F r ndringar i lou och luf g vle den 11 oktober 2011
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011. Peter Lindblom Avdelningschef Malin de Jounge Upphandlingssakkunnig Henrik Grönberg Föredragande. Agenda. Reglerna om avtalsspärr och överprövning m.m. Upphandlingsskadeavgift Exempel på otillåtna direktupphandlingar

Download Presentation

Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Förändringar i LOU och LUFGävle den 11 oktober 2011


 • Peter Lindblom

 • Avdelningschef

 • Malin de Jounge

 • Upphandlingssakkunnig

 • Henrik Grönberg

 • Föredragande


Agenda

 • Reglerna om avtalsspärr och överprövning m.m.

 • Upphandlingsskadeavgift

 • Exempel på otillåtna direktupphandlingar

 • Konkurrensverkets erfarenheter, arbetssätt och prioriteringar


Ändringsdirektivet 2007/66

 • Förändrade bestämmelser i de befintliga rättsmedelsdirektiven

 • Huvudsyftet att komma till rätta med två problematiska företeelser:

  • ”Race to signature” – myndigheter/enheter som skyndar sig att ingå avtal i syfte att utestänga möjligheten till överprövning

  • Otillåtna direktupphandlingar


Förbud mot att ingå avtal (16 kap)

 • Avtalsspärr (6 och 8 §§)

 • Förlängd avtalsspärr i förvaltningsrätt (9 §)

 • Interimistiskt beslut (4 §)

 • Tiodagarsfrist efter domstols avgörande (10 §)

 • Avtal som ingås innan tilldelningsbeslut har meddelats


Avtalsspärr

 • Förbud att ingå avtal under viss tid

 • Inträder om det föreligger skyldighet att underrätta om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § eller 15 kap. 19 § LOU

 • Mycket viktigt att tilldelningsbeslut innehåller tillräcklig motivering (se prop. s 114)


Avtalsspärr, forts

 • 10 dagar vid elektronisk underrättelse (e-post, fax etc.)

 • 15 dagar vid underrättelse på annat sätt

 • Avtalsspärrens längd måste anges i tilldelningsbeslutet

 • Söndagsregeln i lagen om lagstadgad tid gäller numera


Förlängd avtalsspärr i förvaltningsrätten

 • Inträder automatiskt

 • Inträder endast när ordinarie avtalsspärr gäller

 • Gäller under målets handläggning i förvaltningsrätten


Förlängd avtalsspärr, forts

 • Förvaltningsrätten får i undantagsfall besluta att den förlängda avtalsspärren ska upphöra

 • Upphör när förvaltningsrätten avgör målet, därefter löper en tiodagarsfrist då man inte får teckna kontrakt

 • Gäller inte i kammarrätt eller i Högsta förvaltningsdomstolen


När gäller inte avtalsspärr?

 • Vid upphandling utan föregående annonsering

 • Vid upphandlingar som undantagits annonseringsplikt på grund av rikets säkerhet

 • När det endast finns en anbudsgivare

 • Vid tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning


Frivillig avtalsspärr

 • Vid tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

 • Förhandsinsyn inför upphandling utan föregående annonsering


Övriga förbud

 • Avtal som ingås innan tilldelningsbeslut har meddelats

 • Interimistiskt beslut att avtal ej får ingås

 • Tiodagarsfrist efter domstols avgörande vid avslag på ansökan


Underrättelse om tilldelningsbeslut

Ansökan om överprövning i förvaltningsrätten

Dom eller slutligt beslut från förvaltningsrätten (ej bifall)

Avtal före

underrättelse om tilldelningsbeslut

Förlängd avtalsspärr

(Interimistiskt beslut)

Tillåtet att

ingå avtal

Avtalsspärr

Tiodagarsfrist


När kan avtal ogiltigförklaras?

 • Otillåten direktupphandling

  • ett ingånget avtal som inte har föregåtts av en annonserad upphandling på det sätt som krävs enligt LOU eller LUF


När kan avtal ogiltigförklaras? forts

 • Vid överträdelse av 1a) avtalsspärr, 1b) förlängd avtalsspärr, 1c) interimistiskt beslut, 1d) tiodagarsfrist eller vid 1e) avtal innan tilldelningsbeslut har meddelats

 • i kombination med

 • 2) annan överträdelse av regelverket och

 • 3) leverantör har lidit eller kan komma att lida skada


När kan avtal ogiltigförklaras? forts

 • Vid 1) avrop enligt ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning enligt 5 kap 7 § LOU

 • i kombination med

 • 2a) överträdelse av 5 kap 7 § LOU eller 2b) ramavtalets förutsättningar och

 • 3) leverantör har lidit eller kan komma att lida skada


Undantag från ogiltighet

 • Om avtalsspärr iakttas efter tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

 • Korrekt genomförd förhandsinsyn

 • Tvingande hänsyn till ett allmänintresse


Konsekvenser av ogiltighet

 • Eventuellt tilldelningsbeslut upphör att gälla

 • Civilrättslig ogiltighet

 • Retroaktiv ogiltighet – alla prestationer som redan hunnit utbytas mellan avtalsparterna ska återgå

 • Om prestationerna inte kan återgå ska ”förmögenhetsläget återställas”

 • Kan medföra rätt till skadestånd för den leverantör som drabbas av ogiltigheten


Förhandsinsyn

 • Frivilligt tillkännagivande om avsikten att ingå avtal genom

  • förhandlat förfarande utan föregående annonsering (4 kap 5-9 §§ LOU/4 kap 2-3 LUF)

  • direktupphandling (15 kap 3 § 2 st LOU/LUF)

 • Annonsering i elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (TED/svenska databaser)


Förhandsinsyn, forts

 • Vissa krav på annonsens innehåll – viktigt att annonsen verkligen innehåller tillräckliga uppgifter

 • Iaktta en avtalsspärr

 • Om korrekt genomförd finns ingen möjlighet till överprövning när avtalsspärren löpt ut – däremot upphandlingsskadeavgift


Förhandsinsyn – Konkurrensverkets iakttagelser

 • Avsikten med förhandsinsyn är att leverantörer ska kunna bedöma om det finns anledning att överpröva

 • En förhandsinsyn förutsätter att avtal ännu inte ingåtts med viss leverantör

 • I flera fall bristfällig information i meddelandet om förhandsinsyn

 • Kan få allvarliga konsekvenser både för myndigheten och leverantören


Konkurrensverkets iakttagelser, forts

 • Måste ange faktiska omständigheter i det konkreta fallet som visar varför undantag från annonseringsplikten föreligger

 • Kontraktsvärdet saknas ofta under tröskelvärdena

 • Likaså vilken leverantör som avses

 • Om det finns brister i den krävda informationen kan myndigheten drabbas av överprövning där det ingångna avtalet ogiltigförklaras


Tidsfrister för överprövning

 • Överprövning av beslut om avbrytande ska skeinom 10/15 dagar

 • Överprövning av avtals giltighet ska ske

  • Inom sex månader från det att avtalet slöts

  • 30 dagar från efterannons eller underrättelse om att avtal slutits


Tidsfrister, forts.

 • Överprövning av upphandling ska ske före utgången av ”den vanliga” avtalsspärren

  • Saknar betydelse om annan leverantör ansökt före avtalsspärrens utgång

  • Saknar betydelse att avtal inte har ingåtts direkt efter avtalsspärrens utgång


Upphandlingsskadeavgift

 • Konkurrensverket ska ansöka om:

  • Avtal består trots överträdelse av avtalsspärr eller förlängd avtalsspärr

  • Avtal består på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse

 • Konkurrensverket får ansöka vid

  • Otillåten direktupphandling


Tidsfrister för Konkurrensverket

 • Ansökan först när leverantörers frister att begära ogiltighet har löpt ut, alternativt när mål om ogiltighet vunnit laga kraft

 • Preskription ett år efter avtalets ingående, alternativt inom sex månader från laga kraft i ogiltighetsmål


Upphandlingsskadeavgiftens storlek

 • Lägst 10 000 kr

 • Högst tio miljoner kr

 • Högst tio procent av kontraktsvärdet

 • Särskild hänsyn till överträdelsens allvar


Upphandlingsskadeavgift, forts

 • Strikt ansvar

 • Ingen avgift i ringa fall

 • Får efterges om det finns synnerliga skäl

 • Tillfaller staten

 • Kan dömas ut även om förhandsinsyn har skett


Ärenden i domstol

 • Otillåtna direktupphandlingar:

 • Akademiska Hus Uppsala AB – 10 000 000 kr (<1%)

 • Migrationsverket – 5 500 000 kr (< 8%)

 • Sigtuna kommun – 850 000 kr kr (< 8%)

 • Länstrafiken i Jämtland – 1 900 000 kr kr (< 8%)


Ärenden i domstol, forts

 • Överträdelse av avtalsspärr:

 • Tornberget - 150 000 kr

 • Avtal som tillåtits bestå av tvingande hänsyn:

 • Sjöfartsverket - 1 800 000 kr


Övriga förändringar

Fast beloppsgräns för direktupphandling

Inköpscentraler

Elektronisk auktion

Konkurrenspräglad dialog


Exempel på otillåtna direktupphandlingar

 • Bristfällig annonsering

 • Uppdelning av inköp i flera mindre delar i syfte att komma under direktupphandlingsgränsen eller gräns för tröskelvärde

 • Myndigheter som felaktigt inte upphandlar alls


Otillåtna direktupphandlingar, forts

 • Väsentliga förändringar – förlängning, utvidgning, partsbyte, tilläggsleveranser etc.

 • Avrop av varor eller tjänster som inte ingår i det ramavtal som avropet sker ifrån

 • Avrop från ett ramavtal som myndighet inte ursprungligen varit part i


Otillåtna direktupphandlingar, forts

 • Fortsatt tillämpning av ett avtal som domstol ogiltigförklarat

 • Ingående av kontrakt trots att domstol förordnat om rättelse eller ny upphandling

 • Köp från egen juridisk person när något av kontroll- eller verksamhetskriterierna (Teckal-kriterierna) inte är uppfyllt


Otillåtna direktupphandlingar, forts

 • Felaktigt åberopande av någon undantagsbestämmelse i LOU/LUF (tekniska skäl, synnerlig brådska etc.)

 • Felaktigt åberopande av att avtalet i fråga inte omfattas av LOU/LUF:s tillämpningsområde (hyresavtal, tjänstekoncessioner, forskningstjänster etc.)


Förstärkt tillsyn

 • Konkurrensverket ska verka för en effektiv upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer

 • Efter regelförändringarna den 15 juli 2010 har Konkurrensverket ett förstärkt fokus på otillåtna direktupphandlingar

 • Konkurrensverkets ”karenstid” för att ansöka om upphandlingsskadeavgift är 6 månader från avtalet


Konkurrensverkets prioriteringspolicy

 • Hur allvarligt problemet eller företeelsen är

 • Hur viktigt det är med ett vägledande avgörande

 • Om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera


Konkurrensverkets prioriteringar – otillåten direktupphandling

 • UTAN INBÖRDES RANGORDNING

 • Kontrakt som avser stora ekonomiska värden eller lång avtalstid

 • Kontrakt som kan antas ha en extra stor skadeverkan för åsidosatta leverantörer på den aktuella marknaden

 • Särskilt allvarliga överträdelser, såsom domstolstrots och upprepat beteende


Konkurrensverkets prioriteringar, forts

 • Upphandlande myndigheter och enheter som inte upphandlar alls

 • Fall som har en stor vägledande och preventiv effekt

 • Ärenden som rör ett utbrett missförstånd eller missbruk av undantag från skyldigheten att upphandla enligt regelverket


Omvärldsbevakning

 • Ökad ambition avseende omvärldsbevakning

 • Konkurrensverket har rekryterat personal som uteslutande arbetar med att spåra upp otillåtna direktupphandlingar

 • Tips från allmänheten


Så undviker du ogiltighet och upphandlingsskadeavgift

 • Planera inköpen i god tid genom att bl.a. gå igenom befintliga kontrakt

 • Gå igenom den egna ”direktupphandlingspraxisen” för att se om något behöver rättas till

 • Chansa inte vad gäller undantag från annonseringsplikten


Så undviker du… forts

 • Teckna inte kontrakt innan alla frister och förbud löpt ut

 • Man behöver inte längre ha bråttom med att teckna kontrakt

 • Stärk den professionella upphandlarens roll


 • Login