slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
นพ.สมนึก เชื้อทอง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

. - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

ยินดีต้อนรับ. นพ.สมนึก เชื้อทอง. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 (อันดามัน) และคณะ. ผลการดำเนินงานตามนโยบายตรวจราชการ กลุ่มบริการ. หาดบางเบน. คณะที่ 1 การติดตามนโยบายและปัญหาเร่งด่วนของ กระทรวงสาธารณสุข. ตัวชี้วัด 0102 : จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '. ' - reynold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ยินดีต้อนรับ

นพ.สมนึก เชื้อทอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 (อันดามัน)และคณะ

slide2

ผลการดำเนินงานตามนโยบายตรวจราชการผลการดำเนินงานตามนโยบายตรวจราชการ

กลุ่มบริการ

หาดบางเบน

slide3

คณะที่ 1

การติดตามนโยบายและปัญหาเร่งด่วนของ

กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัด 0102 : จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน

จังหวัดที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

slide4
สถานการณ์

1.สถานีอนามัยหรือศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU) จำนวน 45 แห่ง ยกระดับเป็นรพ.สต. ทั้ง 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ100

2.รพ.สต. 17 แม่ข่าย

slide6
รพ.สต.ที่มีกองทุนตำบล จำนวน 23 กองทุน

ตำบลที่ไม่มีกองทุนตำบล มีจำนวน 4 ตำบล ได้แก่

บางใหญ่ ละอุ่นเหนือ(ละอุ่นเหนือ/ในวงเหนือ/ในวงใต้)

บางพระเหนือและกำพวน

slide7
การบริหารจัดการ รพ.สต.จังหวัดระนอง ปี 2553

1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนงานแก้ไขปัญหา/แผนปฏิบัติการ

-จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รพ.สต.ปี 2553 – 2555 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 16 ตัวชี้วัด

-จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยได้กำหนดแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รพ.สต.ปี 2553

slide8
การบริหารจัดการ รพ.สต.จังหวัดระนอง ปี 2553

2.การบริหารจัดการทรัพยากรในการแก้ปัญหาในภาพรวมแบบบูรณาการ

Input

-งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ทั้งหมด 1,200,000 บาท

-งบครุภัณฑ์

-งบสิ่งก่อสร้าง

-โครงการทันตสาธารณสุขใน รพ.สต.จังหวัดนำร่อง

-งบประมาณอบรม อสม.ใน รพ.สต.จำนวนเงิน 230 บาท/คน

-มีพยาบาลเวชปฏิบัติครอบคลุมทุก รพ.สต. ยกเว้น สอน.กำพวน

slide9
การบริหารจัดการ รพ.สต.จังหวัดระนอง ปี 2553

Process

-ดำเนินการตามแบบติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

-ดำเนินการตามคุณลักษณะบริการ 5 ประการของรพ.สต.

-ดำเนินการตามประเด็นสำคัญที่บ่งชี้ในการนำไปสู่ความสำเร็จของ

รพ.สต.(22 ข้อย่อย)

slide10
การบริหารจัดการ รพ.สต.จังหวัดระนอง ปี 2553

Output

-การเชื่อมต่อระบบการรักษาพยาบาลระหว่าง รพ.สต. และ รพช.แม่ข่าย

-การจัดระบบบริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน (Home Ward)

-การพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วย

-ระบบเวชภัณฑ์มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลแม่ข่าย

-การมีส่วนร่วมของชุมชน/อปท/เอกชน

slide11
การบริหารจัดการ รพ.สต.จังหวัดระนอง ปี 2553

3. ระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

1) ดำเนินการตามแบบติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

2) กำหนดการติดตามประเมินผล

-ติดตามความก้าวหน้าในการประชุม กวป.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

-นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน

slide12
การบริหารจัดการ รพ.สต.จังหวัดระนอง ปี 2553

3. ระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล(ต่อ)

-นิเทศติดตามงานเฉพาะกิจ

-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระดับ ตำบล 1 ครั้ง/ปี

ระดับจังหวัด 1 ครั้ง/ปี

slide13
การบริหารจัดการ รพ.สต.จังหวัดระนอง ปี 2553

3. ระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล(ต่อ)

3)ผลการประเมินตนเองของ รพ.สต. เป้าหมาย ปี 2553(10 แห่ง)

-รพ.สต. ระดับ “ดี” จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

รพ.สต.มะมุ และม่วงกลวง

-รพ.สต. ระดับ “ดีมาก” จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

รพ.สต.ราชกรูด บางแก้วนอก และบ้านนา

-รพ.สต. ระดับ “ดีเยี่ยม” จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

รพ.สต.หินช้าง บางนอน จปร. ลำเลียง และกำพวน

slide14
การบริหารจัดการ รพ.สต.จังหวัดระนอง ปี 2553

4. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและภาคส่วนต่างๆ

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เป็น

คณะกรรมการ รพ.สต.

2) จัดประชุมคณะกรรมการ เดือนเมษายน 2553

3) จัดเวทีประชาคม เดือนเมษายน 2553

4) แผนพัฒนาความรู้ ทักษะบุคลากร อสม.และภาคีเครือข่าย

slide15
ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างและครุภัณฑ์ (งบ SP2)

ข้อเสนอแนะ

ควรสนับสนุนงบประมาณโดยตรงให้กับจังหวัด เพื่อนำไปพัฒนาตาม

บริบทของพื้นที่

slide16

คณะที่ 2

การติดตามผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุข

ในส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด 0201 : ระดับความสำเร็จของจังหวัดในการจัดทำ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

slide17
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด

2.มีการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน แผนงบประมาณ แผนงบลงทุน และแผน

พัฒนาระบบริการของหน่วยบริการทุกระดับ แต่ยังไม่ได้รวบรวมเป็น

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด

3.หน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ

ดังนี้

slide18
1.งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ1.งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

1.1 แผนพัฒนาบริการปฐมภูมิ

ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2550 – 2554

ของประเทศมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของจังหวัด

ซึ่งมี 5 ยุทธศาสตร์

1.2 การพัฒนา รพ.สต.

กำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ทุกแห่ง (100 %) แต่กระบวนการพัฒนา จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตาม

ศักยภาพและทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร โดยในปี 2553 ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา

รพ.สต. เต็มรูปแบบ จำนวน 10 แห่ง

slide19
1.งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ1.งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

1.3 การประเมินความครอบคลุมประชากร

slide20
1.งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ1.งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

1.4 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ

เงิน OP จ่ายเป็นค่า Fixed Cost ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ แห่งละ 17,000

บาท/เดือน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสาธารณสุข จัดซื้อเวชภัณฑ์สนับสนุนหน่วย

บริการปฐมภูมิ

เงิน PP Express Demand สำหรับจัดซื้อเวชภัณฑ์สนับสนุนหน่วยบริการ

ปฐมภูมิในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยบริการ

slide21
1.งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ1.งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

1.5 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCU

การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพ

ชุมชน(HCA)มีการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิมาอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553 และเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์

PCA โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวน 253 คน

slide23
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

1.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานปฐมภูมิให้เข้าใจถึงหัวใจ

สำคัญที่เป็นคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ คือ ต้องเป็นองค์รวมต่อเนื่อง

ผสมผสานและสนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชนอย่างสมดุล

2.จัดเวทีประกวดผลงานวิชาการ/นวัตกรรม PCU ระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี 2551

เป็นต้นมาและในปี 2552 ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ดีเด่น

ระดับประเทศ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

slide24
ผลงานนวัตกรรม ดีเด่นระดับประเทศ

1. นวัตกรรมเรื่อง “ ถึงบ้าน ถึงใจ ห่วงใยสุขภาพ” ซึ่งนำเสนอโดย นางสุภาพร

สุดใจใหม่ สถานีอนามัยทองหลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง นำเสนอ

ในการประชุมมหกรรมศูนย์สุขภาพชุมชน ณ เมืองทองธานี นนทบุรี เมื่อวันที่

20 กุมภาพันธ์ 2552

2. นวัตกรรมเรื่อง “ Happy Heart สู่บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ยิ่งใหญ่แห่งยุค”

ซึ่งนำเสนอโดย นางสุภาพร สุดใจใหม่ สถานีอนามัยทองหลาง อำเภอกะเปอร์

จังหวัดระนอง โดยนำเสนอในการสัมมนาวิชาการพลังปัญญาแห่งงานจิตอาสา

และงานบริการปฐมภูมิ เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ

slide25
หน่วยบริการปฐมภูมิ

-แผนพัฒนาบริการปฐมภูมิและรพ.สต. โดยใช้มาตรฐาน PCU และ

PCA

หน่วยบริการทุติยภูมิ

-จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับโรงพยาบาล รพ.ทุกแห่ง เพื่อการพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาลโดยใช้มาตรฐาน HA บูรณาการกับ HCQA และ HNQA

-จัดทำแผนยุทธศาสตร์บริการพยาบาล ระดับจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์ระดับเขต

52 53
ผลการดำเนินงาน (ต.ค.52-ก.พ.53)

การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA

slide27
การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ตัวชี้วัด : รพ.ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3

ขึ้นไป ร้อยละ 70

slide28
การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ตัวชี้วัด :ร้อยละ 70 ความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและ

การทำงานของบุคลากรสุขภาพ (บุคลากรพยาบาล)

-รพ.ระนอง ร้อยละ 63.51

-รพ.กระบุรี ร้อยละ 70.52

-รพ.กะเปอร์ ร้อยละ 70.00

-รพ.ละอุ่น ร้อยละ 61.87

-รพ.สุขสำราญ ร้อยละ 69.35

slide30

ตัวชี้วัด 0202 : ร้อยละของการถูกปฏิเสธการส่งต่อผู้ป่วย 4 ระดับ

คือ ภายในจังหวัด ภายในเขต การส่งต่อข้ามเขต

และการส่งต่อส่วนกลาง (กรมการแพทย์) /

โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

slide31
การพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วย

1.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วย

2.จัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยในระดับจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน

ทุกแห่ง

3. มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรที่จำเป็น เช่น ขีดความสามารถการ

ให้บริการ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4.จัดทำแนวทางดูแลผู้ป่วย MI และไข้เลือดออก ในระดับรพท./รพช.และPCU

5. ประชุม Referral audit conference เพื่อสื่อสารความเข้าใจและจัดวาง

ระบบ เรื่อง การส่งต่อผู้ป่วยคลอด

slide32
การพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วย

6. มีการจัดทำ Fast track โรคหัวใจขาดเลือด เฉพาะโรงพยาบาลระนอง โดยให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 30 นาที

7. จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นประจำรถพยาบาล คือ เครื่อง Bird’s Respirator

slide34

ตัวชี้วัด 0203 : จังหวัดมีการใช้ข้อมูลการให้บริการขั้นพื้นฐานที่เน้น

ความครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย

slide35
ข้อมูลที่จังหวัดใช้

1.ข้อมูลในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 2.ข้อมูลในกลุ่มหญิงหลังคลอด

3.ข้อมูลในกลุ่มทารกแรกเกิด 4.ข้อมูลในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี

5.ข้อมูลในกลุ่มอายุ 6-19 ปี 6.ข้อมูลในกลุ่มวัยทำงาน 20-59 ปี

slide36
การได้มาซึ่งข้อมูล

1. รายงานบันทึกกิจกรรมสาธารณสุขประจำเดือน

2. รายงานบันทึกกิจกรรมสาธารณสุข งวด 3 เดือน

- การตรวจพัฒนาการเด็ก

- การเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก 0-5 ปี

- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3. รายงานบันทึกกิจกรรมสาธารณสุข งวด 6 เดือน

- งานอนามัยโรงเรียน

- การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 5-19 ปี

slide37
การได้มาซึ่งข้อมูล

4. รายงานแบบประเมินตนเองประจำเดือน (SAR CARD)

5. รายงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ในแม่และเด็ก

- รายงาน CARE

- รายงาน CHILD

6. รายงานการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงประจำเดือน

7. รายงานการเฝ้าระวังทันตสาธารณสุข (ทส.003/ ทสอ.003)

slide38
การได้มาซึ่งข้อมูล

8. รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุครบ 1 ปีและหญิงมีครรภ์ (VAC3)

9. รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุครบ 2 ปี อายุครบ 3 ปี และอายุครบ 4-5 ปี (VAC3 เพิ่มเติม)

10. รายงานข้อมูลทันตสาธารณสุข/รายงานการสำรวจ

slide39
ระบบโปรแกรมปฏิบัติการที่ใช้บันทึกข้อมูลระบบโปรแกรมปฏิบัติการที่ใช้บันทึกข้อมูล

1. โปรแกรมปฏิบัติการระดับสถานีอนามัย (HCIS)

2. โปรแกรมปฏิบัติการระดับโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลระนอง โปรแกรม Medseries

- โรงพยาบาลชุมชน โปรแกรม Hospital OS

3. โปรแกรมของกรม กอง ต่างๆ

- โปรแกรมงานเอดส์ในแม่และเด็ก (PHIMS)

- โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (CxS2010)

- โปรแกรมโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

- โปรแกรมยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี

slide40

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553

1. การพัฒนาโปรแกรมในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล

1.1 การพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการระดับสถานีอนามัย (JHCIS)

1.2 การพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการระดับโรงพยาบาล

- รพท. โปรแกรม Medseries

- รพช. โปรแกรม Hospital OS

slide41

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553

2. การพัฒนาระบบรายงาน

2.1 บันทึกกิจกรรมสาธารณสุขประจำเดือน

2.2 แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR CARD)

2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขตาม

มาตรฐานข้อมูลอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน (18 แฟ้ม)

2.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขตาม

มาตรฐานข้อมูลอนามัยโรงพยาบาล (12 แฟ้ม) และ 6 แฟ้มส่งเสริม

ป้องกันโรค

slide42

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553

3. การใช้ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้นำไปใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ

3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรในการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

3.3 การนิเทศติดตาม กำกับการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่

slide43

ปัญหาอุปสรรค

1. ความต้องการข้อมูลที่หลากหลายของหน่วยงานระดับกรม กองต่างๆ

2. ส่วนกลางพัฒนาโปรแกรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้เชื่อมโยงกับโปรแกรมเดิม

3. การรายงานข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

4. กรม กองต่างๆ ไม่ได้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่จังหวัดจัดส่งให้เกิดประโยชน์

5. หน่วยบริการข้อมูลยังขาดความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย

6. ความพร้อมของอุปกรณ์การจัดเก็บฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่เท่ากัน คอมพิวเตอร์เก่า ไม่สามารถรองรับโปรแกรมต่างๆได้

slide44

ตัวชี้วัด 0204 : จังหวัดมีการใช้ Case Mix Index ในการประเมินการ

บริการที่เหมาะสมกับระดับสถานบริการ

slide45

ค่า CMI ผู้ป่วยในที่ส่งทางโปรแกรม e-claim ปีงบประมาณ 2549-2552 จำแนกตามระดับประเทศ เขต จังหวัด และหน่วยบริการ

slide46

ตัวชี้วัด 0205 : มีการสรุปบทเรียนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตาม

สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างใด

อย่างหนึ่ง

slide47

ผลงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ผ่านมา

1.การระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

โดยมีรายงาน ผู้ป่วยไทย รายแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2552

หลังจากนั้นเริ่มมีรายงานพบผู้ป่วยในหลายๆพื้นที่ มีรายงานผู้ป่วยเข้าข่ายและ

ยืนยัน จำนวน 399 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 219.29 ต่อประชากรแสนคน

กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอ 30 ตำบล 178 หมู่บ้าน

สำหรับ ผู้ป่วยพม่า พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

หลังจากนั้นเริ่มมีรายงานพบผู้ป่วยในหลายๆพื้นที่ มีรายงานผู้ป่วยเข้าข่ายและ

ยืนยัน จำนวน 26 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ(เมือง/กระบุรี/ละอุ่น) 21

ตำบล 124 หมู่บ้าน

slide48

ผลงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ผ่านมา

2.การระบาดของโรคอหิวาตกโรค

โดยมีรายงาน ผู้ป่วยไทย รายแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552

หลังจากนั้นเริ่มมีรายงานพบผู้ป่วยในหลายๆพื้นที่ มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน

จำนวน 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.95 ต่อประชากรแสนคน กระจายอยู่ใน

พื้นที่ 3 อำเภอ 9 ตำบล 9 หมู่บ้าน

สำหรับ ผู้ป่วยพม่า พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552

หลังจากนั้นเริ่มมีรายงานพบผู้ป่วยในหลาย ๆ พื้นที่ มีรายงานยืนยัน จำนวน

19 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง ( 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน)

slide49

ผลงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ผ่านมา

3.การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

โดยมีรายงาน ผู้ป่วยไทย รายแรกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 หลังจากนั้น

เริ่มมีรายงานพบผู้ป่วยในหลายๆพื้นที่ มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 56 ราย

คิดเป็นอัตราป่วย 30.78 ต่อประชากรแสนคน กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอ

30 ตำบล 178 หมู่บ้าน และพบผู้ป่วยตาย 1 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.55 ต่อ

ประชากรแสนคน ในอำเภอกระบุรี

slide50

การเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนองการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนอง

1.การประเมินความเสี่ยง

จังหวัดระนอง ได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

1)พื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาโรคไข้หวัดนก

-พื้นที่ที่เคยตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ

ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์

-พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่เคยมีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนกหรือ

พบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีก (อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)

ตำบลกำพวน และตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ

-พื้นที่ชายแดน ตำบลปากน้ำ ตำบลบางริ้น ตำบลบางนอน อำเภอเมือง ตำบลปากจั่น ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น

slide51

การเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนองการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนอง

1.การประเมินความเสี่ยง(ต่อ)

2)พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ตามการสำรวจของ ปภ.ระนอง ได้แก่

-พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ตำบลกำพวน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ ตำบลกะเปอร์ ตำบลบางหิน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ ตำบลหงาว ตำบลราชกรูด ตำบลปากน้ำ ตำบลทรายแดง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง

-พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม 5 อำเภอ 172 หมู่บ้าน

slide52

การเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนองการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนอง

2.การเตรียมพร้อม

1)มีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

-ใช้ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เป็นศูนย์

ปฏิบัติการ (War room)

-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ

-การจัดการสื่อสารความเสี่ยง จัดทำสรุปสถานการณ์และแถลงข่าวผ่าน

สื่อท้องถิ่น

2)มีแผนเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

-มีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

-มีแผนเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

slide53

การเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนองการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนอง

2.การเตรียมพร้อม(ต่อ)

3)บุคลากรมีความสามารถในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

-ทีม SRRT สามารถปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ โดยมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรค จนสามารถควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาด

-เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ผ่านการอบรมหลักสูตรการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

-มีการประเมินสถานการณ์ และนำเสนอแก่ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

slide54

การเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนองการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนอง

3.การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ดำเนินการตามกรอบแนวทางการรายงานเหตุการณ์มายังศูนย์สั่งการ

โดยใช้กรอบการรายงาน METHANE (Major incident Exact location Type of incident Hazards Access Number of casualties Emergency services)

บริหารสถานการณ์ตามโครงสร้างของการตอบสนองต่อสถานการณ์ ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 7 ขั้นตอน ได้แก่ CSCATTT (Command Safety Communication Assessment Triage Treatment Transport)

slide55

การเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนองการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดระนอง

4.การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

1) การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย และปศุสัตว์จังหวัดเป็นเจ้าภาพในการซ้อมแผนบนโต๊ะ

ในวันที่ 28 กันยายน 2552 ณ โรงแรมทินิดี ระนอง

2) การซ้อมแผนอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาล

slide56

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2553

1.การจัดทำแผนการจัดการภัยพิบัติชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13

หมู่บ้านตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติจังหวัดระนอง ตามความร่วมมือ

ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ

กาชาดอเมริกา

2.การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมรับการระบาด

ใหญ่ไข้หวัดใหญ่ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดระนอง

slide57

ปัญหาอุปสรรค

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ของการดำเนินงานตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER)

slide58

ตัวชี้วัด 0206 : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ มีระบบการบริหารและบริการที่

มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

slide59

เกณฑ์ประเมินที่ 1

ผู้ป่วยวิกฤติที่ได้รับการช่วยเหลือด้วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

การช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดระนอง ปี 2552 - 2553

slide60

เกณฑ์ประเมินที่ 2

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน/คณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด

มีการประชุมเพื่อสืบค้นแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและ

การซ้อมแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรองรับภัยพิบัติ

1. ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง

2. ประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง

3. ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ จำนวน 3 ครั้ง 3 อำเภอ

slide61

เกณฑ์ประเมินที่ 3

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของศูนย์สั่งการและรับแจ้งเหตุ

ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

  • 1.มีพยาบาลซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลรับแจ้งเหตุและสั่งการ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 2.มีเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 3.มีแพทย์ที่รับปรึกษา เป็นแพทย์เวรที่ประจำห้องฉุกเฉินและผู้อำนวยการ
 • โรงพยาบาลระนอง
 • 4.มีครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทไฟฟ้าและวิทยุตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
slide62

ปัญหา-อุปสรรค

1.หน่วยบริการที่ไม่ขึ้นทะเบียน แทรกแซงการสั่งการและบริการ

ณ จุดเกิดเหตุ โดยใช้คลื่นความถี่ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

2. การโทรก่อกวน/แจ้งเท็จ

3. หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินบางหน่วยไม่พร้อมบริการ ตลอด 24 ชม.

4. การประสาน / สั่งการ ระหว่างศูนย์ ฯ

– หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินบางหน่วยไม่สามารถติดต่อได้

slide63

แนวทางแก้ไข

1. สรุปผลการให้บริการแจ้งผู้บริหารอปท. , สสอ , ผอ.รพ.ทุกแห่ง ทุกเดือน

2. จนท.สธ ประจำพื้นที่ เข้าบริหารจัดการหน่วยFR

3. แจ้งเตือนการใช้คลื่นความถี่ของบุคคลภายนอก

4. นำเสนอปัญหาใช้คลื่นความถี่ในที่ประชุมจังหวัดและขอความร่วมมือจาก

ทุกหน่วย

5. รวบรวมข้อมูลการโทรก่อกวน/แจ้งเท็จ และทำหนังสือตักเตือน

slide64

เกณฑ์ประเมินที่ 4

ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ ญาติ แจ้งเหตุผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1669ร้อยละ 65

การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จังหวัดระนอง เปรียบเทียบ ปี 2550 - 2553

slide65

เกณฑ์ประเมินที่ 5

ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายใน 10 นาที ร้อยละ 75

การให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาที

ปี 2550 – 2553

slide66

ปัญหา - อุปสรรค

1.ขาดงบประมาณในการจัดเตรียมความพร้อมทางการแพทย์รับเหตุสาธารณภัย

2.อปท.ส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองมีรายได้ต่ำทำให้การสนับสนุนต่อหน่วย

ปฏิบัติการฉุกเฉินไม่เพียงพอ

3.หน่วยปฏิบัติการบางหน่วยไม่พร้อมบริการตลอด 24 ชม.

4.ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของ อปท.ยังไม่ชัดเจน

5.ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับรับภาระหลายงาน

slide67

คณะที่ 4

การติดตามผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุข

ในส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด 0404 : ระดับความสำเร็จของจังหวัดในการจัดทำ

แผนพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

slide68
แผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพ จ.ระนอง ปี 2553

คณะทำงาน P&P จังหวัดระนอง

งงงงง

วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม

กำหนดประเด็นปัญหา

จัดลำดับความสำคัญของปัญหา

กำหนดมาตรการ/แนวทางในการดำเนินงาน

4 กลยุทธ์ 19 เป้าประสงค์

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จ.ระนอง4 ปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 (153 โครงการ)

 • การรายงาน
 • การนิเทศงาน
 • กวป.
 • จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัด

คปสอ.นำแผนยุทธศาสตร์ฯไปจัดทำแผนฯร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

การกำกับ ติดตามและประเมินผล

slide69

องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบสุขภาพสู่สุขภาพดีของประชาชนจังหวัดระนององค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบสุขภาพสู่สุขภาพดีของประชาชนจังหวัดระนอง

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดระนอง4 ปี (2552 - 2555)

วิสัยทัศน์

slide70
พันธกิจ

1. วางแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ควบคุมกำกับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามบทบาทหน้าที่

3. พัฒนาระบบบริหาร บริการ และวิชาการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

5. ส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

slide71
กลยุทธ์

จำนวน 19 เป้าประสงค์ 153 โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 :

บริหารจัดการระบบสุขภาพให้มีความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 2 :

บริหารความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 :

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 4 :

พัฒนาขีดความสามารถในการเฝ้าระวังโรค และภัย สุขภาพเชิงรุกอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ

slide72
สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป

ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีภารกิจดูแลสุขภาพจากทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการฯ ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด ให้ครอบคลุมในปีต่อไป

slide73

ตัวชี้วัด 0405 : ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลมีการจัดทำ

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

52 532
ผลการดำเนินงาน (เดือน ต.ค.52 - ม.ค.53)
 • พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯกองทุนเก่าและใหม่ ทั้ง 24 แห่ง เมื่อเดือน ธ.ค.53
 • อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ
 • คปสอ.ทุกแห่ง จัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ประจำปี 2553 และประสานกับกองทุนเพื่อ ขอสนับสนุนงบประมาณ โดยกองทุนเก่า มีการอนุมัติงบฯสำหรับแผนงาน/โครงการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 105,260 บาท ส่วนกองทุนใหม่ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมให้คณะกรรมการฯ การร่างระเบียบกองทุน การประชาสัมพันธ์ และรอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
52 533
ผลการดำเนินงาน (เดือน ต.ค.52 - ม.ค.53)
 • สสจ.และสสอ.ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯ ได้ลงพื้นที่ชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2552
 • สสจ.มีกำหนดติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ในช่วงเดือนเมษายน- สิงหาคม 2553 โดย ในรอบที่ 1 ลงติดตามเยี่ยมเฉพาะกองทุนฯที่ได้รับโอนเงินแล้ว)
slide78
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
slide79
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา(ต่อ)ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา(ต่อ)
slide80
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา(ต่อ)ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา(ต่อ)
ad