Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011 - PowerPoint PPT Presentation

F r ndringar i lou och luf g vle den 11 oktober 2011
Download
1 / 43

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011. Peter Lindblom Avdelningschef Malin de Jounge Upphandlingssakkunnig Henrik Grönberg Föredragande. Agenda. Reglerna om avtalsspärr och överprövning m.m. Upphandlingsskadeavgift Exempel på otillåtna direktupphandlingar

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


F r ndringar i lou och luf g vle den 11 oktober 2011

Förändringar i LOU och LUFGävle den 11 oktober 2011


F r ndringar i lou och luf g vle den 11 oktober 2011

 • Peter Lindblom

 • Avdelningschef

 • Malin de Jounge

 • Upphandlingssakkunnig

 • Henrik Grönberg

 • Föredragande


Agenda

Agenda

 • Reglerna om avtalsspärr och överprövning m.m.

 • Upphandlingsskadeavgift

 • Exempel på otillåtna direktupphandlingar

 • Konkurrensverkets erfarenheter, arbetssätt och prioriteringar


Ndringsdirektivet 2007 66

Ändringsdirektivet 2007/66

 • Förändrade bestämmelser i de befintliga rättsmedelsdirektiven

 • Huvudsyftet att komma till rätta med två problematiska företeelser:

  • ”Race to signature” – myndigheter/enheter som skyndar sig att ingå avtal i syfte att utestänga möjligheten till överprövning

  • Otillåtna direktupphandlingar


F rbud mot att ing avtal 16 kap

Förbud mot att ingå avtal (16 kap)

 • Avtalsspärr (6 och 8 §§)

 • Förlängd avtalsspärr i förvaltningsrätt (9 §)

 • Interimistiskt beslut (4 §)

 • Tiodagarsfrist efter domstols avgörande (10 §)

 • Avtal som ingås innan tilldelningsbeslut har meddelats


Avtalssp rr

Avtalsspärr

 • Förbud att ingå avtal under viss tid

 • Inträder om det föreligger skyldighet att underrätta om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § eller 15 kap. 19 § LOU

 • Mycket viktigt att tilldelningsbeslut innehåller tillräcklig motivering (se prop. s 114)


Avtalssp rr forts

Avtalsspärr, forts

 • 10 dagar vid elektronisk underrättelse (e-post, fax etc.)

 • 15 dagar vid underrättelse på annat sätt

 • Avtalsspärrens längd måste anges i tilldelningsbeslutet

 • Söndagsregeln i lagen om lagstadgad tid gäller numera


F rl ngd avtalssp rr i f rvaltningsr tten

Förlängd avtalsspärr i förvaltningsrätten

 • Inträder automatiskt

 • Inträder endast när ordinarie avtalsspärr gäller

 • Gäller under målets handläggning i förvaltningsrätten


F rl ngd avtalssp rr forts

Förlängd avtalsspärr, forts

 • Förvaltningsrätten får i undantagsfall besluta att den förlängda avtalsspärren ska upphöra

 • Upphör när förvaltningsrätten avgör målet, därefter löper en tiodagarsfrist då man inte får teckna kontrakt

 • Gäller inte i kammarrätt eller i Högsta förvaltningsdomstolen


N r g ller inte avtalssp rr

När gäller inte avtalsspärr?

 • Vid upphandling utan föregående annonsering

 • Vid upphandlingar som undantagits annonseringsplikt på grund av rikets säkerhet

 • När det endast finns en anbudsgivare

 • Vid tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning


Frivillig avtalssp rr

Frivillig avtalsspärr

 • Vid tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

 • Förhandsinsyn inför upphandling utan föregående annonsering


Vriga f rbud

Övriga förbud

 • Avtal som ingås innan tilldelningsbeslut har meddelats

 • Interimistiskt beslut att avtal ej får ingås

 • Tiodagarsfrist efter domstols avgörande vid avslag på ansökan


F r ndringar i lou och luf g vle den 11 oktober 2011

Underrättelse om tilldelningsbeslut

Ansökan om överprövning i förvaltningsrätten

Dom eller slutligt beslut från förvaltningsrätten (ej bifall)

Avtal före

underrättelse om tilldelningsbeslut

Förlängd avtalsspärr

(Interimistiskt beslut)

Tillåtet att

ingå avtal

Avtalsspärr

Tiodagarsfrist


N r kan avtal ogiltigf rklaras

När kan avtal ogiltigförklaras?

 • Otillåten direktupphandling

  • ett ingånget avtal som inte har föregåtts av en annonserad upphandling på det sätt som krävs enligt LOU eller LUF


N r kan avtal ogiltigf rklaras forts

När kan avtal ogiltigförklaras? forts

 • Vid överträdelse av 1a) avtalsspärr, 1b) förlängd avtalsspärr, 1c) interimistiskt beslut, 1d) tiodagarsfrist eller vid 1e) avtal innan tilldelningsbeslut har meddelats

 • i kombination med

 • 2) annan överträdelse av regelverket och

 • 3) leverantör har lidit eller kan komma att lida skada


N r kan avtal ogiltigf rklaras forts1

När kan avtal ogiltigförklaras? forts

 • Vid 1) avrop enligt ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning enligt 5 kap 7 § LOU

 • i kombination med

 • 2a) överträdelse av 5 kap 7 § LOU eller 2b) ramavtalets förutsättningar och

 • 3) leverantör har lidit eller kan komma att lida skada


Undantag fr n ogiltighet

Undantag från ogiltighet

 • Om avtalsspärr iakttas efter tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

 • Korrekt genomförd förhandsinsyn

 • Tvingande hänsyn till ett allmänintresse


Konsekvenser av ogiltighet

Konsekvenser av ogiltighet

 • Eventuellt tilldelningsbeslut upphör att gälla

 • Civilrättslig ogiltighet

 • Retroaktiv ogiltighet – alla prestationer som redan hunnit utbytas mellan avtalsparterna ska återgå

 • Om prestationerna inte kan återgå ska ”förmögenhetsläget återställas”

 • Kan medföra rätt till skadestånd för den leverantör som drabbas av ogiltigheten


F rhandsinsyn

Förhandsinsyn

 • Frivilligt tillkännagivande om avsikten att ingå avtal genom

  • förhandlat förfarande utan föregående annonsering (4 kap 5-9 §§ LOU/4 kap 2-3 LUF)

  • direktupphandling (15 kap 3 § 2 st LOU/LUF)

 • Annonsering i elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (TED/svenska databaser)


F rhandsinsyn forts

Förhandsinsyn, forts

 • Vissa krav på annonsens innehåll – viktigt att annonsen verkligen innehåller tillräckliga uppgifter

 • Iaktta en avtalsspärr

 • Om korrekt genomförd finns ingen möjlighet till överprövning när avtalsspärren löpt ut – däremot upphandlingsskadeavgift


F rhandsinsyn konkurrensverkets iakttagelser

Förhandsinsyn – Konkurrensverkets iakttagelser

 • Avsikten med förhandsinsyn är att leverantörer ska kunna bedöma om det finns anledning att överpröva

 • En förhandsinsyn förutsätter att avtal ännu inte ingåtts med viss leverantör

 • I flera fall bristfällig information i meddelandet om förhandsinsyn

 • Kan få allvarliga konsekvenser både för myndigheten och leverantören


Konkurrensverkets iakttagelser forts

Konkurrensverkets iakttagelser, forts

 • Måste ange faktiska omständigheter i det konkreta fallet som visar varför undantag från annonseringsplikten föreligger

 • Kontraktsvärdet saknas ofta under tröskelvärdena

 • Likaså vilken leverantör som avses

 • Om det finns brister i den krävda informationen kan myndigheten drabbas av överprövning där det ingångna avtalet ogiltigförklaras


Tidsfrister f r verpr vning

Tidsfrister för överprövning

 • Överprövning av beslut om avbrytande ska skeinom 10/15 dagar

 • Överprövning av avtals giltighet ska ske

  • Inom sex månader från det att avtalet slöts

  • 30 dagar från efterannons eller underrättelse om att avtal slutits


Tidsfrister forts

Tidsfrister, forts.

 • Överprövning av upphandling ska ske före utgången av ”den vanliga” avtalsspärren

  • Saknar betydelse om annan leverantör ansökt före avtalsspärrens utgång

  • Saknar betydelse att avtal inte har ingåtts direkt efter avtalsspärrens utgång


Upphandlingsskadeavgift

Upphandlingsskadeavgift

 • Konkurrensverket ska ansöka om:

  • Avtal består trots överträdelse av avtalsspärr eller förlängd avtalsspärr

  • Avtal består på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse

 • Konkurrensverket får ansöka vid

  • Otillåten direktupphandling


Tidsfrister f r konkurrensverket

Tidsfrister för Konkurrensverket

 • Ansökan först när leverantörers frister att begära ogiltighet har löpt ut, alternativt när mål om ogiltighet vunnit laga kraft

 • Preskription ett år efter avtalets ingående, alternativt inom sex månader från laga kraft i ogiltighetsmål


Upphandlingsskadeavgiftens storlek

Upphandlingsskadeavgiftens storlek

 • Lägst 10 000 kr

 • Högst tio miljoner kr

 • Högst tio procent av kontraktsvärdet

 • Särskild hänsyn till överträdelsens allvar


Upphandlingsskadeavgift forts

Upphandlingsskadeavgift, forts

 • Strikt ansvar

 • Ingen avgift i ringa fall

 • Får efterges om det finns synnerliga skäl

 • Tillfaller staten

 • Kan dömas ut även om förhandsinsyn har skett


Renden i domstol

Ärenden i domstol

 • Otillåtna direktupphandlingar:

 • Akademiska Hus Uppsala AB – 10 000 000 kr (<1%)

 • Migrationsverket – 5 500 000 kr (< 8%)

 • Sigtuna kommun – 850 000 kr kr (< 8%)

 • Länstrafiken i Jämtland – 1 900 000 kr kr (< 8%)


Renden i domstol forts

Ärenden i domstol, forts

 • Överträdelse av avtalsspärr:

 • Tornberget - 150 000 kr

 • Avtal som tillåtits bestå av tvingande hänsyn:

 • Sjöfartsverket - 1 800 000 kr


Vriga f r ndringar

Övriga förändringar

Fast beloppsgräns för direktupphandling

Inköpscentraler

Elektronisk auktion

Konkurrenspräglad dialog


Exempel p otill tna direktupphandlingar

Exempel på otillåtna direktupphandlingar

 • Bristfällig annonsering

 • Uppdelning av inköp i flera mindre delar i syfte att komma under direktupphandlingsgränsen eller gräns för tröskelvärde

 • Myndigheter som felaktigt inte upphandlar alls


Otill tna direktupphandlingar forts

Otillåtna direktupphandlingar, forts

 • Väsentliga förändringar – förlängning, utvidgning, partsbyte, tilläggsleveranser etc.

 • Avrop av varor eller tjänster som inte ingår i det ramavtal som avropet sker ifrån

 • Avrop från ett ramavtal som myndighet inte ursprungligen varit part i


Otill tna direktupphandlingar forts1

Otillåtna direktupphandlingar, forts

 • Fortsatt tillämpning av ett avtal som domstol ogiltigförklarat

 • Ingående av kontrakt trots att domstol förordnat om rättelse eller ny upphandling

 • Köp från egen juridisk person när något av kontroll- eller verksamhetskriterierna (Teckal-kriterierna) inte är uppfyllt


Otill tna direktupphandlingar forts2

Otillåtna direktupphandlingar, forts

 • Felaktigt åberopande av någon undantagsbestämmelse i LOU/LUF (tekniska skäl, synnerlig brådska etc.)

 • Felaktigt åberopande av att avtalet i fråga inte omfattas av LOU/LUF:s tillämpningsområde (hyresavtal, tjänstekoncessioner, forskningstjänster etc.)


F rst rkt tillsyn

Förstärkt tillsyn

 • Konkurrensverket ska verka för en effektiv upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer

 • Efter regelförändringarna den 15 juli 2010 har Konkurrensverket ett förstärkt fokus på otillåtna direktupphandlingar

 • Konkurrensverkets ”karenstid” för att ansöka om upphandlingsskadeavgift är 6 månader från avtalet


Konkurrensverkets prioriteringspolicy

Konkurrensverkets prioriteringspolicy

 • Hur allvarligt problemet eller företeelsen är

 • Hur viktigt det är med ett vägledande avgörande

 • Om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera


Konkurrensverkets prioriteringar otill ten direktupphandling

Konkurrensverkets prioriteringar – otillåten direktupphandling

 • UTAN INBÖRDES RANGORDNING

 • Kontrakt som avser stora ekonomiska värden eller lång avtalstid

 • Kontrakt som kan antas ha en extra stor skadeverkan för åsidosatta leverantörer på den aktuella marknaden

 • Särskilt allvarliga överträdelser, såsom domstolstrots och upprepat beteende


Konkurrensverkets prioriteringar forts

Konkurrensverkets prioriteringar, forts

 • Upphandlande myndigheter och enheter som inte upphandlar alls

 • Fall som har en stor vägledande och preventiv effekt

 • Ärenden som rör ett utbrett missförstånd eller missbruk av undantag från skyldigheten att upphandla enligt regelverket


Omv rldsbevakning

Omvärldsbevakning

 • Ökad ambition avseende omvärldsbevakning

 • Konkurrensverket har rekryterat personal som uteslutande arbetar med att spåra upp otillåtna direktupphandlingar

 • Tips från allmänheten


S undviker du ogiltighet och upphandlingsskadeavgift

Så undviker du ogiltighet och upphandlingsskadeavgift

 • Planera inköpen i god tid genom att bl.a. gå igenom befintliga kontrakt

 • Gå igenom den egna ”direktupphandlingspraxisen” för att se om något behöver rättas till

 • Chansa inte vad gäller undantag från annonseringsplikten


S undviker du forts

Så undviker du… forts

 • Teckna inte kontrakt innan alla frister och förbud löpt ut

 • Man behöver inte längre ha bråttom med att teckna kontrakt

 • Stärk den professionella upphandlarens roll


 • Login