DownloadEl- och energiprogrammet


Advertisement
Download Presentation
Comments
rey
From:
|  
(939) |   (0) |   (0)
Views: 172 | Added: 08-03-2012
Rate Presentation: 1 1
Description:
HETA FR
El- och energiprogrammet

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. . .

2. HETA FR?GOR! BB2 ? BB1 (Els?kerhetsverket) APU ? APL Tid och resurser f?r lokalt genomf?rande av GY2011

3. Heta fr?gor 1 BB2 f?rsvinner och BB1 ?tar ?ver ?

4. Heta svar 1 Begr?nsad beh?righet Els?kerhetsverket: Inneh?llet i kurserna Praktisk ell?ra 100p och Elkraftteknik 100p motsvarar det teoretiska kravet f?r begr?nsad beh?righet 1 (BB1).

5. Heta fr?gor 2 APU blir APL

6. Heta fr?gor 2 APU = Arbetsplatsf?rlagd utbildning APL = Arbetsplatsf?rlagt l?rande Skolan st?mmer av vilka kursmoment eleven verkligen gjort och l?rt p? arbetsplatsen.

7. Heta fr?gor 3 Resurser och er tid

8. Heta svar 3 Er tid f?r implementeringsarbete och resurser f?r anpassning till Gy2011: Dessa fr?gor hanteras p? respektive skola!

9. El- och energiprogrammet

11. El- och energiprogrammet Kanske den viktigaste utbildningen i Sverige!? Kopplar ihop el, energi kraftf?rs?rjning kommunikationsn?t och automatiserade processer f?r de samh?llsb?rande funktionerna. Kanske den viktigaste utbildningen i Sverige!? Kopplar ihop el, energi kraftf?rs?rjning kommunikationsn?t och automatiserade processer f?r de samh?llsb?rande funktionerna.

12. Inledning

13. Hittar Skolverket p? allt sj?lva?

14. Arbetsprocessen EIO/ECY/SEF Els?kerhetsverket Instrumenttekniska f?reningen Svensk energi Svenskt vatten SWESEC Trafikverket Elektronikbranschen Elektronikindustrif?reningen Dataf?reningen Almega (Telia Sonera) Politiskt uppdrag att reformera skolan Skolverket har f?tt uppdrag att vara klara till ht-11 Branschernas inflytande ska vara stort, b?de i reformprocessen men ?ven i nya gymnasieskolan. Politiskt uppdrag att reformera skolan Skolverket har f?tt uppdrag att vara klara till ht-11 Branschernas inflytande ska vara stort, b?de i reformprocessen men ?ven i nya gymnasieskolan.

15. Branschernas inflytande Nationella programr?d Ledam?ter nominerade av branscher Utsedda av Skolverket R?d och st?d till Skolverket Lokala programr?d Samr?d med skolor om bl.a. yrkesutg?ngar, programf?rdjupning, APL och arbetsmarknad.

16. El- och energiprogrammet http://www.youtube.com/watch?v=csRqxVXR-N0http://www.youtube.com/watch?v=csRqxVXR-N0

17. El- och energiprogrammet Yrkesprogram 2500 p H?gskolebeh?righet f?r den elev som vill Fyra inriktningar: automation dator- och kommunikationsteknik elteknik energiteknik

18. Gymnasial l?rlingsutbildning p? EE Ger yrkesexamen Samma beh?righetsregler, examensm?l och ?mnesplaner Minst halva utbildningen p? arbetsplats

19. APL skolf?rlagd yrkesutbildning vs gymnasial l?rlingsutbildning De lokala programr?den kommer att ha en viktig roll h?r De lokala programr?den kommer att ha en viktig roll h?r

20. Examensm?let

21. Examensm?l ?F?rs?rja och bist? samh?llsviktiga basfunktioner? Bild . ? F?rs?rja och bist? samh?llsviktiga basfunktioner? Elever som f?r examen fr?n EE kommer att ansvara f?r att v?rt samh?lle fungerar. Yrken som elektriker, automationstekniker, kraft- och v?rmetekniker och n?tverkstekniker ?r alla viktiga bitar f?r att f? det dagliga livet att fungera. . ? F?rs?rja och bist? samh?llsviktiga basfunktioner? Elever som f?r examen fr?n EE kommer att ansvara f?r att v?rt samh?lle fungerar. Yrken som elektriker, automationstekniker, kraft- och v?rmetekniker och n?tverkstekniker ?r alla viktiga bitar f?r att f? det dagliga livet att fungera.

22. Examensm?l ?S?kerhetsfr?gor ?r av yttersta vikt? Det finns inte n?gon separat kurs i s?kerhet. I st?llet ?r vikten av s?kerhet och s?kerhetsarbete inskrivet i examensm?let f?r EE. I och med denna formulering om s?kerhet i examensm?let, som ?r ?verordnat ?mnesplanerna, s? m?ste s?kerhetst?nk genomsyra och genomf?ras p? alla kurser. S?kerhetsaspekter som behandlas i sitt sammanhang blir tydligare f?r eleven, d? det ?r pedagogiskt b?ttre att g?ra p? detta s?tt. Det finns inte n?gon separat kurs i s?kerhet. I st?llet ?r vikten av s?kerhet och s?kerhetsarbete inskrivet i examensm?let f?r EE. I och med denna formulering om s?kerhet i examensm?let, som ?r ?verordnat ?mnesplanerna, s? m?ste s?kerhetst?nk genomsyra och genomf?ras p? alla kurser. S?kerhetsaspekter som behandlas i sitt sammanhang blir tydligare f?r eleven, d? det ?r pedagogiskt b?ttre att g?ra p? detta s?tt.

23. Examensm?l ?kunna dokumentera och g? systematiskt till v?ga f?r att l?sa problem? Detta med dokumentation och probleml?sning var n?got som branscherna lyfte tidigt n?r vi m?tte dem under arbetsprocessen. En elev som g?r EE m?ste f? utveckla f?rm?gan att dokumentera b?de sitt kommande och gjorda arbete. En elev m?ste ocks? utveckla f?rm?ga se och f?rst? de problem som uppkommer under arbetets g?ng och dessutom l?sa dem. ?kunna dokumentera och g? systematiskt till v?ga f?r att l?sa problem? Detta med dokumentation och probleml?sning var n?got som branscherna lyfte tidigt n?r vi m?tte dem under arbetsprocessen. En elev som g?r EE m?ste f? utveckla f?rm?gan att dokumentera b?de sitt kommande och gjorda arbete. En elev m?ste ocks? utveckla f?rm?ga se och f?rst? de problem som uppkommer under arbetets g?ng och dessutom l?sa dem.

24. Examensm?l F?rst?elsen m?ste betonas t o m f?re r?knef?rdigheter! R?kna f?r att f?rst? det man g?r R?kna ?r inget sj?lv?ndam?l De programgemensamma kurser har en naturvetenskaplig anstrykning och det finns f?rdjupande matematikkurser bland m?jliga programf?rdjupningskurser. Viktigt med examensm?let!. Ni b?r l?sa dom och alltid ha dom i bakhuvudet n?r ni jobbar fram arbetsformer f?r Gy11 F?rst?elsen m?ste betonas t o m f?re r?knef?rdigheter! R?kna f?r att f?rst? det man g?r R?kna ?r inget sj?lv?ndam?l De programgemensamma kurser har en naturvetenskaplig anstrykning och det finns f?rdjupande matematikkurser bland m?jliga programf?rdjupningskurser. Viktigt med examensm?let!. Ni b?r l?sa dom och alltid ha dom i bakhuvudet n?r ni jobbar fram arbetsformer f?r Gy11

25. Examensm?l ?Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- och datorbranscherna kr?ver f?rm?ga att anv?nda spr?k.? B?de de referensskolor och branscher vi har jobbat med har lyft behovet av f?rdjupade kunskaper i spr?k, givetvis d? mest i engelska. M?nga manualer och instruktioner kr?ver att eleven f?rst?r formuleringar p? engelska d?r bitvis avancerat fackspr?k ing?r. ?ven ?r det mer och mer vanligt att arbetsplatser har specialister fr?n andra l?nder och d? blir t.o.m. arbetsspr?ket kollegor emellan engelska. (Kursen engelska 6 i programf?rdjupning) Vad st?r det p? skylten? Fara, sp?nningssatt utrustning INF?RGNING FR?N TV? H?LL..?terkommer?Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- och datorbranscherna kr?ver f?rm?ga att anv?nda spr?k.? B?de de referensskolor och branscher vi har jobbat med har lyft behovet av f?rdjupade kunskaper i spr?k, givetvis d? mest i engelska. M?nga manualer och instruktioner kr?ver att eleven f?rst?r formuleringar p? engelska d?r bitvis avancerat fackspr?k ing?r. ?ven ?r det mer och mer vanligt att arbetsplatser har specialister fr?n andra l?nder och d? blir t.o.m. arbetsspr?ket kollegor emellan engelska. (Kursen engelska 6 i programf?rdjupning) Vad st?r det p? skylten? Fara, sp?nningssatt utrustning INF?RGNING FR?N TV? H?LL..?terkommer

26. Examensm?l ?Arbetsmilj?fr?gor ska ha en central plats i utbildningen f?r att f?rebygga arbetsskador och f?r att fr?mja god h?lsa?. Samma som med S?kerhet! I och med denna formulering om arbetsmilj? i examensm?let, som ?r ?verordnat ?mnesplanerna, s? m?ste arbetsmilj? och h?lsa genomsyra alla kurser. I alla kurser ska allts? b?de s?kerhet och arbetsmilj? tas upp! Dessa fr?gor ska integreras i undervisningen och i hela utbildningen Det som skrivs in i examensm?let g?ller f?r hela utbildningen fr?n elevens f?rsta dag! Det ska finnas med i undervisningen, ?ven om det inte skulle st? i ?mnesplanerna, examensm?len ?r ?verordnat. ?Arbetsmilj?fr?gor ska ha en central plats i utbildningen f?r att f?rebygga arbetsskador och f?r att fr?mja god h?lsa?. Samma som med S?kerhet! I och med denna formulering om arbetsmilj? i examensm?let, som ?r ?verordnat ?mnesplanerna, s? m?ste arbetsmilj? och h?lsa genomsyra alla kurser. I alla kurser ska allts? b?de s?kerhet och arbetsmilj? tas upp! Dessa fr?gor ska integreras i undervisningen och i hela utbildningen Det som skrivs in i examensm?let g?ller f?r hela utbildningen fr?n elevens f?rsta dag! Det ska finnas med i undervisningen, ?ven om det inte skulle st? i ?mnesplanerna, examensm?len ?r ?verordnat.

28. Programstrukturen EE Fastst?llt och ligger p? hemsidan Exempel p? yrkesutg?ngarFastst?llt och ligger p? hemsidan Exempel p? yrkesutg?ngar

29. ?mnen och kurser att v?lja p? i programf?rdjupningen Programf?rdjupningen beslutas av huvudmannen ihop med det lokala programr?det! Denna bild visar bara att det ?r MYCKET att v?lja av! Programf?rdjupningen beslutas av huvudmannen ihop med det lokala programr?det! Denna bild visar bara att det ?r MYCKET att v?lja av!

30. Krav f?r att n? examen Yrkesexamen fr?n el- och energiprogrammet kr?ver! 2 500 po?ng - ej reducerat! 2 250 po?ng med godk?nda betyg Godk?nda betyg i kurserna Svenska/ svenska som andraspr?k 1 Engelska 5 Matematik 1a Godk?nt betyg p? gymnasiearbetet Godk?nda betyg p? kurser inom de programgemensamma ?mnena med 400 po?ng

31. Gymnasiegemensamma ?mnen f?r yrkesprogram och d?rmed EE LPF94-samverkan mellan ?mnen Matematikl?raren exempel fr?n tex el-?mnen El-l?raren korrekt matematiskt spr?k vid ber?kningar. Inga ?standard trianglar? Manualer p? engelska facklitteratur och facktidskrufter Sakprosaredovisningar i Svenskan ska behandla karakt?rsomr?det och bed?mas utifr?n b?gge ?mnesomr?dena. Plock av ex fr?n ?mnen och kurser i ?mnen! Engelska ?: till exempel manualer, Strategier ..diskussioner.. samh?lls- och arbetslivet. Betyg E i kursen Datorteknik 1a dok.. p? b?de sv o eng .. MA: f?rm?ga att anv?nda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme ?t probleml?sning som b?de m?l och medel. ?anv?nda digital teknik, medier andra verktyg som kan f?rekomma inom karakt?rs?mnena. (tumstock?) Centralt inneh?ll i Mekatronik 1: Anv?ndning av matematik och fysik f?r att beskriva grundl?ggande begrepp i ell?ra och matematik Nk: I ?mnet behandlas h?lsa, energi och h?llbar utveckling? Sa, Hi Re: Kopplingen till arbetslivet, arbetsmarknadsfr?gor och ekonomiska fr?gor Vem f?r jobben, Var sker tillverkningen och p? vilka villkor. Kinas, Globalisering . Framtida krav? Idh: ergonomisk anpassning av r?relser till olika situationer och att bed?ma hur milj?er ergonomiskt kan anpassas till m?nniskan. F?rm?ga att hantera s?kerhet och n?dsituationer i samband med fysiska aktiviteter. ?.kroppslig balans och lyftteknik. Sv: sakprosatexter och muntlig och skriftlig kommunikation som beh?vs i arbetslivet och f?r vidare studier. LPF94-samverkan mellan ?mnen Matematikl?raren exempel fr?n tex el-?mnen El-l?raren korrekt matematiskt spr?k vid ber?kningar. Inga ?standard trianglar? Manualer p? engelska facklitteratur och facktidskrufter Sakprosaredovisningar i Svenskan ska behandla karakt?rsomr?det och bed?mas utifr?n b?gge ?mnesomr?dena. Plock av ex fr?n ?mnen och kurser i ?mnen! Engelska ?: till exempel manualer, Strategier ..diskussioner.. samh?lls- och arbetslivet. Betyg E i kursen Datorteknik 1a dok.. p? b?de sv o eng .. MA: f?rm?ga att anv?nda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme ?t probleml?sning som b?de m?l och medel. ?anv?nda digital teknik, medier andra verktyg som kan f?rekomma inom karakt?rs?mnena. (tumstock?) Centralt inneh?ll i Mekatronik 1: Anv?ndning av matematik och fysik f?r att beskriva grundl?ggande begrepp i ell?ra och matematik Nk: I ?mnet behandlas h?lsa, energi och h?llbar utveckling? Sa, Hi Re: Kopplingen till arbetslivet, arbetsmarknadsfr?gor och ekonomiska fr?gor Vem f?r jobben, Var sker tillverkningen och p? vilka villkor. Kinas, Globalisering . Framtida krav? Idh: ergonomisk anpassning av r?relser till olika situationer och att bed?ma hur milj?er ergonomiskt kan anpassas till m?nniskan. F?rm?ga att hantera s?kerhet och n?dsituationer i samband med fysiska aktiviteter. ?.kroppslig balans och lyftteknik. Sv: sakprosatexter och muntlig och skriftlig kommunikation som beh?vs i arbetslivet och f?r vidare studier.

32. Gymnasiegemensamma ?mnen En j?mf?relse mellan program Gemensamma ?mnen p? alla program men olika omfattning beroende p? typ av program.Gemensamma ?mnen p? alla program men olika omfattning beroende p? typ av program.

33. Programgemensamma ?mnen med kurs Syftet i varje kurser: DoK : Installation av h?rd- och mjukvara, grundl?ggande elektronikkunskaper Eteknik: Installationer och elarbete p? elanl?ggningar och ?ven vanligt verkstadsarbete inom omr?det. Energiteknik: Energitekniska objekt samt hur system fungerar och ?r konstruerade. Mekatronik: Samverkan mellan olika teknikomr?den inom produkter och processer ?r 1: alla 400p svarar mot examensm?len ?Att s?rja f?r samh?llets basfunktioner? Kurserna ?r skrivna f?r korsbefruktning; Teman, projekt, laborationer Syftet i varje kurser: DoK : Installation av h?rd- och mjukvara, grundl?ggande elektronikkunskaper Eteknik: Installationer och elarbete p? elanl?ggningar och ?ven vanligt verkstadsarbete inom omr?det. Energiteknik: Energitekniska objekt samt hur system fungerar och ?r konstruerade. Mekatronik: Samverkan mellan olika teknikomr?den inom produkter och processer ?r 1: alla 400p svarar mot examensm?len ?Att s?rja f?r samh?llets basfunktioner? Kurserna ?r skrivna f?r korsbefruktning; Teman, projekt, laborationer

34. Inriktningen Automation Grunderna i m?t styr och regler och n?dv?ndig ell?ra, mycket praktiska kunskaper. El-ell?ra= praktisk el l?ra Grunderna i m?t styr och regler och n?dv?ndig ell?ra, mycket praktiska kunskaper. El-ell?ra= praktisk el l?ra

35. Inriktningen Dator- och kommunikationsteknik Grundl?ggande kunskaper om arkitektur i datorer och n?tverk, praktiska kunskaper? (J?rgen) Grundl?ggande kunskaper om arkitektur i datorer och n?tverk, praktiska kunskaper? (J?rgen)

36. Inriktningsgemensamma ?mnen f?r Elteknik Grunderna i installationsteknik. Hur man praktiserar f?reskrifterna Stolpar: Inriktning Elteknik. 500p. Branscherna vill att inriktningen ska ge en bredd ?t eleven. Kurserna ska ge eleverna kunskaper inom elinstallationer och tele, data och media. Els?kerhetsverket har beslutat att begr?nsad beh?righet BB2. kommer att f?rsvinna. Sista ans?kningstid f?r BB2. ?r 31/12-10. Kurserna: Praktisk ell?ra 100p. och elkraftteknik 100p. ger den teoretiska kompetensen f?r begr?nsad beh?righet BB1. Vad g?ller f?r?ndringar om beh?righeter, ?verg?ngstider, f?rl?ngningar och ?vrigt finns det en ?ndringsf?reskrift p? els?kerhetsverkets hemsida. . Grunderna i installationsteknik. Hur man praktiserar f?reskrifterna Stolpar: Inriktning Elteknik. 500p. Branscherna vill att inriktningen ska ge en bredd ?t eleven. Kurserna ska ge eleverna kunskaper inom elinstallationer och tele, data och media. Els?kerhetsverket har beslutat att begr?nsad beh?righet BB2. kommer att f?rsvinna. Sista ans?kningstid f?r BB2. ?r 31/12-10. Kurserna: Praktisk ell?ra 100p. och elkraftteknik 100p. ger den teoretiska kompetensen f?r begr?nsad beh?righet BB1. Vad g?ller f?r?ndringar om beh?righeter, ?verg?ngstider, f?rl?ngningar och ?vrigt finns det en ?ndringsf?reskrift p? els?kerhetsverkets hemsida. .

37. Inriktningen Energiteknik Grundkunskaper p? energiomr?det, el-omr?det Inriktningen ger en start i att t?nka tekniskt och milj?m?ssigt. Grunden l?ggs f?r att senare kunna profilera sig i programf?rdjupningen f?r att kunna genomf?ra drift- och underh?llsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, milj?- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher. B?de drifttekniker och vattenmilj?tekniker ?r m?jliga yrken. Grundkunskaper p? energiomr?det, el-omr?det Inriktningen ger en start i att t?nka tekniskt och milj?m?ssigt. Grunden l?ggs f?r att senare kunna profilera sig i programf?rdjupningen f?r att kunna genomf?ra drift- och underh?llsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, milj?- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher. B?de drifttekniker och vattenmilj?tekniker ?r m?jliga yrken.

38. ?mnen och kurser att v?lja p? i programf?rdjupningen Programf?rdjupningen och yrkesutg?ngen beslutas av huvudmannen ihop med det lokala programr?det! Denna bild visar bara att det ?r MYCKET att v?lja av! Programf?rdjupningen och yrkesutg?ngen beslutas av huvudmannen ihop med det lokala programr?det! Denna bild visar bara att det ?r MYCKET att v?lja av!

39. Programf?rdjupningspaket och yrken Programf?rdjupningspaket mot yrkesutg?ng Exempel fr?n inriktning Elteknik Yrkesutg?ng: installationselektriker Exempel p? programf?rdjupningskurser: Belysningsteknik, 100 po?ng Data- och median?t, 100 po?ng Elmotorstyrning, 100 po?ng Fastighetsautomation 1, 100 po?ng Konstruktion 1, 100 po?ng Larm-, ?vervaknings- och s?kerhetssystem, 100 po?ng ?Verktygs- och materialhantering?, 100 po?ng F?rdjupningspaket Branschens f?rslag p? olika f?rdjupningspaket p? 600-700 p beroende p? inriktning. All certifiering sker utanf?r skolan! Dessutom finns det f?r inriktning elteknik f?rslag f?r hisstekniker, telekommunikationsteknik. j?rnv?gstekniker, el och signal och distributionselektriker. H?r ?r det viktigt att man inom de olika lokala programr?den diskuterar vilka f?rdjupningspaket som ?r intressanta f?r respektive skola och ort. F?rdjupningspaket Branschens f?rslag p? olika f?rdjupningspaket p? 600-700 p beroende p? inriktning. All certifiering sker utanf?r skolan! Dessutom finns det f?r inriktning elteknik f?rslag f?r hisstekniker, telekommunikationsteknik. j?rnv?gstekniker, el och signal och distributionselektriker. H?r ?r det viktigt att man inom de olika lokala programr?den diskuterar vilka f?rdjupningspaket som ?r intressanta f?r respektive skola och ort.

40. - - Entrepren?rskap ska l?pa som en r?d tr?d genom utbildningssystemet. Eget f?retagande m?ste bli ett lika naturligt val som anst?llning. - F?r att n? dit kan utbildningsv?sendet fylla en viktig funktion genom att hj?lpa elever och studerande att utveckla och ta till vara p? de kunskaper, kompetenser och f?rh?llningss?tt som beh?vs. Vad vill man ha ut av att inf?ra detta: h?gre kvalitet p? s? s?tt att det leder till - Fler f?retag - Samarbete mellan skola och n?ringsliv - Pedagogiskt f?rh?llningss?tt, kreativitet Ett entrepren?riellt f?rh?llningss?tt i alla program Skolverket m?ste l?gga in det i programf?rdjupningen, och huvudmannen beslutar om det ska erbjudas lokalt. Finns tv? kurser i programf?rdjupningen p? EE.- - Entrepren?rskap ska l?pa som en r?d tr?d genom utbildningssystemet. Eget f?retagande m?ste bli ett lika naturligt val som anst?llning. - F?r att n? dit kan utbildningsv?sendet fylla en viktig funktion genom att hj?lpa elever och studerande att utveckla och ta till vara p? de kunskaper, kompetenser och f?rh?llningss?tt som beh?vs. Vad vill man ha ut av att inf?ra detta: h?gre kvalitet p? s? s?tt att det leder till - Fler f?retag - Samarbete mellan skola och n?ringsliv - Pedagogiskt f?rh?llningss?tt, kreativitet Ett entrepren?riellt f?rh?llningss?tt i alla program Skolverket m?ste l?gga in det i programf?rdjupningen, och huvudmannen beslutar om det ska erbjudas lokalt. Finns tv? kurser i programf?rdjupningen p? EE.

41. Individuellt val ? sv?rt att v?lja? Vad erbjuds, vad m?ste erbjudas? SV?RT ATT V?LJA?SV?RT ATT V?LJA?

42. Individuellt val IND VAL. 200p .. Endast 100 p mindre ?n idag. Huvudmannen avg?r vad som erbjuds men vissa regler finns. Gymnasief?rordningen kap 5 IND VAL. 200p .. Endast 100 p mindre ?n idag. Huvudmannen avg?r vad som erbjuds men vissa regler finns. Gymnasief?rordningen kap 5

43. Individuellt val / ut?kat program 22 ? ??.En elev p? ett yrkesprogram har utan s?rskilt beslut r?tt att som ut?kat program l?sa de kurser som kr?vs f?r grundl?ggande beh?righet till h?gskoleutbildning p? grundniv?. Huvudmannen ?r dock bara skyldig att tillgodose detta om eleven senast vid utg?ngen av det andra l?s?ret har anm?lt att han eller hon vill l?sa de aktuella kurserna. De elever som l?ser ut?kat program har r?tt till garanterad undervisningstid ut?ver vad som f?reskrivs i 16 kap. 18 ? skollagen (2010:800) i en omfattning som kan anses rimlig. F?rordning (2010:1040). Eng 6, Sv 2 och Sv 3 GARANTERAS som ut?kning Ut?klning = mer undervisningstid (garanterad) 22 ? ??.En elev p? ett yrkesprogram har utan s?rskilt beslut r?tt att som ut?kat program l?sa de kurser som kr?vs f?r grundl?ggande beh?righet till h?gskoleutbildning p? grundniv?. Huvudmannen ?r dock bara skyldig att tillgodose detta om eleven senast vid utg?ngen av det andra l?s?ret har anm?lt att han eller hon vill l?sa de aktuella kurserna. De elever som l?ser ut?kat program har r?tt till garanterad undervisningstid ut?ver vad som f?reskrivs i 16 kap. 18 ? skollagen (2010:800) i en omfattning som kan anses rimlig. F?rordning (2010:1040). Eng 6, Sv 2 och Sv 3 GARANTERAS som ut?kning Ut?klning = mer undervisningstid (garanterad)

44. Ut?kat program 22 ? ?..En elev f?r delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanf?r elevens fullst?ndiga program, om eleven p? ett tillfredsst?llande s?tt kan antas genomf?ra s?v?l kurserna p? den ordinarie studiev?gen som de frivilliga kurserna. Beslutet fattas av rektor. ?. De elever som l?ser ut?kat program har r?tt till garanterad undervisningstid ut?ver vad som f?reskrivs i 16 kap. 18 ? skollagen (2010:800) i en omfattning som kan anses rimlig. F?rordning (2010:1040). 22 ? ?..En elev f?r delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanf?r elevens fullst?ndiga program, om eleven p? ett tillfredsst?llande s?tt kan antas genomf?ra s?v?l kurserna p? den ordinarie studiev?gen som de frivilliga kurserna. Beslutet fattas av rektor. ?. De elever som l?ser ut?kat program har r?tt till garanterad undervisningstid ut?ver vad som f?reskrivs i 16 kap. 18 ? skollagen (2010:800) i en omfattning som kan anses rimlig. F?rordning (2010:1040).

45. ?mnesplan struktur

46. ?mnesplanens struktur ?versiktlig bild ?ver ?mnesplan. Kurser ?r en del av ?mnesplaner! (Kursplaner finns inte l?ngre!) ?mnet och kurser tajt knutna.?versiktlig bild ?ver ?mnesplan. Kurser ?r en del av ?mnesplaner! (Kursplaner finns inte l?ngre!) ?mnet och kurser tajt knutna.

47. ?mnesplanens struktur/syfte/m?l

48. ?mnesplanens struktur/kurs/centralt inneh?ll

49. ?mnesplanens struktur/kunskapskrav

50. Kunskapskrav H?r g?ller det att ha kunskap om utf?rande! Se bild! Bilden kan illustrera att det kr?vs vissa f?rdigheter.H?r g?ller det att ha kunskap om utf?rande! Se bild! Bilden kan illustrera att det kr?vs vissa f?rdigheter.

51. Kunskapskravens konstruktion Konsekvent begreppsanv?ndning f?r att ange kunskapsprogressionen. Alla elever l?ser, r?knar, analyserar med mera, men med olika kvalitet. Kunskapskravens konstruktionen utg?r fr?n m?len relateras till inneh?llet beskriver elevens kunnande s? som det kan observeras, vad eleven g?r eller visar utformas i en sammanh?llen text med s?rskilt fetstilta niv?mark?rer Alla elever l?ser, r?knar, analyserar med mera, men med olika kvalitet. Kunskapskravens konstruktionen utg?r fr?n m?len relateras till inneh?llet beskriver elevens kunnande s? som det kan observeras, vad eleven g?r eller visar utformas i en sammanh?llen text med s?rskilt fetstilta niv?mark?rer

52. Konsekvent begreppsanv?ndning

53. En ny betygsskala Det h?r ?r bara ett exempel av B och D. R?tt till st?d om eleven riskerar att ej n? m?len. Betyget D Av x kap. y ? gymnasief?rordningen (1992:394) framg?r att betyget D inneb?r att kunskapskraven f?r E och till ?verv?gande del f?r C ?r uppfyllda. Betyget B Av x kap. y ? gymnasief?rordningen (1992:394) framg?r att betyget B inneb?r att kunskapskraven f?r C och till ?verv?gande del f?r A ?r uppfyllda. B och D formuleras inte lokalt, men diskuteras och till?mpas. .Det h?r ?r bara ett exempel av B och D. R?tt till st?d om eleven riskerar att ej n? m?len. Betyget D Av x kap. y ? gymnasief?rordningen (1992:394) framg?r att betyget D inneb?r att kunskapskraven f?r E och till ?verv?gande del f?r C ?r uppfyllda. Betyget B Av x kap. y ? gymnasief?rordningen (1992:394) framg?r att betyget B inneb?r att kunskapskraven f?r C och till ?verv?gande del f?r A ?r uppfyllda. B och D formuleras inte lokalt, men diskuteras och till?mpas. .

54. Kunskapskrav

61. Exempel p? ?mnesplan Hur h?nger ?mnesplan och kunskapskrav ihop? Hur ?r de uppbyggda? Man kan ta en bro som exempel, f?r att se andra sidan m?ste man f?rst? kopplingen mellan ?mnesplan och kunskapskrav. Man kan inte bara l?sa kursen och dess centrala inneh?ll, man m?ste ocks? l?sa m?len i ?mnesplanen f?r att f?rst? helheten. Vi har exempel p? fr?gest?llningar som har kommit in under arbetets g?ng, varf?r det inte finns n?gra m?l i kursen? Och detta har oftast berott p? att personen som st?llt fr?gan inte har k?nt till att m?len st?r i ?mnesplanen? Man kan ta en bro som exempel, f?r att se andra sidan m?ste man f?rst? kopplingen mellan ?mnesplan och kunskapskrav. Man kan inte bara l?sa kursen och dess centrala inneh?ll, man m?ste ocks? l?sa m?len i ?mnesplanen f?r att f?rst? helheten. Vi har exempel p? fr?gest?llningar som har kommit in under arbetets g?ng, varf?r det inte finns n?gra m?l i kursen? Och detta har oftast berott p? att personen som st?llt fr?gan inte har k?nt till att m?len st?r i ?mnesplanen?

62. ?mnesplan struktur

63. Exempel p? ?mnesplan ?mnet Verktygs- och materialhantering (?mneskod: VEK) med kursen Verktygs- och materialhantering (kurskod: VEKVEKO 100p) Nu tittar vi! ? Verktygs- och materialhantering

64. Gymnasiearbete yrkesprogram F?rberedd f?r det yrkesomr?de som g?ller f?r den valda yrkesutg?ngen vanligt f?rekommande arbetsuppgifter inom yrkesomr?det planering, genomf?rande och utv?rdering kan vara i f?retagsliknande former Betyg E eller F 100 p Skolverket kommer att ge ut bed?mningsst?d till gymnasiearbetet.Skolverket kommer att ge ut bed?mningsst?d till gymnasiearbetet.

65. Att g?ra i morgon och fram?t

66. Fr?gor

67. Fler fr?gor? Upplysningstj?nsten (via Skolverkets v?xel) 08-527 33 200 Bed?mningsst?d kunskapskrav Bed?mningsst?d yrkeskunskaper Bed?mningsst?d gymnasiearbete Introduktionsprogram ? egna konferenser v?ren 2011 Bed?mningsst?d kunskapskrav Bed?mningsst?d yrkeskunskaper Bed?mningsst?d gymnasiearbete Introduktionsprogram ? egna konferenser v?ren 2011


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro