Osoby powy ej 50 roku ycia na rynku pracy w wietle bada prowadzonych przez gus
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU. Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS. URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU. Plan prezentacji. Program badań statystycznych Demograficzne uwarunkowania rynku pracy Pracujący i wynagrodzenia Bezrobocie rejestrowane

Download Presentation

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS


URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Plan prezentacji

 • Program badań statystycznych

 • Demograficzne uwarunkowania rynku pracy

 • Pracujący i wynagrodzenia

 • Bezrobocie rejestrowane

 • Aktywność Ekonomiczna Ludności


Podstawy systemu statystyki publicznej

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

 • Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 VI 1995 r. z pózn.zm.

  „statystyka publiczna - system zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych”[art.2]

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 1999 Nr 75, poz. 842) z dnia 10 IX 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

 • Ustawa z dn. 21 XI 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.),

 • Statuty i regulaminy organizacyjne jednostek,

 • Tajemnica statystyczna


Podstawy systemu statystyki publicznej. US Wrocław

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU


Program badań statystycznych statystyki publicznej.PBSSP

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

W załączniku –

opis każdego badania zawierający m.in.: symbol, temat, rodzaj badania, prowadzący badania, cel badania, zakres podmioto-wy, zakres przedmiotowy, źródła danych (podmioty przekazujące dane statys-tyczne, forma przekazania danych, częstotliwość i termin, miejsce prze-kazania danych, rodzaje wynikowych informacji, koszty i sposób finansowania…


Program badań statystycznych statystyki publicznej.Rynek pracy

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Prowadzone przez GUS badania zakresie rynku pracy:

 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),

 • Pracujący w gospodarce narodowej,

 • Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej,

 • Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy,

 • Wolne miejsca pracy,

 • Warunki pracy,

 • Wypadki przy pracy,

 • Strajki. Spory zbiorowe,

 • Czas pracy,

 • Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce,

 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy,

 • Praca a obowiązki rodzinne,

 • Praca nierejestrowana,

 • Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy,


Program badań statystycznych statystyki publicznej.BAEL

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) - badanie stałe, prowadzone przez Prezesa GUS-u; realizowane poprzez gospodarstwo domowe, zgodnie z wytycznymi Eurostatu;

Na mocy Rozporządzenia Rady Europy Nr 577/98 z 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone jest w poszczególnych krajach Unii.

BAEL - źródło informacji o:

wielkości zasobów siły roboczej,

strukturze zasobów siły roboczej według podstawowych cech demo-graficznych i społecznych,

przestrzennym rozmieszczeniu zasobów siły roboczej i statusu na rynku pracy (przekrój - województwa);

tempie i kierunków zmian zachodzących w poziomie aktywności zawodowej ludności z uwzględnieniem pracujących, bezrobotnych i biernych zawodo-wo, tym podstawowych danych do wskaźników strukturalnych z zakresu rynku pracy, a także do porównań międzynarodowych.

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU


Program badań statystycznych statystyki publicznej.BAEL cd.

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

 • Źródła danych: ankiety ZD, ZG, szacunki demograficzne

 • Zakres podmiotowy badania– gosp. domowe oraz osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami tych gospodarstw, zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do badania,

 • Zakres przedmiotowy - rozmiary i struktura populacji osób aktywnych i bier-nych zawodowo (m.in. wg płci, wieku, poziomu i dziedziny wykształcenia, rok uukończenia szkoły, miejsce zamieszkania, stanu cywilnego, rejestracji w urzędzie pracy oraz faktu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, dokształcania poza systemem edukacji szkolnej domowego, [...] dlabezrobotnych: przyczyny oraz data odejścia z ostatniego miejsca pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody i okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy); czas i metody poszukiwania pracy.

 • Częstotliwość - metoda reprezentacyjna; dobrowolna raz w kwartale, w wybra-nym losowo tygodniu ankieta (metoda obserwacji ciągłej)

 • Przekrój Polska ogółem i w podziale na miasto – wieś, regiony oraz województwa ogółem i wybrane dane w podziale na miasto i wieś.


PBSP. Badanie: Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

 • Badanie stałe, prowadzone przez ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa GUS-u

  – źródło danych o liczbie i strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, według cech demogra-ficzno‑ społecznych, doświadczenia zawodowego i czasu pozostawania bez pracy oraz o napływie i odpływie bezrobotnych i poszukujących pracy z rejestrów urzędów pracy, z uwzględnieniem przekrojów terytorialnych.

 • Przekrój -

  - Polska, regiony, województwa, podregiony, miasto i wieś, powiaty, gminy


PBSP. Badanie: Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy cd.

 • Zakres podmiotowy – powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie osób zarejestrowanych w urzędach pracy i zgodnie z ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) uznanych za bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy.

 • Zakres przedmiotowy

  – liczba i struktura bezrobotnych według:

  ·cech demograficzno - społecznych (wiek, płeć, poziom wykształcenia),

  · miejsca zamieszkania (województwo, powiat, gmina, miasta, wieś ),

  · pozostawania w szczególnej sytuacji na rynku pracy (do 25. roku życia; bezrobotni długotrwale; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyżej 50. roku życia; bez kwalifikacji zawodowych; bez doświadczenia zawodowego, wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; bezrobotni; niepełnosprawni, …),

  · doświadczenia zawodowego (staż pracy, sektor własności, sekcje PKD, zawód) i czasu pozostawania bez pracy,

  ·płynności bezrobocia (napływ oraz odpływ z bezrobocia według przyczyn, wybrane kategorie bezrobotnych: długotrwale bezrobotni; do 25. roku życia; powyżej 50. roku życia; zamieszkali na wsi; z prawem do zasiłku),

  –liczba i struktura osób poszukujących pracy

  – aktywne działania na rzecz promocji zatrudnienia:

  –wolne miejsca pracy

 • Źródła danych- Sprawozdania MPiPS-01 wraz załącznikami MPiPS-01, MPiPS-02, MPiPS-07


PBSP. Badanie: Pracujący w gospodarce narodowej

Źródła danych: sprawozdania Z-03, Z-06, załącznik do Z-06, DG-1, SP-3, informacje o pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących dzialalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, informacje o liczbie duchownych, szacunki GUS m.in.. dotyczące: pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zatrudnionych w organizacjach członkowskich, fundacjach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych; pracujących w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób

Zakres podmiotowy badania– podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

–zaliczone do sektora przedsiębiorstw –

· o liczbie pracujących 50 osób i więcej – badanie pełne miesięczne i roczne,

· o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne miesięczne (10% jednostek) i roczne badanie pełne,

· o liczbie pracujących do 9 osób – objęte rocznym badaniem reprezentacyjnym (sprawozdanie SP 3, próba 5%),

–pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą – kwartalne i roczne badanie pełne.

– jednostki sfery budżetowej państwowej i samorządowej – kwartalne i roczne badanie pełne.

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU


Program badań statystycznych statystyki publicznej. Pracujący w gospodarce narodowej cd.

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

– Liczba pracujących według rodzaju działalności PKD, sektorów i form własności, statusu zatrudnienia oraz płci dla Polski i w przekrojach terytorialnych: regiony, województwa oraz podregiony, powiaty, gminy – bez jednostek objętych badaniem prowadzonym na formularzu SP‑3.

– Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej (w po-dziale na jednostki państwowe i samorządowe).

– Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy w ciągu roku w podziale na sekcje i dzia-ły PKD, województwa, w tym przyjęcia absolwentów szkół (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób).

– Liczba osób, wobec których nastąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób).

Przekrój – Polska, regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy .

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU


DEMOGRAFIA

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Województwo ogółem (2009)

Powiat strzeliński

Poniżej 25 lat

25 -49

50 lat i więcej


DEMOGRAFIA.

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zbiorowość osób w wie-ku 50 lat i więcej liczyła 558,3 tys. osób, tj 29,5% ogółu ludności województwa w wieku produk-cyjnym (wobec 27,5% w Polsce); średnio na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 30 osób w wieku powyżej 50 lat, czyli osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W latach 2003-2009 zbiorowość osób w wieku 50 lat i więcej uległa zwiększeniu – o 100,2 tys. (czyli o 21,9%), przy czym jej udział zwiększył się o 5,0 pkt proc. Powyższe zmiany w strukturze wiekowej zbiorowości osób w wieku produkcyjnym świadczą również o starzeniu się zasobów pracy.


DEMOGRAFIA

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Według stanu w dniu 31 XII 2009 r., w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się:

307,9 tys. mężczyzn powyżej 50 lat (łącznie 31,4% ogółu mężczyzn w wieku produkcyjnym) oraz

250,4 tys. kobiet (27,4% kobiet w wie ku produkcyjnym).

Poniżej 25 lat

25 -49

50 lat i więcej

Mężczyźni:

307,9 tys.

Kobiety

250,4 tys.


PRACUJĄCY i WYNAGRODZENIA. (31X 2008r.)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Struktura procentowa pracowników wg poziomu wykształcenia oraz płci

Ogółem:

173,7 tys.=100,0%


PRACUJĄCY i WYNAGRODZENIA. (31X 2008r.)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Pracownicy w wieku 50 lat i więcej w woj. dolnośląskim według sekcji PKD oraz płci

173,9 tys.


PRACUJĄCY i WYNAGRODZENIA.(31X 2008r.)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

POLSKA

Woj. dolnośląskie

Mężczyźni

Kobiety


WYNAGRODZENIA (31X 2008r)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Przeciętne miesięczne wyna-grodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia w 2008 r. osza-cowane na podstawie badania Z-12 wyniosło w skali kraju 3507,81 zł.

Najwyższe wynagrodzenie odno-towano w województwie mazo-wieckim (4388,64 zł), a najniższe - w województwie lubuskim (3092,77 zł);

W województwie dolnośląskim przeciętne miesięczne wyna-grodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia kształtowąło się na poziomie 3295,96 zł.

dolnośląskie


WYNAGRODZENIA (31X 2008r)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto pracowników w woj. dolno-śląskim na tle kraju i wynagrodzeń łącznie dla całego zbiorowości

Mężczyźni i kobiety w wieku 50 lat i więcej

.


WYNAGRODZENIA (31X 2008r)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto pracowników w wieku 50 lat i więcej w woj. dolnośląskim według wykształcenia i płci

Z wykształceniem:


BEZROBOCIE REJESTROWANE. Stan w dniu 31 XII 2009

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Bezrobotni ogółem

W wieku 50 lat i więcej

Kobiety

Mężczyźni


BEZROBOCIE REJESTROWANE. Stan w dniu 31 XII 2009

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Bezrobotni ogółem

W wieku 50 lat i więcej

Kobiety

Mężczyźni


BEZROBOCIE REJESTROWANE. Stan w dniu 31 XII 2009

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Bezrobotni ogółem

W wieku 50 lat i więcej

Kobiety

Mężczyźni


AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI. IV kwartał 2009

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Udział osób w wieku 55 lat i więcej w ogólnej liczbie:

aktywnych zawodowo

biernych zawodowo

pracujących

bezrobotnych

12,7%

12,3%

8,7%

59,8%


AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI. IV kwartał 2009

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Ludność ogółem

 • Według danych BAEL w IV kwartale 2009 r. średnio na każde 100 osób przypadało:

 • 55 osób aktywnych zawodowo, czyli takie, które miały pracę lub jej poszukiwały oraz

 • 45 osób biernych zawodowo, czyli takich, które nie miały pracy i jej nie poszukiwały.

 • W przypadku osób w wieku 55 lat i więcej - na każde 100 osób przypadało

 • 20 osób aktywnych zawodowo, czyli takie, które miały pracę lub jej poszukiwały oraz

 • 80 osób biernych zawodowo, czyli takich, które nie miały pracy i jej nie poszukiwały

Aktywni zawodowo

Bierni zawodowo

Pracujący

Bezrobotni

Ludność w wieku 55 lat i więcej

Pracujący

Bezrobotni

Bierni zawodowo

Aktywni zawodowo


AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI.

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Współczynnik aktywności zawodowej w latach 2003-2009

Stopa bezrobocia w latach 2003-2009


URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Dziękujemy za uwagę!


 • Login