Välkommen till Lunds universitet - PowerPoint PPT Presentation

Grundutbildning och innovation i ett mer autonomt Lunds universitet
Download
1 / 34

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Grundutbildning och innovation i ett mer autonomt Lunds universitet. Välkommen till Lunds universitet. Lunds universitet AD UTRUMQVE – Beredd till bådadera Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning Sveriges starkaste forskningsuniversitet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Välkommen till Lunds universitet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V lkommen till lunds universitet

Grundutbildning och innovation i ett mer autonomt Lunds universitet

Välkommen till Lunds universitet


V lkommen till lunds universitet

Lunds universitet

AD UTRUMQVE – Beredd till bådadera

Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK

ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning

Sveriges starkaste forskningsuniversitet

Ett välkomnande universitet

Utbildning – Forskning – Innovation


Ett av europas ledande universitet

Ett av Europas ledande universitet

 • Grundat år 1666, Start år 1668

 • 46 000 studenter (28 000 heltid)

 • 100 000 sökande, 40 000 internat.

 • 2 300 forskarstuderande

 • 6 000 anställda

 • 562 professorer(varav 18 % kvinnor)

 • Åtta fakultetsområden

 • Lund, Malmö, Helsingborg

 • 6 200 Mkr i omsättning


Fakultetsomr den och s rskilda verksamheter

Fakultetsområden och särskilda verksamheter

 • Teknik

 • Naturvetenskap

 • Juridik

 • Samhällsvetenskap

 • Ekonomi

 • Medicin

 • Humaniora–Teologi

 • Musik–Teater–Konst

 • Botaniska trädgården

 • Historiska museet

 • Skissernas museum


V rderingar

Värderingar

 • Demokratiskt synsätt

 • Kritiskt tänkande

 • Akademisk integritet

 • Etnisk och social mångfald

 • Nolltolerans mot diskriminering

 • Humanism

 • Humor

 • Kreativakademiskmiljö


Strategisk plan 2007 2011 lunds universitet i framg ng och f rvandling

Strategisk plan 2007-2011Lunds universitet i framgång och förvandling

VISION

 • Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet.

  Fyra övergripande strategier:

 • Kvalitetssäkring

 • Gränsöverskridande samverkan

 • Internationalisering

 • Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap


Leru league of european research universities

LERU – League of European Research Universities

Nätverk med syfteattlyftaframeuropeiskforskning.

Exempelpåövrigamedlemsuniversitet:

• Cambridge

• Oxford

• Helsingfors

• Heidelberg

• Karolinskainstitutet


Universitetsledning

Universitetsledning

 • Per Eriksson rektor

 • Eva Åkesson prorektor

 • Carl Borrebaeck vicerektor för innovation

 • Ingalill Rahm Hallberg vicerektor för ledarskap

 • Sven Strömqvist vicerektor

 • Marianne Granfelt

  förvaltningschef

 • Christoffer Ivarsson ordf LUS

 • Henrik Johnsson vice ordf LUS


Profilfr gor f r lunds universitet

Profilfrågor för Lunds universitet

 • Attraktiva studiemiljöer

  Rätt att förhyra

  studentbostäder !

 • Starka forsknings- och innovationsmiljöer

  3.Infrastruktur

  - MAX IV, ESS och Bio Imaging Centre

  4.Ökad synlighet


V lkommen till lunds universitet

Max IV, ESS

2008

”Tårtbiten”- Kunskapsaxeln Nordöstra Lund

1983

1961

1660

1100


Framg ngar f r lunds universitet

Framgångar för Lunds universitet

 • MAX IV och ESS , investering ca 2.5 resp. 15 GSEK

 • Strategiska forskningsmedel, mest av alla lärosätena

 • Koordinerar en rad internationella utbildningsprogram

 • Ranking, inom topp 100 i världen

 • Flest internationella sökande, 40 000, och flest totalt antal sökande, 100 000, bland de svenska lärosätena

 • Förnyat sammanhållet innovationssystem med toppkompetens och utmärkt externt samarbete


V lkommen till lunds universitet

Internationell forskningsinfrastruktur

One hundred times better than today

MAX IV & ESS

Motor för samhällsbyggnad


Exteri r max iv 2015

Exteriör MAX IV 2015 ?


Utmaningar f r lunds universitet

Utmaningar för Lunds universitet

 • Studentbostäder, 1 000 nya, bostadsgaranti är målet

 • Internationella studenter efter avgiftsreformen 2011

 • Kårobligatoriets avskaffande juli 2010

 • AstraZenecas nedläggning i Lund, Allan Larsson

 • Rekrytering och utveckling av toppforskare, miljö – infrastruktur - pengar

 • Internationella forskningsmedel utanför Europa


Grundutbildning personlig upplevelse och reflektion

Grundutbildning Personlig upplevelse och reflektion

 • Professorer som inte behärskade grundkurserna, jfr USA där man får räkna med att undervisa i grundkurser från andra ämnen än sitt eget

 • Starten som lärare och senare doktorand, praktiken

 • Lärarbanan: räkna rätt, lektionsgrupper, fina föreläsningar, dialog – lärande, näringsliv – robust, utvärdering, datorstödd utbildning, behov av nya kurser, innehåll för små & stora företag, efterfrågan & anställningsstopp, nya ingenjörsutbildningar, nationell utvärdering, ny högskola med bl.a. projektbaserad utbildning


Grundutbildning personlig upplevelse och reflektion1

Grundutbildning Personlig upplevelse och reflektion

 • Utveckling, ständig förbättring – undvika ”att fatta en ståndpunkt för att sedan inta fatta något mer”

 • Olika lärosätens profil är i regel en tillgång

 • Gränsöverskridande – en styrka för Lunds universitet, Teknik och medicin, Hellmuth Hertz & Inge Edler

 • Internationalisering – en styrka för Lunds universitet

 • Kvalitetssäkring – en styrka för Lunds universitet


V lkommen till lunds universitet

 • Komplementära kulturer

 • Humboldt – universitetet, ämbetsskolan

 • jurister, präster, förvaltare

 • 2.Slöjdskolan – Det entreprenöriella universitetet

 • ingenjörer, agronomer, läkare, entreprenörer

 • A. Naturvetenskap:Analysen, kunskapenär målet

 • Syntes, konstruktion blir tillämpning

 • B.Teknikvetenskap:Syntesen, konstruktionenär målet

 • Analysen, kunskapenär medlet

 • IInomvetenskapligt motiverad forskning – Linjär modell för tillämpning

 • IIBehovsmotiverad forskning – Innovationssystem


V lkommen till lunds universitet

Ja

Mål

Vetenskapliga

framsteg

Nej

Nej

Ja

Mål

Ekonomisk eller samhällelig nytta

Nyfikenhets- och behovsmotiverad forskning

VINNOVAs

VINN Excellence Centers

Nyfikenhetsmotiverad

(grund)forskning

(Bohr)

Behovsmotiverad

(grund)forskning

(Pasteur)

Utveckling & Tillämpad, ej

grundläggande, forskning

(Edison)

From Donald Stokes,

Pasteur’s Quadrant, 1997


V lkommen till lunds universitet

Kunskapstriangeln

Ömsesidigt beroende verksamheter

Samspel mellan verksamhetsområden

Innovation

Forskning

Utbildning

Innovation:

nya framgångsrika produkter, tjänster och processer

för näringsliv och samhälle


V lkommen till lunds universitet

Investering i forskning

ger avkastning i hållbar tillväxt

Forskning:Omvandlar pengar till kunskap och kompetens

Innovationer: Omvandlar kunskap och kompetens till pengar/värde

Innovationsupphandling: Upphandling inklusive FoU


V lkommen till lunds universitet

Triple Helix – ”Learning by fighting”

Ömsesidigt beroende aktörsgrupper i innovationssystem Samspel mellan aktörsgrupper

Politik

Offentlig verksamhet

Akademi

Näringsliv

Från PPP till PPUniv.P, dvs Triple Helix,

i den kunskapsbaserade ekonomin

Externt perspektiv: vad göra för de andra!

Triple Helix blir då en tillväxtspiral


Globaliseringen f r de msesidigt beroende och konkurrensutsatta akt rsgrupperna i triple helix

Globaliseringen för de ömsesidigt beroende och konkurrensutsatta aktörsgrupperna i Triple Helix

Näringsliv – även småföretag med global marknad möter en global konkurrens

Akademi – behöver starka forsknings- och innovationsmiljöer

Politik och policy globalt konkurrensutsatt, jobb och kompetens


V lkommen till lunds universitet

Lärosäten Syd

Malmö högskola

SLU Alnarp

Lunds universitet

Högskolan Kristianstad

Blekinge Tekniska Högskola

Ett samarbete för ökad konkurrenskraft nationellt och internationellt

 • Studentrörlighet

 • Lärarrörlighet

 • Samarbete inom utbildning, forskning och innovation

 • Innovationskontor Syd, Växtcentrum för nya grödor, kommunikationsfrågor, studentbostäder


Forsknings och innovationsr det i sk ne firs en ledande innovationsregion 2020

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRSEn ledande innovationsregion 2020

12 mars

Jerker Swanstein, Region Skåne

Per Eriksson, Lunds universitet


Internationella forsknings och innovationssystemet exempel p vergripande s rdrag i n gra l nder

Internationella forsknings- och innovationssystemet, exempel på övergripande särdrag i några länder

 • Finland:

  - Forsknings- och innovationsråd med statsministern som ordf

  - Statens FoU-insatser riktas främst mot näringslivets behov stort

 • Danmark

  - Globaliseringsrådet med statsministern som ordf, konkreta åtgärder

 • Sverige

  - Globaliseringsrådet med forskningsministern som ordf, forskningssatsning och diverse utredningar

 • USA:

  - Federala FoU-budgeten, nästan hälften militär FoU men mycket dual use, dvs militärt/civilt och därför inga problem med statsstödregler

  - Mycket med FoU-bidrag från staten till SME och start up plus riskkapital

 • Kina:

  - Jättestatsning på uppbyggnad av forskning och innovation

  - Långsiktigt och god kunskap om andra länder som t.ex. Sverige


Det svenska nationella forsknings och innovationssystemets vergripande s rdrag

Det svenska nationella forsknings- och innovationssystemets övergripande särdrag

 • utlandsberoendet är stort

 • de stora internationellt verksamma företagen dominerar FoU-systemet

 • småföretag investerar lite i FoU – men allt viktigare för tillväxt och jobb

 • Universiteten dominerar den offentliga forskningen

 • Institutssektorn är liten men särskilt viktig för småföretag

 • statens FoU-stöd till teknisk forskning vid högskolor och institut är lågt

 • statens FoU-stöd till företag är litet utanför den militära sektorn, dvs staten främjar mest utbud forskningsresultat och kompetens men främjar endast i ringa omfattning efterfrågan på forskningsresultat och kompetens

 • liten omfattning forskningskontrakt från företag till lärosäten


Statlig civil fou finansiering till n ringslivet i sverige och finland r 2005

Statlig civil FoU-finansiering till näringslivet i Sverige och Finland år 2005

Källa: SCB och Statistikcentralen


V lkommen till lunds universitet

Barn, äldre, sjuka, etc

Företag

lokal

marknad

Lokal

offentlig

verksamh.

Arbetsplatser med marknad utanför regionen

Fundament för tillväxt


Strategiska tg rder inf r framtiden

Strategiska åtgärder inför framtiden

 • Bildandet av Lärosäten Syd

 • FIRS, Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne

 • Topprekryteringar

 • Innovationsupphandling, upphandling inkl FoU

 • Nedläggningen av AstraZeneca kan bli ….

 • Välkomnande universitet i en välkomnande region


Globaliseringen f r de msesidigt beroende och konkurrensutsatta kontinenterna lite elakt

Globaliseringen för de ömsesidigt beroende och konkurrensutsatta kontinenterna (lite elakt)

Asien – fokuserar på produkter, senare tjänster

Amerikanska kontinenten – fokuserar på pengar

Europa – fokuserar på planering och jordbruksstöd


Strategiska framtidsm l f r lu

Strategiska framtidsmål för LU

 • Universitet i världsklass

 • Internationellt: Personal, Studenter, Resurser/Projekt

 • Resurs för att lösa framtidens utmaningar för näringsliv och samhälle

 • Välkomnande universitet i en välkomnande tillväxtregion med bästa utbildnings- forsknings- och innovationssystem. Detta kräver omfattande samspel mellan akademi, näringsliv och politik/offentlig verksamhet.


Autonomi omreglering

Autonomi – Omreglering

 • Finns det planer på att gå vidare på den inslagna vägen i riktning mot mer fristående autonomare universitet?

 • Stark balansräkning, myndighetskapital

 • Institutsfunktion


Strategiska framtidsm l f r lu1

Strategiska framtidsmål för LU

 • Universitet i världsklass

 • Internationellt: Personal, Studenter, Resurser/Projekt

 • Resurs för att lösa framtidens utmaningar för näringsliv och samhälle

 • Välkomnande universitet i en välkomnande tillväxtregion med bästa utbildnings- forsknings- och innovationssystem. Detta kräver omfattande samspel mellan akademi, näringsliv och politik/offentlig verksamhet.


V lkommen till lunds universitet

AD UTRUMQVE – Beredd till bådadera

Ett välkomnande universitet

Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK

ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning

Sveriges starkaste forskningsuniversitet Forskning – Utbildning - Innovation

LUNDS UNIVERSITET


 • Login