Grundutbildning och innovation i ett mer autonomt Lunds universitet
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 34

Välkommen till Lunds universitet PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Grundutbildning och innovation i ett mer autonomt Lunds universitet. Välkommen till Lunds universitet. Lunds universitet AD UTRUMQVE – Beredd till bådadera Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning Sveriges starkaste forskningsuniversitet

Download Presentation

Välkommen till Lunds universitet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Grundutbildning och innovation i ett mer autonomt Lunds universitet

Välkommen till Lunds universitet


Lunds universitet

AD UTRUMQVE – Beredd till bådadera

Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK

ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning

Sveriges starkaste forskningsuniversitet

Ett välkomnande universitet

Utbildning – Forskning – Innovation


Ett av Europas ledande universitet

 • Grundat år 1666, Start år 1668

 • 46 000 studenter (28 000 heltid)

 • 100 000 sökande, 40 000 internat.

 • 2 300 forskarstuderande

 • 6 000 anställda

 • 562 professorer(varav 18 % kvinnor)

 • Åtta fakultetsområden

 • Lund, Malmö, Helsingborg

 • 6 200 Mkr i omsättning


Fakultetsområden och särskilda verksamheter

 • Teknik

 • Naturvetenskap

 • Juridik

 • Samhällsvetenskap

 • Ekonomi

 • Medicin

 • Humaniora–Teologi

 • Musik–Teater–Konst

 • Botaniska trädgården

 • Historiska museet

 • Skissernas museum


Värderingar

 • Demokratiskt synsätt

 • Kritiskt tänkande

 • Akademisk integritet

 • Etnisk och social mångfald

 • Nolltolerans mot diskriminering

 • Humanism

 • Humor

 • Kreativakademiskmiljö


Strategisk plan 2007-2011Lunds universitet i framgång och förvandling

VISION

 • Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet.

  Fyra övergripande strategier:

 • Kvalitetssäkring

 • Gränsöverskridande samverkan

 • Internationalisering

 • Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap


LERU – League of European Research Universities

Nätverk med syfteattlyftaframeuropeiskforskning.

Exempelpåövrigamedlemsuniversitet:

• Cambridge

• Oxford

• Helsingfors

• Heidelberg

• Karolinskainstitutet


Universitetsledning

 • Per Eriksson rektor

 • Eva Åkesson prorektor

 • Carl Borrebaeck vicerektor för innovation

 • Ingalill Rahm Hallberg vicerektor för ledarskap

 • Sven Strömqvist vicerektor

 • Marianne Granfelt

  förvaltningschef

 • Christoffer Ivarsson ordf LUS

 • Henrik Johnsson vice ordf LUS


Profilfrågor för Lunds universitet

 • Attraktiva studiemiljöer

  Rätt att förhyra

  studentbostäder !

 • Starka forsknings- och innovationsmiljöer

  3.Infrastruktur

  - MAX IV, ESS och Bio Imaging Centre

  4.Ökad synlighet


Max IV, ESS

2008

”Tårtbiten”- Kunskapsaxeln Nordöstra Lund

1983

1961

1660

1100


Framgångar för Lunds universitet

 • MAX IV och ESS , investering ca 2.5 resp. 15 GSEK

 • Strategiska forskningsmedel, mest av alla lärosätena

 • Koordinerar en rad internationella utbildningsprogram

 • Ranking, inom topp 100 i världen

 • Flest internationella sökande, 40 000, och flest totalt antal sökande, 100 000, bland de svenska lärosätena

 • Förnyat sammanhållet innovationssystem med toppkompetens och utmärkt externt samarbete


Internationell forskningsinfrastruktur

One hundred times better than today

MAX IV & ESS

Motor för samhällsbyggnad


Exteriör MAX IV 2015 ?


Utmaningar för Lunds universitet

 • Studentbostäder, 1 000 nya, bostadsgaranti är målet

 • Internationella studenter efter avgiftsreformen 2011

 • Kårobligatoriets avskaffande juli 2010

 • AstraZenecas nedläggning i Lund, Allan Larsson

 • Rekrytering och utveckling av toppforskare, miljö – infrastruktur - pengar

 • Internationella forskningsmedel utanför Europa


Grundutbildning Personlig upplevelse och reflektion

 • Professorer som inte behärskade grundkurserna, jfr USA där man får räkna med att undervisa i grundkurser från andra ämnen än sitt eget

 • Starten som lärare och senare doktorand, praktiken

 • Lärarbanan: räkna rätt, lektionsgrupper, fina föreläsningar, dialog – lärande, näringsliv – robust, utvärdering, datorstödd utbildning, behov av nya kurser, innehåll för små & stora företag, efterfrågan & anställningsstopp, nya ingenjörsutbildningar, nationell utvärdering, ny högskola med bl.a. projektbaserad utbildning


Grundutbildning Personlig upplevelse och reflektion

 • Utveckling, ständig förbättring – undvika ”att fatta en ståndpunkt för att sedan inta fatta något mer”

 • Olika lärosätens profil är i regel en tillgång

 • Gränsöverskridande – en styrka för Lunds universitet, Teknik och medicin, Hellmuth Hertz & Inge Edler

 • Internationalisering – en styrka för Lunds universitet

 • Kvalitetssäkring – en styrka för Lunds universitet


 • Komplementära kulturer

 • Humboldt – universitetet, ämbetsskolan

 • jurister, präster, förvaltare

 • 2.Slöjdskolan – Det entreprenöriella universitetet

 • ingenjörer, agronomer, läkare, entreprenörer

 • A. Naturvetenskap:Analysen, kunskapenär målet

 • Syntes, konstruktion blir tillämpning

 • B.Teknikvetenskap:Syntesen, konstruktionenär målet

 • Analysen, kunskapenär medlet

 • IInomvetenskapligt motiverad forskning – Linjär modell för tillämpning

 • IIBehovsmotiverad forskning – Innovationssystem


Ja

Mål

Vetenskapliga

framsteg

Nej

Nej

Ja

Mål

Ekonomisk eller samhällelig nytta

Nyfikenhets- och behovsmotiverad forskning

VINNOVAs

VINN Excellence Centers

Nyfikenhetsmotiverad

(grund)forskning

(Bohr)

Behovsmotiverad

(grund)forskning

(Pasteur)

Utveckling & Tillämpad, ej

grundläggande, forskning

(Edison)

From Donald Stokes,

Pasteur’s Quadrant, 1997


Kunskapstriangeln

Ömsesidigt beroende verksamheter

Samspel mellan verksamhetsområden

Innovation

Forskning

Utbildning

Innovation:

nya framgångsrika produkter, tjänster och processer

för näringsliv och samhälle


Investering i forskning

ger avkastning i hållbar tillväxt

Forskning:Omvandlar pengar till kunskap och kompetens

Innovationer: Omvandlar kunskap och kompetens till pengar/värde

Innovationsupphandling: Upphandling inklusive FoU


Triple Helix – ”Learning by fighting”

Ömsesidigt beroende aktörsgrupper i innovationssystem Samspel mellan aktörsgrupper

Politik

Offentlig verksamhet

Akademi

Näringsliv

Från PPP till PPUniv.P, dvs Triple Helix,

i den kunskapsbaserade ekonomin

Externt perspektiv: vad göra för de andra!

Triple Helix blir då en tillväxtspiral


Globaliseringen för de ömsesidigt beroende och konkurrensutsatta aktörsgrupperna i Triple Helix

Näringsliv – även småföretag med global marknad möter en global konkurrens

Akademi – behöver starka forsknings- och innovationsmiljöer

Politik och policy globalt konkurrensutsatt, jobb och kompetens


Lärosäten Syd

Malmö högskola

SLU Alnarp

Lunds universitet

Högskolan Kristianstad

Blekinge Tekniska Högskola

Ett samarbete för ökad konkurrenskraft nationellt och internationellt

 • Studentrörlighet

 • Lärarrörlighet

 • Samarbete inom utbildning, forskning och innovation

 • Innovationskontor Syd, Växtcentrum för nya grödor, kommunikationsfrågor, studentbostäder


Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRSEn ledande innovationsregion 2020

12 mars

Jerker Swanstein, Region Skåne

Per Eriksson, Lunds universitet


Internationella forsknings- och innovationssystemet, exempel på övergripande särdrag i några länder

 • Finland:

  - Forsknings- och innovationsråd med statsministern som ordf

  - Statens FoU-insatser riktas främst mot näringslivets behov stort

 • Danmark

  - Globaliseringsrådet med statsministern som ordf, konkreta åtgärder

 • Sverige

  - Globaliseringsrådet med forskningsministern som ordf, forskningssatsning och diverse utredningar

 • USA:

  - Federala FoU-budgeten, nästan hälften militär FoU men mycket dual use, dvs militärt/civilt och därför inga problem med statsstödregler

  - Mycket med FoU-bidrag från staten till SME och start up plus riskkapital

 • Kina:

  - Jättestatsning på uppbyggnad av forskning och innovation

  - Långsiktigt och god kunskap om andra länder som t.ex. Sverige


Det svenska nationella forsknings- och innovationssystemets övergripande särdrag

 • utlandsberoendet är stort

 • de stora internationellt verksamma företagen dominerar FoU-systemet

 • småföretag investerar lite i FoU – men allt viktigare för tillväxt och jobb

 • Universiteten dominerar den offentliga forskningen

 • Institutssektorn är liten men särskilt viktig för småföretag

 • statens FoU-stöd till teknisk forskning vid högskolor och institut är lågt

 • statens FoU-stöd till företag är litet utanför den militära sektorn, dvs staten främjar mest utbud forskningsresultat och kompetens men främjar endast i ringa omfattning efterfrågan på forskningsresultat och kompetens

 • liten omfattning forskningskontrakt från företag till lärosäten


Statlig civil FoU-finansiering till näringslivet i Sverige och Finland år 2005

Källa: SCB och Statistikcentralen


Barn, äldre, sjuka, etc

Företag

lokal

marknad

Lokal

offentlig

verksamh.

Arbetsplatser med marknad utanför regionen

Fundament för tillväxt


Strategiska åtgärder inför framtiden

 • Bildandet av Lärosäten Syd

 • FIRS, Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne

 • Topprekryteringar

 • Innovationsupphandling, upphandling inkl FoU

 • Nedläggningen av AstraZeneca kan bli ….

 • Välkomnande universitet i en välkomnande region


Globaliseringen för de ömsesidigt beroende och konkurrensutsatta kontinenterna (lite elakt)

Asien – fokuserar på produkter, senare tjänster

Amerikanska kontinenten – fokuserar på pengar

Europa – fokuserar på planering och jordbruksstöd


Strategiska framtidsmål för LU

 • Universitet i världsklass

 • Internationellt: Personal, Studenter, Resurser/Projekt

 • Resurs för att lösa framtidens utmaningar för näringsliv och samhälle

 • Välkomnande universitet i en välkomnande tillväxtregion med bästa utbildnings- forsknings- och innovationssystem. Detta kräver omfattande samspel mellan akademi, näringsliv och politik/offentlig verksamhet.


Autonomi – Omreglering

 • Finns det planer på att gå vidare på den inslagna vägen i riktning mot mer fristående autonomare universitet?

 • Stark balansräkning, myndighetskapital

 • Institutsfunktion


Strategiska framtidsmål för LU

 • Universitet i världsklass

 • Internationellt: Personal, Studenter, Resurser/Projekt

 • Resurs för att lösa framtidens utmaningar för näringsliv och samhälle

 • Välkomnande universitet i en välkomnande tillväxtregion med bästa utbildnings- forsknings- och innovationssystem. Detta kräver omfattande samspel mellan akademi, näringsliv och politik/offentlig verksamhet.


AD UTRUMQVE – Beredd till bådadera

Ett välkomnande universitet

Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK

ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning

Sveriges starkaste forskningsuniversitet Forskning – Utbildning - Innovation

LUNDS UNIVERSITET


 • Login