durumda devletin katks yatrm aamasnda deil, iletme aamasnda gerekleecektir.

 • 1. blgede byk lekli yatrmlarda yatrma katk oran %25tir. Yatrma 31.12.2010 tarihine kadar balanmas halinde blgeselde katk oran %20, byk leklide %30, ndirim oran %50 olacaktr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Mkelleflere ve Meslek Mensuplarna Yeni Ykmllkler

TRANSFER FYATLAMASI YOLUYLA RTL KAZAN DAITIMI N STENEN RAPOR, FORM, BLG VE BELGELER

1- BEYANNAME EKNDE VERLMES GEREKEN FORM

likili kiilerle ilemi bulunan btn kurumlar vergisi mkellefleri Transfer Fiyatlandrmas ve rtl Kazan Datm ile ilgili bir Formu doldurmak ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vergi dairesine vermek zorundadr. likili kiiler ile ilemi olmayan mkellefler sz konusu formu doldurmayacaktr. Sadece ilemin bulunduu blm doldurulacaktr.


Formun doldurulmas nda dikkat edilecek hususlar

Formun Doldurulmasnda Dikkat Edilecek Hususlar

 • Kurumlar Vergisinden istisna ilemleri bulunan kurumlar da (serbest blgelerde ve Teknokentlerde bulunanlar gibi) Transfer Fiyatlandrmas kapsamnda deerlendirilmelidir. Keza, istisna kazanlarn ortaklara datm kar pay saylmaktadr. Kurumlar vergisi hesaplanmamakla birlikte kar pay stopaj sz konusu olabilir.

 • Bilgiler kii baznda deil toplu olacaktr. KDV ve TV hari tutarlar yazlmaldr.

 • Tanmaz almlar ve satmlar Varlklar blmndeki 5.satrda (Dier) belirtilmelidir. Devir, blnme ve hisse deiim ilemleri de bu satrda gsterilmelidir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

2- STENMES DURUMUNDA VERLECEK TF RAPORU

a) Byk Mkellefler Vergi Dairesine kaytl mkellefler

Yurtii + Yurtd ilemler iin,

b) Serbest blgelerdeki kurumlar vergisi mkellefleri

yurt ii ilemleri iin

c) Dier kurumlar vergisi mkellefleri ise

Sadece Yurtd ilemleri iin

Kurumlar vergisi beyannamesi verme sresine kadar hazrlayacaklar raporu istenmesi durumunda dareye veya vergi inceleme elemanna verecekler. Raporun mkellef tarafndan imzalanmas gerekmektedir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

3- BLG VE BELGE VERME ZORUNLULUU

dareye veya vergi inceleme elemanna ibraz etmesi zorunludur.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

II-LKL KLERLE GEREKLETRLEN TRANSFER FYATLANDIRMASINA LKN LEMLER


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Bu form, kurumlar vergisi mkellefleri tarafndan doldurulacaktr. Formda yer alan transfer fiyatlandrmas, kontrol edilen kurum kazanc ve rtl sermayeye ilikin ilemlerin bir veya birkann bulunmas durumunda sadece bu ileme ilikin ksm doldurulacak olup, formda belirtilen sz konusu ilemlerin bulunmamas durumunda bu form doldurulmayacak ve beyanname ekinde de gnderilmeyecektir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

RTL SERMAYE UYGULAMASINA LKN BLM

 • Formun rtl Sermaye Uygulamasna ilikin Bilgiler blmndeki

  Toplam Faiz Giderleri satrna, sonu hesaplarna intikal ettirilsin veya ettirilmesin kurumun ilikili kiilerden alm olduu borlar nedeniyle hesaplanm olan faizler dahil edilmelidir. Teblide maliyetlere ve faaliyet giderlerine intikal etmi olan faiz giderleri ifadesi kullanlmtr.Borlanmalar nedeniyle hesaplanan faizler 780 nolu hesapta izlenecei iin bu hesabn tutar yazlmaldr. Bu hesaptan duran varlk hesaplarna veya stoklara pay verilmesi ya da satlan mal maliyetine pay verilmesinin nemi olmamaldr.

  Yine aklamalar blmnde Formun Toplam Kur Fark Giderleri satrna ilikili kiilerden temin edilen borlar nedeniyle maliyetlere ve faaliyet giderlerine intikal etmi olan kur fark giderlerinin yazlaca belirtilmitir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

TRANSFER FYATLANDIRMASI KAPSAMINDAK LKL KLERE LKN BLGLER

1 seri numaral Transfer Fiyatlandrmas Yoluyla rtl Kazan Datm Hakknda Genel Tebli gereince ilikili kii kapsamnda deerlendirilen ve gerek yurt iinde gerekse yurt dnda bulunan gerek kii ve kurumlara ilikin bilgiler yazlacaktr. rnein, bir irketin hem yurt iinde hem yurt dnda ilikili olduu gerek kii ve kurumlar bulunmasna ramen ilgili hesap dneminde sadece yurt dnda bulunan ilikili kiilerle ilem yapm olmas durumunda, forma sadece yurt dnda bulunan ilikili kii ad ve nvan ile bulunduu lke yazlacaktr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

LKL KLERLE GEREKLETRLEN TRANSFER FYATLANDIRMASINA LKN LEMLER

Bu blmde yer alan ilemlerin alm ve satmndan kastedilen; alm satmn yaplmas ya da hizmetin alnp verilmesi olarak anlalmaldr.

rnein, kiralama veya kiraya verme ilemleri, dn para alnmas ve verilmesi, ikramiye, cret ve benzeri demeleri gerektiren ilemler mal veya hizmet alm ya da satmdr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Alm stununa, ilikili kii tarafndan salanan ilem tutar, Satm stununa ise ilikili kiiye salanan ilem tutar yazlacak olup, kurumlar vergisi mkelleflerinin bir hesap dnemi ierisinde ilikili kiilerle gerekletirdikleri tm ilemlerine ilikin alm ve satm tutarlarnn yazlmas gerekmektedir.

Varlklar blmnn 3 numaral satrnda yer alan Gayri Maddi Haklar/Varlklar, patent, ticari marka, ticari unvan, tasarm ya da model gibi sna varlklarn kullanm hakk ile edebi, sanatsal eserlerin mlkiyet haklar ve ticari bilgi birikimi (know how), ticari srlar gibi fikri haklar kapsamaktadr.

Dier lemler blmnn 18 numaral satrnda yer alan Grup i Hizmetler, ilikili irketler arasnda gerekleen, genellikle ayn gruba bal irketlerden birinin dierlerine verdii hizmetleri ifade etmektedir.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

TRANSFER FYATLANDIRMASINA KONU OLAN LEMLERDE KULLANILAN YNTEMLER

Bu blme, ilikili kiilerle yaplan ilemlerde kullanlan yntemlere ilikin alm ve satm tutarlar yazlacaktr.

-Karlatrlabilir fiyat yntemi

-Maliyet art yntemi

-Yeniden sat fiyat yntemi

-Kar blm yntemi

-Net kar marj yntemi

-Mkellefe belirlenen yntem

KURUMUN YURT DII TRAKLERNE LKN BLGLER

Kurumlar vergisi beyannamesinin verildii hesap dneminde, kurumlarn yurtd itiraklerinin bulunmas halinde doldurulacaktr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

Tablodaki stunlar itibaryla, itirak edilen her bir yurtd itirak iin ayr ayr olmak zere, yurtd itirakin;

 • Unvan,

 • Kanuni veya i merkezinin bulunduu lke,

 • Toplam gayrisafi haslat

  ile yurtd itirakte kurumun sermaye, oy veya kr pay oran (hangi oran daha yksekse o oran dikkate alnacaktr) yazlacaktr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

RTL SERMAYE UYGULAMASINA LKN BLGLER

Kurumlar vergisi beyannamesinin verildii hesap dneminde ortak veya ortakla ilikili kiilerden temin edilen bir bor bulunmas halinde aada yer alan aklamalar erevesinde doldurulacaktr.

-Aktif Toplam: Kurumun hesap dnemi banda kartlm olan bilnosunda yer alan toplam yazlacaktr.

-Toplam Borlar: Kurumun hesap dnemi banda kartlm olan bilnosunda yer alan bilgilere gre doldurulacaktr. Ksa ve uzun vadeli borlarn toplam buraya yazlacaktr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

-z Sermaye Tutar: Kurumun z sermayesi bilano aktif toplamndan borlarn indirilmesinden sonra kalan tutardr. Bu tutar dnem ba bilanosundaki z kaynaklar toplamna eit olmaldr.

-Toplam Faiz Giderleri: Ortak veya ortakla ilikili kiilerden temin edilen bor nedeniyle hesap dnemi iinde gerekleen ve maliyetlere veya faaliyet giderlerine intikal etmi olan faiz giderlerinin toplam yazlacaktr.

Toplam Kur Fark Giderleri: Ortak veya ortakla ilikili kiilerden temin edilen bor nedeniyle hesap dnemi iinde gerekleen ve maliyetlere veya faaliyet giderlerine intikal etmi olan kur fark giderlerinin toplam yazlacaktr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

-Ortak veya Ortakla likili Kiilerden Temin Edilen Borlarn En Yksek Olduu Tarihteki Toplam Tutar:

lgili hesap dneminde ortak veya ortakla ilikili kiilerden temin edilen borlarn en yksek olduu tarihteki toplam tutar yazlacaktr.Birden fazla ilikili kiiden bor alnmas halinde bunlarn en yksek olduu tarihteki tutar yazlacaktr.


Kurumlar verg s nde muaf yet st sna ve nd r mler

SON

 • Kurumlar vergisi beyannamelerini hatasz dzenlemeniz dileiyle,

 • Sayg ve sevgilerimle


 • Login