AKTA ,PERATURAN DAN STATUT Nor Aini Mohd Ariff Unit Perundangan dan Tatatertib Jabatan Pendaftar - PowerPoint PPT Presentation

Akta peraturan dan statut nor aini mohd ariff unit perundangan dan tatatertib jabatan pendaftar
Download
1 / 36

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK). AKTA ,PERATURAN DAN STATUT Nor Aini Mohd Ariff Unit Perundangan dan Tatatertib Jabatan Pendaftar. Pindaan June 06. SKOP CERAMAH. Tujuan undang-undang digubal dan elemen penting dalam undang-undang

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AKTA ,PERATURAN DAN STATUT Nor Aini Mohd Ariff Unit Perundangan dan Tatatertib Jabatan Pendaftar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Akta peraturan dan statut nor aini mohd ariff unit perundangan dan tatatertib jabatan pendaftar

KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

AKTA ,PERATURAN DAN STATUT

Nor Aini Mohd Ariff

Unit Perundangan dan Tatatertib

Jabatan Pendaftar

Pindaan June 06


Skop ceramah

SKOP CERAMAH

 • Tujuan undang-undang digubal dan elemen penting dalam undang-undang

 • Peruntukan-peruntukan penting dalan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30)

 • Peruntukan penting dalam Perlembagaan Universiti


Undang undang yang digunakan di ukm

UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAKAN DI UKM

 • AKTA UNIVERSITI & KOLEJ UNIVERSITI 1971 (AKTA 30)

 • PERLEMBAGAAN UNIVERSITI

 • AKTA 605- AKTA BADAN-BADAN BERKANUN(TATATERTIB & SURCAJ)2000

 • STATUT BADAN-BADAN PELAJAR 1992

 • PERATURAN/KAEDAH/PERKELILING


Akta peraturan dan statut nor aini mohd ariff unit perundangan dan tatatertib jabatan pendaftar

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

 • PERKARA 4

  “MANA-MANA UNDANG-UNDANG YANG BERCANGGAH DENGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ADALAH TIDAK SAH SETAKAT PERCANGGAHAN ITU”


Akta peraturan dan statut nor aini mohd ariff unit perundangan dan tatatertib jabatan pendaftar

UNDANG-UNDANG YANG DIPAKAI

 • PERLEMBAGAAN

 • AKTA

 • ENAKMEN

 • STATUT

 • PERATURAN

 • KAEDAH


Struktur pentadbiran universiti

Struktur Pentadbiran Universiti

 • Perundangan - Lembaga Pengarah Universiti dan Senat

 • Eksekutif – Pihak Pengurusan dan pentadbiran

 • Kehakiman – Jawatankuasa Tatatertib


Akta universiti kolej universiti 1971 pindaan 1996

AKTA UNIVERSITI & KOLEJ UNIVERSITI 1971 (PINDAAN 1996)

 • SEKSYEN 3- KUASA MENTERI PENDIDIKAN TINGGI

 • SEKSYEN 7- KESAN PERBADANAN TENTANG PENUBUHAN UNIVERSITI DAN KUASA UNIVERSITI

 • SEKSYEN 8- PERLEMBAGAAN UNIVERSITI


Sambung auku 1971

Sambung…AUKU 1971

 • SEKSYEN 12- PENUBUHAN KAMPUS BAGI SESUATU UNIVERSITI

 • SEKSYEN 15- SEKATAN TERHADAP AKTIVITI PELAJAR

  - DILARANG LIBAT DLM POLITIK

  - TANGGUNGAN KEJENAYAHAN

  -TINDAKAN GANTUNG PELAJAR A/BILA DIBUKTI LAKU JENAYAH


Seksyen 15 d 1 auku

Seksyen 15(d)(1) AUKU

 • Seseorang pelajar yang dituduh dengan perbuatan jenayah hendaklah dengan serta merta digantung daripada menjadi pelajar.

 • Akibat pengantungan itu pelajar tidak boleh tinggal/masuk dalam kampus

 • Menteri boleh menggunakan budibicaranya untuk mengecualikan pelajar dari digantung pengajian


Seksyen 3 tanggungjawab kuasa menteri

Seksyen 3- Tanggungjawab/kuasa Menteri

 • Menteri adalah bertanggungjawab bagi pengarahan am pelajaran tinggi dan pentadbiran. Akta ini yang hendaklah selaras dengan dasar,strategi dan garispanduan kebangsaan mengenai pendidikan tinggi yang dibentuk.Menteri boleh melantik mana-mana orang atau badan bagi penyiasat apa-apa kegiatan atau pentadbiran.


Akta peraturan dan statut nor aini mohd ariff unit perundangan dan tatatertib jabatan pendaftar

PERLEMBAGAAN UKM

 • Dikuatkuasa mulai 15 Mac 1998 sesuai dengan Seksyen 8 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971.

 • Tarikh ditetapkan oleh Yang Di Pertuan Agung

 • Ditandatangan oleh Menteri Pendidikan


Perlembagaan universiti 1998

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI 1998

 • Seksyen 6- kuasa universiti(a-w)

  - sediakan kursus pengajaran/peperiksaan

  - memberi ijazah/diploma/sijil…

  - mengiktiraf ijazah/sijil dari universiti lain

  - memberi ijazah kehormat

  - mengadakan kursi-kursi jawatan

  profesor,pensyarah dll…

  Rujuk Perlembagaan UKM for details


Pihak berkuasa universiti

Pihak Berkuasa Universiti

 • Seksyen 15- Pihak berkuasa universiti ialah:

  - Lembaga Pengarah Universiti

  - Senat

  - Fakulti,Institut.Pusat

  -Jawatan kuasa Pemilih,J/K Kebajikan Pelajar,J/K Tatatertib dll


Pihak berkuasa universiti1

LPU – Seksyen 16

- Keanggotaannya

- Fungsi/peranan

- Badan eksekutif u dan menjalankan segala kuasa yang diberi oleh u

SENAT – Seksyen 20

- Keanggotaannya

- Fungsi/peranan - Statut UKM(Senat)

1999

- hal ehwal akademik

Pihak Berkuasa Universiti

Rujuk Seksyen 6 Perlembagaan UKM tentang kuasa universiti


Ahli lembaga pengarah universiti

Ahli Lembaga Pengarah Universiti

 • YBhg.Tan Sri Dato’ Dr.Abdullah Mohd Tahir

 • YBhg.Dato Megat Abdul Rahman Megat Ahmad

 • YBhg.Prof Dato’ Dr.Mohd Salleh Mohd.Yassin

 • Ybhg. Dr. Ismail Hj. Bakar

 • Ybhg Dato’ Azmi Hj Abdullah

 • Ybhg Dato Ranita Mohd Hussein

 • YB Dato’ Dr Amran Kasimin


Seksyen 12 kuasa dan tanggungjawab naib canselor

SEKSYEN 12- KUASA DAN TANGGUNGJAWAB NAIB CANSELOR

 • Naib Canselor sebagai CEO universiti

 • Memastikan bahawa peruntukan Perlembagaan ini,statut,kaedah dan peraturan dipatuhi dan dia hendaklah mempunyai kuasa untuk memastikan tiap-tiap pihak berkuasa sentiasa bertindak menurut kuasa atau tugas yang ditetapkan kepadanya.


Seksyen 29 33 statut kaedah kaedah dan peraturan

Seksyen 29-33 Statut,Kaedah-Kaedah dan Peraturan

 • Canselor boleh membuat,meminda atau membatalkan mana-mana Statut

 • Sebarang cadangan untuk membuat,meminda atau membatalkan statut mestilah diluluskan oleh Lembaga terlebih dahulu

 • Sebarang cadangan berkaitan dengan akademik perlu diluluskan oleh Senat dahulu.


Pemakaian akta 605

PEMAKAIAN AKTA 605

 • Diluluskan oleh Parlimen pada 31 Julai 2000

 • Berkuatkuasa mulai 1 November 2000

 • Akta ini terpakai kepada semua Badan Berkanun Persekutuan.Oleh itu semua kakitangan di IPTA terikat dengan akta ini.

 • JKTT menjalankan tugas separuh kehakiman(Quasi-judicial).Ketidakpatuhan kepada prosedur mandatory- tindakan jadi tidak sah


Peranan dan tanggungjawab pihak berkuasa tatatertib

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK BERKUASA TATATERTIB

 • Sebagai Pengerusi:-

  - Membuat penentuan sama ada kes tatatertib diambil dibawah Peraturan 34 atau 35

  - Mempengerusikan mesyuarat Tatatertib

  - membuat ulasan rayuan kes

  - tandatangani surat pertuduhan

  - kelulusan pengisytiharan harta


Pihak berkuasa tatatertib

Pihak Berkuasa Tatatertib

2. Sebagai ahli JKTT

a) membuat keputusan mengenai:-

i) hukuman

ii) Perintah tahan kerja

iii) Perintah gantung kerja

iv) Penamatan Perkhidmatan demi kepentingan awam

v) Pengwartaan tidak hadir bertugas

vi) sentiasa mengamalkan prinsip ‘Rules of

natural justice’


Sambung

sambung…

vii) Timbang kes sehingga tiada was-was

dan munasabah

viii) Memastikan keputusan dibuat adalah jelas dan tatacara mengambil tindakan tatatertib betul,teratur dan sah mengikut tatacara yang ditetapkan

ix) Peluang membela diri tidak kurang 21 hari dan peluang rayuan 14 hari.


Bidangkuasa jawatankuasa rayuan tatatertib

Bidangkuasa Jawatankuasa Rayuan Tatatertib

 • Menghantar balik kes kepada JKTT untuk ditimbang semula

 • Mengesahkan keputusan JKTT

 • Mengesahkan keputusan JKTT tentang salahlaku perayu tetapi mengubah hukuman kepada hukuman yang lebih ringan

 • Mengakaskan keputusan dan hukuman JKTT dan membebaskan perayu


Akta badan badan berkanun tatatertib dan surcaj 2000 akta 605

Akta Badan-Badan Berkanun(Tatatertib dan Surcaj) 2000,AKTA 605

 • Peraturan 3 Bhg II- tatakelakuan am

 • Peraturan 4 - pekerjaan luar

 • Peraturan 10 - menyenggara taraf hidup > emolumen

 • Peraturan 12 - keterhutangan yang serius

 • Peraturan 18 - membuat penyataan awam

 • Peraturan 23 – absen tanpa cuti


Sambung1

sambung

 • Peraturan 27 - tatacara prosiding jenayah

 • Peraturan 36 - Jawatankuasa penyiasat

 • Peraturan 40 - hukuman

 • Peraturan 45 - penahanan kerja

 • Peraturan 47 - penggantungan kerja

 • Jadual ketiga - J/K Tatatertib & J/K Rayuan Tatatertib


Akta peraturan dan statut nor aini mohd ariff unit perundangan dan tatatertib jabatan pendaftar

RIGHT TO BE HEARD

 • Peraturan 11- Sebelum Lembaga membuat keputusan untuk menamatkan perkhidmatan seseorang pegawai,Lembaga hendaklah memberi pegawai itu peluang untuk didengar

 • Peluang membuat representasi-21 hari dari surat pertuduhan

 • Hak untuk merayu –14 hari dari tarikh keputusan hukuman

  Rules of natural justice


Akta peraturan dan statut nor aini mohd ariff unit perundangan dan tatatertib jabatan pendaftar

RULES AGAINST BIAS

 • Dipakai oleh Jawatankuasa Tatatertib

 • ahli perlu natural/open mind

  - jangan ambilkira faktor luar

  - jangan ada kepentingan

  - maklumat yang dibentang sahaja

  rules of natural justice


Penamatan demi kepentingan awam

Penamatan demi kepentingan awam

 • Seksyen 9 Akta 605

  - kuasa Lembaga Pengarah Universiti

  - penamatan perkhidmatan bukan buang

  kerja

  - persaraan demi kepentingan awam-

  Akta Pencen 1980


Akta peraturan dan statut nor aini mohd ariff unit perundangan dan tatatertib jabatan pendaftar

SURCAJ

 • Seksyen 14 Akta 605

  - Kuasa LPU

  - alasan bagi surcaj

  - notis bertulis

  - surcaj tidak boleh menghalang

  tindakan tatatertib


Hukuman tatatertib peraturan 40

Amaran

Denda

Lucuthak emolumen

Tangguh pergerakan gaji

Turun gaji

Turun pangkat

Buang kerja

JKTT boleh mengenakan mana-mana satu hukuman atau kombinasi hukuman mengikut kes berkenaan.Kesan terhadap hukuman ialah hak kepada bonus dan naik pangkat

HUKUMAN TATATERTIBPERATURAN 40


Akta peraturan dan statut nor aini mohd ariff unit perundangan dan tatatertib jabatan pendaftar

Implikasi terhadap hukuman yang dikenakan terhadap pegawai

Surat P.Perkhidmatan Bil 4/1990


Beban pembuktian kesalahan

Beban pembuktian kesalahan

 • Beban pembuktian kesalahan ialah tugas yang mesti dilaksanakan oleh pendakwa

 • Pendakwa mesti mencapai satu standard tertentu bagi nemastikan panel/hakim berpuashati yang pmbuktian telah mencukupi.e.g beyond reasonable doubt bagi undang-undang jenayah

 • Seseorang itu diandaikan tidak bersalah sehingga terbukti ia bersalah.


Kaedah 20 1 kaedah tatatertib pelajar 1999

Kaedah 20(1) Kaedah Tatatertib Pelajar 1999

 • Tiada pelajar boleh mempunyai dalam milikannya atau dibawah jagaannya atau kawalannya apa-apa dadah….

 • Elemen yang perlu dibuktikan ialah Dadah,berada dalam milikan,jagaan dan kawalan

 • Kawalan bermaksud hanya tertuduh sahaja yang mempunyai kawalan kepada dadah itu.


Garis panduan menguruskan pegawai bermasalah prestasi rendah

Garis panduan menguruskan pegawai bermasalah/prestasi rendah

 • Rujuk surat perkeliling perkhidmatan 4/98

 • Tindakan dalam bentuk pembetulan dan pembaikan

  • perbincangan/perundingan

  • amaran lisan

  • amaran bertulis


Tindakan lain secara pentadbiran

Tindakan lain secara pentadbiran

 • rujuk pegawai ke Lembaga Perubatan

 • Rujuk pegawai kepada kaunseling

 • Rujuk kepada pakar psikiatri- jika ada gangguan mental,tingkahlaku ganas atau menunjukkan emosi yang tidak dapat diramal atau berubah-ubah


Tindakan dalam bentuk hukuman

Tindakan dalam bentuk hukuman

 • Apabila tindakan pembetulan dan pembaikan tidak memberi kesan

 • Pegawai memperolehi LNPK 49.99 ke bawah selama 3 tahun berturut-turut

 • Dibuktikan telah melanggar tatakelakuan dibawah Akta 605

 • Bagi pegawai yang telah mencapai umur persaraan pilihan sendiri,boleh dinasihatkan bersara awal.


Tindakan pemulihan dan sokongan

Tindakan pemulihan dan sokongan

 • Tanggungjawab ketua untuk menyelia kakitangan dibawah seliaannya dengan bimbingan dan nasihat,kursus dan latihan yang sesuai

 • Sekiranya pegawai memperlihatkan perubahan yang positif,ketua perlu memberi sokongan dan dorongan agar prestasi meningkat secara berterusan.


 • Login